De deur staat nog steeds open. Door Cor van Ruitenbeek.


Share Button

 

De deur staat nog steeds open.

Als u het onderstaande gelooft dan maakt u de grote verdrukking niet mee.

 

Romeinen 10: 9 t/m 11

9 Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden;
10 want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis.
11 Immers het schriftwoord zegt: Al wie op Hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen.

 

Maar moeten we dan niet naar de kerk of een gemeente?

 

Nee, u moet helemaal niets.

 

De kerken of gemeenten roepen wel dat ze geloven en belijden wel, maar dat is vaaj niets meer dan lippen dienst.

 

Markus 6: 6

6 Maar Hij zeide tot hen: Terecht heeft Jesaja van u, huichelaars, geprofeteerd, zoals er geschreven staat: Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is verre van Mij.

 

Het christendom eert GOD met de lippen, maar hun hart is verre van GOD.

 

Romeinen 10: 15

15 En hoe zal men prediken zonder gezonden te zijn? Gelijk geschreven staat: Hoe liefelijk zijn de voeten van hen, die een goede boodschap brengen.

 

En wat is die GOEDE BOODSCHAP? 

 

HET IS VOLBRACHT EN VOOR DE 100% GENADE ALLEEN.

En de wegrukking, harpazo, is ook zo’n GOEDE BOODSCHAP.

 

Romeinen 10: 9-11 kunt u lekker thuis in uw luie stoel doen.

 

Weet u trouwens dat u witter dan sneeuw bent en zonder vlek of rimpel?

 

Met al onze eigen werken worden we niet nog witter dan sneeuw.

We kunnen ons wassen tot we een ons wegen maar we zijn al zonder vlek.

We kunnen strijken tot we een ons wegen maar we zijn al zonder rimpel.

De wegrukking, harpazo, is zo’n GOEDE BOODSCHAP dat u met uw kinderen wordt weggerukt.

 

Mattheüs 19: 14 en 15

 14 Maar Jezus zeide: Laat de kinderen geworden en verhindert ze niet tot Mij te komen, want voor zodanigen is het Koninkrijk der hemelen.
15 En Hij legde hun de handen op en vertrok vandaar.

 

Markus 10: 14

14 Toen Jezus dat zag, nam Hij het zeer kwalijk en zeide tot hen: Laat de kinderen tot Mij komen, verhindert ze niet; want voorzodanigen is het Koninkrijk Gods.

 

Lukas 18: 16

16 Maar Jezus riep ze tot Zich en zeide: Laat de kinderen tot Mij komen en verhindert ze niet; want voor zodanigen is het Koninkrijk Gods.

 

Ook voor de zwakbegaafden geldt het bovenstaande.

Als u Romeinen 10: 9-11 gelooft en belijdt dan wordt u met uw kinderen weggerukt.

En heeft u een zwakbegaafde kind of volwassen zwakbegaafd kind dan wordt u met hen weggerukt.

De deur staat sowieso open voor kinderen en zwakbegaafden en ook voor u staat de deur nog open.

GOD WIL NIETS LIEVER DAN DAT U MET UW KINDEREN EN ZWAKBEGAAFDE(N) AANKOMT EN DAT U DE WEGRUKKING, HARPAZO, MEE ZULT MAKEN.

DE DEUR STAAT NOG OPEN. 

 

‘Ik wens u ALLEN, geliefde vrienden en vijanden, GODS rijke zegen, genade en liefde toe’.