Prikbord nr. 616 door Columnist Leo J.J. Dorrestijn


Share Button

Prikbord nr  616

 

Beangstigend

Het is opvallend hoe in de media het taalgebruik van Trump en Orban wordt bekritiseerd en dat van Poetin, Erdogan, Kim Jong-un en Xi Jinping kennelijk ‘normaal’ wordt gevonden.  Het zou pas beangstigend zijn, indien Westerse leiders volstrekt dociel en voorspelbaar (moeten) blijven. De Britse premier May wordt nu zelfs verweten dat ze alsnog verkiezingen wil. Alsof een politicus het regeringsbeleid niet mag aanpassen aan gewijzigde omstandigheden.

 

Bejaardenwijken

Dat bij nieuwbouw rekening wordt gehouden met het gebruik van rolstoelen en rollators, is tamelijk logisch. Hoewel veel bejaarden liever dicht bij openbaar vervoer, arts en supermarkt wonen dan bij jonge gezinnen in nieuwe wijken. Het idee van de Rijksbouwmeester en belanghebbende organisaties richt zich op het geschikt maken van bestaande woonwijken voor ‘gemengde’ bewoning. Wat bejaarden hiervan vinden en wie dit gaat bekostigen is niet duidelijk. Doch gevreesd moet worden dat er uiteindelijk modieuze projecten ontstaan, waarvoor de belastingbetaler in hoge mate mag opdraaien.

 

Opinie

Iedereen heeft recht op een eigen mening, hoe die ook tot stand komt. Doch dhr. Versteeg uit Nunspeet (Tel. 20/4) beweert stellig dat voorafgaand aan het Brexit-referendum er sprake is geweest van ‘leugens, zelfbedrog, valse beloftes, manipulatie en zelfs nauwelijks verhuld racistisch ophitsen, die aan de orde van de dag’ waren. Op welke (linkse) opiniekrant of  ‘neutrale’ BBC-uitzending baseert hij die onbewezen stelling of is dit slechts de opvatting van een antiBrexit-activist van het type Corbyn (Labour)?

 

Rechters

Tienduizenden strafrechtelijke dossiers worden naar  verluidt door het OM en de Belastingdienst ‘afgehandeld’ zonder tussenkomst van rechters. Terecht willen rechters hier een einde aan maken, daar kennelijk ieder toezicht ontbreekt. De Teeven-deal is slechts een van de vele voorbeelden die kunnen leiden tot belangenverstrengeling, corruptie, bepaalde vormen van klassenjustitie of het bevoordelen van vriendjes.  Opvallend is dat de politiek niet op de hoogte (b)lijkt te zijn, hoewel bij insiders vele schandalen bekend (moeten) zijn. Ontbreekt het aan daadkracht dan wel klokkenluiders, of heeft de politiek eveneens belang bij de bijzondere regelingen met topambtenaren, bankiers, verzekeraars, accountants, etc.? In bepaalde financiële dossiers duiken telkens dezelfde namen op van ‘onaantastbare’ figuren die ook door rechters zelf worden beschermd. Wellicht moet de roep om een einde te maken aan deze praktijken tevens worden gezien als een teken dat het zelfreinigende vermogen binnen de rechterlijke macht niet helemaal is verdwenen?

 

 

Ontvangen e-mails

 

Vakantie – vlieg er eens uit of keer eens gezellig terug naar Eritrea

Heeft u enkele dagen geleden toevallig naar  Nieuwsuur gekeken? Er was een reportage over de Eritrese ‘vluchtelingen’ waar een bekende Eritrese activiste Sophia Tesfamarian aangaf dat er in Eritrea helemaal geen vervolging plaatsvindt en dat het land juist heel rustig is en de mensen het daar helemaal niet moeilijk hebben met een onderdrukkende overheid. Zij vertelde dat naar haar mening Eritrese ‘vluchtelingen’ zonder uitzondering economische motieven hebben om het land te ontvluchten. Uiteraard was Nieuwsuur het hier helemaal niet mee eens en liet ook een aantal vanwege zogenaamde ‘politieke’ redenen gevluchte Eritreërs aan het woord die natuurlijk aangaven dat het daar levensgevaarlijk is en dat de inwoners daar massaal als slaaf worden verkocht en worden gemarteld door de overheid. Opvallend dat er een tussen zat die na 5 jaar in ons land te wonen nog geen woord Nederlands sprak maar zoals vele andere nieuwkomers de verslaggever te woord stond met gebrekkig Engels.

