Medische wetenschap en euthanasie. Door Joost D.


Share Button

Mijn artikelen over euthanasie deden nogal wat stof opwaaien, ik zeg stof, want de mens die niet door Gods Geest van de Vader en de Zoon wandelt, leeft in en onder de duisternis, leert en keert ook in kennis enkel tot het stof weer. Ook al heeft men respectabele kennis, zonder de Verlichting en Liefde van God is de kennis vervloekt tot het stof, zoals God tot Adam en Eva zei, stof zijt gij en tot stof zult gij terugkeren. Dat betekende dat zij de wetenschap en de kennis door de Liefde verloren hadden, door naar de slang te luisteren. Zij hadden gekozen voor de kennis van goed en kwaad en offerden daarvoor de Liefde, de relatie met hun Schepper op en gingen liefdeloze wetenschap bedrijven.

Zonder Gods Geest, zonder Gods Liefde is alle kennis vergaderen een bewijs van het weerkeren tot het stof, waarmee men nooit het eeuwige leven kan bereiken. Want dit is het eeuwige leven, dat wij God de Vader kennen, erkennen en liefhebben en insgelijks Jezus Christus Die Hij gezonden heeft. Jezus genas vele zieken door Zijn Geest, zonder medicijnen zonder tot het stof weer te keren, Hij zocht niet in het bloed of de genetische samenstelling van de mens, maar sprak Zijn Goddelijke wil in Zijn Liefde uit, ‘ik wil dat gij gezond wordt en het was alzo! In Die Geest kunnen wij wandelen en om Genezing bidden zonder medische kennis of genetische onzin verhalen, want wie in Gods Kracht geloofd zal door de Liefde daar op vertrouwen.

God schiep de mens, en heeft geen medisch of genetisch paspoort ons gegeven, Hij heeft gezegd dat wie in Zijn Liefde niet is, die keert weer tot het stof en dat betekent wetenschap zonder de Liefde brengt uiteindelijk niets anders dan de dood. En wie in Christus Jezus is, die is een Nieuw schepsel, het oude is voorbij gegaan, die in Christus en de Vader is, die heeft het oneindige leven.

Alle wetenschappelijke rapporten ten spijt, zij die deze ( wetenschap ) tot goddelijk verheffen, zijn verder van God af dan zij zelf beseffen, zij wandelen steeds in duisternis en hebben geen Licht, geen Liefde, maar worden misleidt en zij misleiden anderen op hun liefdeloze spoor. Aan hen is alle vertrouwen gegeven dus een valstrik die men nauwelijks kan ontkomen.

Het is de tijd waarin wij leven dat de verleider uitgaat om van God af te doen keren, door de wetenschap, door de misvormde en liefdeloze intelligentie van de slang, de satan, die omschreven wordt als listiger dan al het gedierte, listiger dan de mens, deze wetenschap noemt en roemt men als fenomenaal, de top, de elite. Als de wetenschap van heden aan de macht is, dan regeert de mensenmoordenaar van de beginne, die ons alleen in zijn doolhof en strikken vangt, want hij is stof en eet stof, naar dat God hem daartoe vervloekt heeft.

Daarom kan de wetenschap zonder de Liefde niets anders bedenken dan euthanasie wanneer men het stoffelijk niet kan genezen. Men spreekt dan van ernstige degeneratieve ziekten die de medische wetenschap voor ongeneeslijk houdt en derhalve euthanasie de enige uitweg zou zijn. Wie een dergelijk materialistisch denkbeeld van zieken heeft, die geeft daarmee blijk van geheel tot het stof te zijn weergekeerd en derhalve kan God in hen niet wonen! Omdat die Zijn Liefde en Zijn Kracht uitsluiten op basis van een diagnose of andere verzonnen degeneratieve ziekte, om levens zogenaamd ethisch verantwoord te beëindigen. Uiteraard sluit dit naadloos aan bij de nazi praktijken waar deze denkwijze door geïntroduceerd is destijds en sluipenderwijs en nu algemeen geaccepteerd, heerst in de medische wereld.

