Abrikozenpitten – Informatie

Share Button

B17, Abrikozenpitten en Kanker [link]

Uitleg omtrent B17(Laetrile) en de dosering

Informatie over Abrikozenpitten [link]

Uitleg over diverse therapiën

Kanker en laetrile in luchtgedroogde Abrikozenpitten [link]

Hoe de B17 Laetrile werkzaam is in het menselijk lichaam

Mocht u nog meer willen weten, bel ons gerust: 038-4549300 ( Wel graag tussen 11.00 en 20.00 uur )

Zie ook het Nederlandstalige boek over dit onderwerp van Carine Franssen ( Herboriste ) : “Hét Antwoord op Kanker?!”,

Het geheim van de abrikozenpit. Verkrijgbaar via onze boekensite:  Klik:> www.moeilijkverkrijgbareboeken.com 


Graag spelen wij “OPEN KAART”

Share Button

Lang geleden, het was einde 1998, begin 1999 werd ik bekend met het Evangelie van de VERZOENING, welke geldt voor uiteindelijk de hele schepping! De vreugde die dit bracht was zo mogelijk nóg groter dan de dag die ik me herinner alsof het gisteren is gebeurd, toen ik in 1972 mijn Heer en Heiland mocht leren kennen. Echter me nú, méér dan ooit realiserend, was er destijds één macht, zowel in 1972 als in ’98-’99, die dit hele gebeuren meer dan verachtte. Aanvankelijk onwetend, maar naarmate de tijd voorschreed werd één ding duidelijk! En dat was dat oprechte en eerlijke mensen die volkomen achter die grote waarheid van de verzoening staan; let wel, mijns inziens en dat ook namens de ondergetekende van de onderstaande verklaring/uitleg. Maar dat men toch een zeer ernstige zaak over het hoofd heeft gezien. En dat is de ontkenning van de Godheid van onze Here en Heiland: Christus Jezus. Nógmaals m.i. moet de geschapen tegenstander er een groot genoegen in hebben dat hij juist uitverkorenen, toch nog heeft weten te misleiden door middel van kabbalistische en gnostieke redeneringen, namelijk om het ‘God zijn’ van onze Heer impliciet te ontkennen. Bijzonder dankbaar ben ik dan ook onze mede-redacteur Sietse Werkman, van ons site/blog, dat hij de moeite heeft genomen e.e.a. duidelijk én gefundeerd op de Heilige Schrift, te ontmaskeren. Dat dit alles consequenties zal hebben realiseer ik mij ten volle. Maar de WEG, de WAARHEID en hét LEVEN, mag en zal ik nimmer meer ontkennen.

 

Silvia Videler – redaktie Boinnk.nl

Dit artikel blijft tot en met zondag 28 augustus bovenaan dit blog staan! Dus voor meer berichten graag even doorscrollen.

 

25-08-16, S.H.W. Werkman

De Godheid van Jezus Christus

Thomas antwoordde en zeide tot Hem: Mijn Heer en mijn God!
(Johannes 20:28)

 

Inhoud

blz.: 2 Drie-eenheid en monotheïsme

2 Heilige Geest

2 De Godheid van Christus

3 Ik Ben

3 Twee Goddelijke Machten

4 JHWH spreekt tegen JHWH?

8 Monotheïstisch?

9 Zuurdesem

9 Verderfelijke invloed

9 Ontferming

10 Al de volheid van de Godheid lichamelijk

11 Sjema

11 Jezus’ getuigenis van Zichzelf

12 Vraag

12 Tenslotte

 

Drie-eenheid en monotheïsme
Eerst kort iets over niet-Bijbelse termen als drie-eenheid. Deze  gebruiken we liever niet; niet alleen omdat de Bijbel deze term niet gebruikt, maar ook omdat er geen Bijbelse grond voor is. Het is een construct dat bedacht is door menselijke redenering, de gedachte om God in menselijke (be)grijpbare termen te vatten. Gods ‘wezen’ gaat ver boven ons menselijk verstand uit. Wat we over Hem kunnen zeggen, zullen uitsluitend de woorden van de Schrift kunnen zijn.
God weet hoeveel van Zijn grootheid wij nu, in onze aardse staat, aankunnen; laten we niet wijzer willen zijn dan God. Als wij zaken (nog) niet kunnen rijmen/begrijpen, en we gaan er meer of minder van zeggen dan wat de Schrift zegt, gaan we over de schreef, ofwel, maken we een ernstige fout. Als we toevoegen aan of afdoen van wat God ons openbaart in Zijn Woord, nemen we af van Christus, die het volmaakte Woord is. Dát heeft altijd ernstige consequenties, in de eerste plaats voor onze relatie met de Heer.

Ook monotheïsme is een, in de tijd gezien, relatief nieuwe term, die, om dezelfde redenen als de term drie-eenheid, verwarring schept.
Als we de meerderheid van het Christendom moeten geloven was er eerst één God, zonder Zoon. Later kwam de Zoon erbij, en nog later de Heilige Geest, maar die was er ook eigenlijk altijd al, en trouwens ook de Zoon, en toch is het een monotheïstische godsdienst…
Het Jodendom van de laatste 1900 jaar heeft hier nog weer een andere variant op. In dit artikel gaan we hier verder op in.

Heilige Geest
Wat (de) Heilige Geest betreft, in een aantal Schriftgedeelten wordt Hij (of lijkt Hij) als een persoon geïntroduceerd (te worden). Echter, God is Geest, zegt de Schrift. Als we lezen over (de) Geest, is dit uiteraard (de) Geest van God; God ís Geest, Johannes 4: 24). De eerste keer dat we over (de) Geest lezen in de Schrift, staat er: en de Geest van God zweefde over de wateren (Genesis 1: 2).
Veel vaker dan wat we lezen, staat er in de grondtekst niet het bepaalde lidwoord ‘de’ voor; er staan dan Geest van God.
In Johannes 14: 23 zegt Jezus:

Indien iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord bewaren en mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en bij hem wonen; en even later spreekt Hij over de Trooster die de Vader zenden zal.

