Lo-ruchama, Lo-ammi. Door Cor van Ruitenbeek.


Share Button

Lo-ruchama, Lo-ammi.

 

Hosea 1: 6 en 9

6 Zij werd wederom zwanger en baarde een dochter; Hij zeide tot hem: 

Noem haar Lo-ruchama, want Ik zal Mij voortaan niet meer over het huis Israels ontfermen, dat Ik hun iets vergeven zou.

9 Toen zeide Hij: Noem hem Lo-ammi, want gij zijt mijn volk niet en Ik zal de uwe niet zijn.

 

Israël, zoals we dat nu kennen, is niet GODS volk.

Dus we hebben er niets te zoeken, te verdelen en te steunen.

Israël, zoals we dat nu kennen en op de kaart zien staan, is niets anders dan 70 jaar voor GOD uitlopen.

Voor GOD uitlopen of met andere woorden GOD een handje helpen.

 

Maar hoe verklaar ik dan de overwinningen op de vijanden van Israël?  

Nou, satan kan ook bedrieglijke wonderen doen alsof het van GOD afkomt.

 

2 Thessalonicenzen 2: 3-4

Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs,

4 de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is.

 

Bijna het gehele christendom laat zich misleiden door de steun aan Israël.

Steun aan Israël is niets meer dan steun geven aan de tegenstander, die zich verzet tegen al wat GOD of voorwerp van verering heet.

Steun aan Israël is niets meer dan steun aan een god die geen god is.    

Laatst beluisterde ik een studie waarin de spreker het over het opdelen heeft van Israël door Amerika.

Daarom zien we nu ook een verdeeld Amerika.

Maar dat verdeeld zijn zie we ook bij de Islam, soennieten en  sjiieten, en vele kleineren clubjes.

Maar waar zien we die verdeeldheid nog meer?

Bij het christendom met de vele stromingen en clubjes.

 

Komt het nog wel goed met Israël en in het midden oosten?

Absoluut.

 

Romeinen 11: 1-3

1 Ik vraag dan: God heeft zijn volk toch niet verstoten?

Volstrekt niet! Ik ben immers zelf een Israëliet, uit het nageslacht van Abraham, van de stam Benjamin.

2 God heeft zijn volk niet verstoten, dat Hij tevoren gekend heeft. Of weet gij niet, wat het schriftwoord zegt in (de geschiedenis van) Elia, als hij Israël bij God aanklaagt:

3 Here, uw profeten hebben zij gedood, uw altaren hebben zij omvergehaald; ik ben alleen overgebleven en mij staan zij naar het leven.

 

Tegen Mozes zie GOD dat Israël een hardnekkig volk was.

 

Exodus 32: 9

9 Vervolgens zeide de Here tot Mozes: Ik heb dit volk gezien en zie, het is een hardnekkig volk.

 

En bijna het hele christendom houdt een hand boven het hoofd van Israël dat tot op de dag van vandaag nog steeds hardnekkig is.

Vele ongelovige onder de volkeren hebben het niet zo bond gemaakt als Israël.

Lees Ezechiël 16 over herstel van Sodom en haar dochters en Samaria en haar dochters. Ze hebben het nog niet zo bond gemaakt als Jeruzalem.

 

NA TWEE DAGEN.

 

Hosea 6: 2

2 Hij zal ons ( Israël  ) na twee dagen doen herleven, ten derden

dage zal Hij ons oprichten, en wij zullen leven voor zijn aangezicht.

 

Wilt u weten hoe dat herstel zal zijn?

Lees: Ezechiël  36 en 37.

 

Let op en lees vooral de volgende woorden IK ZAL, ZAL IK, ZO SPREEKT DE HEERE. EN GIJ ( ISRAËL ) ZULT WETEN, DAT IK DE HEERE BEN.   ( Ezechiël 37: 13 )

 

Na twee dagen of na twee duizend jaar en dat is niet 70 jaar eerder zoals het uitroepen van de staat Israël.

GOD laat het toe, het uitroepen van de staat Israël.

Israël loopt vanzelf vast en met Israël alle volken.

Zelf aan de bak gaan voor onze eigen redding is niets meer dan eigen werken wat niets meer is dan klungelen, instant houden, aanmodderen met iets dat niets oplevert.

Al onze eigen werken zijn levensgevaarlijk, we lopen vanzelf vast.

 

Zacharia 12: 2-3

2 Zie, Ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming voor alle volken in het rond; ja ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem.

3 Te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een steen, die alle natiën moeten heffen; allen die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden. En alle volkeren der aarde zullen zich daarheen verzamelen.

 

En het bovenstaande geldt ook voor alle religies, inclusief het christendom.

IK ZAL, ZAL IK houdt in: er komen geen mensenhanden aan te pas.

En weet, beste mensen, GOD LOOPT NOOIT VAST EN SLAAT NOOIT DE PLANK MIS. 

GOD IS ZEKER VAN ZIJN ZAAK EN OOK MET EEN HARDNEKKIG VOLK WEET GOD RAAD. 

LEVEN MET HOOFDLETTERS GESCHREVEN VOOR ISRAËL EN OOK VOOR DE VOLKEN. 

 

 

‘ Ik wens u ALLEN, geliefde vrienden en vijanden, Gods rijke zegen, genade en liefde toe ‘.