Wolk, harpazo, wolken en wederkomst. Door Cor van Ruitenbeek


Share Button

Wolk, harpazo, wolken en  wederkomst. 

 

WOLK

Handelingen 1: 9

9 En nadat Hij dit gesproken had, werd Hij opgenomen, terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen.

 

We hebben het over een wolk van GODS heerlijkheid.

 

Hebreeën 1: 3

3 Deze, de afstraling zijner heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen, die alle dingen draagt door het woord zijner kracht, heeft, na de reiniging der zonden tot stand gebracht te hebben, Zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in den hoge,

 

Opgenomen worden spreekt niet van een wegrukking en een wolk spreekt van een persoon Christus Jezus.

 

HARPAZO DE WEGRUKKING.

Harpazo is niet opgenomen worden, maar harpazo spreekt van een wegrukking.

 

1 Thessalonicenzen 4: 16 t/m 18

16 want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan;

17 daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zo zullen wij altijd met de Here wezen.

18 Vertroost elkander dus met deze woorden.

 

In een oogwenk dat spreekt van een wegrukking.

 

WOLKEN

Wolken spreekt van meerdere personen of ook wel de leden genoemd van Christus Jezus.

 

Over welke wolken hebben we het? 

Een wolk spreekt van het Hoofd Christus Jezus en ‘de wolken’ spreekt van de leden of het Lichaam van het Hoofd Christus Jezus.

 

 

Romeinen 8: 18 en 19

18 Want ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden.

19 Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods.

 

WEDERKOMST.

 

Colossenzen 3: 4 

4 Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid.

Zoals de ene wolk een wolk van heerlijkheid is, zijn die wolken ook wolken van heerlijkheid.

Zie: HIJ KOMT MET DE WOLKEN.

 

Het woordje MET  is in het Grieks meta.

En meta betekend?  Samen met, te midden van, tussen, in gemeenschap met.

 

We hebben het over EEN LICHAAM bestaande uit het HOOFD, Christus Jezus, en de leden, die het Lichaam van Christus Jezus zijn.

 

Zacharia 14: 5

En de Here, mijn God, zal komen, alle heiligen met Hem. ( Bij Zijn wederkomst, dus 7 jaar ná de wegrukking. )

 

Judas vers 14

Zie, de Here is gekomen ( moet zijn de Here komt ) met zijn heilige tienduizenden,

 

Hebben we ons klaar te maken voor de wegrukking, harpazo? 

Absoluut niet; het lichaam van Christus is gereed.

 

Romeinen 8: 28 t/m 30

28 Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn.

29 Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijns Zoons, opdat Hij de eerstgeborene zou

zijn onder vele broederen;

30 en die Hij tevoren bestemd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd

heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt.

 

We hebben GOD lief omdat GOD HEEL ZIJN SCHEPPING TOT HEERLIJKHEID ZAL BRENGEN. 

 

De leden van het lichaam van Christus zijn volgens GODS voornemen geroepen.

Zoals we kunnen lezen is het ALLEMAAL GODS WERK en NIETS van ons zelf.

Als we het over leden hebben dan hebben we het niet over de kerk, gemeente of religie, dat het christendom is.

Waar spreken wolken van? Van regenwater.

En waar spreekt water van? HET LEVENDE WATER.

 

Johannes 4: 13 en 14

13 Jezus antwoordde en zeide tot haar: Een ieder, die van dit water drinkt, zal weder dorst krijgen;

14 maar wie gedronken heeft van het water, dat Ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid, maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water, dat springt ten eeuwigen leven.

 

Openbaring 21: 6

6 En Hij sprak tot mij: Zij zijn geschied. Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Ik zal de dorstige geven uit de bron van het water des levens om niet.

 

En wat is het nodig: het levende water. Het is nu op aarde zo droog en straks tijdens de grote verdrukking helemaal.

Daarom ook nog die oproep.

 

Mattheus 11: 28

28 Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven;

Laat u zich met GOD verzoenen.

GOD HEEFT OVERVLOED AAN HET LEVENDE WATER. OM NIET GEEFT HIJ HET U.

 

‘Ik wens u ALLEN, geliefde vrienden en vijanden, GODS rijke zegen, genade en liefde toe’.