Hoop voorbij de hel, deel 4, door Dr. S. Jones

Share Button

Aangeleverd door: Nico Talma

Alternatieve Opvattingen

 

Wanneer aionian (eeuwigheid) in verband wordt gebracht met God refereert dit simpelweg aan dat wat uit Hem voorkomt en gerelateerd is aan Zijn doelen; een mate van essentie in plaats van duur. Is dit niet wat onze HEER bedoeld in Johannes 17:3: “Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen, de enige ware God?” Als dit zo is kan de passage uit Matthéüs op de volgende manier geparafraseerd worden: “En dezen zullen gaan in de straf van God, maar de rechtvaardigen in het leven van God.”

Professor Talbott bevestigt dit:

Wanneer de brief van Judas het vuur dat Sodom en Gomorra verteerde beschrijft als “eeuwig vuur” is het punt niet dat het vuur letterlijk voor altijd brandt zonder dat het de steden verteerd; het is niet zo dat het vuur blijft branden tot aan vandaag toe. Het punt is dat het vuur een vorm van goddelijk oordeel is voor deze steden… dat ontspringt uit de causale bron van de eeuwige God zelf. Op dezelfde manier refereert Jezus aan het “eeuwige vuur” in Matthéüs 25:41 en aan de “eeuwige pijn” in Matthéüs 25:46. Het vuur waarop Hij zinspeelt is niet eeuwig in de zin dat het voor altijd brand zonder iets te verteren – zonder dat het iets verteerd zoals bijvoorbeeld datgene wat slecht is in een persoon (zie 1 Kor. 3:15) – noch is de eeuwige straf (pijn) in de zin dat het eindeloos is zonder dat het zijn corrigerende doel behaalt. Zowel het vuur als de straf (pijn) zijn eeuwig in de zin dat zij beide hun causale bron hebben in de eeuwige God zelf.10

Ook Barcley schreef:

De eenvoudigste manier om dit uit te leggen is dat aionias nergens goed toegepast kan worden, behalve op God; het woord is alleen uniek toepasbaar, zoals Plato dit zag, voor God. Eeuwige straf is dan letterlijk een soort corrigerende straf die God betaamt te geven en die God alleen kan geven.11

Talbott gaat verder:

De schrijvers van het Evangelie dachten in termen van twee tijdperken, het huidige en het toekomende tijdperk, en ze associeerde het toekomende tijdperk met God zelf; het was een tijdperk waar Gods aanwezigheid volledig geopenbaard zou worden, Zijn doelen gerealiseerd zouden worden, en Zijn verzoeningswerk uiteindelijk voltooid zou zijn. Daarom gebruikten zij de term “αίώνίος” (aionios) als een eschatologische (eindtijdleer) term, één die fungeerde als een handige verwijzing naar de realiteit van het toekomende tijdperk. Op deze manier slaagden ze erin om de meer letterlijke zin van “datgene dat betrekking heeft op een tijdperk” te combineren met de meer geestelijke zin van “datgene wat Gods aanwezigheid op een bijzondere manier openbaart”. Het eeuwige leven is dan niet alleen leven dat van God komt; het is ook de manier van leven geassocieerd met het toekomende tijdperk. En evenzo is het voor de eeuwige straf (pijn): Het is niet alleen straf (pijn) dat van God komt; het is ook de vorm van straf (pijn) geassocieerd met het toekomende tijdperk. Zo is er bij geen van deze beide de verwarring dat het leven dat van God komt en de straf (pijn) die van God komt een gelijke duur hebben.12

Ook Beecher toont aan dat in de dagen van de vroege kerk het idee heerste dat het een “straf (pijn) van de toekomende wereld” was. De vroege Kerk bevestigt dit feit door de oude geloofsbelijdenissen. In feite leerde de vroege Kerk in geen enkele geloofsbelijdenis eindeloze straf (pijn).13 Beargumenteren dat de eeuwige straf (pijn) wel eindeloos zou moeten duren omdat het wordt gekoppeld aan het eeuwige leven (Mat. 25:46) mist het punt. Het faalt in het erkennen dat het eeuwige leven een kenmerk is in de relatie met God (Joh. 17:3), en dit een doel op zich is; terwijl de eeuwige straf (pijn) Gods corrigerende gehoorzaamheid is met het doel om te eindigen. In elk geval, of aion nu “tijdperk-verblijvend”, “van God” of “de toekomende wereld” betekent, geen van deze uitdrukkingen impliceert of eist een eindeloze straf.

