Je kant je tegen de volledige theologie. Door Cor van Ruitenbeek


Share Button

‘Je kant je tegen de volledige theologie’.

Het bovenstaande kreeg ik voor mijn voeten geworpen.

 

Nou ik ben niet alleen gekant tegen de theologie, maar ik veeg de vloer aan met de theologie.

 

Wat doet GOD met theologische boeken? 

 

Een citaat uit een boek:

Wat deed ik met de boeken?

Ik begon instellingen te bellen en en antiquariaten.

Maar niemand had belangstelling.

Een opmerking herinner ik me nog.

Meneer, cultuur en geschiedenis interesseren ons wel, maar theologie en geestelijke lectuur?

Och, dat is tegenwoordig zo gauw verouderd.

 

Eindelijk vond ik een antiquariaat aan de andere kant van het land, waar men interesse had.

Maar wel zei de man: “De vrachtprijs om het op te halen is hoger dan ik voor uw boeken kan geven.”

 

Wel ja, dacht ik, ik moet nog geld toegeven.

Er bleef niets ander over dan een oud papier handel op te bellen.

Als ik het zelf bracht kon ik er een paar centen per kilo voor krijgen.

Ik kreeg aanschouwelijk onderricht.

Achter een oud huis een ommuurde binnenplaats met oud papier tot aan de dakgoot.

En daar ging mijn wetenschap van jaren.

HUP: een handvol theologie dat door de lucht wapperde.

 

De HEER zei niets, maar ik hoorde HEM denken.

Zoveel is het MIJ waard.

Het bovenstaande citaat was uit het boek ‘de Koninklijke weg’.

 

Alles wat we op school, universiteiten, theologische scholen en bijbelscholen hebben geleerd kan zo de kliko in.

 

Theo loog of Theo liegt, je leert op theologische scholen en bijbelscholen hoe je moet liegen.

Naast het liegen leer je ook hoe je geld uit de zakken kunt kloppen.

Theologische scholen en bijbelscholen leren niets anders dan liegen of verbuigen van het evangelie.

Over het verbuigen van het evangelie schrijft Paulus in Gelaten 1: 6-10 en Gelaten 3: 1-5.

 

Hebben de discipelen in de schoolbanken gezeten op een theologische school of een bijbelschool? 

Ik dacht het niet.

Discipelen hebben zelfs niet gekozen.

 

Johannes 15: 16

16 Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen en u aangewezen, opdat gij zoudt heengaan en vrucht dragen en uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geve, wat gij Hem bidt in mijn naam.

 

En wat moesten de discipelen nog veel leren en wat had de Heere Jezus geduld met ze.

Afgestudeerd en zwaaien met een diploma. Oh, nu zijn we wat, nu tellen we mee.

 

Ik wil u nog even aan de onderstaande teksten herinneren.

 

1 Corinthiërs 1: 27-31

27 Integendeel, wat voor de wereld dwaas is, heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen, en wat voor de wereld zwak is, heeft God uitverkoren om wat sterk is te beschamen;

28 en wat voor de wereld onaanzienlijk en veracht is, heeft God uitverkoren, dat, wat niets is, om aan hetgeen wel iets is, zijn kracht te ontnemen,

29 opdat geen vlees zou roemen voor God.

30 Maar uit Hem is het, dat gij in Christus Jezus zijt, die ons van God is geworden: wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing,

31 opdat het zij, gelijk geschreven staat: Wie roemt, roeme in de Here.

 

Steek  dat Theologische diploma en/of bijbelschool diploma maar in de fik.

Je behaagt met het bovenstaande niet de religieuzen.

Nee, dat is ook de bedoeling.

 

‘ Ik wens u ALLEN, geliefde vrienden en vijanden, Gods rijke zegen, genade en liefde toe ‘.