Lo-ruchama, Lo-ammi. DEEL 2. Door Cor van Ruitenbeek.


Share Button

We gaan nog even verder  met Lo-ruchama, Lo-ammi.

 

Handelingen 2: 36

36 Dus moet ook het ganse huis Israëls zeker weten,

dat God Hem en tot Here en tot Christus gemaakt

heeft, deze Jezus, die gij gekruisigd hebt.

 

Ik ken geen enkele ongelovige die de Heere Jezus gekruisigd heeft.

Zelfs de islam, die nog niet bestond, heeft de Heere Jezus niet gekruisigd.

 

Die gij ( Israël ) gekruisigd hebt wordt geheel genegeerd door het christendom.

Niet alleen maar genegeerd, maar zelfs een hand boven het hoofd gehouden.

Jezus Christus, die zonder zonde was en onschuldig, werd door Israël gekruisigd.

Volgens het christendom moet Christus Jezus nog steeds gekruisigd worden, want een keer is niet genoeg.

En zelfs dat meer kruisigen is voor het christendom niet genoeg, want eigen werken komen dan nog op de eerste plaats.

Het christendom is werkelijk diep gezakt en totaal de weg kwijt.

We hebben het over religieuze leiders, die de Heere Jezus aan het kruis wilden nagelen.

 

Exodus 19: 8

8 En het gehele volk antwoordde eenparig: 

Alles wat de Here gesproken heeft, zullen wij doen.

 

Het bovenstaande hoor je ook bij het christendom.

En wat kwam van de bovenstaande belofte terecht?

Niets, nul komma nul.

 

Exodus 32: 8

8 Zij hebben zich gehaast om af te wijken van de weg die Ik hun geboden had; zij hebben zich een gegoten kalf ( gouden kalf ) gemaakt, waarvoor zij zich hebben nedergebogen en waaraan zij geofferd hebben, terwijl zij zeiden: dit is uw god, Israël, die u uit het land Egypte heeft gevoerd.

 

Het christendom heeft ook een gouden kalf, namelijk eigen werken, in plaats van het VOLBRACHTE WERK VAN CHRISTUS.

 

Israël pleegde overspel met andere afgoden of nog sterker ze pleegde prostitutie met andere afgoden.

Dat zien we nu ook bij het Christendom, namelijk de normen van de wereld overnemen.

‘Voor wat hoort wat’ is niets anders dan overspel of prostitutie met de wereld.

Eigenlijk kun je Israël wel vergelijken met een jojo, elke keer verlangde Israël naar de vleespotten van Egypte.

Ook het christendom kun je wel vergelijken met een jojo, elke keer verlangen ze naar de vleespotten ( werken van het vlees )

We weten hoe het eindigde met het volk Israël.

 

Handelingen 28: 27-30

27 want het hart van dit volk is vet geworden, en hun oren zijn hardhorend geworden, en hun ogen hebben zij toegesloten, opdat zij niet zien met hun ogen en met hun oren niet horen en met hun hart niet verstaan en zij zich bekeren, en Ik hen zou genezen.

28 Het zij u dan bekend, dat dit heil Gods aan de heidenen gezonden is; die zullen dan ook horen!

29 [En nadat hij dit gezegd had, gingen de Joden al redetwistende heen.]

30 En hij bleef de volle termijn van twee jaar in zijn eigen gehuurde woning, en ontving allen, die tot hem kwamen,

 

Ook het hart van het christendom is vet geworden van eigen werken ze krijgen er maar niet genoeg van.

En het redetwisten zien we ook bij het christendom.

Er staat in vers 30 TWEE JAAR OF TWEE DUIZEND JAAR die bijna om zijn en dan gaat GOD nog geweldige dingen doen met Israël.

We gaan nog even naar de twee teksten waar ik mee begon in het eerste deel.

 

Hosea 1: 6 en 9

6 Zij werd wederom zwanger en baarde een dochter; Hij zeide tot hem: 

Noem haar Lo-ruchama, want Ik zal Mij voortaan niet meer over het huis Israëls ontfermen, dat Ik hun iets vergeven zou.

9 Toen zeide Hij: Noem hem Lo-ammi, want gij zijt mijn volk niet en Ik zal de uwe niet zijn.

 

Hoe zit het met het christendom?

1 > het christendom is geen volk.

2 > het christendom is ook niet ‘het lichaam van Christus’.

 

De geboden, de wet van Mozes, zijn niet gegeven aan de volkeren, maar aan Israël.

GOD sloot een verbond met Israël en niet met de volkeren. 

En laat juist het christendom het verbond zich toe-eigenen dat aan Israël is gegeven.

En laat juist het christendom de geboden, de wet die aan Israël is gegeven, zich toe-eigenen.

 

Romeinen 9: 31-32

31 doch Israël, hoewel het een wet ter gerechtigheid najaagde, is aan de wet niet toegekomen.

32 Waarom niet? Omdat het hierbij niet uitging van geloof, maar van vermeende werken.

 

Nu denkt het christendom wel dat ze aan de wet toekomen, maar dat is niets meer dan HOOGMOED.

Het zich toe-eigenen van het verbond, de geboden, de wet die aan Israël is gegeven, is niets meer dan een ordinaire diefstal.

 

Komt het nog goed met Israël, het christendom en in het algemeen met alle volkeren?

Lees deel 1.

 

‘ Ik wens u ALLEN, geliefde vrienden en vijanden, Gods rijke zegen, genade en liefde toe ‘.