Als Jezus over ‘wij‘ spreekt, bedoelt Hij Zijn Vader en Hij; uit het tekstgedeelte dat eraan vooraf gaat, is dat duidelijk te herleiden.
Dat er van (de) Heilige Geest wordt gesproken, is vanzelfsprekend, omdat God Geest is (Johannes 4: 24) – die uiteraard heilig is. Er is hier dus geen sprake van drie, maar van twee ‘personen’ (wij) die bij hen komen wonen die Gods Woord bewaren (Johannes 14: 23).
Dat Jezus de Trooster belooft, is in overeen stemming hiermee; immers Hijzelf ging heen, in levende lijve, zogezegd. Maar omdat Hij God is, evenals Zijn Vader, en dus ook Geest is, zal Hij Zijn Geest, die de Geest van de Vader is, en ook Zijn Geest is – Hij is altijd eensgeestig met de Vader – zenden. Hij laat ons niet als wezen achter. Hier zien we duidelijk de eenheid van God.
Nergens vinden we in de Bijbel een voorschrift om tot de Geest te bidden. Evenmin treffen we in de Bijbel een voorbeeld aan van iemand die tot de Geest bidt. De Schrift spreekt wel over bidden van gelovigen in de Geest (Judas 20). Dat wil zeggen: in overeenstemming met de werking en verlichting van Gods Geest. Kenmerkend is ook dat in Openbaring 5: 12 en 13 sprake is van lofzegging aan God en aan het Lam, maar niet aan de Geest.

De Godheid van Christus
Bij het Joodse volk en hun leiders, in de tijd van Jezus en al die honderden jaren daarvoor, was het altijd al bekend dat er twee Goddelijke Machten, zoals ze genoemd werden, in de hemel waren. De schrift, maar ook de literatuur daarover is overvloedig en duidelijk; we komen hier later op terug. Dat is dan ook de reden dat er in de eerste eeuw na Christus zoveel Joden tot het geloof in Christus kwamen als hun God en Middelaar; ze h/erkenden Hem namelijk uit de Schriften (Emmaüsgangers) als de ‘tweede Macht in de hemel’, ofwel de tweede Macht van de ene God, een voor hen welbekend gegeven.
Dat was ook reden van de schrik en de ontzetting van Kajafas ten tijde van het verhoor van Jezus.

In Markus 14: 60 – 64 lezen we: Opnieuw stelde de hogepriester Hem een vraag, en zei tegen Hem: Bent U de Christus, de Zoon van de Gezegende? En Jezus zei: Ik ben het. En u zult de Zoon des mensen zien zitten aan de rechterhand van de kracht van God en zien komen met de wolken van de hemel. Toen scheurde de hogepriester zijn kleren en zei: Waar hebben wij nog getuigen voor nodig? U hebt de Godslastering gehoord. Wat is uw mening? En zij allen oordeelden over Hem dat Hij schuldig was en de dood verdiende.

Ik Ben
Jezus zei publiekelijk dat Hij de Messias was, de Redder. Hij zei de Zoon van God te zijn. En Hij gebruikte daar de Goddelijke naam voor uit het Oude Testament: “Ik Ben (het)”.
De hogepriester begreep heel goed dat Jezus zei: “Ja, ik ben de Redder. Ik ben de zoon van God”, en hij kon direct zeggen: “Nu heb ik je!”
Maar Jezus vervolgd door te zeggen: “En u zult de Zoon des mensen zien zitten aan de rechterhand van de kracht van God en zien komen met de wolken van de hemel.
Dit kwam ‘als een donderslag bij heldere hemel’ binnen. Waarom? Omdat Jezus de facto zei dat Hij degene was die ‘op de wolken rijdt’, ofwel dat Hij ‘de wolkenrijder’ was, een voor elke Jood, en zeker voor de religieuze leiders, bekende naam voor de almachtig God. Wat Jezus er dus bij zegt, is dat er een moment komt, waarin geoordeeld zal worden, en dat deze raad hem (juist) niet zal oordelen. Kent u hogepriester/raad die Persoon uit de profetie van Daniël? Nou, dat Ben Ik.

De hogepriester had het heel goed begrepen en zijn reacties waren dan ook heftig! Jezus zegt hier dat Hij God is en iedereen zal Hem aanbidden! Het komt nog bovenop de dingen die al eerder waren gebeurd, zoals mensen hun zonden vergeven (Markus 2: 5 – 11, Lukas 5: 20 – 24). En hij spreekt de mensen ook niet tegen die Hem aanbaden of Hem God noemden (Johannes 20: 28 – 29)

Twee Goddelijke Machten
Vóór ons ‘uitstapje’ naar Kajafas, zeiden we al dat het bij het Joodse volk en hun leiders in de tijd van Jezus, en al die honderden jaren daarvoor, altijd al, algemeen bekend was dat er twee Goddelijke Machten, zoals ze genoemd werden, in de hemel waren. Dat is, zo blijkt uit het bestuderen van de Schrift en ook uit documenten uit die tijd, die recentelijk nog weer  door dr. M. Heiser, en vakgenoten zijn bestudeerd: http://drmsh.com/; http://drmsh.com/; https://www.youtube.com/watch?v=CUkhWBKCuXc  en ook, om er maar één te noemen, uit het boek: ‘Two Powers in Heaven’, door Alan Segal, http://twopowersinheaven.com/, de reden dat er in de eerste eeuw na Christus, tot grote woede van de religieuze leiders, zoveel Joden tot het geloof in Christus als hun God en Middelaar kwamen. Ze h/erkenden Hem als de ‘tweede Macht in de hemel’, ofwel de tweede Macht van de ene God, een voor hen welbekend gegeven. In diezelfde tijd werd ook de tekst uit het boek Jesaja, met z’n duidelijke verwijzing naar de Godheid van Christus, geschrapt:

Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. (Jesaja 9: 5)

Dat deze twee Machten één waren, was voor de Joden volkomen duidelijk; dat beleden gelovige Joden al eeuwen, elke dag, vaak drie keer (denk ook aan Daniël, die drie keer per dag bad). Het wordt genoemd het Shema, waarover we straks nog iets gaan zeggen.

