Deuteronomy 6:4. Het verhaal van Goed en Kwaad.


Share Button

Aangeleverd door: Caspar Verhulst

Deuteronomy 6:4. Het verhaal van Goed en Kwaad.

Hoor, Israël, De Heere Onze God is een ENIG Heere!  

 

Het is van cruciaal belang te weten dat God EEN is!

Jesaja 45:5 zegt: “ Ik ben de Heere, en (er is) niemand meer,  buiten Mij is er geen God.

Maimonides schrijft: “ de hoogste graad van wijsheid die een mens kan verkrijgen, is het begrijpen van de EENHEID van God “.

Goed, kwaad, succes, en falen. Het leven is vol van uitdagingen die ons af zouden kunnen houden van de onderliggende waarheid, welke de enige realiteit is: Het bestaan van God.

 

Afhankelijkheid als contrast op autonomie (zelfbestuur).

Voor de schepping van hemel en aarde, was er alleen God. Er was geen ander wezen in wat voor soort of vorm, hoe dan ook.

Zelfs na de schepping, was alles nog steeds een deel van God.

Het enige verschil is, dat vanwege het wonder van de schepping, God ieder mens een vrije wil gaf.

Met deze wil hebben we de unieke mogelijkheid om voor onszelf te denken en er naar te handelen. Het lijkt er op alsof we een soort zelfbestuur van God er op na houden.

 

En toch zijn we een deel van God. Omdat er niets anders is.

Wat was het doel van God om ons als een afzonderlijk wezen te maken?

Het toppunt van vreugde is de verbinding met God!

Waar komt dit op z’n meest tot uitdrukking? In de eeuwige wereld van de zielen, waar we de absolute duidelijkheid ervaren van de EENHEID met God

en ook waar we zullen herkennen.  Daar zullen we volledig met Hem verbonden zijn, zoals we eigenlijk altijd met Hem verbonden waren.           DIT IS HET HOOGSTE DOEL!

 

De autonomie van deze wereld, de vrije wil, kan een persoon misleiden, door te denken dat er iets anders is buiten God. Daarom is het een constante levenslange uitdaging om deze illusie te overwinnen.

En dus tot de conclusie komen dat het enige wat bestaat, God is en dat God EEN is.

 

Genesis 6:12;  God zei dat alle levende wezens verdorven waren.

De mensen EN de dieren. Hij gaf satan NIET de schuld.

De Hebreëen zeggen dat de mens zowel een goede als een slechte geaardheid/neiging in zich heeft. Wij hebben keuzes te maken.

Een moeilijk gegeven wat we moeten behandelen is het feit dat, God beiden schiep, goed en kwaad.

 

Wat wordt er BEDOELD met het concept van God schiep goed en kwaad?

Ons Universum bestaat slechts uit 4 dimensies, van de 10 of 11 dimensies. Die 4 dimensies zijn: hoogte, breedte, lengte en tijd. Het maakt niet uit hoe ver in de ruimte onze ruimtetelescopen een baan beschrijven, het enige wat ze kunnen zien zijn die vier dimensies.

De oude wijze Hebreëen, die ver voor Christus leefden, zeiden dat de Geschriften 10 dimensies openbaren, plus nog één, de 11e, die God is.

En nu zeggen de natuurkundigen dat er 10 of 11 dimensies moeten zijn, zowel vanuit een wiskundig standpunt, als op een andere onverklaarbare wijze van gedrag tussen energie en materie.

De Schriften (Bijbel) geven geen enkele aanwijzing dat de hemel een deel van ons Universum is. Tenslotte, hoe leefde God in ons Universum

VOORDAT Hij zelfs ons Universum schiep?

Antwoord: Hij leefde niet in ons Universum, Hij woont ergens anders. Buiten onze 4 dimensies. Dit is zeer belangrijk om het begrip kwaad te begrijpen.

 

Al onze zintuiglijke organen voelen de stoffelijke dingen, waaruit ons 4 dimensionaal Universum opgemaakt is.