Het vuur van Gehenna

De tweede pijler die de leer over de eeuwige straf ondersteund is Gehenna. Het is één van de drie woorden die vertaald is met ‘de hel’ in het Nieuwe Testament. Het wordt twaalf keer gebruikt en is hierdoor ook het meest voorkomende woordje van de drie. Hades wordt elf keer gebruikt en Tartarus slechts één keer. William Barclay verklaard:

Gehenna… betekent het Dal van Hinnom, een vallei in het zuidwesten van Jeruzalem. Het stond bekend als de plaats waar Achaz is begonnen met de vuuroffers voor de heidense god Moloch, waarbij kleine kinderen werden verbrand… 2 Kronieken 28:2-4. Josía roeide die afgoderij uit en beval dat de vallei voor altijd een vervloekte plaats zou zijn… het werd een plaats waar het afval van Jeruzalem in werd geworpen en werd verbrand. Het was een soort openbare verbrandingsoven. Het vuur smeulde er altijd en er lag een dikke laag rook boven en er huisde een weerzinwekkende wormensoort, die moeilijk uit te roeien was (Markus 9:44-48). Zodoende werd Gehenna, het Dal van Hinnom, door de mensen geassocieerd als vervloekt en smerig, de plaats waar nutteloze en slechte zaken werden vernietigd.14

Hades is het Griekse woord voor het Hebreeuwse Sheol, wat de New Strong’s Concise Dictionary definieert als ‘ongezien’, de plaats (staat) van gestorven zielen.15 Door heel het Oude Testament heen refereert het aan de staat die volgt na de dood, voor zowel de rechtvaardigen als de onrechtvaardigen. De NIV Bijbel vertaald het met “graf” of “dood”. Tartarus is een plaats waar engelen die gezondigd hebben verblijven in afwachting op hun oordeel (2 Pet. 2:4).

Gehenna wordt niet genoemd in het Oude Testament of in de geschriften van Johannes, Paulus, Petrus, Judas of Jakobus (behalve één keer indirect in verband met de tong – Jak. 3:6). Ook wordt het niet genoemd in het boek Handelingen of Hebreeën. Het Nieuwe Testament vermeld dat Jezus de term slechts bij vier gelegenheden gebruikt. Waarom wordt er voor zo’n afschuwelijk lot – waar de meeste mensen voor bestemd zijn – niet overal voor gewaarschuwd? Hoe kunnen we dit verklaren?

De eerste keer dat Christus “Gehenna” gebruikt 

Voorwaar, Ik zeg u: Gij zult daar [Gehenna] geenszins uitkomen, totdat gij den laatsten penning zult betaald hebben.” Het woord “totdat” bevestigd onmiskenbaar dat Gehenna een beperkte duur heeft.

[Lees eerst Matthéüs 5:21-24.]

Aan het begin van het Nieuwe Testament behandelt Christus het beperkte karakter van het oordeel van Gehenna. Dit is uiterst belangrijk. Want in de context waarin Hij dit voor het eerst aanhaalt bevestigd Hij de Mozaïsche code van gerechtigheid: “Oog om oog, en tand om tand” (Mat. 5:38 afgeleid van Ex. 21:24; Mat. 5:17-19). Deze code bevestigd dat elke misdaad een rechtvaardige en gelijk straf verdiend, oftewel duidelijk meetbaar: “Maar indien er een dodelijk verderf zal zijn, zo zult gij geven ziel voor ziel. Oog voor oog, tand voor tand, hand voor hand, voet voor voet. Brand voor brand, wond voor wond, buil voor buil” (Ex. 21: 23-25).

Als Christus veronderstelde dat Gehenna eindeloos zou zijn zou Hij dit niet associëren met de Mozaïsche code. Wat is meetbaar aan eeuwigheid? En meer nog, Hij bevestigd dit door specifiek te zeggen dat wij door de maatstaf waarmee wij anderen meten ook zelf wedergemeten worden! (Mat. 7:2). Dit toont aan dat Gehenna niet eeuwig is. Bijvoorbeeld, geen enkele denigrerende opmerking (ráka of “dwaas”) komt overeen met eeuwige pijn en daarom kan het niet wedergemeten worden met eeuwige straf.

