Dwaalleer, een dwaling een vervolg op wat is zonde? Door: Cor van Ruitenbeek


Share Button

Onderwerp: Dwaalleer, een dwaling een vervolg op wat is zonde?

 

Laatst kreeg ik de volgende reactie:

Wij promoten geen Alverzoening,want dat is een dwaling.

We gaan eerst even naar dé verschillende dwaalleren van uit het christendom.

Dwaalleer 1

Je moet de Heere Jezus aannemen.

Johannes 3.

16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij

zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

17 Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden,

opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

U ‘mag’ geloven dat is even wat anders dan, moeten of aannemen.

Ik pak gelijk maar vers 17 er bij want dat wordt meestal onder tapijt geveegd.

Het is zelfs zo dat de Heere Jezus Zichzelf uitnodigde.

Lucas 19.

5 En toen Jezus bij die plaats kwam, keek Hij naar

boven en zeide tot hem: Zacheus, kom vlug naar

beneden, want heden moet Ik in uw huis vertoeven.

Dat is toch wel even wat anders dan de Heere Jezus aannemen!

Dwaalleer 2.

‘Wordt net als de Heere Jezus’.

Wilt u zich vernederen? neemt u het kruis op? wilt u minder zijn?

Zou u Zacheus uitgenodigd hebben of in gesprek gegaan zijn met de Samaritaanse vrouw die 5 mannen heeft gehad?

dwaalleer 3.

Doe wat de Heere Jezus zegt.

De Heere Jezus heeft veel gezegd maar dat was gericht aan de verloren schapen van het huis Israëls.

De volgende woorden zei de Heere Jezus ook maar dat wordt het liefst onder het tapijt geveegd.

Mattheüs 5.

43 Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult uw

naaste liefhebben en uw vijand zult gij haten.

44 Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief en bidt voor wie u vervolgen,

Omdat gij kinderen moogt zijn van uw ( hemelse ) Vader. ( een waarschuwing. )

Paulus schreef er ook over Romeinen 12: 9-21.

Dwaalleer 4.

De hel en verdoemenis of uitgedelgd worden, dus: over en uit.

Dat is het tegenover gestelde wat in Romeinen 12: 21 staat geschreven.

21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar

overwin het kwade door het goede.

Dwaalleer 5.

Als je een christen ben ga je naar de hemel.

Nou dat naar de hemel gaan kan een christen wel vergeten.

Genesis 3.

19 In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten,

totdat gij tot de aardbodem wederkeert, omdat gij

daaruit genomen zijt; want stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren.

Prediker 3: 20 en 12:7.

Als christenen nu al in de hemel zijn dan zal het onderstaande niet waar kunnen zijn.

1 Thessalonicenzen 4.

16 want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen

van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin

Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in

Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan;

17 daarna zullen wij, levenden, die achterbleven,

samen met hen op de wolken in een oogwenk

weggevoerd worden, de Here tegemoet in de

lucht, en zo zullen wij altijd met de Here wezen.

18 Vertroost elkander dus met deze woorden.

Als christenen vermoord worden en we houden ons vast aan de dwaalleer van het naar de hemel gaan dan zijn ze toch waar ze willen zijn.

Of gunnen de christenen dat toch niet?

Ziet u hoe dubbel die dwaalleer is.

Nu gaan we naar: Het ware en echte goede bericht, dus: GEEN DWAALLEER.

Colossenzen 1.

20 en door Hem, vrede gemaakt hebbende door het

bloed zijns kruises,  ( HET AL ) alle dingen weder met Zich te

verzoenen, door Hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is.

Filippenzen 2

9 Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd

en Hem de naam boven alle naam geschonken,

10 opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen

van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn,

11 en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader!

Als ik denk aan HET AL dan denk ik aan de beloftes van GOD aan Abraham, Izaak, en Jakob.

Alle gelachten, alle volkeren, het gehele huis Israëls HET AL.

Voor dat GOD met ZIJN schepping begon had GOD HET AL VOOR OGEN.

GOD ZIJ ALLES IN ALLEN. ( 1 COR 15: 28 ).

En GOD werkt niet als het christendom met gelikte evangelisatie campagnes.

Na afloop van evangelisatie campagnes worden de mensen in die fuik gebracht van “moeten en laten”.

 

Ik wens alle geleiden en dierbare GODS rijke zegen, genade en liefde toe.