De zeer spoedig komende wegrukking/opname der gemeente. Door Cor van Ruitenbeek


Share Button

 

 

Ik sla de wegrukking harpazo niet over.

Sterker nog: ik kijk er naar uit. 

 

Mijn persoonlijke mening is dat de wegruking, de harpazo zal plaats vinden op woensdag avond en ik sta daar niet alleen in. 

Een geliefde zuster onderschrijft die mening ook dat de wegrukking, harpazo op woensdag avond zal plaats vinden. 

Want op woensdag avond, na zonsondergang begint de nieuwe dag en dat is ook een bijzonder sabbat.

Een bijzondere sabbat, een feestdag, de feest van de bazuinen.

En ik geloof niet dat GOD een halve feestdag voorbij laat gaan.

GOD IS EEN GOD VAN ORDE. 

GOD is stipt op tijd vooral als het om ZIJN FEESTDAGEN GAAT.

Christenen willen nog wel eens woorden uit GODS boek de bijbel schrappen.

Mattheüs 24.

35 De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar

mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan.

Nu kan ik er wel weer oprekenen dat ik het onderstaande voor mijn voeten krijg.

 

36 Doch van die dag en van die ure weet niemand,

ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen.

( Inmiddels een zeer geliefde tekst van halfbakken gelovigen )

 

37 Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal

de komst van de Zoon des mensen zijn.

Diegenen die met Mattheüs 24:36 aankomen zetten slaan DUS de wegrukking / harpazo over.  

Want…….Mattheüs 24 vers 35 en 37 gaat niet over de wegrukking / harpazo. 

Diegene die de wegrukking harpazo ontkennen zijn er blijkbaar nog niet zo zeker van dat ze gered zijn.

Het christendom en hun Bijbeluitleg is dan ook een en al spraakverwarring zoals bij de bouw van de toren van Babel.

Ik wil u eens meenemen naar Johannes 1.

Wie was de Zoon?

En zou de Zoon de dag en het uur niet weten?

En is de Vader niet GOD DE VADER?

1 In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.

2 Dit was in den beginne bij God.

3 Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder

dit is geen ding geworden, dat geworden is.

4 In het Woord was leven en het leven was het licht der mensen;

5 en het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen.

 

En wat is het Woord?

HET WOORD WAS GOD.

En wat is het Woord geworden?  Het Woord is vlees geworden.

14 Het Woord is vlees geworden en het heeft onder

ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd,

een heerlijkheid als van de eniggeborene

des Vaders, vol van genade en waarheid.

Het Woord is vlees geworden en dat was de Heere Jezus, Christus Jezus.

Het Woord is vlees geworden, GOD in het vlees, de Heere Jezus was het beeld van de onzichtbare GOD.

Wat weten we nog meer van GOD.

Jesaja 46.

10 Ik, die van den beginne de afloop verkondig en

vanouds wat nog niet geschied is; die zeg: Mijn

raadsbesluit zal volbracht worden en Ik zal al mijn welbehagen doen;

IK, DIE VAN DEN BEGINNE DE AFLOOP VERKONDIG.

Zou de Zoon GOD in het vlees noch de dag en het uur niet weten?

DIT ALES NOG AFGEZIEN DAT DIE UITSPRAAK VAN DAG NOCH UUR GEEN BETREKKING HAD EN HEEFT OP DE WEGRUKKING/OPNAME.

Nou dat haal ik niet uit Jesaja 46:10.

Dat gold ook van CHRISTUS JEZUS ZIJN RAADBESLUIT STOND VAST.

Wat GOD ook heel zeker van is dat is wat GOD bij Zichzelf gezworen heeft.

Jesaja 45.

23 Want Ik heb gezworen bij Mij zelf, waarheid is uit

mijn mond uitgegaan, een woord dat niet zal worden

herroepen: dat voor Mij elke knie zich zal buigen,

dat bij Mij elke tong zal zweren.

Dat ruikt naar alverzoening, ja het ruikt lekker en geweldig.

En waarom kon GOD het bovenstaande zweren?

GOD droeg als een goede Vader in het beeld van Christus Jezus al onze overtredingen die uitgewist zijn en kwijtgescholden is.

Waarover getuigde Johannes de doper van? Van het Licht.

Johannes 1.

7 deze kwam als getuige om van het licht te getuigen,

opdat allen door hem geloven zouden.

8 Hij was het licht niet, maar was om te getuigen van het licht.

9 Het waarachtige licht, dat ieder mens verlicht, was komende in de wereld.

10 Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem

geworden, en de wereld heeft Hem niet gekend.

En wat weten we van GOD? GOD IS LICHT.

1 Johannes 1.

5 En dit is de verkondiging, die wij van Hem gehoord hebben en u verkondigen:

God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis.

GOD IS LICHT zoals we kunnen lezen in Johannes 1 vers 7, 8 en 9.

 

‘Ik wens u ALLEN, geliefde vrienden en vijanden, GODS rijke zegen, genade en liefde toe’.