Hoe zit het ook weer met de inburgeringscursus waarover Geennieuws het had en waarvoor de overheid bereidwillig leningen verstrekt tot € 10.000 en waarvan bekend is dat slechts een zeer klein deel wordt terugbetaald als blijkt dat diegene die de lening heeft ontvangen het examen inburgering niet met goed gevolg heeft afgelegd. Begrijpt u nu dat met dit soort faciliteiten de overheid een volledig falend beleid voert? De Nederlandse overheid volgt klakkeloos zonder enige verificatie de lijn van de VN die aangeeft dat het Eritrea één van de meest onderdrukkende dictaturen ter wereld is waar mensen massaal worden afgemaakt en opgesloten door de overheid en waar martelingen en het tot slaaf maken van de inwoners aan de orde van de dag is. Nederland verstrekt dan ook zonder enige aarzeling aan Eritreërs een verblijfsvergunning waardoor het na Syriërs de op een na grootste groep ‘asielparasieten‘ in ons land is.

Saillant detail is overigens dat de VN tot deze conclusies is gekomen alleen van horen zeggen van gevluchte Eritreërs. Er is geen enkele VN-functionaris in het land geweest om zaken te verifiëren cq. echt te bekijken wat er aan de hand is in het land. Nieuwsuur kwam tot de conclusie dat de uitlatingen van de mensen die aangeven dat het land volledig veilig is en dat er geen enkele reden (anders dan economische) is voor mensen om dat land te ontvluchten, kolder zijn en dat het wel degelijk vaststaat (zonder dat dit daadwerkelijk door westerlingen gezien is) dat het land een van de meest verwerpelijke en onderdrukkende en gevaarlijke dictaturen ter wereld is en dat Eritrese asielzoekers moeten blijven worden toegelaten tot Nederland (het is namelijk officieel beleid in Nederland en andere EU-landen dat Eritrese asielzoekers zonder problemen een vluchtelingenstatus kunnen krijgen in het Europese land waar ze naartoe gevlucht zijn vanwege het ‘gevaarlijke’ regime aldaar). De Nederlandse overheid blijft dan ook bij haar huidige beleid ten aanzien van Eritreërs, nieuwe Eritreërs die hier naartoe ‘vluchten’ zullen dus ook in de toekomst met open armen worden opgevangen. En nu komt het echte saillante detail tijdens deze reportage van Nieuwsuur.

Geen woord werd er gerept over het feit dat de gevluchte Eritreërs, nadat ze een status hebben gekregen in Nederland, massaal op vakantie gaan naar hun land op kosten van de belastingbetaler, geen enkel woord werd hierover gerept tijdens deze reportage! Maar: Mijns inziens bewijst dit nu juist dat Eritrese asielzoekers wel degelijk economische vluchtelingen zijn en zeker geen politieke vluchtelingen. Want zelfs een idioot kan begrijpen dat mensen die gevlucht zijn uit hun land omdat ze gevaar lopen te worden opgepakt of gemarteld of zelfs geëxecuteerd nooit en te nimmer terug zullen gaan naar hun land om daar een leuke vakantie te vieren en als ze dat wel zouden doen zouden ze aldaar direct worden opgepakt, maar dit gebeurt nooit met de gevluchte Eritreërs, ze komen na hun vakantie in Eritrea heerlijk uitgerust en vol leuke verhalen en met leuke filmpjes en foto’s op hun nieuwste Samsung Galaxy of Iphone (uiteraard betaald door u en mij) terug in Nederland om verder te genieten van de prachtige Nederlandse verzorgingsstaat. Zo, dit moest even gezegd worden, blij dat het eruit is.

J.

  1. Noot van de redactie: Opvallend is dat de 128 Eritreeërs die door de politie tijdens de de-monstraties in Veldhoven werden opgepakt niets te vrezen hebben van Justitie. Het Openbaar Ministerie liet al weten dat geen van de gearresteerden zich voor de rechtbank hoeft te ver-antwoorden! En mocht u een voorbeeld willen lezen van geen links ingekleurd nieuws klik dan hier voor een artikel in de Baseler Zeitung waar situaties zoals in ons land nog eens belicht worden, maar dan in Zwitserland. Dit alles is lang geleden al gepland, als u dit (zie de link hieronder) leest is het te begrijpen waarom wij als volk er niets meer van snappen dat er niet wordt gehandeld tegen deze invasie: https://eunmask.wordpress.com/2012/02/27/de-eu-ontmaskerd/

Europa heeft zich toen klem laten zetten door de Arabische olielanden. De komst van al die *zoekers* en moslims daar is dus niets aan te doen zolang het Westen van de olielanden af-hankelijk is. Ik denk dat mede daarom naarstig wordt gezocht naar alternatieve energiebron-nen. Maar het kwaad is dan al geschied en niet meer te keren. Wij zullen onze identiteit gaan verliezen op termijn.