JHWH spreekt tegen JHWH?
We zeiden al dat het voor Israël volkomen duidelijk was dat er in het Oude Testament sprake is van twee Machten. Veel Christenen lezen over Jezus alleen in het Nieuwe Testament. Jezus zelf echter verwijst regelmatig naar het Oude Testament om aan te tonen dat alles over Hem gaat. In Johannes 5: 39, bijvoorbeeld, zegt Hij: Deze (de Schriften) zijn het die van mij getuigen.

Op deze plaatsen in het Oude Testament verschijnt de Heer niet alleen in woord en/of beeld, zoals wel wordt gezegd, nee, Hij verschijnt ook ‘lijfelijk’, als (levende) Persoon. Hij heeft vele namen: Het Woord (des Heren), soms wel, soms niet toegevoegd), De Heerlijkheid (des Heren), soms wel, soms niet toegevoegd, de Engel des Heren, maar ook de Trooster, wat we ook in het Oude Testament vinden. Voor de (gelovige) Israëliet was het trouwens duidelijk dat Engel des Heren niet Gabriël was; hij was duidelijk een/de boodschapper van God voor het volk Israël.
In de Schrift is de n/Naam de Persoon, en niet (slechts) een (ander) ‘beeld’ of ‘een gestalte’, een uitstraling of een afdruk. Dan het een ‘stikkertje’, en wordt echt, onecht en w/Waarheid, een onwaarheid. Dan komen we terecht bij de beelden/iconenverering, bij filosofieën van heidense denkers zoals Plato, en vele anderen, die al genoeg schade aan de menselijke ziel (!) hebben toegebracht, en missen we de liefdevolle nabijheid van God.

In de Schift gaat het niet over ‘abstracten’ of antropomorfisme of ‘attributen van God’, zoals in het Grieks/filosofische en in veel rabbinaal/theologisch denken, ofwel (menselijk)redeneren. In de Schrift is de n/Naam van die persoon de p/Persoon zelf. Zo identificeert zich die Persoon ook als Hij in het Oude Testament mensen ontmoet. De lezers van toen wisten dit ook, zij zeggen het en de Schrift zegt het, en later, in het Nieuwe Testament, zegt Jezus het ook, zó maakt Hij zich bekend. De Nieuwtestamentische schrijvers linken Jezus duidelijk aan de God van het Oude Testament en aan de Engel, omdat ze Beide JHWH zijn.
We lezen dat Paulus vele malen het Oude Testament aanhaalt met teksten waar JHWH in wordt genoemd, en dan de naam JHWH vervangt door een naam of titel, vaak Kurios, van Jezus. Voor deze schrijver van zoveel Nieuwtestamentische brieven zijn ze duidelijk Dezelfde.

Van de vele teksten/Schriftgedeelten waarin deze namen voorkomen, noemen we er enkele. Het begin van het evangelie geschreven door Johannes is hierbij een goed uitgangspunt, omdat Jezus vaak, en vooral ook in het Oude Testament het Woord of het Woord van God wordt genoemd:

In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. 
Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is. In het Woord was leven en het leven was het licht der mensen; 
en het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen. (Johannes 1:1 – 5)

Een andere weergave van dit vers, volgens veel manuscripten is:

Niemand heeft ooit God gezien, de unieke God, die aan ’s Vaders zijde zit, heeft Hem ons verklaard.

1)
Als Jakob onrechtvaardig behandeld wordt, verschijnt aan hem ook deze Engel  des Heren, en zegt:

Ik ben de God van Bethel (Genesis 31: 11 – 13)

2)
Diezelfde Engel verschijnt aan Mozes bij de braamstruik bij de Horeb. We lezen:

Daar verscheen de Engel des Heren aan hem in een vuur dat uit een doornstruik opvlamde (Exodus 3: 2).

En even verder:

Toen de Here [JHWH] zag, dat hij het ging bezien, riep God [Elohim] hem uit de braamstruik toe: Mozes, Mozes! En hij antwoordde: Hier ben ik. Daarop zeide Hij: Kom niet dichterbij: doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats, waarop gij staat, is heilige grond. Voorts zeide Hij: Ik ben de God [Elohim] van uw vader, de God [Elohim]  van Abraham, de God [Elohim]  van Isaak en de God [Elohim]  van Jakob. (Exodus 3: 4 en 6)

Engel des Heren, Heer, God[Elihim], allemaal aanduidingen van diezelfde Persoon die hier met Mozes spreekt. Deze Engel is de God van Abraham, Izaäk en Jakob. Hij openbaart Zich aan Mozes met de naam Ik Ben, en in het Nieuwe Testament o.m. als Heer en Kurios, en als de Mensenzoon of de Zoon des Mensen, ook een naam uit het Oude Testament.

3)
De profeet Daniël krijgt een mens te zien die uit de hemel komt. Hij noemt hem een Mensenzoon:

Ik keek toe in de nachtvisioenen, en zie, er kwam met de wolken van de hemel Iemand als een Mensenzoon. (Daniël 7: 13, HSV)

Daniël ziet vervolgens hoe die Mensenzoon speciale waardigheid en macht ontvangt:

Hem werden macht, eer en het koningschap verleend, en alle volken en naties, welke taal zij ook spraken, dienden hem. Zijn heerschappij was een eeuwige heerschappij die nooit ten einde zou komen, zijn koningschap zou nooit te gronde gaan. (Daniël 7: 14)

Je zou denken dat die heerlijkheid aan God is voorbehouden, maar nee, het gaat hier echt over een mens, een mensenzoon. Deze bijzondere titel eigent Jezus zich dus toe; en soms spreekt Hij ook over de heerschappij die Hij als Mensenzoon zal ontvangen.

4)
Wanneer de Mensenzoon komt, in gezelschap van Zijn engelen en bekleed met de stralende luister van Zijn Vader
. (Mattheüs 16: 27) Ook dit vers geeft tegelijk weer de zo bekende eenheid tussen de Vader en de Zoon aan.