[Lees eerst Matthéüs 5:23-26.]

“Gevangenis” in dit stuk is een metafoor voor Gehenna. (Dit stemt overeen met de “gevangenis” uit 1 Pet. 3:19, en de zin van de Vader uit Mat. 18:34-35). Het is direct gekoppeld aan Gehenna in het vorige vers (Mat. 5:22) door het woord “aldaar”, en het wordt meteen gevolgd door een ander Gehenna oordeel in de passage die daarop volgt (Mat. 5:27- 32). Dus Mat. 5:23-26 is “gevangen” tussen de twee Gehenna oordelen. Het definitieve argument is dat de Heer het Gehenna oordeel aanwijst als een ernstig oordeel wat we allemaal moeten vrezen. Hij zegt: “Voorwaar Ik zeg u.” Dat is serieus. Aan wat voor ander oordeel kon Hij refereren in deze context dan aan het Gehenna oordeel?

“Voorwaar, Ik zeg u: Gij zult daar [Gehenna] geenszins uitkomen, totdat gij den laatsten penning zult betaald hebben.” Het woord “totdat” bevestigd onmiskenbaar dat Gehenna een beperkte duur heeft. Zodra de straf eenmaal is voldaan, volgt de vrijlating, maar niet eerder. Merk op dat Hij deze woorden richtte tot een gemixt schare van gelovigen en ongelovigen (Mat. 5:1; 7:28; 8:1). (Zie ook Mat. 18:34-35).

[Lees eerst Matthéüs 5:27-30.]

Hier beschrijft Hij de consequentie van de zondige begeerte. We kunnen ons allemaal voorstellen dat het beeld niet zo prettig is. Desondanks kunnen we deze begrippen voorstellen in deze fysieke wereld. Van Gehenna echter weten we niet zoveel. We moeten vertrouwen op Christus’ omschrijving. Dus wat zegt Hij hierover? Het is “voordeliger” om een oog of een hand te verliezen dan om Gehenna te ervaren. That’s it! Dat is het enige wat Hij hierover zegt. Als Gehenna eindeloos is (een begrip die te afschuwelijk is om te bevatten), waarom zou Hij het dan omschrijven als slechts “onvoordelig”? Is dit alles wat Hij kon zeggen om constante en eindeloze pijn aan te duiden? Zo’n zin kan alleen een andere eindige straf beschrijven, hoewel het wel een ernstige vermaning is. 


Kanker is te genezen. Al sinds de jaren zestig!

Share Button

Aangeleverd door: Corry

Kanker is te genezen sinds de jaren zestig!

 
En wel door bacteriofagen ofwel bacterievreters.

Judyth Vary Baker verteld het in dit 11 minuten durende interview:
There Is A Cure For Cancer Since The Sixties
https://www.youtube.com/watch?v=DXkHsKdGrJ8

Wat zijn Bacteriofagen?

Bacteriofagen zijn virussen die bacteriën vernietigen. Vlak na de Eerste Wereldoorlog ontdekte een groep Franse onderzoekers onder leiding van d’Herelle, dat in bepaalde gevallen in kweekplaten van bacteriën vreemde heldere vlekken optraden. Op deze plekken waren bacteriën kennelijk vernietigd door nog kleinere organismen die door d’Herelle bacteriofagen (letterlijk bacteriën-eters) werden genoemd. Het is een bijzonder soort virussen die bacteriën aantasten, geheel vernietigen, of er tot wederzijds voordeel mee samenleven (symbiose). Het blijkt dat iedere bacteriesoort en vaak zelfs iedere afzonderlijke stam zijn eigen, specifieke faag heeft. Zo’n bacteriofaag bestaat uit een kop en een staart, samen totaal in lengte variërend van 4 tot 250 mn (één millimicron is één miljoenste deel van een millimeter).
De kop heeft een veelhoekige of kogelronde vorm en bestaat uit een kernzuur (dna, of soms rna) dat is omgeven door een eiwitkapsel. De staart is hol en bestaat eveneens uit eiwit. Behalve naar vorm en grootte worden bacteriofagen onderscheiden naar het type eiwit en de reactie van het menselijk bloedserum daarop. Daarnaast worden bacteriofagen ingedeeld in kwaadaardige (virulente) en gematigde vormen. Bij de kwaadaardige soorten treedt de vermeerdering van de faag steeds op binnen de bacterie en deze wordt ten slotte opgelost (vernietigd, lysis), terwijl de gematigde soorten een vorm van samenleven aangaan met het erfelijkheids-materiaal van de bacterie. De hoeveelheid bacteriofagen die in korte tijd gevormd wordt is enorm. Een enkele milliliter kweekvloeistof met bacteriën kan in korte tijd vele honderden miljoenen bacteriofagen bevatten.

