Lezen wat er staat geschreven. DEEL 3. Door Cor van Ruitenbeek


Share Button

Genesis 1: 3-5

3 En God zeide: Er zij licht; en er was licht.

GOD IS LICHT.

4 En God zag, dat het licht goed was, en God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis.

5 En God noemde het licht dag, en de duisternis noemde Hij nacht. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de eerste dag.

 

We moeten goed onderscheiden dat in vers 3 staat er zij licht en er was licht en niet er was duisternis.

De duisternis in vers 4 en 5 heeft niets te maken met dat GOD ook duister is.

Duisternis staat voor nacht en dat is om te slapen en uit te rusten.

Het liefst blijven we maar 24 uur doorgaan en dan bedoel  ik niet alleen de 24 uurs economie.

Maar ook 24 uur werken met het oog om wat te verdienen.

 

Genesis 1: 31

31 En God zag alles wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed. 

Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de zesde dag.

Het WAS ZEER GOED maar de mens dacht er heel anders over tot op de dag van vandaag.

 

Jesaja 24: 5

De aarde is ontwijd door haar bewoners.

Er staat niet dat de aarde ontwijd is door GOD.

Niet allen de aarde is ontwijd maar ook de bewoners, de mens, zijn ontwijd.

In de eerste levensjaren worden kinderen volgespoten met troep dat in vaccins zit.

Denk ook maar aan de voeding die we dagelijks binnen krijgen.

Daarnaast is ook de schrift, GODS woord, ontwijd door alle slechte vertalingen.

DAAROM WAAKT GOD OVER ZIJN WOORD EN VOERT GOD ZIJN WOORD OOK UIT. 

Daarom ook is het zo nodig dat we GODS woord lezen met verlichte ogen des harten en met het vernieuwen van ons denken.

Verlichte ogen des harten en met het vernieuwen van ons denken is ook GODS werk en niet ons werk.

Verlichte ogen des harten en het vernieuwen van ons denken gun ik ieder mens.

Ik gun het niet alleen maar, ik geloof dat het gebeurt, sterker nog, ik weet het zeker dat het gebeurt.

 

2 Petrus 3: 9

De Here talmt niet met de belofte, al zijn er, die aan talmen denken, maar Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen.

1 Timótheüs 2: 3-4

Dit is goed en aangenaam voor God, onze Heiland, ( Redder ) DIE WIL, dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen.

Zeven maal komt het woordje licht voor in Johannes 1: 4–9.

 

Johannes 1: 1-9

1 In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.

2 Dit was in den beginne bij God.

3 Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is.

4 In het Woord was leven en het leven was het licht der mensen;

5 en het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen.

6 Er trad een mens op, van God gezonden, wiens naam was Johannes;

7 deze kwam als getuige om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden.

8 Hij was het licht niet, maar was om te getuigen van het licht.

9 Het waarachtige licht, dat ieder mens verlicht, was komende in de wereld.

 

Vanmorgen moest ik denken aan het volgende.

Zeven maal komt het licht voor. Dat is voor elke dag licht of voor elke 1000 jaar licht.

Immers is voor GOD een dag duizend jaar of duizend jaar is een dag voor GOD.

We leven nu in de zesde dag  die bijna ten einde is of de zesduizend jaar is bijna teneinde.

Ook de komende 7 jaar van de grote verdrukking blijft GOD LICHT.

Maar ook de zevende dag of de komende duizend jaar is het licht nodig en vooral aan het einde van de zevende dag.

 

Openbaring 20: 7-8

7 En wanneer de duizend jaren voleindigd zijn, zal de satan uit zijn gevangenis worden losgelaten,

8 en hij zal uitgaan om de volkeren aan de vier hoeken der aarde te verleiden Gog en Magog, om hen tot de oorlog te verzamelen, en hun getal is als het zand der zee.

De mensheid blijft hardnekkig net zoals het volk Israël in de woestijn. ( Exodus 32: 9 )

Twee citaten uit het boekje WET EN GENADE.

Men leze slechts Gal. 3:10: “Want zo velen als er uit de werken der Wet zijn, die zijn onder de vloek; want er is geschreven:

Vervloekt is een iegelijk, die niet blijft in AL hetgeen geschreven is in het Boek der Wet, om dat te doen.

De Galaten hadden de Geest ontvangen uit de prediking des geloofs en niet uit de werken der Wet.

En nu had men hen als gelovigen verleid om desondanks onder de Wet te leven.

Zij waren “betoverd”. Gal. 3:1 Paulus noemt hen “uitzinnig”! Gal. 1:3 Thans is bijna het gehele Christendom betoverd! 

 

Het onderstaande is toch een stevige uitspraak.

Ja, het is zelfs zo, dat mensen, die niet onder de Wet leven (hoewel ze misschien van de Genade ook niets weten) niet zo veel zondigen als zij, die onder de Wet leven!

 

Hoe zit het met de achtste dag?

 

Openbaringen 22: 23-24

23 En de stad heeft de zon en de maan niet van node, dat die haar beschijnen, want de heerlijkheid Gods verlicht haar en haar lamp is het Lam.

24 En de volken zullen bij haar licht wandelen en de koningen der aarde brengen hun heerlijkheid in haar;

 

In de bovenstaande tekst lezen we weer van het licht. Daar is GOD ook mee begonnen in Genesis 1

 

Johannes 1: 5

en het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen.

De duisternis, alle religies inclusief het Christendom, heeft het niet begrepen.

Met religie bedoel ik ook de evolutie leer en alles wat daarbij komt kijken.

Klimaat, wetenschap en alles wat van GOD afwijkt is ook een vorm van religies.

Het christendom volgt satan die zich voordoet als licht, maar dat is satan dus niet.

GOD doet zich niet voor als licht: GOD IS LICHT.

 

 ‘ Ik wens u ALLEN, geliefde vrienden en vijanden, Gods rijke zegen, genade en liefde toe ‘.