5)
Deze tweede Macht wordt zelfs in verschillende Schriftgedeelten, door JHWH (grondtekst) aangesproken als JHWH (grondtekst). Ook wordt Hij vaak de Engel des Heren (JHWH) genoemd (Ha Malak Adonai).
In Jesaja 9: 5 lezen we ook een aantal namen, waarbij zelfs het Kind Eeuwige Vader wordt genoemd:

Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. 

De eenheid van God komt ook hierin weer duidelijk naar voren. Er is nog iets opmerkelijks met deze tekst dat we eerder al even noemden. Toen de Joodse religieuze leiders in de tweede eeuw de leer van de twee Machten verboden, werd ook deze tekst, met z’n duidelijke verwijzing naar de Godheid van Christus, uit het boek Jesaja geschrapt.

6)
In Exodus 3 lezen we dat God Mozes roept. In vers  4 lezen we:

Toen de Here (JHWH) zag, dat hij het ging bezien, riep God (Elohiem) hem uit de braamstruik toe: Mozes, Mozes! 

7)
In hoofdstuk 23: 20 – 23, lezen we:

Zie, Ik zend een engel vóór uw aangezicht, om u te bewaren op de weg en om u te brengen naar de plaats, die Ik bereid heb. Neem u voor hem in acht en luister naar hem, wees tegen hem niet wederspannig, want hij zal uw overtredingen niet vergeven, want mijn Naam is in hem. Maar indien gij aandachtig naar Hem luistert, en alles doet, wat Ik zeg, zal Ik uw vijanden vijandig bejegenen, en benauwen die u benauwen. Want mijn engel zal voor uw aangezicht gaan en u brengen naar de Amoriet, de Hethiet, de Perizziet, de Kanaäniet, de Chiwwiet en de Jebusiet, en Ik zal hen vernietigen.

Let op de woorden Hem en Ik: naar Hem luistert, en alles doet, wat Ik zeg

8)
Jakob worstelde met een Man. Jakob zegt: Ik laat U niet gaan, tenzij U mij zegent.
Jakob begreep Wie hij hier ontmoette. De Man zegent hem met een nieuwe naam: Israël, en:

Jakob noemde die plaats Pniël, want, zei hij, ik heb oog in oog gestaan met God en ben toch in leven gebleven. Genesis 32: 23 – 33)

In Genesis 31 lezen we over de tijd die Jakob doorbracht bij Laban.

Vers 10 – 13
Het gebeurde eens in de tijd, toen het kleinvee bronstig was, dat ik mijn ogen opsloeg en ik zag in de droom, en zie, de bokken die het kleinvee besprongen, waren gestreept, gespikkeld en gevlekt. 
En de Engel Gods zeide tot mij in de droom: Jakob. En ik zeide: Hier ben ik. 
En Hij zeide: Sla toch uw ogen op en zie toe: al de bokken die het kleinvee bespringen, zijn gestreept, gespikkeld en gevlekt, want Ik heb gezien alles wat Laban u aandoet. 
Ik ben de God van Bethel, waar gij een opgerichte steen gezalfd hebt, waar gij Mij een gelofte gedaan hebt

Hier zien we weer de eenheid tussen de Engel Gods en de God van Bethel.

9) 1 Samuël 3: 19 – 21

Samuël nu groeide op, en de Here [JHWH] was met hem en liet geen van zijn woorden ter aarde vallen.
20 En geheel Israël van Dan tot Berseba kwam tot de erkenning, dat aan Samuël door de Here [JHWH] het ambt van profeet was toevertrouwd.
21 De Here [JHWH] verscheen ook verder in Silo, want Hij openbaarde Zich in Silo aan Samuël door het woord des Heren [JHWH].

10)
Ook in Genesis 48: 14 – 16 zien we dat God zich identificeert met de Engel:

Toen strekte Israël zijn rechterhand uit en legde die op het hoofd van Efraïm, hoewel hij de jongste was, en zijn linkerhand op het hoofd van Manasse; hij legde zijn handen kruiselings, ofschoon Manasse de eerstgeborene was. 
En hij zegende Jozef en zeide: God, voor wiens aangezicht mijn vaderen Abraham en Isaak gewandeld hebben; God, die mij als herder geleid heeft, mijn leven lang tot op deze dag; 
de Engel, die mij verlost heeft uit alle nood, zegene deze jongelingen, zodat in hen mijn naam en die van mijn vaderen Abraham en Isaak voortleven en zij in menigte mogen toenemen in het land.

11)
In Richteren 6: 11 – 18 lezen we over de Engel des Heren [JHWH] die aan Gideon verschijnt, en in vers 14 lezen we: Toen wende JHWH zich tot hem; en in vers 16 lezen we: Maar JHWH zei tot hem…

Toen kwam de Engel des Heren [JHWH] en zette zich neer onder de terebint te Ofra, eigendom van de Abiëzriet Joas, terwijl diens zoon Gideon bezig was in de wijnpers tarwe uit te kloppen om die voor de Midjanieten in veiligheid te brengen.
12 De Engel des Heren verscheen hem en zeide tot hem: De Here is met u, gij dappere held.
13 Maar Gideon zeide tot hem: Och, mijn heer, indien de Here met ons is, waarom is dit alles ons dan overkomen? Waar zijn dan al zijn wonderen, waarvan onze vaderen ons vertelden, als zij zeiden: Heeft de Here ons niet uit Egypte gevoerd? Maar nu heeft de Here ons verstoten en ons prijsgegeven aan de greep van Midjan.
14 Toen wendde de Here [JHWH] Zich tot hem en zeide: Ga heen in deze uw kracht en verlos Israël uit de greep van Midjan. Ik zend u immers?
15 Maar hij zeide tot Hem: Och, Here, waarmee zal ik Israël verlossen? Zie, mijn geslacht is het geringste in Manasse en ik ben de jongste van mijn familie.
16 En de Here [JHWH] zeide tot hem: Ik ben met u, daarom zult gij Midjan verslaan als was het één man.
17 Toen zeide hij tot Hem: Indien ik genade in uw ogen gevonden heb, geef mij dan een teken, dat Gij het zijt, die met mij spreekt.
18 Ga niet vanhier weg, voordat ik bij U terugkom en de gave die ik ga halen, voor U neerleg. En Hij zeide: Ik zal blijven, tot gij terugkomt. 

