Een super gevoelig onderwerp met aardig wat te maken kanttekeningen.


Share Button

Aangeleverd door Sam Jansen

Is de Pinksterkerk een radicale sekte of een nobel geloof?

Alles wat je moet weten over een snelgroeiende geloofsgemeenschap, die soms in verband wordt gebracht met sektarisme en misbruik.

Lees verder dit uitgebreide artikel op: https://www.vice.com/nl/article/vbzb89/is-de-pinksterkerk-een-radicale-sekte-of-een-nobel-geloof

En lees ook: https://www.ad.nl/video/zondagskinderen-opkomst-van-radicale-christenen~vp23399

Opmerking redactie Boinnk: Bij ons weten zijn er vele groeperingen die het stempel dragen een Pinkstergemeente te zijn.

Zo zijn er de Volle Evangelie Gemeenschappen, de gemeenten die onder de vlag verenigd zijn van Pinkstergemeenten in Nederland. Ook zijn er de z.g. Bethel Pinkstergemeenten en dit zijn slechts enkele hoofdstromingen binnen de grote groep van zeer kleine tot uitermate grote (kerk)gemeenschappen die zich alle beroepen op het feit dat zij de boodschap uitdragen van de “Pinkster-ervaring” zoals te lezen is in het boek Handelingen in de Bijbel. Dat dit in de praktijk vaak velerlei uitingen heeft moge evident zijn.

Gezien de aard van de artikelen, verwelkomen we reacties van lezers, mits niet op de man/vrouw gespeeld plaatsen wij die één op één. 

 1. Naar aanleiding van het artikel over de pinksterkerken doe ik hierbij een
  drietal Schriftplaatsen citeren waaruit duidelijk blijkt dat de pinksterbeweging is
  gebaseerd op de valse leer dat de tekenen van een apostel ook in deze tijd door
  een zichzelf tot apostel verklaarde charlatan kunnen worden gemanifesteerd.
  Het enige wat hier achter zit is de geldgierigheid die de onnozele kudde uitbuit.
  U zij gewaarschuwd voor deze dwaalgeesten, zie de brief aan Judas.
  Laurens OverduinMark.16
  En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie
  aan alle kreaturen.
16 Die geloofd zal hebben, en gedoopt zal zijn, zal zalig worden; maar die
niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden.
17 En degenen, die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen:
in Mijn Naam zullen zij duivelen uitwerpen; met nieuwe tongen zullen zij spreken.
18 Slangen zullen zij opnemen; en al is het, dat zij iets dodelijks zullen drinken,
dat zal hun niet schaden; op kranken zullen zij de handen leggen,
en zij zullen gezond worden.


Hand.

21 Het is dan nodig, dat van de mannen, die met ons omgegaan hebben al den tijd,
in welken de Heere Jezus onder ons in [gegaan] en uitgegaan is,
22 Beginnende van den doop van Johannes, tot den dag toe, in welken Hij van ons
opgenomen is, een derzelven met ons getuige worde van Zijn opstanding.
23 En zij stelden er twee, Jozef, genaamd Barsabas, die toegenaamd was
Justus, en Matthias.
24 En zij baden en zeiden: Gij Heere! Gij Kenner der harten van allen, wijs van
deze twee een aan, dien Gij uitverkoren hebt;
25 Om te ontvangen het lot dezer bediening en des apostelschaps, waarvan
Judas afgeweken is, dat hij heenging in zijn eigen plaats.
26 En zij wierpen hun loten; en het lot viel op Matthias, en hij werd met
gemene toestemming tot de elf apostelen gekozen.


2Kor.12
11
 Ik ben roemende onwijs geworden; gij hebt mij genoodzaakt, want ik behoorde
van u geprezen te zijn; want ik ben in geen ding minder geweest dan de
uitnemendste apostelen, hoewel ik niets ben.

12 De merktekenen van een apostel zijn onder u betoond in alle lijdzaamheid,
met tekenen, en wonderen, en krachten.

Matt.8
15
Maar wacht [u] van de valse profeten, dewelke in schaapsklederen tot u komen,
maar van binnen zijn zij grijpende wolven.
16 Aan hun vruchten zult gij hen kennen. Leest men ook een druif van doornen,
of vijgen van distelen?
17 Alzo een ieder goede boom brengt voort goede vruchten, en een kwade boom
brengt voort kwade vruchten.
18 Een goede boom kan geen kwade vruchten voortbrengen, noch een kwade boom
goede vruchten voortbrengen.
19 Een ieder boom, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen
en in het vuur geworpen.
20 Zo zult gij dan dezelve aan hun vruchten kennen.
21 Niet een iegelijk, die tot Mij zegt: Heere, Heere! zal ingaan in het Koninkrijk
der hemelen, maar die daar doet den wil Mijns Vaders, Die in de hemelen is.
22 Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Heere, Heere! hebben wij niet in
Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam duivelen uitgeworpen, en in
Uw Naam vele krachten gedaan?

En dan zal Ik hun openlijk aanzeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij,
gij, die de ongerechtigheid werkt!