De aanval van kwaadaardige bacteriofagen is te vergelijken met een injectie, waarbij de staart als injectienaald door de celwand van de bacterie in het plasma doordringt en het kernzuur van de faag inspuit (zie de afbeeldingen). Dit zuur schakelt de aanmaak van het kernzuur van de bacterie zelf uit en ‘dwingt’ de bacterie verder faag-kernzuur aan te maken. Gekoppeld hieraan wordt ten slotte ook overgeschakeld op de aanmaak van faag-eiwitten, zodat uiteindelijk de bacterie ‘gevuld’ is met ‘jonge’ fagen en openbarst, waarna de jonge fagen bij honderden vrijkomen.

Wat de bacteriofagen voor het erfelijkheidsonderzoek zo interessant maakt is de waarneming dat een aantal van deze micro-organismen in staat is erfelijke eigenschappen over te brengen. In theorie zou het zelfs mogelijk zijn dat ziekten veroorzaakt door bacteriën bestreden worden door bacteriofagen die, zonder dat de mens hierdoor zelf ziek wordt, de bacteriën zouden vernietigen.
http://www.menselijk-lichaam.com/algemeen/bacteriofagen

Judyth Vary Baker

Judyth kwam onder mijn aandacht door haar Reality Talk en Lecture over Kanker op de Open Mind Conference 2015 te Denemarken. Ze is een bijzondere, moedige vrouw die ons respect verdient, want zij durft zich openlijk uit te spreken over de misleidingen en hebzucht van de farmaceutische industrie, de kankerindustrie èn ze onthult informatie – die totdat zij in de openbaarheid trad onbekend was – met betrekking tot de moord op President John F.Kennedy. Een man die wereldwijd gerespecteerd en geliefd was en waarschijnlijk de enige integere president die Amerika ooit had. Luister eens naar wat Judyth te melden heeft…

The Reality Talk with Judyth Vary Baker
https://www.youtube.com/watch?v=sX2jN…

and het lecture:

‘The Cancer Epidemic: Causes, Crimes, Corruption’
https://www.youtube.com/watch?v=cMXc7…

Judyth Vary Baker was Lee Harvey Oswald’s girlfriend from april 1963 untill his death.

Judyth is born May 15, 1943, in South Bend, Indiana, she is best known in documentaries, on the Internet, and in books and articles for coming forward with the assertion that she was a close associate of Lee Harvey Oswald, the accused assassin in the murder of President John F. Kennedy, which she claims was a CIA/Mafia conspiracy with Lee Harvey Oswald being a designated scapegoat. She is an American artist, writer and poet.

She first decided to tell her story some 38 years after the JFK assassination, claiming she had kept silent out of fear for retaliation from the conspirators, who she says threathened to kill her if she talked. She interpreted the list of witnesses, who died mysteriously over the years, as a tacit justification for her fears. However, after seeing the movie JFK of Oliver Stone, who claimed silent witnesses were cowardeous, Judyth says she mustered the courage to come forward. Judyth’s story is generally painted as controversial. She has many supporters as well as disbelievers. Among her supporters are author Edward Haslam, journalist/writer Jim Marrs, british TV producer Nigel Turner, Retired U.S. Army Green Beret Lieutenant Colonel Daniel Marvin (author of Expendable Elite – One Soldier’s Journey Into Covert Warfare) and dutch JFK assassination researcher Wim Dankbaar. A few of her staunchest disbelievers are Debra Conway of the JFKlancer.com website and JFK assassination researcher John McAdams, who some researchers claim to be a disinformation asset for the CIA. Today Judyth’s goal is to exonerate Lee Harvey Oswald from the charge that he was the assassin of John F. Kennedy.

