Wat zegt de Bijbel over VREES? Door Cees van Dongen.


Share Button

Hier ziet men dat “vrees” voor de mens normaal is, bijvoorbeeld bij plotselinge en harde geluiden of vreemde/afwijkende gebeurtenissen. Immers indien dit niet zo zou zijn, hoefde de engel niet tot Maria te zeggen:”Vrees niet”.

42 Lukas  1:30   En de engel zeide tot haar: Vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden.

42 Lukas  2:9   En ziet, een engel des Heeren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heeren omscheen hen, en zij vreesden met grote vreze.

42 Lukas  12:4   En Ik zeg u, Mijn vrienden: Vreest u niet voor degenen, die het lichaam doden, en daarna niet meer kunnen doen.

42 Lukas  12:5   Maar Ik zal u tonen, Wien gij vrezen zult: vreest Dien, Die, nadat Hij gedood heeft, ook macht heeft in de hel te werpen; ja, Ik zeg u, vreest Dien!

In Openbaring 21:8 gaat het om degenen die wél vrezen voor weerzinwekkende moordenaars van het lichaam (voor hun eigen hachje dus) en die daarom bijv. bij voortduring  immense en schadelijke bedragen betalen aan de fam. Van Oranje, die wel walgelijke geweldplegers/massamoordenaars zijn, maar niet van vorstelijke afstamming en die derhalve (men kan geen 2 Heren dienen!) niet de vreze Gods kennen doch deze voor de goegemeente slechts acteren (vgl. ook Bernhards: “Het interesseert me geen bal……ik ga zo de moskee in”):

Openbaring  21:8   Maar den vreesachtigen, en ongelovigen, en gruwelijken, en doodslagers, en hoereerders, en tovenaars, en afgodendienaars, en al den leugenaars, is hun deel in den poel, die daar brandt van vuur en sulfer; hetwelk is de tweede dood.

Ook hier gaat het om de vrees voor degene die wel het lichaam kan doden, maar daarna niets meer doen kan. Niemand heeft groter Liefde dan dat hij zijn leven stelt voor zijn vrienden (of een man voor zijn vrouw en een vrouw voor haar man):

1 Johannes  4:18   Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees buiten; want de vrees heeft pijn, en die vreest, is niet volmaakt in de liefde.

CVD