Ezechiël 38. Een reactie door Cor van Ruitenbeek.


Share Button

Voor  Ezechiël 38 lezen we eerst over het herstel van Israël in  Ezechiël 36 en 37.

 

Wat komt er eerst de komende jaren? 

Jacobs ( Israëls ) benauwdheid, de afval en de tempel, waarin de antichrist de troon zal bestijgen.

We leven in een zeer bijzonder periode.

Het gaat niet over olie- en gasvelden, waarover de onderstaande broeder het heeft, maar over de antichrist die eerst moet komen.

 

Mattheus 24: 5

5 Velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben de Christus ( Letterlijk: de Gezalfde ), en zij zullen velen verleiden.

Mattheus 24: 24

24 Want er zullen valse christussen ( Letterlijk: Gezalfden ) en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, als het mogelijk was, ook de uitverkorenen zouden verleiden.

 

Johannes 5: 43

43 Een ander komt in zijn eigen naam, die zullen jullie aannemen.

 

2 Thessalonicenzen 2: 1-4

1 Maar wij verzoeken u, broeders, met betrekking tot de komst van onze Here Jezus Christus en onze vereniging met Hem,

2 dat gij niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeert, hetzij door een geestesuiting, hetzij door een prediking, hetzij door een brief, die

van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag des Heren (reeds) aanbrak.

3 Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs,

4 de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is.

 

We moeten goed voor ogen houden dat het volk Israël nu niet GODS volk is.

 

Zie ook:

http://boinnk.nl/152989/lo-ruchama-lo-ammi-door-cor-van-ruitenbeek/ en

 

http://boinnk.nl/153143/lo-ruchama-lo-ammi-deel-2-door-cor-van-ruitenbeek/

 

Dat houdt niet in dat we nu in moeten grijpen zoals Iran wil en andere landen, met het doel het vernietigen van de staat Israël

Het houdt ook niet in dat we GOD voor de voeten moeten lopen, zoals we dat zien bij het christendom.

GOD zelf grijpt in zoals we kunnen lezen in  Ezechiël 36 en 37.

 

Ezechiël 38: 2

2 Mensenkind, richt uw aangezicht tegen Gog in het land Magog, ( a verwijzing naar Openbaring 20 ) de grootvorst van Mesek en Tubal; profeteer tegen hem,

 

Openbaring 20: 7-9

7 En wanneer de duizend jaren voleindigd zijn, zal de satan uit zijn gevangenis worden losgelaten,

8 en hij zal uitgaan om de volkeren aan de vier hoeken der aarde te verleiden Gog en Magog, om hen tot de oorlog te verzamelen, en hun getal is als het zand der zee.

9 En zij kwamen op over de breedte der aarde en omsingelden de legerplaats der heiligen en de geliefde stad; en vuur daalde neder uit de hemel en verslond hen,

 

Hoe zit het dan met die olie- en gasvelden voor de kust van Israël?

De olie- en gasvelden voor de kust van Israël zullen zeker  geëxploiteerd worden, maar nadat Ezechiël 36 en 37 is geschied.

 

Israël zal tot zegen zijn voor de volkeren.

In de eerste plaats een geestelijke zegen, en ook in welvaart.

 

Het bovenstaande heb ik geschreven naar aanleiding van het onderstaande dat ik beluisterd heb:

http://boinnk.nl/153374/153374/

JD’s Prophecy Update on Ezekiel 38

 

 

‘ Ik wens u ALLEN, geliefde vrienden en vijanden, Gods rijke zegen, genade en liefde toe ‘.