De medische wetenschap spreekt nu van voltooid leven dat beëindigd mag worden zonder dat men strafbaar gesteld wordt, uiteraard is een dergelijke wet afkomstig van de mensenmoordenaar van de beginne en komen dergelijke wetten onder vlag van de antichrist en het beest tot stand. Dit is het eeuwige leven dat zij U, de Vader kennen en Jezus Christus Die Gij gezonden hebt, aan dat leven komt dus geen einde.

God kent geen uitzichtloos leven en geen hopeloze gevallen. God de Vader en God de Zoon zijn Het Vertrouwen Zelf voor alle einden van de aarde staat er meermalen in de Schrift. De wetenschap is ons vertrouwen dus niet waard wanneer zij ons op basis van het stoffelijke alleen diagnosticeren, de wurg greep van de esculaap, dat het artsensymbool, is in de grond genomen; de oude slang en satan in eigen gedaante. Ieder die daarop bouwt is ons vertrouwen, noch te voet, noch te paard waard, men kan daar geen heil van verwachten uiteraard. 

Ja maar dan oordeel ik, veel te hard zegt men dan, natuurlijk oordeel ik niet, dit is wat de Schrift ons bekend gemaakt heeft en dat geef ik door onder het besef dat niemand volmaakt is. Maar zij die de genade kennen en toch overgaan tot euthanasie, die hebben de gedaante van de Godzaligheid, maar verloochenen de Kracht van Gods Liefde, de Kracht van Christus Jezus Zijn Liefde in het bijzonder.

Paulus schrijft dat zij die Hemelse gaven gesmaakt hebben, de Krachten van de toekomende eeuw in Gods Koninkrijk en toch afvallen door deze dingen te doen, dat er geen slachtoffer is voor deze afval en zonde. Het is ontzettend wat Paulus hiermee zegt, want hij zegt hiermee dat Jezus voor hen niets meer zal doen. Dat oordeel ik dus niet, maar dit is het beschreven recht dat Paulus hiermee beschreven heeft. Paulus omschrijft dit duidelijk genoeg van degenen die de weg weten tot Jezus, tot de Vader maar hun toevlucht nemen tot de stoffelijke oude slang, die kunnen in deze eeuw(aioon) niet meer vernieuwd worden, want dit is wat Jezus ervan gezegd heeft.

Namelijk dat zij die de Weg geweten hebben en die niet bewandeld hebben, met dubbele slagen geslagen worden, uiteraard zoals reeds eerder beschreven, zegt Hij dit juist van de religieuze slangen, het adderengebroed. Wie ben ik om genade te verkondigen aan hen die deze dingen volhardend doen terwijl zij de Weg weten. Keert u tot Hem, want Hij is de Behouder. Voltooid leven bestaat niet, want de Heere Christus Jezus zal wederkomen en wij die dan nog leven, al zijn wij dodelijk uitzichtloos ziek, door Genade zullen wij in een moment van de tijd onsterfelijkheid aandoen zegt Paulus, bij de laatste bazuin. Hoe zullen wij dan verantwoorden dat wij euthanasie gepleegd hebben op onze naaste die Gods oogappel is?

Opm.Redaktie Boinnk

Uiteraard geldt dit ‘recht’ , deze norm voor het heden, voor deze eeuw ofwel aioon. En staat los van het FEIT dat door het offer en de verzoening die Christus Jezus heeft gebracht uiteindelijk ALLEN gered zullen worden. Doch zoals 1 Cor. 15 ons leert, alles op Zijn tijd in op Zijn volgorde. Want Hij laat niet varen de werken van Zijn barmhartigheid. Dat velen, ook zij die zeggen te geloven,  nog het een en ander te wachten zal staan is evident. Uiteindelijk komt God, de Schepper, tot Zijn doel, met heel  Zijn schepping en schepselen:  Wanneer straks, in de verre toekomst, HIJ ALLES IN ALLEN ZAL ZIJN. ( 1.Cor.15:28 )  S.V. Red. Boinnk