ROMEINEN 3: 19 t/m 31. Door Cor van Ruitenbeek


Share Button

ROMEINEN 3: 19 t/m 31

 

Romeinen 3: 19

19 Nu weten wij, dat de wet, bij al wat zij zegt, tot hen spreekt, die onder de wet zijn, opdat alle mond gestopt en de gehele wereld strafwaardig worde voor God,

 

Romeinen 9: 31 en 32

31 doch Israel, hoewel het een wet ter gerechtigheid najaagde, is aan de wet niet toegekomen.

32 Waarom niet? Omdat het hierbij niet uitging van geloof, maar van vermeende werken. Zij hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots,

 

Nu denkt het christendom dat ze de wet wel even kunnen volbrengen.

 

20 daarom, dat uit werken der wet geen vlees voor

Hem gerechtvaardigd zal worden, want wet doet zonde kennen.

 

De wet doet de zonde = ongeloof kennen.

Het najagen van de wet is werken inplaats van geloof.

 

Galaten 3: 10

Allen, die het van werken der wet verwachten, liggen onder de vloek;

Ik schreef al in een artikel dat werken levens gevaarlijk is.

 

Romeinen 3: 21 en 22

21 Thans is echter buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigen,

22 en wel gerechtigheid Gods door het geloof in Jezus Christus, voor allen, die geloven; want er is geen onderscheid.

 

Gerechtigheid GODS door het geloof.

In Jezus Christus, in het VOLBRACHT WERK en niet in onze eigen werken.

 

Romeinen 3: 23

23 Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods,

 

Wijzen naar een ander kunnen wel achter wegen laten.

Want allen hebben gezondigd = zijn doelmissers.

 

Romeinen 3: 24

24 en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.

En worden OM NIET, DUS GENADE, ALLEN GERECHTVAARDIGD.

Door de verlossing in CHRISTUS JEZUS, HET VOLBRACHTE WERK.

 

Romeinen 3: 25 en 26

25 Hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel door het geloof, in zijn bloed, om zijn rechtvaardigheid te tonen, daar Hij de zonden, die tevoren onder de verdraagzaamheid Gods gepleegd waren, had laten geworden –

26 om zijn rechtvaardigheid te tonen, in de tegenwoordige tijd, zodat Hijzelf rechtvaardig is, ook als Hij hem rechtvaardigt, die uit het geloof in ( van ) Jezus is.

 

Allen zullen geloven.

 

Johannes 1: 29

29 De volgende dag zag hij Jezus tot zich komen en zeide: Zie, het lam Gods, dat de zonde = ongeloof = dood der wereld wegneemt.

 

Dat de zonde = ongeloof = dood der wereld wegneemt en dat is weer GENADE net als bij de eerstelingen.

 

Romeinen 3: 27

27 Waar blijft het roemen dan? Het is uitgesloten.

Door welke wet? Der werken? Neen, maar door de wet van geloof.

 

Roemen is UITGESLOTEN; hebben velen even pech, daar sta je dan met lege handen.

 

Romeinen 3: 28

28 Want wij zijn van oordeel, dat de mens door geloof gerechtvaardigd wordt, zonder werken der wet.

 

En wat doet de wet op stenen gegrift?

Het is de bediening des doods.

 

2 Corinthiërs 3: 6 en 7

6 die ons ook bekwaam gemaakt heeft om dienaren te zijn van een nieuw verbond niet der letter, maar des Geestes, want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.

7 Indien nu de bediening des doods, met letters op stenen gegrift,

 

Willen we nou de wet houden op stenen gegrift dan krijgen we een hart van steen.

Die ons ook bekwaamt heeft, dat spreekt ook weer niet van eigen werken.

 

Het christendom houdt zich met de bediening des doods bezig.

 

Romeinen 3: 29 t/m 31

29 Of is God alleen de God der Joden? Niet ook der heidenen? Zeker, ook der heidenen.

30 Indien er namelijk een God is, die de besnedenen rechtvaardigen zal uit het geloof en de onbesnedenen door het geloof.

31 Stellen wij dan door het geloof de wet buiten werking? Volstrekt niet; veeleer bevestigen wij de wet.

 

Veeleer bevestigen wij de wet.

Namelijk CHRISTUS JEZUS HEEFT DE WET VERVULD.

 

Stellen wij de wet buiten werking dan stellen wij het volbrachte werk van Christus Jezus ook buiten werking.

Juist het christendom dat zo met de wet bezig is stelt juist het volbrachte werk van Christus Jezus buiten werking.

Namelijk na de dood inslapen is het te laat en komt het nooit meer goed.

Het volbrachte werk heeft volgens het christendom een houdbaarheidsdatum.

Voor de een tot 20, 25, 30, 35, 40 jaar en zo verder; na het terug keren tot stof is het te laat.

 

Mattheüs 5: 18

18 Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet een jota of een tittel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied.

 

Zou er een jota of tittel vergaan van de wet dan zou CHRISTUS JEZUS NIET DE HELE WET VERVULD HEBBEN.

 

Met al onze eigen werken stellen we in wezen het VOLBRACHTE WERK VAN CHRISTUS JEZUS OOK BUITEN WERKING.

Daarom ook dat al mijn eigen werken op niets uitliepen, nul komma nul.

Al onze eigen werken zetten geen zoden aan de dijk; het levert niets op.

HET IS GENADE ALLEEN EN HET VOLBRACHTE WERK VAN CHRISTUS JEZUS WAT ER ECHT TOE DOET.

 

Ik wens u ALLEN, geliefde vrienden en vijanden, GODS rijke zegen, genade en liefde toe’.