Ja, maaaaaaaaar GOD is toch rechtvaardig??????????? Deel 2. Door Cor van Ruitenbeek


Share Button

Ja, maaaaaaaaar GOD is toch rechtvaardig???????????

Het christendom dat het bovenstaande roept meet wel met twee maten.

Het christendom houdt wel twee handen boven het hoofd van Israël.

Iemand ( Israël ) de hand boven het hoofd houden. (= iemand (vaak ten onrechte) beschermen.)

 

Ja, maar Israël is wel GODS volk.

O ja? Ik dacht het toch even niet.

 

Hosea 1: 6, 8 en 9

6 Zij werd wederom zwanger en baarde een dochter; Hij zeide tot hem: Noem haar Lo-ruchama, want Ik zal Mij voortaan niet meer over het huis Israels ontfermen, dat Ik hun iets vergeven zou.

 

Het hedendaagse Israël is niet door GOD gegeven, maar is toegeëigend.

 

8 Nadat zij Lo-ruchama gespeend had, werd zij zwanger en baarde een zoon.

9 Toen zeide Hij: Noem hem Lo-ammi, want gij zijt mijn volk niet en Ik zal de uwe niet zijn.

 

Waarom houdt het christendom een hand boven het hoofd van Israël?

Omdat het christendom alles over heeft genomen van Israël of zich heeft toegeëigend.

 

Waarom wel handen boven het hoofd van Israël houden en niet boven je ongelovige buurman, collega of familie?

Onze ongelovige buurman, collega of familieleden hebben niet gedaan wat Israël en Jeruzalem heeft gedaan.

Onze ongelovige buren, collega’s of familieleden ontbreekt het aan geloof, nou dan kunnen ze het christendom een hand geven.

Het christendom druipt van ongeloof en hoogmoed

 

Lukas 13: 34

34 Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt, en stenigt wie tot u gezonden zijn, hoe dikwijls heb Ik uw kinderen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens onder haar vleugels, en gij hebt niet gewild.

 

En ‘gij hebt niet gewild’ geldt ook voor het christendom.

 

Hosea 6: 1 en 2

1 Komt, laat ons wederkeren tot de Here! Want Hij heeft verscheurd, en zal ons helen; Hij heeft geslagen, en zal ons verbinden.

2 Hij zal ons na twee dagen doen herleven, ten derden dage zal Hij ons oprichten, en wij zullen leven voor zijn aangezicht.

 

HIJ heeft verscheurd en HIJ heeft geslagen. Daar zet ik wel wat vraagtekens bij.

We hebben in in Lukas 13: 34  gelezen dat Jeruzalem niet heeft gewild.

Als we Ezechiël 37 lezen dan is het nog erger gesteld met Israël.

In  Ezechiël 37 wordt gesproken over doodsbeenderen.

 

Van het christendom kunnen wij ook gerust spreken over doodsbeenderen.

 

HIJ zal ons ( Israël ) na twee dagen doen herleven en dat is dus niet 120, 100, 70, 50 jaar eerder.

Niet het zionisme zal Israël na twee dagen doen herleven, maar GOD zelf zal Israël na twee dagen doen herleven.

Niet het christendom en ‘christenen voor Israël’ zal Israël na twee dagen doen herleven, maar GOD zelf zal Israël na twee dagen doen herleven.

 

Is het onderstaande dan gebeurd?

Nee.

 

Lukas 13: 35

35 Zie, uw huis wordt aan u overgelaten. Maar Ik zeg u, gij zult Mij niet meer zien tot het ogenblik komt, dat gij zegt: Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren!

 

Eerst komt de afval. 

 

2 Tessalonicenzen  2: 3-4.

Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is.

 

Maar het Christendom, inclusief christenen voor Israël, laat zich misleiden.

Het uitroepen van de staat Israël is niets meer dan eigen werken en een eind voor GOD uitlopen.

Dat GOD het uitroepen van de staat Israël toelaat is wel even wat anders dan dat het GODS wil is.

Voor ons gelovigen is het een teken, een eindtijd teken, een tijd waarin we nu leven en wat binnen kort zal geschieden.

 

Ezechiël 16: 48 en 51  

48 Zo waar Ik leef, luidt het woord van de Here Here, voorzeker, uw zuster Sodom, samen met haar dochters, heeft niet gedaan wat gij ( Jeruzalem ) gedaan hebt, samen met uw dochters.

51 En Samaria heeft nog niet de helft van uw zonden bedreven; gij ( Jeruzalem ) hebt meer gruwelen gedaan dan zij.

Zo hebt gij uw zuster onschuldig doen schijnen door al de gruwelen die gij ( Jeruzalem )  bedreven hebt.

 

En het christendom houdt ondanks het bovenstaande de hand boven het hoofd van Israël en Jeruzalem.

In wezen keurt het christendom alle gruwelen, die Israël en Jeruzalem hebben bedreven, goed of in ieder geval kijken ze er van weg willen ze er niets van weten.

 

Komt het wel goed met Israël en Jeruzalem?

Absoluut.

 

Herstel van Israël en Jeruzalem, inclusief herstel van Sodom en haar dochters en Samaria en haar dochters.

 

Ezechiël 16: 53 en 55

53 En Ik zal een keer brengen in haar lot, het lot van Sodom en haar dochters en het lot van Samaria en haar dochters; en tevens zal Ik een keer brengen in uw ( Jeruzalem ) lot,

55 Uw zusters, Sodom en haar dochters, zullen terugkeren tot haar vorige staat; Samaria en haar dochters zullen terugkeren tot haar vorige staat; en gij ( Jeruzalem ) en uw dochters zult eveneens terugkeren tot uw vorige staat.

 

Ook van herstel van Sodom en haar dochters en Samaria en haar dochters wil het christendom niets weten of horen.

Laat staan van herstel van alle schepselen of mensenkinderen die niet die gruwelen hebben gedaan, zoals Israël en Jeruzalem.

Nog even terug komen op Ezechiël 37 en pak 36 er ook maar bij. Dat is werkelijk de moeite waard om te lezen.

Herstel van Israël en herrijzenis van Israël en dat staat niet los van het verdere herstel van alle schepselen, GODS kinderen.

 

GOD GAAT NOG ZULKE GEWELDIGE DINGEN DOEN.

 

Met moeite stop ik met het artikel anders wordt het artikel te lang.

 

‘Ik wens u ALLEN, geliefde vrienden en vijanden, GODS rijke zegen, genade en liefde toe’.