In vers 19 tot 23 lezen we weer dat de Engel van God (vs 20) of de Engel van JHWH (vs 21) en JHWH van vers 23 Dezelfde zijn/is. God is een/een eenheid. Past alles wat Gods Woord over Hem zegt in ons beperkt verstand? Nee, maar laten we laten staan wat er staat, en er geen beredeneerbaar/voor ons verstand te (be)grijpen soort van god van maken.

Eens zullen we Hem ten volle kennen zoals Hij is.

Richteren 6: 19 – 23

Toen ging Gideon naar binnen en bereidde een geitebokje en ongezuurde broden van een efa meel; het vlees deed hij in een mand en het vleesnat in een pot, en hij bracht het Hem onder de terebint en zette het Hem voor.
20 De Engel Gods zeide tot hem: Neem het vlees en de ongezuurde broden en leg ze op deze rots en giet het vleesnat uit. En hij deed dat.
21 Toen strekte de Engel des Heren [JHWH] de staf die hij in de hand hield, uit en raakte met het uiteinde het vlees en de ongezuurde broden aan; en vuur steeg op uit de rots en verteerde het vlees en de ongezuurde broden. Daarop verdween de Engel des Heren uit zijn gezicht.
22 Toen begreep Gideon, dat het de Engel des Heren [JHWH] was, en hij zeide: Wee mij, Here Here [JHWH]! want ik heb de Engel des Heren gezien van aangezicht tot aangezicht.
23 Doch de Here [JHWH] zeide tot hem: Vrede zij u! Vrees niet, gij zult niet sterven. 

De Engel des Heren die bij Gideon is, wordt hier JHWH genoemd. JHWH laat zich hier aan Gideon zien en verderft hem niet. Vraag: Hoeveel P/personen zijn hier. Hint: Er verdwijnt ook Iemand en er blijft ook Iemand in gesprek met Gideon… W/wie spreekt tegen W/wie?
Wonderlijke eenheid, grote God tot in eeuwigheid te loven en te prijzen!

12)
Nog iets uit de Psalmen. Psalm : 20: 2 en vers 7 en 8;

2 De Here (JHWH) antwoorde u ten dage der benauwdheid,

de Naam van Jakobs God make u onaantastbaar;

 

7 Nu weet ik, dat de Here (JHWH) Zijn gezalfde de overwinning geeft,

Hij antwoordt hem uit zijn heilige hemel

met de machtige heilsdaden Zijner rechterhand.

8 Dezen beroemen zich op wagens en genen op paarden,

maar wij roemen in de Naam van de Here (JHWH), onze God.

 

De rechterhand van God is de hand van Jezus, het is de hand van de Engel des Heren die met een staf bij Gideon vuur deed opstijgen uit de rots, en zovele machtige wonderen/daden voor zijn volk heeft gedaan en nog doet. Zijn hand verlaat ons nooit; Hij is met ons alle dagen.
13)
Nog één Schriftgedeelte waar we gemakkelijk overheen lezen. We geven er verder geen commentaar bij, maar leest u het eens een aantal keren. Wat valt u op? Hoeveel personen zijn hier?

 

Exodus 34: 5 – 7
Dit vindt plaats nadat Mozes opnieuw twee stenen tafelen had uitgehouwen, en hij vroeg in de morgen de berg Sinaï beklommen had.

En de Here [JHWH] daalde neder in een wolk, stelde Zich daar bij hem en riep de naam des Heren [JHWH] uit.
6 De Here [JHWH] ging aan hem voorbij en riep: Here, Here, (JHWH, JHWH] God [El], barmhartig en genadig, lankmoedig, groot van goedertierenheid en trouw,
7 die goedertierenheid bestendigt aan duizenden, die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft;
Dit is echt schatgraven, zoals de Psalmdichter het ook zegt:

Ik verblijd mij over uw Woord als iemand die rijke buit vindt. (Psalm 119: 162)
Christus is het Woord; ik verblijd mij in Hem; niet in dode letters/redeneringen, maar in het Levende Woord: Zijn leven dat Zijn Geest voor mij en in mij doet leven.
Dan ontstaat er relatie, twee worden één, en dan komen er nog veel meer bij. Dan is er groei, groei in liefde, dan maakt God zich groot in kleine mensen. Dat is wat telt, en dat is waar het mee begint: twee harten onafscheidelijk aaneen gesmeed; gegaan door het vuur van Gods liefde. God is relatie, Hij is liefdesrelatie, dat is wat Zijn wezen is, en daarom is Hij de Unieke, de Ene, de Eerste en de Laatste.

In al deze Schriftgedeelten – en er zijn nog vele meer te noemen – zien we de twee Machten uit de hemel, die zoals we al zeiden, in de tijd van Jezus en al die honderden jaren ervoor, als zodanig ook (h)erkend werden.
Bij voorbeeld 11) zien we dat de Engel des Heren die bij Gideon is, JHWH wordt genoemd. JHWH laat zich hier aan Gideon zien en verderft hem niet.
In veel van bovenstaande voorbeelden is het in ieder geval duidelijk dat er twee Goddelijke Machten zijn, en zo is het ook altijd begrepen. Vaak zien we dat Beiden het zelfde doen en/of zeggen, waaruit de eenheid weer blijkt. Jezus zegt niet voor niets in Johannes 10: 30: Ik en de Vader zijn één; het woord één betekent ook uniek en dezelfde. Onder het kopje ‘Het Sjema’ gaan we hier verder op in.
Kunnen we dit volledig begrijpen? Nee, maar het staat wel zo in de Schrift. Zullen we het dan maar laten staan en zo tot ons laten spreken?! Later zullen we het in z’n volle, rijke betekenis zien en smaken.