Echter buiten die stoffelijke natuur bevindt zich iets mysterieus, wat we geest noemen.

Als we Hem vertrouwen, zal Hij door geloof Zijn Eigen Geest aan ons geven, die een andere geest is, die de basis levenskracht is voor alle levende wezens.

Deze beide soorten Geest….de geest die al het organisch dierlijk leven in stand houdt en de Heilige Geest die relatie tussen God en mens toestaat, zijn op geen enkele manier verbonden met ons 4 dimensionaal Universum en ook niet met de wetten van dit Universum. Maar toch zijn ze er. Een goede manier om aan Geest te denken is het te bezien als een 5e Dimensie, die wel aanwezig is in ons Universum, maar niet DEEL uit maakt van ons Universum.

Geest is misschien moeilijk te verstaan, omdat het niet te vinden is of te kennen door ons rationeel verstand.

God heeft mensen en dieren gemaakt van de 4 dimensionale gegevens in ons Universum, in ons geval was dat stof.

Maar als toevoeging, bracht Hij iets van BUITEN de contouren van ons Universum, door het Universum heen en deed het in Zijn levende schepselen: datgene wat leven genoemd wordt, of beter gezegd, de geest van leven. Zelfs nog meer in de MENS……maar, een ander aspect van Hem Zelf, niet in dieren,……….dat is de mogelijkheid Hem te kennen en met hem te communiceren.

 

Genesis 1:3 In den beginne schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig en duisternis was op den afgrond en de geest Gods zweefde op de wateren.

En God zeide: “ Daar zij licht! “ en daar werd licht.

 

Het Universum was donker en toen bracht God licht ergens van buiten ons Universum. Nu was dit licht van Genesis 1:3 NIET “ licht ” zoals we bedoelen bij een gloeilamp of een lamp. Alhoewel Hij dat uiteindelijk ook bracht door middel van licht gevende objecten in de lucht. Maar licht in de zin van geestelijke verlichting……in het Hebreeuws: “ owr “, wat waarheid

betekent, goedheid…..een geest van waarheid en goedheid.

Dit is van cruciaal belang voor ons begrip hiervan. Omdat het Hebreeuwse woord voor die duisternis van de originele staat van ons Universum was:

“ choshek “…………wat duisterheid, onwaarheid, blindheid……. een geest van slechtheid betekent; een gebrek aan geestelijke verlichting. Het betekent NIET duisternis zoals het donker in de nacht.

 

Dus wat God het EERST creëerde was een geest van waarheid………….van goedheid!

 

OK. Laten we er nog een stukje van de puzzel bijvoegen nu. Vanwege de strakke manier waarop ons Universum opereert….. de natuurwetten….., MOET alles een tegenovergestelde hebben. In de electro magnetica: als er een positieve oplading is, MOET er een negatieve oplading zijn, omdat ze in relatie staan tot elkaar.

In ons Universum: als er een ver weg is, dan moet er noodzakelijkerwijs ook een dichtbij zijn. Als er een boven is, dan moet er ook een beneden zijn. Als er kort is, moet er ook een lang zijn. Als er een voor is, dan is er ook een achter. Als er een toekomst is, dan MOET er ook een verleden zijn….zo opereert de tijd. En zoals het Universum MOMENTEEL opereert: als er leven is, dan moet er ook de dood zijn.

Waarom is dat zo? Omdat God het zo ontworpen heeft. Als een mechanisme om alles tot stand te brengen zoals Hij alles bedoeld heeft. Gaandeweg leggen we het verder uit.

 

Vanwege dit principe van de tegenovergestelden, bestaat er een door God verordineerde wet voor het Universum. Om goed te laten bestaan in enige vorm in ons Universum, dan moet het tegenovergestelde, kwaad, ook bestaan. Laat me dat opnieuw stellen: omdat ons universum een tegenovergestelde vereist, dan is er samen met goed ook kwaad.

