GOD houdt wel van feesten. Door Cor van Ruitenbeek


Share Button

GOD houdt wel van feesten.

 

Lukas 15: 7 en 10

7 Ik zeg ulieden, dat er alzo blijdschap zal zijn in den hemel over een zondaar, die zich bekeert, meer dan over negen en negentig rechtvaardigen, die de bekering niet van node hebben.

10 Alzo, zeg Ik ulieden, is er blijdschap voor de engelen Gods over een zondaar, die zich bekeert.

 

Dus wij gelovigen hebben nog heel wat feesten voor de boeg.

 

Heb ik nou iets teveel gezegd met het bovenstaande?

Absoluut niet.

 

Filippenzen 2: 10 en 11

10 Opdat in den Naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen, die in den hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn. 

11 En alle tong zou belijden, dat Jezus Christus de Heere zij, tot heerlijkheid Gods des Vaders.

 

Van wie zijn alle knieën en van wie zijn alle tong?

Van zondaars = doelmissers.

 

We kunnen in het bovenstaande rustig stellen: van alle verloren zonen en dochters.

 

Lukas 15: 17

 17 En tot zichzelven ( inzicht ) gekomen zijnde, zeide hij: Hoe vele huurlingen mijns vaders hebben overvloed van brood, en ik verga van honger!

 

En wat wordt er honger geleden door een verdraaid evangelie. 

 

Lukas 15: 18 t/m 20

18 Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan, en ik zal tot hem zeggen:  Vader, ik heb gezondigd tegen den Hemel, en voor u;

19 En ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden; maak mij als een van uw huurlingen.

20 En opstaande ging hij naar zijn vader. En als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader, en werd met innerlijke ontferming bewogen; en toe lopende, viel hem om zijn hals, en kuste hem.

 

De zoon haalde zichzelf naar beneden en de Vader verhoogde de zoon.

 

Lukas 15: 21 en 22

21 En de zoon zeide tot hem: Vader, ik heb gezondigd tegen den Hemel, en voor u, en ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden.

22 Maar de vader zeide tot zijn dienstknechten: Brengt hier voor het beste kleed, 

en doet het hem aan, en geeft hem een ring aan zijn hand, en schoenen aan de voeten;

 

We lezen niets over een corrigerende tik of een stevige uitbrander van de Vader.

Vader was stokdoof toen de zoon zijn zonden beleed.

 

De zoon had zijn vermogen er doorheen gejaagd.

En hoeveel zijn er niet die het vermogen: ‘HET VOLBRACHTE WERK VAN CHRISTUS JEZUS’ er doorheen jagen door hun eigen werken wat niets meer is dan draf of schillen en nog beter: drek dat je aan de varkens geeft.

 

Lukas 15: 23 en 24

23 En brengt het gemeste kalf, en slacht het; en laat ons eten en vrolijk zijn.

24 Want deze mijn zoon was dood, en is weder levend geworden; en hij was verloren, en is gevonden! En zij begonnen vrolijk te zijn.

 

We gaan even lezen over dood en levend gemaakt worden.

 

1 Korinthiërs 15: 26

26 De laatste vijand, die te niet gedaan wordt, is de dood.

Ziet u wel, we zullen nog heel wat feesten.

 

1 Korinthiërs 15: 21 t/m 23

21 Want dewijl de dood door een mens is, zo is ook de opstanding der doden door een Mens

22 Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden.

23 Maar een iegelijk in zijn orde: de eersteling Christus, daarna die van Christus zijn, in Zijn toekomst.

 

We gaan naar Jesaja 25 daar wordt ook gesproken over een feest. 

Jesaja 25: 6 t/m 9

6 En de HEERE der heirscharen zal op dezen berg allen volken een vetten maaltijd maken, een maaltijd van reinen wijn, van vet vol mergs, van reine wijnen, die gezuiverd zijn.

7 En Hij zal op dezen berg verslinden het bewindsel des aangezichts, waarmede alle volken bewonden zijn, en het deksel, waarmede alle natiën bedekt zijn.

8 Hij zal den dood verslinden tot overwinning, en de Heere HEERE zal de tranen van alle aangezichten afwissen; en Hij zal de smaadheid Zijns volks van de ganse aarde wegnemen; want de HEERE heeft het gesproken.

9 En men zal te dien dage zeggen: Ziet, Deze is onze God; wij hebben Hem verwacht, en Hij zal ons zalig maken. 

Deze is de HEERE, wij hebben Hem verwacht, wij zullen ons verheugen en verblijden in Zijn zaligheid.

 

En neem maar van mij aan dat op tafel geen gemanipuleerd voedsel staat en ook geen ALDI wijnen uit een kartonnen pak.

 

Want de HEERE heeft het gesproken:

ZIE IK MAAK ALLE DINGEN NIEUW, MET ANDERE WOORDEN: HERSTEL VAN ALLE DINGEN. 

GOD HOUDT WEL VAN FEESTEN.

 

Ik wens u ALLEN, geliefde vrienden en vijanden, GODS rijke zegen, genade en liefde toe’.