Early life

Judyth Baker was born in South Bend, Indiana to Donald William and Glorianne Whiting Vary in 1943. She attended Manatee High School in Bradenton, Florida.

A wizard student with the highest IQ of her class, on October 17, 1958, she was introduced to Dr. Canute Michaelson, a high-ranking Norwegian geneticist and radiobiologist with CIA ties who had served as a double agent against Hitler. Michaelson’s exploits as a spy fascinated her. He provided her with equipment, and contacts with Oak Ridge, after she indicated her interest in finding a cure for cancer. Her patriotic zeal was further enhanced in high school by friendships with retired military officers (especially her science instructor, Col. Phillip Doyle) and anti-Castro Cubans, including a close friendship with fellow student Tony Lopez-Fresquet, the oldest son of Castro’s finance minister, who fled Cuba in 1960.

Her stellar research and its results were soon noticed by professors and scientists, with high profile connections in the medical and political world. This resulted in invitations to science programs and science fairs nationwide. In March, 1961, at age 17, she became the first high school student allowed to attend the elite Science Writer’s Cancer Research Seminar, a 5-day national meeting of science writers and the world’s most important cancer research scientists, where her research was inspected by top American Cancer Society (ACS) officials, research scientists, and Nobel Prize winners, who began mentoring her. In April, 1961, she was invited by Director Dr. George Moore to work in his personal laboratory at Roswell Park Memorial Institute in Buffalo, New York, the oldest important cancer research center in the United States. There she conducted research on melanoma cancers and learned techniques for handling cancers induced by the SV40 monkey virus. She next enrolled in the medical technology program at St. Francis College in her home state of Indiana, where she considered becoming a nun as well as a scientist. Evidence of her conducting cancer research after her training at Roswell Park exists in newspaper articles and citations. Assigned to work with malignant melanoma, at Dr. Alton Ochsner’s suggestion, one of the 18-year-old’s research projects is preserved in an Indiana Academy of Science’s abstract entitled “Studies on the Increase in vitro of Mitotic Activity and Melanogenesis in the RPMI HA # 5 (7113) Strain Melano.” (Proceedings of the Indiana Academy of Science. V. 71 (1961) p. 71): the abstract mentions that her cancer research was continuing at her lab at St. Francis.

Her work with melanoma in 1961 reflected Dr. Ochsner’s research interests: Ochsner’s work in 1961-1962 on melanoma was important enough to be recorded in his official biography (Surgeon of the South –Wilds & Harkey, 1990, p. 136). Ochsner was the former ACS President (1952): his friends Dr. Harold S. Diehl (the current Vice President of the ACS, in charge of research) and Dr. George Moore testified with Ochsner in court about links between smoking and cancer. All three doctors were impressed that Judyth Vary had induced lung cancer in mice in record time in a high school lab. Ochsner had served with both Diehl and “Wild Bill” Donovan (of OSS and CIA fame) on ACS boards. At this time, Ochsner was in weekly contact with both the AF’s Surgeon General and the US Surgeon General on the Surgeon General’s CIA-attended committee meetings.

Concerned that their daughter might become a nun, her parents removed her from St. Francis. She was attending The University of Florida by Feb., 1962, under a full scholarship, where she resumed research in cancer-related areas under an umbrella of grants and permits. In the Spring of 1963, Ochsner offered her a summer internship at Ochsner Clinic in New Orleans, under the direction of the noted cancer research specialist, Dr. Mary S. Sherman, with the promise that she would receive a scholarship for early entry into Tulane Medical School that Fall. Her bus ticket shows she arrived in New Orleans a few days before Lee Harvey Oswald, in mid-April, 1963, two weeks before she was to begin her internship in Dr. Sherman’s bone cancer lab.

A top secret bioweapon project in New Orleans

In 1963, Judyth was invited to New Orleans by famous surgeon Dr. Alton Ochnser to serve her country by taking part in another special cancer research project. Judyth soon learned that this was a top secret project to develop a bioweapon in order to terminate the Cuban leader Fidel Castro with a cancer-causing virus. Young and impressionable, Judyth saw Fidel Castro as a cruel communist dictator, a threat to national security and the American way of life. Under direction of Alton Ochsner, well connected and funded by right wing politicians and Texan oil barons, the project was led by Dr. Mary Sherman. Also involved were Lee Harvey Oswald, David Ferrie, Clay Shaw and Guy Banister. Oswald took Judyth under his wings and introduced her to these people. Judyth and Lee grew a liking to each other which developed into a love affair, although both were married.

