Hoe zit het met oprechte gelovigen die niet in de harpazo, de wegrukking, geloven? Door Cor van Ruitenbeek


Share Button

Hoe zit het met oprechte gelovigen die niet in de harpazo, de wegrukking, geloven?

 

Blijven die oprechte gelovigen achter en maken ze de grote verdukking mee of zullen ze toch weggerukt worden? 

 

Ik kan de bovenstaande vraag niet echt beantwoorden. 

Toen mij de bovenstaande vraag werd gesteld moest ik aan Mozes denken.

 

Numeri 20: 12

12 Maar de Here zeide tot Mozes en Aäron: Aangezien gij op Mij niet vertrouwd hebt en Mij ten aanschouwen van de Israelieten niet geheiligd hebt, daarom zult gij deze gemeente niet brengen in het land, dat Ik hun geef.

 

Numeri 20: 22 t/m 29

De dood van Aäron.

 

Deuteronomium 34: 4 t/m 6

4 En de Here zeide tot hem: Dit is het land, dat Ik Abraham, Isaak en Jakob onder ede beloofd heb met deze woorden: aan uw nageslacht zal Ik het geven. Ik heb het u met uw ogen laten zien, maar gij zult daarheen niet overtrekken.

5 Toen stierf Mozes, de knecht des Heren, aldaar in het land Moab, volgens des Heren woord.

6 En Hij begroef hem in een dal in het land Moab, tegenover Bet-peor, en niemand heeft zijn graf geweten tot op de huidige dag.

 

En wat had Mozes veertig jaar geduld gehad met een hardnekkig volk.

 

Deuteronomium 34: 10 t/m 12

10 Zoals Mozes, dien de Here gekend heeft van aangezicht tot aangezicht, is er in Israel geen profeet meer opgestaan;

11 Getuige al de tekenen en wonderen, die de Here hem heeft opgedragen te doen in het land Egypte aan Farao, aan al zijn hovelingen en aan zijn gehele land,

12 En getuige al het machtsbetoon en al de schrikwekkende, grote daden, die Mozes ten aanschouwen van geheel Israel gewrocht heeft.

 

Wat leren we nog meer van Vaders boek de bijbel?

 

GOD werkt met kleine groepjes of enkelingen. 

 

– Denk maar aan Noach en het gehele huis, totaal 8 personen.

– Denk ook aan de twee verspieders Jozua en Kaleb.

– En wat dacht u van de twaalf discipelen?

– En Paulus, de Apostel van de heidenen, of de volken.

– En wat denken we van die een op een gesprekken van de Heere Jezus.

– Zelfs dieren waren uitgekozen door GOD met kleine getallen: zeven paar en enkel een mannetje en vrouwtje.

 

Genesis 7: 2 en 3

2 Van alle reine dieren zult gij zeven paar nemen, het mannetje en zijn wijfje, maar van de dieren, die niet rein zijn, een paar, het mannetje en zijn wijfje;

3 Ook van het gevogelte des hemels zeven paar, mannetjes en wijfjes, om het geslacht in het leven te behouden op de gehele aarde.

 

En de bovenstaanden waren echt geen lievelingetjes.

 

GOD houdt er geen lievelingetjes op na;   

GOD HOUDT VAN ALLE MENSEN.

 

En wat dacht u van die ENE? 

 

Een RECHTVAARDIGE, EEN  TSADDIQ,  CHRISTUS JEZUS DE GOD, DE VADER IN HET VLEES.

 

Die ENE RECHTVAARDIGE, DIE ENE TSADDIQ, GELDT OOK VOOR ALLEN DIE DOOR DE GROTE VERDRUKKING ZULLEN GAAN.

 

Die ENE RECHTVAARDIGE, DIE ENE TSADDIQ, HOUDT HET HELE MENSELIJKE GESLACHT IN LEVEN. 

 

Is het onderstaan niet een geweldige bemoediging?!

 

Deuteronomium 34: 6

6 En Hij ( de HEERE GOD ) begroef hem ( Mozes ) in een dal in het land Moab,

Een geweldige bemoediging!!! 

 

Satan en de elite zullen tocht aan het kortste eind trekken.

Satan en de elite en alle kwade machten zullen de grote verliezers zijn.

 

Sterker nog, ze zijn al overwonnen.

 

Colossenzen 2: 15

15 Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd.

 

 

Romeinen 8: 37 t/m 39

37 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad.

38 Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten,

39 noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.

 

DE UITKOMST IS GEWELDIG EN OEVERTREFFEND: HET GAAT ALLE VERSTAND TE BOVEN. 

 

‘Ik wens u ALLEN, geliefde vrienden en vijanden, GODS rijke zegen, genade en liefde toe’.