GOD is niet een GOD van doden, maar van levenden. Door Cor van Ruitenbeek


Share Button

GOD is niet een GOD van doden, maar van levenden.

 

Herstel van GOD al Zijn schepselen.

LEVENDMAKING met en in hoofdletters geschreven.

 

Mattheüs 22: 31 t/m 33

31 Wat nu de opstanding der doden betreft, hebt gij niet gelezen, wat door God tot u gesproken is, toen Hij zeide:

32 Ik ben de God van Abraham, en de God van Isaak, en de God van Jakob?

33 Hij ( God ) is niet een God van doden, maar van levenden.

En de scharen, die dat hoorden, stonden versteld over zijn leer.

 

Ik heb er nog een:

 

Lukas 20: 37 en 38

37 Maar dat de doden opgewekt worden, heeft ook Mozes bij de braamstruik aangeduid, 

waar hij de Here noemt de God van Abraham en de God van Isaak en de God van Jakob.

38 Hij ( God ) is niet een God van doden, maar van levenden, want voor Hem leven zij allen.

 

God is niet een God van doden = slapenden, maar van levenden.

God is niet een God van doden = ongelovige maar van levenden = gelovigen.

We hebben het over een lichamelijke opstanding en een geestelijke opstanding.

 

Is de hemel dan toch gevuld met levenden als we het volgende lezen?

Nee.

 

Want voor Hem leven zij allen.

Het bovenstaande heeft te maken met het feit dat GOD het einde ziet.

Levendmaking  en dat voor de gehele mensheid.

 

Jesaja 46: 10

10 Ik, die van den beginne de afloop verkondig en vanouds wat nog niet geschied is; die zeg: 

Mijn raadsbesluit zal volbracht worden en Ik zal al mijn welbehagen doen;

 

Nog een bemoedigende tekst:

 

Romeinen 4: 16 en 17

16 Daarom is het (alles) uit geloof, opdat het zou zijn naar genade, en dus de belofte zou gelden voor al het nageslacht, niet alleen voor wie uit de wet, maar ook voor wie uit het geloof van Abraham zijn, die de vader van ons allen is,

17 Gelijk geschreven staat: Tot een vader van vele volken heb Ik u gesteld – voor het aangezicht van die God, in wie hij geloofde, die de doden levend maakt en het niet zijnde tot aanzijn roept.

 

Het bovenstaande hebben Abraham en velen nog niet verkregen.

 

Hebreeën 11: 13

13 In (dat) geloof zijn deze allen gestorven, zonder de beloften verkregen te hebben; slechts uit de verte hebben zij die gezien en begroet, en zij hebben beleden, dat zij vreemdelingen en bijwoners waren op aarde.

 

Slechts uit de verte = het einde, zoals God vanaf het begin het einde ziet.

 

Hebreeën 11: 39 en 40

39 Ook deze allen, hoewel door het geloof een getuigenis aan hen gegeven is, hebben het beloofde niet verkregen,

40 daar God iets beters met ons voor had, zodat zij niet zonder ons tot de volmaaktheid konden komen.

 

Daar God iets beters met ons voor had:

LEVENDMAKING, een onvergankelijk lichaam en volmaakt lichaam, wat geen ziekte en dood meer kent.

Zodat zij niet zonder ons ( gehele mensheid ) tot de volmaaktheid konden komen.

 

Romeinen 5: 18
18 Gelijk het door één daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling gekomen is,  zo komt het ook door één daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven.

 

Efeze 1: 9-11
door ons het geheimenis van zijn wil te doen kennen, in overeenstemming met het welbehagen, dat Hij Zich in Hem had voorgenomen, om, ter voorbereiding van de volheid der tijden, al ( HET AL ) wat in de hemelen en op de aarde is onder één hoofd, dat is Christus,  samen te vatten, in Hem, in wie wij ook het erfdeel ontvangen hebben, waartoe wij tevoren bestemd waren krachtens het voornemen van Hem,  die in alles werkt naar de raad van zijn wil,

 

1 Timotheus 2: 3-6
Dit is goed en aangenaam voor God, onze Redder, die WIL, dat alle mensen gered worden en tot erkentenis van de waarheid komen.
Want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, 

die Zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen; en daarvan wordt getuigd te juister tijd.

Titus 2: 11 
De genade van God is verschenen, redding brengend voor alle mensen,

 

Er kan maar één overwinnaar zijn en dat is GOD.

Als er zeven miljard binnen zijn en er zal er nog één ontbreken dan gaat GOD deVader er op uit om die ene binnen te halen.

Elk mens is zo kostbaar en waardevol; immers de losprijs is betaald voor ALLEN. 

De losprijs is betaald voor ALLEN en het is VOLBRACHT voor ALLEN en het woord zal niet ledig wederkeren.

 

1 Corinthiërs 15: 26

26 De laatste vijand, die onttroond wordt, is de dood,

 

De laatste vijand, die onttroond wordt, is de dood, door zowel lichamelijke opstanding als geestelijke opstanding.

GOD IS NIET EEN GOD VAN DODEN, MAAR VAN LEVENDEN.

 

1 Corinthiërs 15: 28

OPDAT GOD ZIJ ALLES IN ALLEN. 

 

Wat een hoop en wat een uitkomst hebben wij in Christus Jezus, onze GOD DE VADER, die het AL HEEFT VOLBRACHT. 

Halleluja prijs de Heer.

 

‘Ik wens u ALLEN, geliefde vrienden en vijanden, GODS rijke zegen, genade en liefde toe’.