Jesaja 45: 22-23 en Filippenzen 2:10-11 gaat over een GOD waarvoor elke knie zal buigen en elke tong zal getuigen. Door Cor van Ruitenbeek


Share Button

 

Jesaja 45: 22-23 en Filippenzen 2:10-11 gaat over een GOD waarvoor elke knie zal buigen en elke tong zal getuigen.

 

Mattheüs 24: 35 en 36

35 De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan.
36 Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen.

 

Toen de Zoon op aarde was en  33 jaar oud was zou HIJ de dag en die ure niet geweten hebben.

Maar Christus Jezus is opgevaren en is NU NIET de GOD DE VADER in het vlees, maar GOD DE VADER.

 

GOD DE VADER heeft ZICHZELF ONTLEDIGD.

 

Filippenzen 2: 7 en 8

7 maar Zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, en aan de mensen gelijk geworden is.
8 En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heft Hij Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises.

 

Jesaja 45: 22 en 23

22 Wendt u tot Mij en laat u verlossen, alle einden der aarde, want Ik ben God en niemand meer.
23 Want Ik heb gezworen bij Mij zelf, waarheid is uit mijn mond uitgegaan, een woord dat niet zal worden herroepen: dat voor Mij elke knie zich zal buigen, dat bij Mij elke tong zal zweren.

 

Romeinen 14: 11

11 Want er staat geschreven: (Zo waarachtig als) Ik leef, spreekt de Here: voor Mij zal alle knie zich buigen, en alle tong zal God loven.

 

Filippenzen 2: 10 en 11

10 opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn,
11 en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader!

 

Alle tong zal belijden en dat is niet een lippendienst zoals in het christendom gedaan wordt.

Elke knie zal buigen en elke tong zal belijden en dat is niet onder dwang of met een berg dreigementen.

 

De normen van de wereld zijn: ‘Voor wat, hoort wat’.

 

Voor wat: ‘HET VOLBRACHTE WERK’, hoort wat en dat zijn: ‘eigen werken.

 

Als u een cheque uitschrijft met wat nullen dan zal GOD u extra zegenen.

 

Dat is nu typisch de ‘voor wat, hoort wat’-methode.

 

Dwang en dreigementen zijn de normen van de wereld. 

 

De normen van de wereld zijn: ‘kracht en geweld’ en het christendom plakt er nog een eeuwigdurende hel aan vast.

 

En wat zegt GODS woord?

 

Zacharia 4: 6

6 Hij antwoordde mij: Dit is het woord des Heren tot Zerubbabel: 

niet door kracht noch geweld, maar door mijn Geest! zegt de Here der heerscharen.

 

En wat is GODS geest?

 

AGAPE LIEFDE VAN GOD DE VADER.

 

En wat zegt GODS woord over liefde?

 

1 Corinthiërs 13: 13

13 Zo blijven dan: Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.

 

Deze liefde: ‘AGAPE LIEFDE’ ZAL BLIJVEN TOTDAT elke knie gebogen heeft en elke tong getuigt heeft. 

 

En wanneer zal elke knie buigen en elke tong belijden? 

 

Dat is aan GOD DE VADER die geduld heeft en plenty tijd heeft.

 

Romeinen 14: 12

12 Zo zal [dan] een ieder onzer voor zichzelf rekenschap geven aan God.

 

Voor wat zou een ieder onzer voor zichtzelf rekenschap geven aan GOD? 

 

Voor het afschrijven en buitensluit van vele mensen. 

Voor de ‘voor wat, hoort wat’-methode hanteren wat in het christendom volop gebezigd wordt. 

 

Het VOLBRACHTE WERK VAN CHRISTUS JEZUS NIET TOEREIKEND ACHTEN en EIGEN WERKEN DAARVOOR IN DE PLAATS STELLEN.

 

Het kwaad en duisternis in de schoenen schuiven van GOD die het kwaad en duisternis nodig heeft voor een zwarte achtergrond. 

 

Hoezo rekenschap afleggen als GOD het kwaad en duisternis nodig heeft? 

 

Zou GOD niet zelf rekenschap af moeten leggen inplaats van een ieder onzer?

 

Het bovenstaande is het evangelie verdraaien en de wereld totaal op zijn kop zetten.

 

Om het compleet te maken. 

 

De onderstaande tekst laat KLIP EN KLAAR zien dat CHRISTUS JEZUS GOD DE VADER WAS.

 

Jesaja 9: 5

5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.

 

Johannes 3: 13

13 En niemand is opgevaren naar de hemel, dan die uit de hemel nedergedaald is de Zoon des mensen.

 

Niemand is opgevaren dan HIJ GOD DE VADER DIE UIT DE HEMEL IS NEDERGEDAALD IN HET BEELD VAN CHRISTUS JEZUS DIE HET BEELD WAS VAN  DE ONZICHTBARE GOD DE VADER.

 

Colossenzen 1: 15 t/m 20

15 Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping,

16 want in Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen;

17 en Hij is voor alles en alle dingen hebben hun bestaan in Hem;

18 en Hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden, zodat Hij onder alles de eerste geworden is.

19 Want het heeft de ganse volheid behaagd in Hem woning te maken,

20 en door Hem, vrede gemaakt hebbende door het bloed zijns kruises, alle dingen weder met Zich te verzoenen, door Hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is.

 

Johannes 10:30 

Ik en de Vader zijn één.

 

Johannes 14:9 

Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien.

 

‘Ik wens u ALLEN, geliefde vrienden en vijanden, GODS rijke zegen, genade en liefde toe’.