GOD is niet een GOD van doden, maar van levenden. Deel 2. Door Cor van Ruitenbeek


Share Button

Waarom is GOD niet een GOD van doden?

 

Prediker 9: 10

10 Al wat uw hand vindt om naar uw vermogen te doen, doe dat, want er is geen werk of overleg of kennis of wijsheid in het dodenrijk, waarheen gij gaat.

 

In het dodenrijk kunnen we niets meer laat staan wat GOD bij Zichzelf gezworen heeft.

In het dodenrijk kunnen we niet onze knieën buigen en getuigen dat HIJ, CHRISTUS JEZUS HEER IS.

 

Jesaja 45: 23

23 Want Ik heb gezworen bij Mij zelf, waarheid is uit mijn mond uitgegaan, een woord dat niet zal worden herroepen: dat voor Mij elke knie zich zal buigen, dat bij Mij elke tong zal zweren.

 

Paulus herinnert de bovenstaande tekst ook in Romeinen 14: 11 en – Filippenzen 2: 10-11.

 

Vanaf mijn viertiende jaar toen ik tot geloof kwam was ik niets meer dan een levende dode.

Vanaf mijn viertiende jaar liep ik in de eerste dood = ongeloof, en vele lopen en wandelen in de eerste dood = ongeloof.

 

Naast het geloof had ik nog werken die ik zo nodig moest doen.

Al die werken waren dode werken, al dat werken zet geen zoden aan de dijk.

Ik geloofde niet in het VOLBRACHTE WERK VAN CHRISTUS JEZUS en had mijn eigen werken nodig om het VOLBRACHTE WERK af te maken.

 

We gaan naar Openbaring 20: 13.

13 En de zee gaf de doden, die in haar waren, en de dood en het dodenrijk gaven de doden, die in hen waren, en zij werden geoordeeld, een ieder naar zijn werken.

 

Over welke werken heeft de bovenstaande tekst het? 

‘Eigen werken’, wat niets anders is dan dode werken.

 

Maar ik heb ook een goedbericht.

Het VOLBRACHTE WERK VAN CHRISTUS JEZUS, GOD ZELF BLIJFT RECHTOVER EIND STAAN. 

GOD heeft een schuld ten opzichte van de mensheid.

 

Hebreeën 11: 13

13 In (dat) geloof zijn deze allen gestorven, zonder de beloften verkregen te hebben; slechts uit de verte hebben zij die gezien en begroet, en zij hebben beleden, dat zij vreemdelingen en bijwoners waren op aarde.

 

Zonder de belofte verkregen te hebben, ziet u wel dat GOD een schuld open heeft staan.

 

Over welke belofte heeft de bovenstaande tekst het over?

 

Genesis 12: 3

En met u ( Abram ) zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden.

Lees ook maar de volgende teksten.

Genesis 18: 18,  22: 18,   26: 4, 28: 14 en Gelaten 3: 8.

 

Gelaten 3: 8 is als herinnering geschreven nadat GOD in de gestalte van Christus Jezus, het beeld van de onzichtbare GOD, die onvergankelijk leven aan het licht heeft gebracht.

 

2 Timotheüs 1: 10

10 doch die nu geopenbaard is door de verschijning van onze Heiland ( Redder ), Christus Jezus, die de dood van zijn kracht heeft beroofd en onvergankelijk leven

aan het licht gebracht heeft door het evangelie.

 

En wat heeft GOD nog meer in petto?

 

Johannes 1: 29

29 De volgende dag zag hij Jezus tot zich komen en zeide: 

Zie, het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt.

 

Zie, het LAM GODS, dat de zonde = ongeloof = dood der wereld wegneemt.

Het woord “wegneemt” staat hier in de tegenwoordige tijd.

Het is een werk dat doorgaat.

GOD gaat gewoon door omdat GOD een belofte heeft gedaan aan Abraham, Isaak, en Jakob.

En GOD HEEFT BIJ ZICHZELF GEZWOREN EN DAT GEZWOREN WOORD ZAL NIET LEDIG WEDER KEREN.

 

Heb u een ongelovige partner of kinderen? 

Nou het komt dik in orde met uw ongelovige partner en kinderen.

Weest  u in geen ding bezorgd en dat is inclusief zonde = ongeloof van uw partner en kinderen.

Weest u in geen ding bezorgd inclusief uw eigen zonden = doelmissers.

 

Filippenzen 4: 6

6 Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking ( blijdschap ) met dankzegging bekend worden bij God.

 

Met blijdschap en dankzegging: HET IS VOLBRACHT VOOR ALLEN.

U kunt gerust uw partner, kinderen, familieleden, vrienden, vriendinnen en collega’s in GODS handen leggen.

Weet u, GOD houdt van uw partner, kinderen, familieleden, vrienden, vriendinnen en collega’s en voor hen allen is het VOLBRACHT.

Alle overtredingen van uw partner, kinderen, familieleden, vrienden, vriendinnen, collega’s zijn kwijtgescholden en uitgewist. ( Colossenzen 2: 13 – 14 )

Laat ALLES maar gerust aan GOD OVER WANT BIJ GOD GAAT ER NIETS MIS OF FOUT.

Als u het bovenstaande te pakken heeft en gelooft dan heeft u rust en bent u de sabbats rust in gegaan.

 

Ik wens u ALLEN, geliefde vrienden en vijanden, GODS rijke zegen, genade en liefde toe.