Ja, maaaaaaaaar GOD is toch rechtvaardig??????????? Door Cor van Ruitenbeek


Share Button

Ja, maaaaaaaaar GOD is toch rechtvaardig???????????

Dat is nou weer zo’n religieuze godsdienstige vraag.

 

Op grond van welke werken zou GOD rechtvaardig zijn?

Op grond van het VOLBRACHTE WERK VAN CHRISTUS.

 

En niet op grond van onze eigen werken of eigen pleitgrond.

Ik heb gekozen, ik geloof, ik doe wat de Heere Jezus zegt, ik hou mij aan de tien geboden of aan de wet.

Zo kunnen we nog meer eigen werken invullen of bedenken.

 

Ik heb gekozen.

Maar is dat ook wel zo?

Absoluut niet.

 

De hele bijbel spreekt over GOD die kiest of roept.

Genesis 12: de roeping van Abram.

Exodus 3: 4: de roeping van Mozes.

1 Samuel 3: 4, 6, 8, 10: de roeping van Samuel.

Denk ook aan de keuze van GOD als het over koningen ging van Israël.

Jesaja 6: de roeping van Jesaja.

Jeremia 1: de roeping van Jeremia voordat hij geboren was.

 

Johannes 15: 16

16 Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen en u aangewezen,

 

Efeziërs 1: 4

4 Hij heeft ons immers in Hem uitverkoren voor de grondlegging ( nederwerping ) der wereld,  opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht.

 

Dus hoezo: ‘ik heb gekozen’?

 

Ik geloof. 

Van wie ontvangen we geloof?

Van GOD.

 

Efeziërs 2: 8 en 9

8 Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: 

het is een gave van God;

9 niet uit werken, opdat niemand roeme.

Eerst komt genade en dan geloof en dat niet uit ons zelf want dan is het werken.

Maar het geloof is een gave, een geschenk, een gift van GOD.

 

En wat voor geloof geeft GOD dan? 

 

Romeinen 10: 9 en 10

9 Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden;

10 want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis.

 

Het bovenstaande is dus geloof zonder enig werken van onze kant want dan is het geen geloof meer.

 

Romeinen 4: 5

5 Hem echter, die niet werkt, maar zijn geloof vestigt op Hem,  die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid,

Die de goddeloze rechtvaardigt: dat is mijzelf en alle goddelozen bij elkaar. ( Lees ook Romeinen 3: 9-20 ).

 

Wat voor geloof geeft GOD nog meer?

In alle mensen.

 

1 Timotheüs 4: 10

10 Ja, hierom getroosten wij ons moeite en grote inspanning, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die een Heiland ( Redder ) is van alle mensen, inzonderheid voor de gelovigen.

 

Ik doe wat de Heere Jezus zegt.

Nu heeft de Heere Jezus heel wat gezegd, maar het was gericht aan de verloren schapen van het huis Israëls.

Het mooiste wat de Heere Jezus heeft gezegd is wel het volgende:

HET IS VOLBRACHT.

 

En voor wie heeft CHRISTUS JEZUS HET VOLBRACHT?

Voor vijanden.

 

Mattheüs 5: 43

Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult uw naaste liefhebben, en uw vijand zult gij haten. 

Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief; zegent ze, die u vervloeken; doet wel dengenen, die u haten; en bidt voor degenen, die u geweld doen, en die u vervolgen;

 

Mag ik u er aan herinneren dat wij gelovige ook zondaren waren en vijanden waren van GOD. ( Romeinen 5: 10-12 )

Ik hou mij aan de tien geboden of aan de wet.

Christus Jezus heeft de wet vervuld.

 

Mattheüs 5: 17

17 Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; 

Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen.

We kunnen ook zeggen dat CHRISTUS JEZUS DE WET VOLBRACHT HEEFT.

 

Over welke wet hebben we het?

Waar Israël niet aan toekwam.

 

Romeinen 9: 31 en 32

31 doch Israel, hoewel het een wet ter gerechtigheid najaagde, is aan de wet niet toegekomen.

32 Waarom niet? Omdat het hierbij niet uitging van geloof, maar van vermeende werken.

 

Het bovenstaande geldt ook voor het religieuze christendom. 

 

Ja, maaaaaaaaar GOD is toch rechtvaardig???????????

Maar het VOLBRACHTE WERK VAN CHRISTUS JEZUS WORDT NIET GERECHTVAARDIGD DOOR HET CHRISTENDOM.

CHRISTUS JEZUS, DIE DE WET HEEFT VERVULD, KAN DE RECHTVAARDIGING WEL VERGETEN VOLGENS HET CHRISTENDOM.

 

Ja, maaaaaaaaar GOD is toch rechtvaardig???????????

Maar met de losprijs, die betaald is voor ALLEN DOOR CHRISTUS JEZUS, gaat

satan aan de haal.

 

Ja, maaaaaaaaar GOD is toch rechtvaardig???????????

Maar het VOLBRACHTE WERK VAN CHRISTUS JEZUS WORDT ALS EEN GROTE DOELMISSER WEGGEZET DOOR JUIST HET CHRISTENDOM.

 

Ja, maaaaaaaaar GOD is toch rechtvaardig???????????

Maar het VOLBRACHTE WERK VAN CHRISTUS JEZUS wordt door het christendom afgewimpeld als niet voldoende en er komt het eigen werken voor in de plaats.

 

Ja, maaaaaaaaar GOD is toch rechtvaardig???????????

Door het VOLBRACHTE WERK VAN CHRISTUS als een grote doelmisser weg te zetten is Christus Jezus gelijk ook een zondaar,  een doelmisser, volgens het christendom.

 

 

Ik wens u ALLEN, geliefde vrienden en vijanden, GODS rijke zegen, genade en liefde toe’.