Monotheïstisch?
Een interessante vraag die dan opkomt, is, hoe het kan dat men, ook in het Jodendom, al honderden jaren spreekt van een monotheïstische godsdienst – een term trouwens die pas in 1660 door de Engelse filosoof Henry More (1614-1687) is ingevoerd als antoniem (tegengestelde) van polytheïsme. De verklaring hiervoor is, dat de Joodse religieuze leiders iets wilden doen tegen de, eerder genoemde, golf van bekeringen van Joden in de eerste eeuw na Christus, tot het geloof in Christus als hun God en Middelaar. De Joodse raad verbood daarop de leer van de Twee  Machten in de hoop deze vele bekeringen af te remmen of, liever nog, volledig te stoppen. Dit besluit werd genomen in het begin van de tweede eeuw. Uitdrukkelijk werd toen de leer van de twee Machten tot een ketterse lering verklaard.
Daarna keren steeds meer Joden zich af van Christus, en (de leiders) is er nog steeds alles aan gelegen om de Godheid van onze Heer en Heiland onderuit te halen en te bestrijden. De tegenstander weet dat dit een/de kernzaak is.

Zuurdesem
In de Bijbel lezen we dat Jezus meerdere keren uitdrukkelijk heeft gewaarschuwd voor “het zuurdesem van de Farizeeën”. De leiders noemt Hij adderengebroed en hun leringen noemt Hij “leringen/overleveringen van mensen” en niet het Woord van God.
In de tijd van Jezus, en daarna, zijn er steeds weer mensen geweest die de Godheid van Jezus ontkenden. Sommige groepen, zoals de Jehovagetuigen hebben er een ‘hervertaling’ voor nodig, omdat de Schrift er zo duidelijk over is. Vaak zijn de redeneringen die de Godheid van Jezus onderuit moeten halen, soms onbewust en onbedoeld, gebaseerd op het gedachtegoed  van Joodse geschriften, zoals de Kabbala en de Talmoed. Deze hebben al eeuwenlang hun ‘verzurende’ werking gedaan in de verschillende landen waar dit gedachtegoed gepromoot werd. In onze tijd worden deze geschriften of artikelen, die er van afgeleid zijn, mede door de hernieuwde belangstelling voor Israël, door steeds meer Christenen bestudeerd en vermengd met het Woord van God. Mede daardoor gaat men zich weer aan de Joodse feestdagen houden, de wet bestuderen, etc., etc. Een ‘simpele’  lezing van bijvoorbeeld de brief aan de Galaten zou een afdoende antidote (tegengif) moeten zijn.

Verderfelijke invloed
Veel invloedrijke mensen, op allerlei terreinen van onze (Westerse) samenleving, ook in de media, en niet te vergeten in Hollywood, met z’n enorme invloed, zijn in groeiende mate geïnteresseerd in, en laten zich leiden door de leringen van deze geschriften. Deze staan vol met wetticisme, schier oneindige redeneringen, filosofieën, getallen en berekeningen, waardoor men kan opklimmen naar/tot de ‘godheid’, ja, waardoor men zelf god kan worden. Echter, het hart, de liefde naar God en de naaste mist. In deze geschriften speelt  Christus geen enkele rol van betekenis. In de Talmoed wordt Hij zelfs, met woorden van seksuele perversiteit, die niet voor herhaling vatbaar zijn, op gruwelijke wijze belasterd.
De gezins- en samenlevingsondermijnende teksten in veel van deze geschriften, hebben via universiteiten en de vele studies die daar worden aangeboden, vooral bij de menswetenschappen, steeds meer ingang gevonden in onze samenleving.
Als Christus uit de samenleving wordt verbannen, dan is er geen w/Weg om te gaan, dan is er geen w/Waarheid en dan is er geen l/Leven; dan bevinden we ons op een doodlopende weg. Dat heeft het Joodse volk, als gevolg van de leringen van hun eigen leiders, in al de eeuwen van hun omzwervingen op aarde, ondervonden.

Het Woord van God, dat is Christus (Johannes 1: 1), bevat alle voeding die we nodig hebben, geestelijk en lichamelijk. Als we afdoen van het Woord, dat is van Christus, die het Levende Woord is, komen we bij leringen van demonen terecht, de overleveringen van mensen, met de wereldgeesten en niet met Christus (Kol 2: 8, zie onder), dan raken we geestelijk en lichamelijk ondervoed; dan hebben we ‘de dood in de pot’. Zuurdesem doortrekt het hele brood. Het zuurdesem van de Farizeeën doortrekt de hele samenleving en heeft er voor gezorgd dat in de loop van de geschiedenis, vanaf het besluit van de Joodse raad, in veel Christelijke landen, genoemd gedachtegoed met z’n desastreuze gevolgen voor de samenleving, werd onderkend en bestreden. Aanhangers en promotors ervan werden vaak het land uitgezet, ze waren niet meer welkom.

Ontferming
Jezus sprak vaak de religieuze leiders aan op hun relatie met de Vader in de hemel. Het mondde altijd uit in twistgesprekken. Hun godsdienst bestond uit hun eigen redeneringen en theologieën, die vermengd waren met Babylonische filosofieën, wetten en regels. Daarmee werd het volk onderwezen en daarmee belemmerden ze het volk om de grote liefde van God de Vader te leren kennen. Groot was de ontferming van de Heiland voor Zijn arme volk dat ten prooi was gevallen aan deze leringen. Tegen de vele slachtoffers zie de Heer: Komt tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven (Mattheüs 11: 28).  Nog steeds biedt Hij deze rust aan. Uitziend op Zijn geliefde stad Jeruzalem, zegt de Heiland, wenend, in Lukas 13: 34 en 35:

Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt, en stenigt wie tot u gezonden zijn, hoe dikwijls heb Ik uw kinderen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens onder haar vleugels, en gij hebt niet gewild.

Zie, uw huis wordt aan u overgelaten. Maar Ik zeg u, gij zult Mij niet meer zien tot het ogenblik komt, dat gij zegt: Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren!

Er zal een tijd komen, dat Hij alle verloren schapen van het huis Isaëls zal vergaderen, dan zullen ze niet meer overgelaten zijn, zonder hun God en Heer, dan zullen ook zij de heerlijke relatie met Hem smaken. In plaats van het evangelie te ontgoddelijken, zullen zij hun God en Heer prediken aan alle volken. Zo zal God een ommekeer brengen bij Zijn zo geliefde volk.

