Miljarden mensen zijn momenteel verloren. Door Cor van Ruitenbeek.


Share Button

Miljarden mensen zijn momenteel verloren.

Er zijn drie periodes dat vele mensen verloren zijn.

Ik moest denken aan de derde dag of de achtste dag na de zevende dag, het duizendjarige vrederijk.

 

De eerste periode is van Adam tot en met de dag van vandaag.

 

Romeinen 1: 19-21

19 daarom dat hetgeen van God gekend kan worden in hen openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard.

20 Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben.

21 Immers, hoewel zij God kenden, hebben zij Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen, en het is duister geworden in hun onverstandig hart.

 

De tweede periode is het duizendjarige vrederijk.

 

Openbaring 20: 8

8 en hij zal uitgaan om de volkeren aan de vier hoeken der aarde te verleiden Gog en Magog, om hen tot de oorlog te verzamelen, en hun getal is als het zand der zee.

 

De derde periode is wanneer de nieuwe hemel en de nieuwe aarde er zijn. 

 

Openbaring 20: 14-15

 

14 Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad.

15 Buiten zijn de honden en de tovenaars, de hoereerders, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder, die de leugen liefheeft en doet.

 

Het bovenstaande zijn alle mensen die van de grote witte troon komen.

 

Een stukje van een artikel: ‘de waarheid over de hel’.

 

Het meest voorkomende idee van mensen die “in de hel branden” geeft het beeld weer van een God’ die bereid is mensen voor alle eeuwigheid te laten branden, maar nooit helemaal laat opbranden. Vraag uzelf, afgezien van wat de Bijbel ons vertelt, eens af: Welke God is hiertoe in staat?

Hedendaagse “mensenrechtenactivisten” erkennen dat marteling een ongelooflijk kwaad is, zelfs in zijn tegenwoordige vorm. Zou de liefhebbende God van de Bijbel een eeuwigdurende martelkamer ontwerpen? Als dat inderdaad zo is, dan zou Hij, voor de rest van de eeuwigheid, getuige moeten zijn van het lijden van de mensen die Hij tot zo’n “hel” veroordeeld heeft.

Hoewel ik het met een groot deel van het artikel eens was, was ik het met het onderstaande niet eens.

Allen, die deze poel ingaan, gaan permanent dood. ( zuurdesem )

Ze worden volledig vernietigd – een definitieve bestraffing die voor altijd is – eeuwigdurend – permanent!

 

Het is geen voortdurende bestraffing, maar daarentegen een eeuwige straf.

Zie het bovenstaande maar als zuurdesem.

 

De volgende teksten kunnen we dan wel schrappen:

 

1 Corinthiërs 15; 26 en 28

26 De laatste vijand, die onttroond wordt, is de dood,

28 Wanneer alles Hem onderworpen is, zal ook de Zoon zelf Zich aan Hem onderwerpen, die Hem alles onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen.

 

De onderstaande artikelen zijn van dezelfde schrijver.

 

De onderstaande artikelen zijn wel echte aanraders.

De ware oorsprong van Kerst, de ware oorsprong van Pasen en  wie is de duivel?

 

Uitdrukkelijk wil ik zeggen dat ik verder met wat voor kerk of gemeente wat heb. 

 

Zo kwam ik het onderstaande tegen:

Billy Graham- Satan’s Best Pastor for One World Religion

https://www.youtube.com/watch?v=lkB6ywxydf8

 

Waar zal Billy Graham naar toe gaan als hij sterft?

 

Hij zal tot stof wederkeren zoals de schrift, GODS woord, dat ook zegt.

De broeder in die youtube kan wel wijzen naar Billy Graham maar hij heeft ook de leer van het zuurdesem; het van naar de hemel of naar de hel gaan.

 

1 Thessalonicenzen 5: 21

21 maar toetst alles en behoudt het goede.

 

http://boinnk.nl/153483/er-is-overduidelijk-een-samenzwering-bezig-tegen-het-westen-maar-ook-tegen-het-christendom/

 

Kijken we daar nou zo van op?

 

En versta mij goed, Putin is niet mijn redder en uw redder.

GOD IS REDDER VAN ALLE MENSEN.

 

Wat heeft het zogenaamde christelijke westen nou gebracht?

Niets, nul komma nul.

 

Wat heeft het zogenaamde christelijke westen en het christendom gebracht? Zuurdesem en niet zo weinig ook.

De bijbel is zo slecht vertaald zeg maar gerust: een en al zuurdesem. Of je moet een goede concordantie raadplegen.

 

1 Corinthiërs 5: 6

6 Uw roem deugt niet. Weet gij niet, dat een weinig zuurdeeg het gehele deeg zuur maakt?

 

Blinde christelijke leiders, leiden andere blinde leiders of nemen anderen de  maat.

 

Ik moet denken aan het volgende:

Laten de doden de doden begraven.

 

Dat mijn artikelen heel wat in beweging  zet en veel gefronste wenkbrauwen teweeg brengen is dan ook niet anders.

 

Ik kwam vanmorgen thuis van boodschappen doen en voor de deur nog, zittend in de auto. kreeg ik een gedachte.

GOD GAAT NOG GEWELDIGEN DINGEN DOEN. 

 

Zoals ik eerder al schreef.

We hebben verlichte ogen des harten nodig en vernieuwen van ons denken.

Ik vul het nog aan met de volgende tekst.

 

Lukas 2: 19

19 Doch Maria bewaarde al deze woorden, die overwegende in haar hart.

 

Zowel verlichte ogen des harten, vernieuwen van ons denken en het bewaren van GODS woorden in ons hart is GODS WERK IN ONS.

 

 

Nogmaals ik heb verder niets met rcg.org.

Laatste regel van het artikel.

“God heeft geen duivel geschapen! Hij schiep een cherub, Lucifer, die oorspronkelijk volmaakt was en een vrije wil had.

Door zijn opstandigheid tegen Gods gezag veranderde Lucifer zelf zich in een duivel!”

https://rcg.org/nl/boekjes/witd-nl.html

 

‘ Ik wens u ALLEN, geliefde vrienden en vijanden, Gods rijke zegen, genade en liefde toe ‘.