 

Nu, om een werkelijke grote en lelijke vraag te stellen: wie of wat veroorzaakt het kwaad? Of nog beter gevraagd: wie of wat is de bron van het kwaad?

 

Jesaja 45:6b en 7. Ik ben de Heere, buiten Mij is er niets en (is er) niemand meer!

Ik formeer het licht en schep de duisternis: Ik maak den vrede en schep het kwaad, Ik, de Here, doe al deze dingen.

Nou, DIT RAAKT onze gevoeligheden.

Daar staat grofweg dat de Heere het kwaad schept. Is dat mogelijk?

 

Er zijn 4 Hebreeuwse sleutelwoorden in dit vers: owr, choshek, shalom en rah. Door de Hebreeuwse woorden met de Engelse te mixen, krijgen we het volgende: Ik formeer de “ owr “ en schep “ choshek “; Ik maak “ shalom en schep rah “.

Ok, owr en choshek betekenen de geestelijke natuur van goed en kwaad.

Het woord rah, wat kwaad betekent, staat niet op zichzelf in het Oude Testament, het staat verspreid in het Oude Testament.

Amos 3:6 Zal de bazuin in de stad geblazen worden, dat het volk niet siddere? Zal er een kwaad in de stad zijn, dat de Heere niet doet?

 

Klaagliederen van Jeremia 3:38 Gaat niet uit den mond des Allerhoogsten het kwade en het goede?

 

Dus, waarom bestaat kwaad in ons Universum? Omdat God goedheid schiep en er daarom kwaad kwam als zijn natuurlijke tegenovergestelde.

Dit is niet per ongeluk……….God verordineerde het allemaal op deze manier.

Nu, God schiep geen kwaad in de zin van dat God het kwaad fabriceerde.

God keerde Zich niet naar rechts en schiep een stapel goedheid en keerde Zich daarna ook niet naar links om een stapel kwaad te scheppen. Liever gezegd, kwaad was het resultaat  van het scheppen van goed. En Hij bracht deze geest van goedheid in ons Universum (waar alles een tegenovergestelde MOET hebben).

Een makkelijkere manier voor ons om dit in te zien is het feit, dat kwaad alles is, wat God ons NIET beveelt of opdraagt. (voorbeeld van een kennis: God maakte een balkon, op zich goed, kan wel een aanleiding tot kwaad worden als je eraf springt).

 

Nog een onvolmaakt voorbeeld:

We gaan een kamer binnen en doen het licht aan, de gloeilamp vult zich met electriciteit, het gloeit en ziedaar, we hebben licht TOEGEVOEGD in de kamer. Maar als we het licht UIT doen, wordt het donker in de kamer. Hebben we dan DUISTERNIS toegevoegd in de kamer? Of was de duisternis geproduceerd zoals het licht geproduceerd was?

Nee, omdat de duisternis simpelweg het tegenovergestelde van licht is. Als licht niet geproduceerd  en aanwezig is, dan is de duisternis het resultaat.

Duisternis is niet iets wat per sé gemaakt is, het is slechts de afwezigheid van licht. Op dezelfde manier is kwaad de afwezigheid van het goede!

 

Zo, het pure feit dat God de mens een wil gaf, was de mogelijkheid voor ons om morele keuzes te kunnen maken. Een wil, bij gebrek aan het goede, gaf de mens de zo genoemde Yetser harah……de neiging/geaardheid tot kwaad. Als een mens een neiging of geaardheid heeft het goede te doen (Yetser hatov), om God te gehoorzamen en lief te hebben……dan, omdat we in dit door God klaargemaakte Universum van tegenovergestelden leven, MOEST de mens ook een neiging tot kwaad in zich hebben, om NIET te gehoorzamen en God niet lief te hebben. WAAROM? Als er geen MORELE KEUZES te maken vielen…..als er alleen maar “ goed “ was……dan zou een wil hebben totaal GEEN BETEKENIS hebben. ( Het robot verhaal).

