Lezen wat er staat geschreven. DEEL 4. Door Cor van Ruitenbeek


Share Button

Jeremia 29: 11

Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des Heren,  gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.

 

In de bovenstaande tekst lees ik nou niet eerst het zuur ( onheil ) en dan het zoet. (vrede )

Ik lees ook niet eerst het zoet ( vrede ) en dan het zuur ( onheil )

Ik lees VREDE en nog een keer VREDE een hoopvolle toekomst.

 

Hebreeën 4: 15

15 Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medevoelen met onze zwakheden, maar een, die in alle dingen op gelijke wijze (als wij) is verzocht geweest, doch zonder te zondigen.

 

Wie is die Hogepriester? GOD ZELF.

 

Jesaja 9: 5

5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.

 

Gedachten van vrede en niet van onheil, want GOD is de Vredevorst.

En door wie is de Heere Jezus verzocht geweest? Nou niet door GOD.

 

Mattheüs 3: 3

3 En de verzoeker kwam en zeide tot Hem: 

Indien Gij Gods Zoon zijt, zeg dan, dat deze stenen broden worden.

 

En de verzoeker ( die praatjesmaker, de leugenaar, de duivel ) en kwam tot Hem. ( Heere Jezus )

En de duivel is niet gestuurd door GOD want de duivel stond voor GOD.

 

We gaan nog even naar het volgende:

 

We hebben een Hogepriester die met ons mee kan voelen met onze zwakheden.

Maar de Hogepriester voelt ook mee met alle leed die wij zelf anderen aan doen en zelf te verduren krijgen.

Zoals ik al aangaf is de Hogepriester GOD die met ons meevoelt.

Het zou toch heel gek zijn dat GOD eerst alle onheil, het kwaad voor die zwarte achtergrond over ons uitstort en vervolgens met ons meevoelt.

 

Johannes 3: 13

13 En niemand is opgevaren naar de hemel, dan die uit de hemel nedergedaald is de Zoon des mensen.

Vanaf dat Adam en Eva gezondigd hadden was GOD al de Hogepriester die met deze wereld Zijn schepping meevoelt tot op de dag van vandaag.

Dat zal ook zo zijn als de mensheid de laatste 7 jaar ingaat van de grote verdrukking.

 

Zo gebruik ik nog wel eens de onderstaande teksten:

Gal. 3: 8; Gen. 12: 3; 18: 18; 22: 18; 26: 4; 40: 10.

 

Ik kwam er nog een tegen:

 

Handelingen 3: 25

25 Gij zijt de zonen van de profeten en van het verbond, dat God met uw vaderen gemaakt heeft, toen Hij tot Abraham zeide: 

En in uw nageslacht zullen alle stammen der aarde gezegend worden.

 

Alle stammen, alle geslachten en alle volken zullen gezegend worden.

Het zijn zeven teksten die spreken over GODS belofte dat alle geslachten gezegend zullen worden.

Zeven teksten voor elke dag een tekst of voor elke 1000 jaar een tekst.

Zeven teksten geldt ook voor de laatste zeven jaar, ook wel bekend als de grote verdrukking.

Zoals ik schreef in deel 3.

Zeven maal komt het licht voor. Dat is voor elke dag licht of voor elke 1000 jaar licht.

Immers is voor GOD een dag duizend jaar of duizend jaar is een dag voor GOD.

We leven nu in de zesde dag  die bijna ten einde is of de zesduizend jaar is bijna teneinde.

Ook de komende 7 jaar van de grote verdrukking blijft GOD LICHT.

Maar ook de zevende dag of de komende duizend jaar is het licht nodig en vooral aan het einde van de zevende dag.

 

En waar staat het getal zeven voor?  

Volmaaktheid, Kwalitatieve volheid, Geestelijke volmaaktheid.

 

Ik wil nog even stilstaan bij de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.

Als de oude hemel en de oude aarde vervangen worden door de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zal dat geen pijn doen?

Dat zou zomaar kunnen.

 

Maar wat nog meer pijn doet is aanmodderen, aanklooien, pappen en nat houden. De leugen blijft regeren als GOD niet ingrijpt.

Er is zo een grote weerstand tegen de wegrukking.

Er wordt wel gezegd dat wij die weggerukt zullen worden de chaos van de grote verdrukking ontlopen.

Er is niets mis mee om uit te zien naar onze REDDER en laten we ons vooral niet een schuldgevoel aanpraten.

Maar ik kan een ding zeggen dat we meer dan we nu kunnen met de Hogepriester mee zullen voelen.

Meevoelen is nog zeer zacht uitgedrukt.

Wij gelovige zullen met de Hogepriester grote smart voelen en kennen.

Wij gelovige zullen met de Hogepriester een voortdurend hartzeer kennen.

Die grote smart en dat voortdurende hartzeer is de gezindheid van de Hogepriester, Christus GOD DE VADER.

Elke persoon, mens, schepsel gaat de Hogepriester Christus Jezus, = GOD DE VADER, ZEER AAN HET HARD.

Ondanks de grote smart en voortdurend hartzeer kijk ik uit naar het wederzien met GOD DE VADER.

 

‘ Ik wens u ALLEN, geliefde vrienden en vijanden, Gods rijke zegen, genade en liefde toe ‘.