Openbaring 13:16 in het licht van de Wegrukking/Opname van de Gemeente van Christus Jezus


Share Button

Wat leert ons dit vers uit Openbaring 13:16-17?

16.En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven, een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd.

17. en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam. 

Met name wil ik het woord “kleinen” uit vers 16 eens belichten. Onwillekeuring denken we dan aan kinderen. Maar staat er dat ook in de Griekse grondtekst? 

Middels de Strong concordantie is het woord “small” zoals weer gegeven in de King James vertaling en wat dan in de Nederlandse Bijbelvertalingen/tekst als “kleinen” is vertaald. Behalve in de Prof. Brouwer vertaling, die geeft weer: “klein”.

Onder Strong nummer 3398 lezen we dat het koine Grieks hiervoor het woord: “Mikros” weergeeft, wat “small” betekent. Maar slaat dit dan op kinderen?  Ter verduidelijking zegt de concordantie dat het begrip “small” hier slaat op: In size (maat) in quantity (aantal, hoeveelheid), number (nummer/getal) of figuurlijk: dignity (waardigheid)  en verder nog: Least, less, little, small. Geen van alle begrippen die direct nou direct als eerste op kinderen wijzen. Een kind KAN NIET de gevolgen aangerekend worden wat dit accepteren van het merkteken van het beest tot gevolg heeft.

Persoonlijk geloof ik, mag ik, hieruit opmaken dat in dit vers 16 niet bedoeld wordt dat ook kinderen dit merkteken van het beest wordt gegeven. Waarom niet? Omdat er op dat moment geen kinderen meer zijn die daarvoor überhaupt in aanmerking komen! Vers 16 uit Openbaring 13 is voor mij een indirect, afgeleid bewijs dat met de wegrukking der gemeente welke dus enkele jaren eerder heeft plaatsgevonden, ook de kinderen zijn weggerukt, c.q., zijn opgenomen.

Als God in dit vers kinderen bedoeld had dan had Hij Johannes ook “kinderen” laten neerschrijven. Zoals op vele plaatsen in de Bijbel ook voorkomt.

Evenzo zij die niet over hun volle verstandelijke vermogens beschikken en derhalve de consequentie van het accepteren, het meedoen met het anti-christelijke systeem van economie, niet kunnen overzien. En kom mij niet vertellen dat kinderen niet met het financiële systeem te maken hebben.

Als jong kind (destijds op de lagere school was ik al zeer actief in de plaatselijke postzegelvereniging en kocht en verkocht als een lieve lust hele series postzegels, waarbij de bedragen zeker tot enkele tientallen guldens van eigenaar wisselden. Uiteraard probeerde mijn vader hier enigszins controle op te houden. Maar een feit was en is dat ik en ik niet alleen, al zeer jong “handelde” en zeker niet elke verdiende gulden weer spandeerde aan nieuwe postzegels. 

Kinderen en zwak begaafden KUNNEN de consequentie niet overzien om het merkteken van het beest wel of niet te accepteren. Dat is mijn stelling/overweging. En daar we te maken hebben met een RECHTVAARDIG God, een 100% eerlijk God, KAN het niet zo zijn dat in vers 16 van Openbaring 13 met het begrip “kleinen” kinderen wordt bedoeld. Zegt de Here Jezus niet elders in het Evangelie: “Laat de kinderen tot Mij komen en verhindert hen niet”.

Dat dit feit tot consequentie heeft dat de wegrukking der gemeente van Christus veel en veel meer is dan een schimmig gebeuren waarbij slechts her en der wat mensen plots zijn verdwenen is evident. Het zal wereldwijd een uitermate schokkend gebeuren zijn waarbij veel, zeer veel mensen tot wanhoop en razernij zullen vervallen.

Silvia Videler