RTL LATE NIGHT, Wat zou ik zeggen als ik aan die tafel zat? Door Cor van Ruitenbeek.


Share Button

Ik zal met GODS woord komen zodat ik bonnetjes met teksten kan overleggen.

Het zou al een wonder zijn als ik met mijn gesloopte lichaam aan die tafel zou zitten.

Ik zou mensen afraden om naar een of andere kerk of gemeente te gaan.

Het gaat niet om mij, of om wat voor kerk of gemeente dan ook. Maar het gaat om:

HET VOLBRACHTE WERK VAN CHRISTUS JEZUS.

 

Wat zei de Heere Jezus over ziek zijn?

 

Marcus 2: 17

17 En Jezus hoorde het en zeide tot hen: Zij, die gezond zijn, hebben geen geneesheer nodig, maar zij, die ziek zijn. Ik ben niet gekomen rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.

 

We gaan naar een wonder dat GOD alleen kan doen.

 

Johannes 9: 25

Een ding weet ik, dat ik, die blind was, nu zien kan.

 

GOD maakt bij blinden de ogen open en dan zijn we tot inzicht gekomen.

 

1 Timotheüs 2: 3-4

3 Dit is goed en aangenaam voor God, onze Heiland, ( Redder )

4 die wil, dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen.

 

Ik moet toegeven dat van het tot inzicht komen er bij mij nog zo weinig is. Er is nog zoveel meer wat GOD nog gaat doen.

Maar wat GOD mij al laat zien is zo overweldigend.

GOD heeft niet alleen maar een plan met mijn leven.

GOD heeft een plan met alle levens.

GOD verzamelt mens en dier. ( Sefanja 1: 3 is verkeerd vertaald )

GOD is redder van alle mensen. 

 

1 Corinthiërs 15: 22-28

22 Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.

23 Maar ieder in zijn eigen rangorde: Christus als eersteling, vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst;

24 daarna het einde, wanneer Hij het koningschap aan God de Vader overdraagt, wanneer Hij alle heerschappij, alle macht en kracht onttroond zal hebben.

25 Want Hij moet als koning heersen, totdat Hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft.

26 De laatste vijand, die onttroond wordt, is de dood, (ongeloof )

27 want alles heeft Hij aan zijn voeten onderworpen.

Maar wanneer Hij zegt, dat alles onderworpen is, is blijkbaar Hij uitgezonderd, die Hem alles onderworpen heeft.

28 Wanneer alles Hem onderworpen is, zal ook de Zoon zelf Zich aan Hem onderwerpen, die Hem alles onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen.

 

Geloof ik in wonderen?

Ja zeker.

 

Eén wonder springt er werkelijk bovenuit en dat kunnen we met een woord schrijven:

VOLBRACHT.

 

Zoals dat bijna twee duizend jaar geleden is uitgeroepen.

HET IS VOLBRACHT.

HET IS VOLBRACHT. Daar hoeven we niet voor naar de kerk of gemeente want daar wordt het juist vaak ontkracht.

Geen andere pleitgrond hebben wij zoals tongentaal, wonderen en tekenen.

Geen andere pleitgrond hebben wij; niets maakt naast HEM (HET VOLBRACHTE WERK) ONS VRIJ.

HET IS VOLBRACHT is de enige vrucht die ook echt vrucht zal opleveren.

 

Filippenzen 2: 9-11

9 Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken,
10 opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn,
11 en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader!

 

Er staat geen datum bij maar neem van mij maar aan dat elke knie zal buigen en elke tong zal belijden.

 

Colossenzen 2: 13-14

 13 Ook u heeft Hij, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en onbesnedenheid naar het vlees, levend gemaakt met Hem, toen Hij ons al onze overtredingen kwijtschold,
14 door het bewijsstuk uit te wissen, dat door zijn inzettingen tegen ons getuigde en ons bedreigde.
En dat heeft Hij weggedaan door het aan het kruis te nagelen:

 

Levend gemaakt!

Hoezo nog genezen worden?

Alle overtredingen zijn kwijtgescholden en uitgewist.

We gaan naar nog een wonder.

 

Efeziërs 2: 8-9

8 Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God;
9 niet uit werken, opdat niemand roeme.

 

Niet uit werken, het werken kan ik wel op mijn buik schrijven.

Zowel geestelijke werken als lichamelijk werken.

 

Johannes 1: 29

 29 De volgende dag zag hij Jezus tot zich komen en zeide: 

Zie, het lam Gods, dat de zonde ( ONGELOOF ) der wereld wegneemt.

 

GOD IS REDDER VAN ALLE MENSEN.

 

1 Timotheüs 4: 10

 10 Ja, hierom getroosten wij ons moeite en grote inspanning, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die een Heiland ( Redder ) is van
alle mensen, inzonderheid voor de gelovigen.

 

Moeite en inspanning doe ik liggend, slapend, piepend en krakend.

GOD WERKT ALLES UIT EN DAT OP ZIJN TIJD.

 

Psalm 138: 8

8 De Here zal het voor mij ( U en JOU ) voleindigen. 

O Here, uw goedertierenheid is tot in eeuwigheid. 

Laat niet varen de werken uwer handen 

 

Romeinen 11: 36

36 Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen:

Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid! Amen

UIT HEM, EN DOOR HEM ( HET VOLBRACHT WERK ) EN TOT HEM ( ZIJN ALLE GESLACHTEN, SCHEPSELEN )

 

Ik kan vandaag nog inslapen ( sterven ) maar GOD GAAT DOOR MET ZIJN WERK.

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Mp69_VGZrjU

Pinksterkerk razend populair: “Er is veel meer passie” – RTL LATE NIGHT

www.youtube.com

In een maatschappij vol leeglopende kerken is er één geloof dat wel erg snel groeit: de Pinksterbeweging. De kerk krijgt er dagelijks maar liefst 35.000 aanh…