Een al langer sluimerende “leer”, die de wegrukking van de Gemeente ontkent, dan wel plaatst ná de grote verdrukking neemt hand over had toe


Share Button

We kennen deze leer ook als zijnde  de post ‘Trib’leer. D.w.z. dat de Here Christus Jezus, bij Zijn wederkomst, op de Olijfberg te Jerusalem, dus ná al de oordelen en alle bazuinen, schalen, violen e.d. zoals die beschreven zijn in het boek Openbaring, Zijn Gemeente, of wat er dan nog van over is,  dan pas tot Zich zal nemen; d.w.z. zij die deze visie aanhangen resp. delen, geloven dus dat de Gemeente, Zijn Lichaam n.b.! door de grote verdrukking zal moeten gaan. Een boodschap, een leer, die nou niet bepaald tot vreugde stemt en die in de grond van de zaak destructief is en mensen in principe alle hoop en uitzicht de bodem doet inslaan.  Hiermede volledig voorbijgaande aan Paulus’ troostvolle woorden uit 1. Cor. 15 en 1.Thess. 4 én het feit dat na de troostrijke woorden uit Openbaring 3:10 dat zegt: “Omdat u het woord van Mijn volharding  hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren voor het uur der verzoeking, die over heel de WERELD komen zal, om hen die op AARDE wonen te verzoeken.

Natuurlijk komt men dan met teksten én wijzende op gebeurtenissen uit de geschiedenis die aangeven dat de Gemeente van Christus Jezus verdrukking heeft te lijden in de wereld. En dat feit valt ook niet te ontkennen. Maar geloofsvervolging is van alle tijden. Gelovigen in Christus Jezus staan en stonden altijd al hoon en spot en vervolging te wachten. MAAR NIMMER OP WERELDWIJDE SCHAAL! En het is juist op die wereldwijde schaal waar met name Johannes in Openbaring 3:10 over spreekt. Moet Christus Jezus, wiens Lichaam wij ZIJN dan een tweede keer gedood worden? Want dát is in de grond genomen wat deze valse leraren onderwijzen en de gelovigen op willen wijzen c.q. voorbereiden. Hoe heel anders zijn Paulus’ woorden!

Deze wereld en dit leven biedt inderdaad geen garantie noch vrijwaring dat wij allen zullen blijven leven tot het moment daar is van de opname, c.q. wegrukking zoals beschreven in 1 Cor. 15 en in de brief aan de Thessalonicenzen. Op het moment dat ik deze regels schrijf heb ik zelfs niet de garantie dat ik deze avond levend, althans in dit huidige lichaam, zal halen. Op grond van het geloof en de belofte van mijn Heer en Heiland heb ik wél de garantie, dat ik deel zal hebben aan de opname, opstanding, c.q. wegrukking ook al ben ik ( voortijdig ) overleden. Maar de grandioze liefdevolle toezegging van onze Heer en Heiland dat Hij vóór het uur der verzoeking, wat we gelijk mogen schakelen aan de wereldwijde verdrukking die spoedig komen gaat, ons als geheel daarvoor bewaren zal, laat ik mij niet ontnemen. Ook al zijn deze (valse) leraren nog zo sympathiek en innemend als medemens.

Oké, dat u of ik in een omstandigheid zou kunnen komen dat u of ik in de handen val van een of andere gestoorde jihadist of welke andere dwaas dan maar ook en u of mij van het leven zou beroven is weliswaar óók een mogelijkheid.  Net zo goed dat er een mogelijkheid is dat; zodra ik mij in het verkeer begeef dat ik platgereden zou kunnen worden. Maar dat staat los van de wereldwijde grote verdrukking die onze aarde zal gaan treffen. 

Dat Christenen door de “wereld” vaak gehaat en bespot worden is één ding, maar nimmer heeft er een wereldwijde vervolging plaats gehad zoals het boek Openbaring ons doet kennen. Derhalve is het refereren naar gebeurtenissen van regionale en/of nationale vervolgingen uit het verleden in deze niet valide. Openbaring spreekt overduidelijk over een MONDIAAL gebeuren.

Deze leer, dat de Gemeente van Christus Jezus alsnog zou moeten lijden en dus door de grote verdrukking zou moeten gaan, met alle gevolgen van dien, is m.i. ONBIJBELS en brengt de gelovigen in een fatalistische houding. Plotsklaps ziet men nu en dan met name ná het teken wat we hebben mogen zien gebeuren j.l. 23 september 2017, wat uiteindelijk een TEKEN was van nog komende gebeurtenissen, een grote toename van doem predikers die de boodschap van Paulus zo vernauwen, dat het gedrukt zijnde niet meer dan een pamflet is, als zijnde het woord van God voor de gemeente. En dat terwijl diezelfde Paulus ons leert dat de GEHELE schrift ons gegeven is.

Een andere stelling is dat Paulus later tot inzicht gekomen zou zijn en zich gedistantieerd zou hebben van zijn eerder geschreven Corinthe brieven en Thessalonicenzen brieven. Althans wat betreft de gebeurtenissen die wij kennen als zijnde de opname of beter vertaald; de wegrukking ( de Harpazo ).

Als antwoord op deze stelling zou ik dan willen zeggen: Als dat werkelijk zo geweest zou zijn, waarom heeft Paulus dan in zijn latere brieven de lezers van zijn geschriften, op dit opmerkelijke en toch cruciale feit dan daar niet op gewezen? 

Ook de stelling dat het de contra-reformatoren (Jezuïten) geweest zouden zijn die dit gebeuren gekleurd de wereld in zouden hebben geholpen en wat dan later door Darby, Kelly, Scofield en vele anderen pas in de 19de eeuw als nieuwe waarheid zou zijn ontdekt in de Schrift, is ook een leugen van groot formaat, daar er in de eerste eeuwen nog vóór het concilie van Trente er al veelvuldig sprake was van deze grootse belofte, die door de eerste vroege gelovigen  bij ons nog steeds bekend als de z.g. oudvaders, opzieners, dat er wel degelijk een wegrukking plaats zou vinden van de gemeente aan het einde van deze bedeling (aioon).

Het is een te betreuren feit en anderzijds zie ik het ook als een beproeving, dat ja, gelovige mensen, juist op dit moment en in deze tijd; kosten noch moeite sparen en zelfs door middel van video’s, boekjes en predikaties alle mogelijke moeite doen om onrust te zaaien in de Gemeente van Christus Jezus en hen de hoop  en de blijdschap op een spoedige verlossing proberen te ontnemen en hen daarvoor in de plaats een boodschap te brengen die ons eerder aan de werkwijze van IS(IS) moet doen denken dan aan de méér dan vreugdevolle  ontmoeting en vereniging met ons HOOFD, CHRISTUS JEZUS. Een ontmoeting waar ík althans naar blijf uitkijken en van ganser harte hoop dat u dat óók blijft doen. En de meer dan twijfelachtige en dubieuze video’s en/of geschriften de plaats wil geven daar waar zij thuishoren: Zijnde de “prullenbak” op uw P.C./Laptop, dan wel de afvalemmer wat de papieren versies betreft.

Silvia Videler