After the JFK assassination Mary Sherman was murdered, on the day the Warren Commision started its hearings in New Orleans. Guy Banister died too in 1964, reportedly from a heart attack. However, witnesses claim that his office was taped off by the police as “a crime scene”. His extensive files were confiscated by the FBI. David Ferrie died from what officially was ruled a suicide, which version is challenged by many researchers believing it was homicide, just before he was to testify in the trial of Jim Garrison, wherein he charged Clay Shaw and Ferrie as participants in the alleged conspiracy to kill JFK. With Ferrie dead, Clay Shaw was eventually acquitted for lack of evidence. These events are described in Edward’s Haslam’s recent book “Mary’s monkey”, wherein he makes a case for the thesis that – as a accidental result of these experiments – the polio vaccin of the early sixties was contaminated with a cancer causing monkey virus, better known as SV-40. Hence, he argues this was one of the decisive reasons to keep the bioweapon project secret and hidden from the public, as well as Lee Harvey Oswald’s involvement, which contradicts the Warren Commission’s conclusion that he was a deranged communist nut without any connections. Haslam takes the reader on a quest to find an explanation for the alarming growth rate of soft tissue cancers in America. “Mary’s Monkey” is becoming an underground bestseller with a top 100 position on Amazon.com.

Proof for Judyth’s story

Extra-ordinary claims require solid evidence. Although there is heated debate on the veracity of Judyth’s story, even her discreditors admit that she can prove the following:

– She lived and worked in New Orleans in the spring and summer of 1963. Both she and Oswald arrived in New Orleans by bus in April and left New Orleans in September. Both she and Oswald moved into apartments the same week, within walking distance of each other. Both she and Oswald rode the same bus to and from the same workplace daily for eleven weeks, with only one bus stop between them.

– She was indeed a promising student with a passion for cancer research, as is evidenced by numerous contemporary newspaper articles.

– She worked in the same company as Lee Harvey Oswald, the Reily Coffee Company, and was hired on exactly the same date as Lee Harvey Oswald by the same small sub-company of Reily’s, Standard Coffee Co. Both were subsequently transferred to Reily’s one week later. An ad to replace her at Reily’s was ordered the day Oswald was fired from Reily’s, and she was terminated the same day Oswald was arrested (August 9, 1963) in New Orleans after he handed out pro-Cuban pamphlets. (Judyth asserts the jobs at Reily were a front for their covert activities, arranged by Dr. Ochsner and his allies. A probability study by statistics professor Dr. John Williams, published in The Dealey Plaza Echo in 2006, with a second supporting article published in 2007, concluded that statistically these events could not have occurred by chance.

– She moved back to Florida the same week that Oswald moved back to Dallas.

– After the JFK assassination her promising career as a researcher abruptly ended. (Judyth’s explanation is that she was told to keep a low profile and stay silent.)

– Contemporary witnesses corroborate that Judyth and Lee Oswald knew each other and were lovers. One such witness is Anna Lewis (widow of David Lewis who worked for Guy Banister) whose video testimony was made availabe on Google video and the website www.jfkmurdersolved.com by Dutch researcher Wim Dankbaar. A video interview with Edward Haslam, author of Dr. Mary’s Monkey, which includes additional supporting evidence for her story, is also available there.

Other sources on Judyth’s story

In 2003 British TV producer Nigel Turner made 3 new episodes in his series “The men who killed Kennedy”, which aired in England and the USA on the History Channel. One of the episodes, titled “The Love Affair” was dedicated to Judyth’s story. Shortly thereafter protests were applied on The History Channel targeting one of the other two episodes, specificly “The Guilty Men” that focused on the alleged involvement of former president and JFK successor Lyndon Baines Johnson. The complaints were led by Johnson’s widow, ex-presidents Ford and Carter, and former LBJ aides Jack Valenti and Bill Moyers. An anonymous party bought the rights from The History Channel, including the rights for “The Love Affair” (although it was not attacked) and the programs were never aired again in America.

