De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan. Door Cor van Ruitenbeek


Share Button

De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan.

 

Mattheüs 24: 35

35 De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan.

 

Over welke woorden heeft de Heere Jezus het?

 

Over de woorden die we kunnen lezen in het gehele hoofdstuk 24.

 

De hemel en de aarde zullen voorbijgaan.

 

Waarom zullen de hemel en de aarde voorbijgaan?

 

De aarde is ontwijd door haar bewoners. ( Jesaja 24: 5 )

 

U leest het, ik poets NIETS weg!

 

De bovenstaande hemel en de aarde zijn de eerste hemel en de eerste aarde.

 

Openbaring 21: 1 en 2

1 En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan, en de zee was niet meer.

2 En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God, getooid als een bruid, die voor haar man versierd is.

 

De zee was er niet meer.

 

Dus in plaats van zee is het nu dus land.

 

Het land is zeer hard nodig voor alle bewoners die op de nieuwe aarde zullen wonen.

 

En wie zijn die ‘alle’ bewoners?

 

ALLE BEWONERS die eens hebben geleefd en die opgewekt zijn.

 

We gaan naar: de woorden die geenszins voorbijgaan.

 

Deze woorden zijn uitgesproken beloftes en uitgesproken en gezworen woorden van GOD.

 

Tot nu toe laat ik de schrift, Vaders boek, spreken.

 

Genesis 12: 3

3 Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal Ik vervloeken, en met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden.

Genesis 18: 18,   22: 18,  26: 4,  28: 14 en Gelaten 3:8

 

Jesaja 45: 23

23 Want Ik heb gezworen bij Mij zelf, waarheid is uit mijn mond uitgegaan, een woord dat niet zal worden herroepen:

dat voor Mij elke knie zich zal buigen, dat bij Mij elke tong zal zweren.

 

Romeinen 14: 11  en Filippenzen 2: 10-11.

 

Jeremia 29: 11

11 Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des Heren, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.

 

Welke hoopvolle toekomst?

 

De nieuwe hemel en de nieuwe aarde.

 

Romeinen 5: 18

18 Derhalve, gelijk het door een daad van overtrading voor alle mensen tot veroordeling gekomen is, zo komt het ook door een daad van gerechtigheid VOOR ALLE MENSEN tot rechtvaardiging ten leven.

 

Twee keer komt het volgende in de bovenstaande tekst voor.

 

Voor alle mens en VOOR ALLE MENSEN.

 

Zowel voor het eerste als voor het tweede kunnen we NIET zelf kiezen.

 

Wat is die daad van gerechtigheid?

 

Colossenzen 2: 13 t/m 15

13 Ook u heeft Hij, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en onbesnedenheid naar het vlees, levend gemaakt met Hem, toen Hij ons al onze overtredingen kwijtschold,

14 door het bewijsstuk uit te wissen, dat door zijn inzettingen tegen ons getuigde en ons bedreigde. En dat heeft Hij weggedaan door het aan het kruis te nagelen:

15 Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd.

 

En wat heeft Christus Jezus uitgeroepen?

 

HET IS VOLBRACHT.

 

Ja, maar de meeste mensen geloven dat niet.

 

Daarin voorziet het LAM ook.

 

Johannes 1: 29

29 De volgende dag zag hij Jezus tot zich komen en zeide: Zie, het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt.

 

Zie het LAM GODS, dat de ‘zonde = ongeloof = dood der wereldWEGNEEMT.

En als het LAM GODS het ongeloof wegneemt dan komt daar geloof voor in de plaats.

 

Het geloof is een gave van GOD.

 

Efeziërs 2: 8 en 9

8 Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God;

9 niet uit werken, opdat niemand roeme.

 

Als ik loopt te roeptoeteren dat ik geloof en dat ik heb gekozen: dan ben ik aan het werken en aan het roemen.

Als ik het geloof uit mijzelf moet halen dan: sta ik constant op mijn kop.

 

En werken kan ik zowiezo wel op mijn buik schrijven: dan komt er echt niets van terecht.

 

DE BOVENSTAANDE WOORDEN EN TEKSTEN ZULLEN GEENSZINS VOORBIJGAAN.

 

‘Ik wens u ALLEN, geliefde vrienden en vijanden, GODS rijke zegen, genade en liefde toe’.