Wat is ZONDE? Deel 3, Door Cor van Ruitenbeek


Share Button

Onderwerp: Wat is zonde? deel 3.

 

Wat is zonde?

Afnemen van de woorden der profetie van GODS woord.

We gaan eens naar Openbaring 22.

18 Ik betuig aan een ieder, die de woorden der profetie

van dit boek hoort: Indien iemand hieraan toevoegt,

God zal hem toevoegen de plagen, die in dit boek beschreven zijn;

19 en indien iemand afneemt van de woorden van

het boek dezer profetie, God zal zijn deel afnemen

van het geboomte des levens en van de heilige

stad, welke in dit boek beschreven zijn.

We kunnen toevoegen en afnemen van de woorden der profetie.

Wat kunnen we zoal toevoegen aan de woorden der profetie?

Bijvoorbeeld:

1 GOD die het kwaad nodig heeft voor die zwarte achtergrond.

2 De hel en verdoemenis.

3 Oordelen.

Punt 1.

1 Johannes 1

5 En dit is de verkondiging, die wij van Hem

gehoord hebben en u verkondigen: God is licht en

in Hem is in het geheel geen duisternis.

Punt 2

Hoef ik niet behandelen want de hel kunnen we gerust schrappen.

Als er geen hel is dan kan ik er ook niets over schrijven.

Punt 3.

Oordelen, zoals: “GOD straft onmiddellijk”, dat hoor je nog en lees je nog wel eens.

Maar dat oordelen is eerder van de mens.

Een bekend oordeel is wel; u heeft een klein geloof of u heeft een verborgen zonde = doelmisser.

Johannes 12.

47 En indien iemand naar mijn woorden hoort, maar

ze niet bewaart, Ik oordeel hem niet, want Ik ben

niet gekomen om de wereld te oordelen, doch om de wereld te behouden.

Dat is toch wel even andere koek wat de Heere Jezus  daar zegt.

We kunnen rustig zeggen als we toevoegen aan de woorden der profetie wordt het er niet mooier van.

God zal hem toevoegen de plagen, zou dat niet de christenvervolging kunnen zijn?

Wie hel en verdoemenis zaait zal ook de hel en verdoemenis oogsten.

En nee niet de hel en verdoemenis van Gods wegen.

 

Wat zouden we zoal afkunnen afnemen van de woorden der profetie?

1 De GODHEID VAN CHRISTUS JEZUS.

2 HET IS VOLBRACHT.

3 De Harpazo, de wegrukking.

4 De wederkomst van CHRISTUS JEZUS, DE KONING DER KONINGEN.

Punt 1.

Jesaja 9.

5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons

gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder

en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke

God, Eeuwige Vader, Vredevorst.

We gaan eens met het laatste beginnen.

Een Vredevorst is ons gegeven, Eeuwige Vader, Sterke God, een Zoon en een Kind is ons geboren.

En de Heerschappij was er al voor GOD alles geschapen had.

Punt 2

HET IS VOLBRACHT.

Maar wat is er dan VOLBRACHT ? En dat is geen vraag van ongelovigen maar van diegenen die zich christen noemen.

Colossenzen 2

13 Ook u heeft Hij, hoewel gij dood waart door uw

overtredingen en onbesnedenheid naar het vlees,

levend gemaakt met Hem, toen Hij ons al onze overtredingen kwijtschold,

14 door het bewijsstuk uit te wissen, dat door zijn

inzettingen tegen ons getuigde en ons bedreigde.

En dat heeft Hij weggedaan door het aan het kruis te nagelen:

15 Hij heeft de overheden en machten ontwapend en

openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd.

Nemen we een overtreding er van af dan is Christus Jezus een zondaar = doelmisser.

Punt 3 en 4 kunnen we wel samen behandelen.

Schrappen we de harpazo, de wegrukking, dan is er ook geen opstanding der doden.

En dan komt CHRISTUS JEZUS DE KONING DER KONINGEN alleen terug als Hoofd maar zonder Leden.

1 Thessalonicenzen 4

15 Want dit zeggen wij u met een woord des Heren:

wij, levenden, die achterblijven tot de komst des

Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan,

16 want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen

van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin

Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in

Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan;

17 daarna zullen wij, levenden, die achterbleven,

samen met hen op de wolken in een oogwenk

weggevoerd worden, de Here tegemoet in de

lucht, en zo zullen wij altijd met de Here wezen.

1 Thessalonicenzen 5

18 Vertroost elkander dus met deze woorden.

9 want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar

tot het verkrijgen van zaligheid door onze Here Jezus Christus,

10 die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij

waken, hetzij wij slapen, tezamen met Hem zouden leven.

11 Vertroost  daarom elkander en bouwt elkander op, gelijk gij dit ook doet.

 

Voor allen die achterblijven heb ik ook een vertroosting en een bemoediging.

Romeinen 14.

8 want als wij leven, het is voor de Here, en als wij
sterven, het is voor de Here. Hetzij wij dan leven,
hetzij wij sterven, wij zijn des Heren.

Of we nou wakende zijn of slapende zijn we zijn des Heren.

GOD VERGEET U NIET en zou GOD er één vergeten dan is GOD een zondaar = een doelmisser.

Door het toevoegen en afnemen van de woorden der profetie wordt het Evangelie, het GOEDE BERICHT er niet mooier op.

Neem ik niet af van de oordelen? Absoluut niet.

Daar kom ik nog op terug.

 

 

Ik wens u alle geliefden en dierbaren GODS rijke zegen, genade en liefde toe.