An extensive video interview of Judyth telling her story is still available on DVD trough the website www.jfkmurdersolved.com

She is interviewed by veteran assassination researcher Jim Marrs, author of the book “Crossfire, the plot that killed Kennedy”

Sourcepage: http://www.jfkmurdersolved.com/judyth.htm


Orgaan Zwendel

Share Button

Aangeleverd door: Beatrice Schokkaert

ORGAAN ZWENDEL

Johnson (20) verkocht zijn nier, maar ontving geen cent – HLN.be

Klik> http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/2612752/2016/02/10/Johnson-20-verkocht-zijn-nier-maar-ontving-geen-cent.dhtml

 


Moscow shared MH17 radar images, Dutch probe ignored evidence, Russia tells victims’ relatives

Share Button

Aangeleverd door: Ed Vries

Moscow shared MH17 radar images, Dutch probe ignored evidence, Russia tells victims’ relatives

lido_843

Moscow provided the Netherlands with radar and other data on the MH17 crash but it has all been ignored, a Russian aviation official said, responding to the relatives of Dutch victims who recently wrote to President Vladimir Putin.

Oleg Storchevoy, the deputy head of Rosaviatsia, the agency representing Russia in the Malaysia Airlines flight MH17 crash investigation, has personally addressed the relatives of the victims in a lengthy letter.

READ IN FULL: Official letter on MH17 investigation by top Russian aviation official Oleg Storchevoy

“I would like to emphasize that Russia is strongly committed to establishing the actual cause of the crash, and has consistently done everything in its power to help find out the truth, both throughout the course of the technical investigation and following its official completion,” he said.

Desperate for answers that would shed the light on who fired the BUK missile that allegedly hit the passenger plane on July 17, 2014, and dissatisfied with the slow-moving Dutch probe, the relatives have turned to the heads of several states, including Russia’s. On January 22, they sent a letter to Putin, asking about the primary data from radars and satellites, which they think is crucial.

“We did not impose any conditions or restrictions regarding further use and disclosure of radar data, records of phone conversations and other data we submitted to the Dutch Safety Board (DSB) at its request. Moreover, Russia has stored all that data to this day, and is willing to provide it once again to the relevant authorities,” said Storchevoy.

In mid-January, the relatives wrote to Dutch Prime Minister Mark Rutte, demanding a global campaign to obtain radar images that could help identify those responsible for the death of their loved ones.

“We can’t accept that people have refused to provide crucial information,” they wrote.

‘Only radar data available is Russia’s’

While the Russian authorities were not involved in controlling the fatal flight, they still soon became de-facto participants of the investigation due to the unique information obtained from radars in Rostov-on-Don, a Russian city not far from the Ukrainian border.

“I would like to stress that Russia disclosed all of its available satellite data in the days immediately following the crash,”said Storchevoy.

Rosaviatsia’s deputy head stressed that the Russian radar data was the only such data available to the Dutch investigators, as it appeared that Ukraine’s radar stations “for unknown reasons” were not functioning on July 17. Neither did Ukrainian authorities have any backup system to maintain flight safety in the military zone.

Russian Presidential Press Secretary Dmitry Peskov © Vladimir Astapkovich

Dutch report ignored Russia’s data

Having provided the radar data and phone records requested by the Dutch, Russia has never prohibited the Netherlands from either sharing with other states or publishing the information generally, Storchevoy said.

However, this evidence appears not to have been reflected in the Dutch Safety Board’s (DSB) final report, released in October.

Russia is still ready to provide the same data, which it collects in video files in accordance with domestic regulations, to any authorized parties.

Moscow has also published the satellite images from July 2014 that showed Ukrainian BUK missile systems maneuvering in the conflict zone close to the site of the crash. It had handed the same images over to the DSB. However, this evidence has been ignored as well.

“This data confirms, among other things, that there was movement and increased activity by Ukrainian Buk surface-to-air missile systems observed within the conflict area in Eastern Ukraine one day ahead of the tragedy,” Storchevoy mentioned.

“Russia shared that information with the Dutch Safety Board, but once its final report was released, it turned out the DSB had chosen not to consider Russian satellite data or even include them in the report,” he added.

Netherlands drags out probe, delays final report

Speaking of Russia’s efforts, the Rosaviatsia officials accused the DSB of leaving a number of important questions unanswered, of distorting the facts and of deliberately carrying out the probe at a sluggish pace.

Storchevoy has called on Ukraine and the US to provide the information they have. He said Washington “must” share satellite images that it claims it has, while Kiev should either share its radar data or prove that it doesn’t have it.

