Openbaring 20:14, nader toegelicht door: Cor van Ruitenbeek


Share Button

Onderwerp: OPENBARING 20:14

 

Openbaring 20.

14 En de dood en het dodenrijk werden in de poel

des vuurs geworpen. Dat is de tweede dood: de poel des vuurs.

Wat is de tweede dood en wat is de poel des vuurs?

Als er een tweede dood is dan moet er ook een eerste dood zijn geweest.

Vele mensen die roepen dat ze leven maar in wezen het zijn levende doden.

Vooral in het christendom denken ze dat ze leven maar GOD ziet dat toch even anders.

Openbaring 3.

1 En schrijf aan de engel der gemeente te Sardes:
Dit zegt Hij, die de zeven Geesten Gods en de
zeven sterren heeft: Ik weet uw werken, dat gij de
naam hebt, dat gij leeft, maar gij zijt dood.

Waar staat de dood voor?

De dood staat voor ongeloof.

1 Timotheüs 5

 6 doch zij, die een los leven leidt, is levend dood.

Een andere bijbel vertaling zegt het beter.

Maar die verkwistend leeft, is, hoewel levend, gestorven.

Wat kunnen we zoal verkwisten?

Het VOLBRACHTE WERK VAN CHRISTUS JEZUS.

Voor de Jood is het bovenstaande een aanstoot en voor de heidenen een dwaasheid. ( 1 COR 1:23 )

Waar staat de poel des vuurs voor?

De poel des vuurs staat voor de volkeren zee.

Jesaja 57.

20 Maar de goddelozen zijn als de zee, zo opgezweept,

dat zij niet tot rust kan komen, en wier wateren slijk en modder opwoelen.

Levende doden kunnen doden begraven.

Mattheüs 8.

22 Maar Jezus zeide tot hem:

Volg mij en laat de doden hun doden begraven.

Het bovenstaande is ‘AMEN’ ZEGGEN OP HET VOLBRACHTE WERK VAN CHRISTUS JEZUS.

OF GELOVEN DAT HET VOLBRACHTE WERK VAN CHRISTUS JEZUS MEER DAN GENOEG IS.

Levende doden kunnen ook lopen en hun gewaden wassen.

Openbaring 21.

8 Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken,

de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars,

de afgodendienaars en alle leugenaars – hun

deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood.

Hoe brandt die brandt van vuur en zwavel?

Hout, hooi en stro of met andere woorden al onze eigen werken.

De eerste dood en de tweede dood zijn niets meer dan dode werken.

Opbaring 22.

14 Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht

mogen hebben op het geboomte des levens en

door de poorten ingaan in de stad.

15 Buiten zijn de honden en de tovenaars, de hoereerders,

de moordenaars, de afgodendienaars en

ieder, die de leugen liefheeft en doet.

De mensen in vers 15 hebben nog niet hun gewaden gewassen.

Dus levende doden kunnen ook hun gewaden wassen.

Buiten is;  buiten de stad het NIEUWE JERUZALEM.

De poorten van de stad het nieuwe Jeruzalem zullen nooit gesloten zijn.

Openbaring 21.

25 en haar poorten zullen nooit gesloten worden des

daags, want daar zal geen nacht zijn;

26 en de heerlijkheid en de eer der volken zullen in haar gebracht worden.

En wat is te vinden in de stad het nieuwe Jeruzalem?

2 Midden op haar straat en aan weerszijden van de

rivier staat het geboomte des levens, dat twaalfmaal

vrucht draagt, iedere maand zijn vrucht

gevende; en de bladeren van het geboomte zijn

tot genezing der volkeren.

Allen die hun gewaden gewassen hebben kunnen zo de stad het nieuwe Jeruzalem binnen gaan.

De levende doden staan voor de grote witte troon of ook wel genoemd de troon der genade.

En wie veroordeeld al die levende doden = ongelovigen?

CHRISTUS JEZUS DIE VOOR AL DIE LEVENDE DODEN GESTORVEN IS.

Ik wil eindigen met de laatste regel van Vaders boek.

Openbaring 22.

21 De genade van de Here Jezus ( CHRISTUS JEZUS ) zij met allen.

De zegen aan Abraham belooft en met hem alle geslachten en de genade en liefde zal tot het einde blijven gelden.

 

Ik wens u allen geliefden en dierbaren GODS rijke zegen, genade en liefde toe.