Al de volheid van de Godheid lichamelijk
De Schrift waarschuwt ons ook om dicht bij de Waarheid te blijven, ja daarin te wandelen, dat is de waarheid doen. In Kolossenzen 2: 8 en 9 lezen we een ernstige waarschuwing, met meteen daaraan gekoppeld de eveneens ernstige gevolgen van het zich laten meeslepen door wijsbegeerte en door ijdel bedrog in overeenstemming met de overlevering der mensen, met de wereldgeesten. Deze mensen zijn beïnvloed door de wereldgeesten, wiens doel het altijd is om van de volheid van de Godheid van Christus af te doen.

Nu gij Christus Jezus, de Here, aanvaard hebt, wandelt in Hem,
geworteld en dan opgebouwd wordend in Hem, bevestigd wordend in het geloof, zoals u geleerd is, overvloeiende in dankzegging.
Ziet toe, dat niemand u medeslepe door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog in overeenstemming met de overlevering der mensen, met de wereldgeesten en niet met Christus
want in Hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk

Bovenstaand woordje ‘want’, dat meteen volgt op het voorgaande, is redengevend, het geeft een oorzakelijk verband aan: je wórdt als buit meegesleept door de be/overheersers van/in de duisternis, áls je niet gelooft of afvalt van het geloof, dat in Jezus Christus al de volheid van de Godheid lichamelijk woont.

Dan heb je Hem die de wereld heeft laten zien wat echte liefde is, Christus, die de volheid van de Godheid is, eruit gegooid, want God is liefde. Dan gooi je het hart, de hartelijke liefde eruit, en vindt er verharding plaats, dan is de liefde en de empathie weg. Dan gaan relaties stuk, dan gaan we elkaar ‘verbijten en vereten’ (Galaten 5: 15).
Dan komt de hoogmoed en het eigen gelijk. Dan gaan we in ons hoofd, in onze eigen redeneringen zitten, dan verliezen we ons hart, dan wordt ons hart hard en liefdeloos.
Als we tekort doen aan de grootheid van Christus, aan zijn Gode gelijk zijn (Fil 2: 4), gaan we lijden aan geestelijke en lichamelijke ondervoeding. Dan zitten we (nog steeds/opnieuw) in de greep de wereldbeheersers dezer eeuw (1 Kor 2: 6-8), dan worden we nog steeds misleid door het ijdel bedrog, de leugens, van deze wereldgeesten. Dan zijn we verblind en kennen we de W/waarheid niet.
Dan missen we de Weg, de Waarheid en het Leven (Joh 14: 6).

In hoofdstuk 3 maakt de apostel duidelijk wat het geloof in de volheid, hij zegt zelfs al de volheid, of de gehele volheid van Christus juist wél uitwerkt:

Doet dan aan, als door God uitverkoren heiligen en geliefden, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld.
Verdraagt elkander en vergeeft elkander, indien de een tegen de ander een grief heeft; gelijk ook de Here u vergeven heeft, doet ook gij evenzo.
En doet bij dit alles de liefde aan, als de band der volmaaktheid. 
En de vrede van Christus, tot welke gij immers in één lichaam geroepen zijt, regere in uw harten; en weest dankbaar. 
Het woord van Christus wone rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid elkander leert en terechtwijst en met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingende, Gode dank brengt in uw harten. 
En al wat gij doet met woord of werk, doet het alles in de naam des Heren Jezus, God, de Vader, dankende door Hem! (Kolossenzen 3: 12 – 17)

Sjema
Zoals gezegd, nog iets over het Sjema.
Het Sjema, voluit: Sjema Jisrael, is het centrale gebed in het ochtend- en avondgebed in het Jodendom. De tekst is afkomstig uit de Thora (eerste vijf boeken van de Bijbel).
Het complete Sjema-gebed bestaat uit drie onderdelen: Deut. 6:4-9, 11: 13-21, en Num. 15: 37-41. De kernzin van het Shema in het Hebreeuws wordt uitgesproken als: Sjema Israel, Adonai Elo-hénoe, Adonai echád:  Hoor Israël, Adonai, onze God, Adonai is Eén.
In de Hebreeuwse grondtekst betekent het woord ‘echad’ één, eenheid, eerste of enige.
Echad kan ook betekenen “dezelfde” of “één en hetzelfde.”
Enkele voorbeelden: Zie, zij zijn één volk [am echad] en ze hebben allemaal dezelfde taal [safah achat, vrouwelijke vorm] (Gen 11: 6).
Ze hadden allebei een droom in dezelfde nacht [layelah echad] (Gen 40:5).
Farao’s dromen zijn één en hetzelfde [halom echad hu] (Gen 41: 25).
Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot één [echad] vlees zijn (Genesis 2: 24). Hier betekent echad eenheid.

Jezus’ getuigenis van Zichzelf

19 Jezus dan antwoordde en zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, de Zoon kan niets doen van Zichzelf, of Hij moet het de Vader zien doen; want wat deze doet, dat doet ook de Zoon evenzo.

20 Want de Vader heeft de Zoon lief en toont Hem al wat Hij zelf doet, en Hij zal Hem grotere werken tonen dan deze, opdat gij u verwondert.

21 Want gelijk de Vader de doden opwekt en doet leven, zo doet ook de Zoon leven, wie Hij wil.

22 Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft het gehele oordeel aan de Zoon gegeven,

23 opdat allen de Zoon eren gelijk zij de Vader eren. Wie de Zoon niet eert, eert ook de Vader niet, die Hem gezonden heeft.

 

24 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woord hoort en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven.

(Johannes 5: 19 – 24)
Dit getuigenis van Jezus van Zichzelf, geeft helder aan dat er een volmaakte eenheid is tussen Hem en de Vader. In dit gedeelte noemt de Heer doden opwekken, waar zelfs bij staat wie Hij (Jezus) wil. Hij noemt ook het oordelen, en zegt dat het gehele oordeel aan Hem is: het gehele oordeel is aan de Zoon gegeven.