“As far as the quality of the technical inquiry is concerned, I must point out that, in a totally inexplicable fashion, its final report leaves the most important question unanswered: How far is Ukraine responsible for failing to close its airspace? The report is extremely vague regarding the responsibility of the government in Kiev,” Storchevoy said.

Russia extremely interested in truth

In his address to the relatives of Dutch victims, Storchevoy has stressed Russia’s commitment to uncover the truth. Even after the end of the official probe, he said, Moscow is still going out of its way to find answers to major questions.

Moscow provided data from all of its radars that recorded the MH17 flight to the Dutch Safety Board in August 2014, shortly after the catastrophe, Storchevoy said.

Journalists attend a news conference, organized by officials of Russian missile manufacturer Almaz-Antey and dedicated to the results of its investigation into Malaysia Airlines flight MH17 crash in eastern Ukraine, in Moscow, Russia, October 13, 2015. © Maxim Zmeyev
(Editor’s note: though the CIA run Moscow Times reported the opposite)

Aside from that, Almaz-Antey, the manufacturers of the 9N314M BUK missile that the investigation said downed the plane, have staged two real-life tests. They involved decommissioned aircraft and BUK anti-aircraft missiles to verify whether missile systems currently deployed by Russian troops could have been involved in the downing of the Malaysian Airlines aircraft.

However, the results of these tests have also been ignored, as has Russia’s invitation to the Dutch investigators to participate.

Storchevoy has urged the relatives of the MH17 victims to not give up on their efforts to dig out the truth and to demand maximum transparency from both Dutch authorities and their partners in the probe.

“Russia has repeatedly pointed out that the Dutch technical investigation was performed in an extremely nontransparent and biased manner. We support you in your efforts to get answers to the numerous questions that remain unanswered,” he said.

The Netherlands is finalizing its second, criminal investigation into the MH17 incident, which is likely to point fingers at specific suspects. The crash killed nearly 300 passengers and crew members on July 17, 2014 in the Donetsk Region of Eastern Ukraine. A majority of those killed in the crash were Dutch citizens.

READ MORE: 4 questions for Dutch probe into MH17 crash

Rather than pointing fingers, Storchevoy says it would be better for the DSB to answer questions regarding why the investigation took so long and why they hid certain pieces of information.

“The Dutch authorities should explain why they distorted facts and concealed data, and why they ignored important data provided by Russia. The DSB should explain why its final report distorted data about missile fragments and places where they were found, why it failed to thoroughly examine penetration holes on the aircraft, why it mismanaged the aircraft debris, why it misrepresented the probable location from which the missile was launched, and many other discrepancies in the final report,” Storchevoy concluded.


Woord Vandaag, door: Date Gorter

Share Button

Aangeleverd door: Nico Talma

Woord vandaag

Posted on 10 februari 2016

‘Vol betekenis, de verheerlijking?’

Wanneer je het leest in Mattheüs 17, zie je dat Hij wel licht 
uitstraalde. Van Mozes en Elia wordt dat niet gezegd. Je kunt 
daarin de grote waarheid zien:

het getuigenis van Jezus is de geest van de profetie

Zijn licht straalde af op Mozes en Elia. En zo ontvang je pas
echt licht op de Tenach (Thora en de Profeten) door Hem, die
de Christus, de Messias, de Gezalfde is.

‘Ja, fijn dat dat zo is.’

Zo legde Hij aan de Emmaüsgangers uit al wat in de Wet en de
Psalmen en de Profeten op Hem betrekking had. Hij gaf hen het 
licht erop. Hij is Zelf het Licht van de wereld. En zo klinken de be-
kende woorden als muziek in de oren van de gelovige:

de wet werd door Mozes gegeven, de genade en de waarheid 
zijn door Jezus Christus geworden

‘Daardoor meer heerlijkheid.’

Het schenken van genade gaat ver uit boven het opleggen van 
de Thora. Het ene gaf een zekere heerlijkheid. Dat was echter 
een verdwijnende, terwijl de bediening van de geest ging van
heerlijkheid tot heerlijkheid
. Het ene (de wet) leidde tot ergere

vorm van slavernij (onder de zonde); het andere leidt tot vrijheid.
De angst voor God verdwijnt; Hij betoont je genade.