Het komt noooooooooit meer goed. Door Cor van Ruitenbeek


Share Button

Het komt noooooooooit meer goed.

Althans volgens het onderstaande artikel.

We gaan nog eens een verderfelijk leer ontmaskeren.

De schuin geschreven teksten komen van de onder staande site:

https://nadeopname.wordpress.com/2017/03/17/vragen-over-de-hemel-en-de-hel-hoe-word-ik-gered/

 

 

Keuze: geloof of ongeloof.

Hebben de discipelen de Heere Jezus uit gekozen of was het de Heere Jezus die de discipelen uitkoos?

 

Johannes 15: 16

16 Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen en u aangewezen, opdat gij zoudt heengaan en vrucht dragen en uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geve, wat gij Hem bidt in mijn naam.

Lees ook maar het volgende: Efeziërs 1: 4 en Romeinen 8: 28-30.

De bovenstaande teksten gelden ook voor ons gelovigen.

 

De hel.

Alleen van het woordje ‘hel’ al krijg ik voortdurend hartzeer.

Er zijn vandaag meer en meer mensen die niet geloven in een echte hel.

Ik geloof niet in een hel, maar ik veeg de vloer aan met de hel en satan er bij.

God is inderdaad erg liefdevol, maar God is ook een bijzonder HEILIG, JUIST en RECHTVAARDIG rechter.

Nou van rechtvaardigheid kunnen we niet echt spreken, want van de losprijs, die betaald is voor allen, zal het grootste deel zo in het afvoerputje terecht komen.

Sterker nog: GOD doet Zichzelf tekort.

 

Ontkenning van absolute waarheid.

Waarom ontkennen mensen de realiteit van de hel? Het is een leugen van satan.

Waarom ontkent het christendom de realiteit van HET VOLBRACHTE WERK VAN CHRISTUS JEZUS

 

Enige kans.

We zullen na ons overlijden geen kans meer krijgen om berouw te tonen voor onze zonden.

Hoezo enige kans?

 

1 Corinthiërs 15: 20 t/m 23

20 Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling van hen, die ontslapen zijn.

21 Want, dewijl de dood er is door een mens, is ook de opstanding der doden door een mens.

22 Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.

23 Maar ieder in zijn eigen rangorde: Christus als eersteling, vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst;

 

Johannes 3:16 vertelt ons:”Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.

 

Nou ik plaatst nog maar eens vers 17.

Johannes 3: 17

17 Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

 

En hoe zit het dan met herstel van alle dingen waar de profeten over gesproken hebben? 

En hoe zit het dan met het onderstaande:

Kinderen en zwak begaafden: mee in de opname! | Hoop voor achterblijvende familie | 

Wees waakzaam voor onjuiste en leugenachtige verklaringen nadien!

Als vele ouders niet geloven en geen keuze hebben gemaakt dan zullen die nooit herenigd worden met hun kinderen.

Herenigd worden is een onderdeel van dat herstel wat GOD voor ogen heeft.

Herstel van alle dingen houdt in dat ELKE MENS TERUGKEERT NAAR GOD DE VADER. 

 

Over het onderstaande artikel spreek ik een vloek uit en vooral over de leer van de hel.

Het onderstaande artikel spreekt van een onjuiste en leugenachtige verklaring en vooral het stuk dat over de hel gaat; wat van satan komt.

Met het onderstaande artikel is er weinig reden om te feesten.

https://nadeopname.wordpress.com/2017/03/17/vragen-over-de-hemel-en-de-hel-hoe-word-ik-gered/

 

Gelaten 1: 6 t/m 10

6 Het verbaast mij, dat gij u zo schielijk van degene, die u door de genade van Christus geroepen heeft, laat afbrengen tot een ander evangelie,

7 en dat is geen evangelie. Er zijn echter sommigen, die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien.

8 Maar ook al zouden wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt!

9 Gelijk wij vroeger reeds gezegd hebben, zeg ik thans nog eens: indien iemand u een evangelie predikt, afwijkend van hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt!

10 Tracht ik thans mensen te winnen, of God? Of zoek ik mensen te behagen? Indien ik nog mensen trachtte te behagen, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn.

 

Hoe wordt ik gered?

Nou niet door eigen werken en niet door onze eigen pleitgrond.

 

Hoe wordt ik gered?

DOOR HET VOLBRACHTE WERK VAN CHRISTUS JEZUS ALLEEN. 

 

‘Ik wens u ALLEN, geliefde vrienden en vijanden, GODS rijke zegen, genade en liefde toe’.