 

God schiep Adam en Eva, kompleet met een wil, naar ZIJN evenbeeld en God heeft een wil. Niets wat ze kunnen doen is immoreel, ze kunnen de regels niet schenden, omdat er geen regels te schenden zijn. Ze kunnen geen slechte keuze maken (we hebben het NIET over voorkeuren). Er was alleen EEN ding geschapen waar ze een morele keuze over konden maken, één regel die ze konden breken: De boom van kennis van Goed en Kwaad.

Zonder deze ENE regel zou er voor Adam en Eva geen reden zijn om een eigen wil te hebben.

 

Nu, hadden Adam en Eva ENIG begrip van goed en kwaad voor de VAL?

Blijkbaar niet. Hadden ze enig begrip aangaande moraliteit? Blijkbaar niet.

Maar toen God NEE zei…….,NU hadden ze een mogelijkheid om hun wil op de proef te stellen. Nu KONDEN ze een morele keuze maken. Zelfs meer, door te kiezen om niet te gehoorzamen, VERKREGEN ze kennis van goed en kwaad, waar ze nooit eerder mee geconfronteerd waren. Ik denk dat ze de mogelijkheid om God niet te gehoorzamen nooit overwogen hadden, ook hadden ze geen idee, dat, door deze daad, het kwaad het resultaat zou zijn.

Waarom niet? Omdat ze geen kennis hadden van het VERSCHIL tussen Goed en Kwaad, dit concept BESTOND niet voor ze.

Door het bedrog en de misleiding van satan en hun eigen wilsbeslissing, kozen ze om tegen de ENIGE MORELE REGEL die er was, in te gaan. Dit kunnen we de eerste overtreding tegen God noemen, de zonde. De zonde had nu zijn intrede in de wereld gedaan.

En zonde is een DAAD van het kwaad.

 

Jesaja 54:16 Zie, Ik heb den smid geschapen, die de kolen in het vuur opblaast en die het instrument voortbrengt tot zijn werk; ook heb ik den verderver geschapen, om te vernielen.

Jesaja 54:17a Alle instrument, dat tegen U bereidt wordt, zal niet gelukken……

Als Yetzer harah komt en je in je oren fluistert om te zondigen, wordt er eigenlijk gezegd: “ Hier is je uitdaging, laat eens zien hoe je hier uit komt “.

 

Overschat de kracht van satan niet, God heeft de zaak volledig onder controle. (Ezechiël 28:12-18, Ezechiël 21:30-31, Openbaringen 12:7-9).

God heeft een doel voor satan……de mensen te bedriegen en te verleiden om kwaad te doen. Wat betekent dat God een doel heeft met het kwaad. Om de mens een MORELE keuze te geven. Zonder het kwaad heeft de mens GEEN morele keuze. Goed en kwaad, het heeft alles hetzelfde doel.

 

Je vraagt je af, hoe kan dit deel van God goed zijn? Denk eens aan een atleet, een hoog springer van wereldklasse. Als de trainer de balk omhoog doet, maakt hij dan het leven moeilijk? Of probeert hij het maximum van zijn kunnen uit? Natuurlijk is de trainer uit op het succes van de atleet! Natuurlijk kan het zijn, dat het die atleet niet lukt om die hoogte te halen. Maar de trainer weet dat met genoeg concentratie en moeite het de atleet moet lukken!!!

Aangezien het doel van de schepping het verkrijgen van eeuwige vreugde is, moet het doel van de neiging tot kwaad, de Yetzer harah, zijn, ons uiteindelijk in staat te stellen om toegevoegde vreugde te beleven!

Dus, al lijkt het of de Yetzer harah ons van God aftrekt, voorziet het eigenlijk in mogelijkheden om dichter naar God toe te groeien. Zonde geeft je een andere manier van strijd om de waarheid te ontdekken. (Door schade en schande wordt je wijs). (Het verhaal van de verloren zoon). Op deze manier kun je vreugde beleven door deze ontdekking.

 

Zonder uitdaging is er geen waardering om het juiste te doen. In de plaats doe je wat je natuurlijk altijd zou doen.

