De vreze des Heeren; wat houdt dat in? Door Cor van Ruitenbeek


Share Button

De vreze des Heere; wat houdt dat in?

 

De vreze des Heere.

Wat verstaan we onder: de vreze des Heere?

Rekening houden, eerbied hebben of ontzag hebben voor wat GOD twee duizend jaar geleden heeft gedaan.

Rekening houden, eerbied hebben of gezag hebben voor wat GOD nog gaat doen en dat op grond van het volbrachte werk van Christus Jezus.

 

Ik kreeg in mijn mailbox een vraag over de onderstaande tekst:

Maar den vreesachtigen, en ongelovigen, en gruwelijken, en doodslagers, en hoereerders, en tovenaars, en afgodendienaars, en al den leugenaars, is hun deel in den poel, die daar brandt van vuur en sulfer; hetwelk is de tweede dood.

Openbaring 21: 8 SV1750

 

De persoon die met het bovenstaande bezig was maakte zich zorgen over een vriendin die niet de wegrukking, harpazo, mee zal maken.

 

Waarop mogen wij gelovige rekenen? 

 

Op de onderstaande teksten:

 

Genesis 12: 3 
En Ik zal zegenen, die u zegenen, en vervloeken, die u vloekt; en in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden.

 

Genesis 22: 18

En in uw zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde, naardien gij Mijn stem gehoorzaam geweest zijt.

 

Genesis 26: 4

En Ik zal uw zaad vermenigvuldigen, als de sterren des hemels, en zal aan uw zaad al deze landen geven; en in uw zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde,

 

Genesis 28: 14

En uw zaad zal wezen als het stof der aarde, en gij zult uitbreken in menigte, westwaarts en oostwaarts, en noordwaarts en zuidwaarts; en in u, en in uw zaad zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden.

 

Waarop mogen we als gelovige rekenen? 

 

Dat alle geslachten van de aardbodem gezegend zal worden, inclusief al onze ongelovige familieleden, kennissen en vrienden. 

 

Allen, die dus de vreze niet voor ogen hebben of met andere woorden niet rekenen op met  wat GOD heeft gedaan en wat HIJ nog gaat doen.

 

We kunnen nog verder in de tijd terug gaan.

 

Openbaring 13

Des Lams, dat geslacht is, van de grondlegging ( nederwerping ) der wereld.

 

1 Petrus 1: 19 en 20

Maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt Lam;

Dewelke wel voorgekend is geweest voor de grondlegging ( nederwerping ) der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil,

 

Voordat Adam was geschapen en wij, de gehele mensheid, geboren waren was het Lam al geslacht wat twee duizend jaar geleden geopenbaard is.

 

En wat heeft het Lam CHRISTUS JEZUS het beeld van de onzichtbare GOD, GOD  zelf uitgeroepen?

HET IS VOLBRACHT. 

 

De vreze des Heere houdt in dat we als gelovigen, rekening mogen houden dat het VOLBRACHTE WERK geldt voor al onze familieleden, vrienden en kennissen.

 

De vreze des Heere houdt in dat we als gelovige rekening mogen houden dat allen die door de grote verdrukking gaan uiteindelijk ook tot erkentenis der waarheid zullen komen.

 

De vreze des Heere, waarop mogen we, als gelovigen, nog meer rekenen?

Mijn raadsbesluit zal volbracht worden.

 

Jesaja 46: 9 en 10  

Ik immers ben God, en er is geen ander God, en niemand is Mij gelijk

 

En Hij vervolgt met de machtige woorden, die een betrouwbare belofte inhouden.

 

Ik, die van den beginne den afloop verkondig en vanouds wat nog niet geschied is; die zeg:  

Mijn raadsbesluit zal volbracht worden en Ik zal mijn welbehagen doen.

 

En wat is nog niet geschied?

 

Vele mensen zijn nog niet tot inzicht gekomen, en vele mensen hebben nog niet hun knieën gebogen en getuigen nog niet dat HIJ CHRISTUS JEZUS HEER IS.

 

En waar mogen wij als gelovige op rekenen? 

OP DE WIL VAN GOD.

 

 1 Timotheus 2: 3-6

Dit is goed en aangenaam voor God, onze Redder, die WIL, dat alle mensen gered worden en tot erkentenis van de waarheid komen. 

Want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, die Zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen; en daarvan wordt getuigd te juister tijd.

 

Waarop mogen wij als gelovige nog meer rekenen?

 

1 Timotheus 4: 9-11

Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard. Ja, hierom getroosten wij ons moeite en grote inspanning, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die [een] Redder is van alle mensen, inzonderheid voor de gelovigen.

 

Titus 2: 11 

De genade van God is verschenen, redding brengend voor alle mensen,

 

Zie hieronder waar we als gelovige op mogen rekenen. 

 

Efeze 1: 9-11

door ons het geheimenis van zijn wil te doen kennen, in overeenstemming met het welbehagen, dat Hij Zich in Hem had voorgenomen, om, ter voorbereiding van de volheid der tijden, al ( HET AL ) wat in de hemelen en op de aarde is onder één hoofd, dat is Christus, samen te vatten, in Hem, in wie wij ook het erfdeel ontvangen hebben, waartoe wij tevoren bestemd waren krachtens het voornemen van Hem, die in alles werkt naar de raad van zijn wil,

 

Waarop mogen we als gelovige nog meer rekenen? 

 

Romeinen 5: 18

18 Gelijk het door één daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling gekomen is, 

zo komt het ook door één daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven.


1 Corinthe 15: 20-28 

Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, en is de Eersteling geworden van hen, die ontslapen zijn. 

Want aangezien de dood er door één mens is, zo is ook de opstanding van de doden door één Mens. 

Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. 

Maar ieder in zijn eigen rangorde: Christus als eersteling, vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst; daarna het einde, wanneer Hij het koningschap aan God de Vader overdraagt, 

wanneer Hij alle heerschappij, alle macht en kracht onttroond zal hebben. 

Want Hij moet als koning heersen, totdat Hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. 

De laatste vijand, die onttroond wordt, is de dood, want alles heeft Hij aan zijn voeten onderworpen. 

Maar wanneer Hij zegt, dat alles onderworpen is, is blijkbaar Hij uitgezonderd, die Hem alles onderworpen heeft. 

Wanneer alles Hem onderworpen is, zal ook de Zoon zelf Zich aan Hem onderwerpen, die Hem alles onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen.


1 Corinthe 15: 54 

Zodra dit vergankelijke onvergankelijkheid aangedaan heeft, en dit sterfelijke onsterfelijkheid aangedaan heeft, zal het woord werkelijkheid worden, dat geschreven is: 

De dood is verzwolgen in de overwinning.

 

Waarop mogen we als gelovige rekenen?

Wedergeboren zijn.

Zodra dit vergankelijke onvergankelijkheid ( wedergeboren ) aan gedaan heeft,

En dit sterfelijke onsterfelijkheid ( wedergeboren ) aangedaan heeft, zal het woord werkelijk worden.

En het bovenstaande geldt voor de gehele mensheid.

 

 

‘Ik wens u ALLEN, geliefde vrienden en vijanden, GODS rijke zegen, genade en liefde toe’.