En daarop volgt er in vers 24 een prachtig getuigenis voor degenen die Zijn woord horen en Hem geloven, maar er volgt ook een ernstige waarschuwing voor hen die niet naar Hem horen en niet in Hem geloven:

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woord hoort en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven.
Vraag
Vraag aan hen die de Godheid van Jezus ontkennen: Wat zijn, en hoe ernstig zijn de consequenties van het geloof in de Godheid van Christus?

Tenslotte
Laten we ons houden aan wat Thomas, na zijn ongeloof, toch mocht belijden toen hij tegen Jezus zei: Mijn Here en mijn God. Wij kunnen alleen maar zeggen, zoals eens een wanhopige vader zei tegen Jezus: Heer ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp! (Markus 9: 24).

We halen nog een keer Psalm 119: 162 aan:

Ik verblijd mij over uw Woord als iemand die rijke buit vindt.

Graaft u rustig verder in deze Schat, er zijn nog vele Schriftgedeelten die hierover handelen. U zult rijke Buit vinden en u zult ook ontdekken dat de Persoon die u vindt, u al veel eerder als buit heeft gevonden.

De gehele Schrift ademt de grootheid van “Mijn Heer en mijn God”.
Wat u ontdekt, is geen cognitieve, beredeneerde kennis (gnosis) of theologie. Nee, u ontdekt het Levende Woord, de Waarheid, dat is de Heer zelf.


Wat staat er te gebeuren op 23 september a.s. in Jerusalem?

Share Button

Aangeleverd door: It’s Me

Een Inter religieuze bijeenkomst in Jerusalem in een inter religieus gebouw. Met Joden,

Katholieken, en Islamieten. De kans dat de paus ook komt is vrij groot!


Diverse nieuwsfeiten aangeleverd door: Nico Talma

Share Button

http://www.stopdebankiers.com/27/democratie-eu-serieus-genomen-politiek/

http://www.stopdebankiers.com/27/groter-contrast-dan-pvv-en-d66-bestaat/

http://www.stopdebankiers.com/27/monsanto-tribunaal-wil-aantonen-ecocide-misdaad-is/

http://www.stopdebankiers.com/27/pvv-programma-is-daad-minachting/

http://www.stopdebankiers.com/27/sorry-premier-mark-rutte-nakomen-beloftes/

http://www.geennieuws.com/2016/08/bert-koenders-heeft-meer-met-eriteeers-dan-met-nederlanders/

http://www.geennieuws.com/2016/08/geennieuws-exclusief-interview-met-premier-rutte/

http://www.geennieuws.com/2016/08/deutschland-uber-alles-waarvoor-hebben-we-eigenlijk-nog-de-eu-video/


Century of Enslavement: The History of The Federal Reserve

Share Button

Aangeleverd door: Cor van Ruitenbeek

Century of Enslavement: The History of The Federal Reserve

 

Klik:>https://www.youtube.com/watch?v=5IJeemTQ7Vk

 


Tja, laten ze beginnen met de bagage, de passagiers komen later wel

Share Button

Aangeleverd door: It’s Me

New post on Now The End Begins

 

Klik:>Delta Airlines To Use RFID Microchips On All Luggage Unveils $50 Million Dollar Tracking System

by

Delta airlines has announced it will use smart chips attached to passengers’ luggage to make sure belongings do not go missing.

EDITOR’S NOTE: Now that everyone has gotten used to having a smart device attached to them at all times, it is the perfect time to begin tagging everything we touch with RFID microchips. Once people accept that, the tagging and chipping of humans will be next.

Delta Airlines, based in Atlanta, said it will use Radio Frequency Identification chips placed on travellers’ bags to track their location. Baggage handlers will be able to identify each bag from a distance from a chip placed inside a paper tag on baggage.

Under the new system, conveyer belts will have sensors that flash a green light if the suitcase is on track to the correct plane and a red light if not, meaning a handler can redirect it.

Delta introduces innovative baggage tracking process:

In April Delta unveiled a $50 million investment to overhaul its existing barcode bag tracking system.

The airline is hoping the new system will help to tackle the problem of lost luggage. Airlines spend thousands of pounds each year replacing passengers’ belongings when they go missing en route. The airline’s existing system involved the scanning of individual barcodes on each piece of baggage.

Brett Snyder, an aviation expert, said: ‘The airlines have been doing better in general when it comes to mishandled bags, but this is going to help significantly,’ according to NBC News.

He added: ‘Things really go off the rails when you have storms and you have bags scattered everywhere.

‘Over the past few years, you’ve seen airlines going behind the scenes to focus on better operating and handling.’

The RFID technology has been around for decades and was developed during the Second World War to help distinguish between friendly and enemy aircraft.

The technology is already used in the hotel industry to keep track of towels and linens, in libraries and even in nursing homes for vulnerable patients who may be at risk of getting lost.

Earlier this year a separate airline revealed an enormous 40,000 pieces of checked baggage missed their planes. American Airlines vice president said airport security delays were to blame for the luggage delays. source

 

| August 27, 2016 at 11:13 am | Tags: Delta | URL: http://wp.me/p1kFP6-bVa

Comment    See all comments

 

Unsubscribe to no longer receive posts from Now The End Begins.
Change your email settings at Manage Subscriptions.Trouble clicking? Copy and paste this URL into your browser:
http://www.nowtheendbegins.com/delta-airlines-use-rfid-microchips-luggage-unveils-50-million-tracking-system/

 


De Rode Cirkel – Koninklijk Pedo-Netwerk

Share Button

Aangeleverd door: It’s Me

 

Nieuwe post op HERSTEL DE REPUBLIEK

 

Klik:>DE RODE CIRKEL – KONINKLIJK PEDO-NETWERK

by HERSTEL DE REPUBLIEK

Een opmerkelijk verhaal en niemand weet ervan. We baseren ons op een artikel van Veterans Today, een veel gelezen website met blijkbaar ongekende mogelijkheden om aan geheime informatie te komen. We nemen ons voor deze website met gepaste achterdocht te volgen.

Lees meer over dit bericht

HERSTEL DE REPUBLIEK | 27 augustus 2016 om 16:14 | Categorieën:DE REPUBLIKEINSE POST | URL: http://wp.me/pPzcg-enl

Reageren    Bekijk alle reacties    Like