Lezen wat er staat geschreven. DEEL 1. Door Cor van Ruitenbeek


Share Button

 

Heeft GOD de tegenstander geschapen voor een zwarte achtergrond?

Absoluut niet.

 

Ik ging gisteren met de volgende woorden naar bed:

Hof van Eden.

 

Ezechiël 28: 12-16

Volmaakt zijt gij van gestalte, vol van wijsheid, volkomen schoon. 

In Eden waart gij, Gods hof; Allerhande edelgesteente overdekte u: 

rode jaspis, chrysoliet en prasem, turkoois, chrysopraas en nefriet, lazuursteen, hematiet en malachiet. 

Van goud was het werkstuk, waarin zij waren gevat en aan u vastgehecht: toen gij geschapen werd, waren zij gereed. 

Gij waart een beschuttende cherub met uitgespreide vleugels; 

Ik had u een plaats gegeven; op de heilige berg der goden, wandelend te midden van vlammende stenen. 

Onberispelijk waart gij in uw wandel, vanaf de dag dat gij geschapen werd, totdat er onrecht in u werd gevonden: 

door uw uitgebreide handel zijt gij vervuld geraakt met geweldenarij en kwaamt gij tot zonde. 

Van de berg der goden verbande ik u, en deed u weg, gij beschuttende cherub, van tussen de vlammende stenen.

 

Het bovenstaande gaat niet over de Koning van Tyrus maar over satan.

De Koning van Tyrus is nooit in het Hof van Eden geweest.

Ook voor de Koning van Tyrus geldt wat in Romeinen 5 vers 18 staat geschreven.

Ik ken maar twee mensen die in het Hof van Eden waren en dat waren Adam en Eva.

De Koning van Tyrus is ook niet rechtstreeks geschapen maar verwekt.

 

Jesaja 14: 3-4 en 12-15

3 En het zal geschieden ten dage, wanneer de Here u rust geeft van uw smart en van uw onrust en van de harde dienst die men u heeft laten verrichten,

4 Dat gij dit spotlied op de koning van Babel zult aanheffen: Hoe heeft de drijver opgehouden, opgehouden is de verdrukking!

12 Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij morgenster, zoon des dageraads; hoe zijt gij ter aarde geveld, overweldiger der volken!

13 En gij overlegdet nog wel: Ik zal ten hemel opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon oprichten en zetelen op de berg der samenkomst ver in het noorden;

14 Ik wil opstijgen boven de hoogten der wolken, mij aan de Allerhoogste gelijkstellen.

15 Integendeel, in het dodenrijk wordt gij neergeworpen, in het diepste der groeve.

De koning van Tyrus en de koning van Babel zijn nooit vanuit de hemel gevallen maar wel satan.

 

Johannes 3: 13

13 En niemand is opgevaren naar de hemel, dan die uit de hemel nedergedaald is de Zoon des mensen.

 

Satan is niet nedergedaald maar is uit de hemel gevallen als een bliksem = lichtflits.

 

Lukas 10: 18

18 En Hij zeide tot hen: Ik zag de satan als een bliksem uit de hemel vallen.

 1. Voor zijn val was Hij een beschuttende cherub
 2. Op een bepaald moment is er onrecht in zijn hart opgekomen
 3. Hij wilde als God zijn. Dat was zijn motivatie voor zijn opstand tegen God.16.4. Dit was het moment dat het kwaad ontstondVoor dit moment was er geen kwaad in het universum.

  God zelf is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis (1 Joh. 1: 5,6).

  En ook alles wat God geschapen heeft, waaronder de mensen en de engelen, was ZEER goed. (Gen. 1: 31)

  De kernzonde is HOOGMOED.

  En die hoogmoed zien we in alle religies, inclusief in het christendom.

  We zien die hoogmoed bij onze wereldleiders.

  We willen gelijk zijn aan GOD.

  Het is nog veel erger we willen nog beter zijn dan GOD.

  Dat beter willen zijn dan GOD hield satan Adam en Eva ook voor.

  Deze kernzonde en dwaling van het gelijk willen zijn aan God komt ook ten volle tot uiting in de in de eindtijdprofetie aangekondigde antichrist, in de mens der zonde.

  “Laat niemand u misleiden … want eerst moet de afval komen en de mens der  wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderf, de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is.”  (2 Thess. 2: 3,4)

  Hier is sprake van een mens (de mens der wetteloosheid) die zich op een bepaald moment in de tempel Gods zal zetten om te laten zien dat hij een god is.

  Dit zal hij doen onder inspiratie van de satan die als het ware zijn eigen oorspronkelijke zonde (van het als schepsel aan God gelijk willen zijn) herhaalt in de komende antichrist.

  De komst van de mens der zonde, de antichrist, is ‘naar de werking des satans’ (2 Thess. 2: 1-12, speciaal : 9)

  “zij aanbaden de draak (de satan) omdat hij aan het beest (aan de antichrist, aan de mens der zonde) de macht gegeven had, en zij aanbaden het beest (de antichrist)” (Openb. 13: 4).

  Hier werkt satan naar toe, en het zal hem op een bepaald moment in de eindtijd ook gelukken. Dan zullen hij, en zijn zetbaas de antichrist, als goden worden vereerd, aanbeden.

Ik heb goed nieuws: satan en de antichrist lopen totaal vast.

 1. Alle religies en alle wereldse bolwerken zullen totaal vastlopen.
 2. ALLEEN GOD LOOPT NIMMER VAST EN HEEFT ALLES ONDER CONTROLE.
 3. BIJ GOD GAAT ER NIETS MIS OF FOUT.

‘ Ik wens u ALLEN, geliefde vrienden en vijanden, Gods rijke zegen, genade en liefde toe ‘.