Alle uitdagingen, alle vervelende dingen, tegenslagen, zijn ontworpen om het beste in jou naar buiten te brengen, niet om je tegen te werken!!!!!

Lange tijd vond ik het moeilijk de volgende tekst te begrijpen:

Jacobus 1 vers 2: Wees blij met de tegenslagen! (Met in afhankelijk van God naar God gaan bij tegenslagen is dit mogelijk).

God zal je niet boven vermogen verzoeken!

Nu begrijp ik Jacobus 1:2. Wat een troost te weten dat satan niet God’s concurrent is, maar slechts Zijn tegenstander, die een instrument in Zijn handen is!

Loop niet in de val door te denken dat de krachten van goed en kwaad elkaar bevechten. In werkelijkheid wijzen alle gebeurtenissen in het leven in dezelfde richting! Een uitdaging om ons dichter bij God te brengen. En daar waar overwinning is, daar is vreugde! Halleluja!

 

Zijn verbijsterde studenten vroegen: Rebbe, hoe kun je God prijzen terwijl je zo gemarteld wordt? Rebbe Akiva antwoordde: Heel mijn leven heb ik geloofd, dat men zich voor 100% aan God moet geven. Nu ik de kans heb, zal ik die met vreugde aanpakken!

 

We raken van stuk als we uitdagingen tegen komen die we niet verwacht hadden. Daar begint het open zetten van de deur voor verkeerde boodschappen. Maar als je de waarheid kent, hoef je niet bang te zijn voor verrassingen.

Als je beseft, dat, wat er ook in de weg loopt of tegenzit, allemaal deel

uitmaakt van God’s plan, dan kan eigenlijk niets je in de weg lopen!

 

Dit vooruitzicht geeft een grote mate van zekerheid. Als je weet dat alles wat God stuurt, goed is voor je, dan is er niets te vrezen.

 

Dus, waarom is het zo belangrijk dat God EEN is? Omdat er in werkelijkheid niets anders is. God is alles in AL!

 

Romeinen 8:28 En wij weten, dat dengenen, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk dengenen, die naar Zijn voornemen geroepen zijn.

 

Toegift:

Liliane Warris legt uit in haar boek: Openbaring en symboliek van het Hebreeuws, het volgende: “ slang “ is in het Hebreeuws “ nachash “ en heeft een getalswaarde van 358. (8-300-50). “ Messias “ is in het Hebreeuws:

“ Mashiach “ en heeft ook een getalswaarde van 358. (8-10-300-40).

 

De macht van de duisternis, leugen en dood, contra de macht van waarheid, licht en leven hebben dus dezelfde getalswaarde 358, maar zijn tegengestelde krachten die spiraalsgewijs de vooruitgang stimuleren.

 

In zijn boek “ Ethica “ geeft Baruch Spinoza een prachtige uitleg over de noodzaak van goed en kwaad bij de geestelijke ontwikkeling van de mens. Zijn theorie wordt “ causaal determinisme “ genoemd en geeft uitleg over de onvermijdelijke dualiteit in de natuur en de schepping. Naast de dubbele betekenis van het woord slang in de Bijbel, is in het Oosterse denken, kunst en cultuurgeschiedenis, het woord “ slang “ niet altijd letterlijk bedoeld. De Bijbel kent diverse voorbeelden van beeldspraak. Zo werden in Mattheus 3:7 de Farizeëen (de joodse schriftgeleerden) “ addergebroed “ genoemd.

De apostel Jacobus maant zijn toehoorders met de woorden: “ De tong is een onbedwingbaar kwaad vol dodelijk venijn. Zet daarom een wachter op uw lippen “. Op de vraag hoe een mens zich sociaal dient op te stellen, staat in de Bijbel: “ Wees oplettend als de slangen maar zachtmoedig als de duiven “.

 

Slang contra duif, twee symbolen voor positieve en negatieve energiepolen, die beiden door God geschapen zijn.