De koninklijke weg. Door Cor van Ruitenbeek


Share Button

De koninklijke weg. 

 

IK BEN DE WEG, DE WAARHEID EN HET LEVEN.

GODS WEG IS DE BESTE.

 

Johannes 15: 16

16 Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen en u aangewezen,

 

Het bovenstaande geldt ook voor mij.

Sterker nog ik was nog geen eens geboren.

 

Romeinen 8: 29 – 30

29 Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijns Zoons, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen;

30 en die Hij tevoren bestemd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt.

 

Romeinen 9: 16

16 Het hangt dus niet daarvan af, of iemand wil, dan wel of iemand loopt, maar van God, die Zich ontfermt.

Het hangt niet van iemand af die wil of een keuze heeft gemaakt.

Het hangt ook niet van onze religieuze wil, religieuze keuze en eigen religieuze wandel af.

 

Efeziërs 1: 4

4 Hij heeft ons immers in Hem uitverkoren voor de grondlegging ( nederwerping ) der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht.

 

Jeremia heeft ook niet kunnen kiezen.

 

Jeremia 1: 4 – 5

4 Het woord des Heren nu kwam tot mij:

5 Eer Ik u vormde in de moederschoot, heb Ik u gekend, en eer gij voortkwaamt uit de baarmoeder, heb Ik u geheiligd; tot een profeet voor de volkeren heb Ik u gesteld.

 

Wat is de Koninklijke weg en wat is bekering?

 

Dat GOD kiest en dat we afhankelijk zijn van GOD de Vader.

Bekering houdt niet in dat wij ons leven geven aan HEM.

Bekering houdt in dat GOD de Vader voortdurend geeft aan ons.

De koninklijke weg is GODS GENADE.

Met GODS genade kunnen we niets meer verdienen.

 

Wanneer was het VOLBRACHT?

 

Johannes 17: 4

4 Ik heb U verheerlijkt op de aarde door het werk te voleindigen, ( VOLBRACHT )

dat Gij Mij te doen gegeven hebt.

 

Romeinen 10: 20

20 En Jesaja waagt het te zeggen: 

Ik ben gevonden door wie Mij niet zochten, Ik ben openbaar geworden aan wie naar Mij niet vroegen.

 

De Koninklijke weg is dat GOD verlorenen zoekt en die niet naar GOD zochten en vroegen.

Niet ik heb gekozen, niet ik heb gezocht en vroeg naar GOD.

Maar GOD zocht en vond mij en vroeg naar mij.

Ik was onverschillig en zocht niet naar de HEER.

Maar HIJ zocht mij vol liefde.

Niet mijn geloof maar het geloof van GOD de Vader.

En het geloof in het geloof van GOD de Vader is een gave GODS en niet onze gave.

De Koninklijke weg is GODS WERK.

 

Romeinen 4: 5

5 Hem echter, die niet werkt, maar zijn geloof ( een gave GODS ) vestigt op Hem, 

die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof ( een gave GODS ) gerekend tot gerechtigheid,

 

De Koninklijke weg is dat GOD het willen en werken in ons uitwerkt.

 

Filippenzen 2: 13

13 want God is het, die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt.

 

De Koninklijke weg is GODS BEKWAAMHEID.

 

2 Corinthiërs 3: 5 – 6

5 Niet dat wij uit onszelf bekwaam zijn iets als ons werk in rekening te brengen, maar onze bekwaamheid is Gods werk,

6 die ons ook bekwaam gemaakt heeft om dienaren te zijn van een nieuw verbond niet der letter, maar des Geestes, want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.

 

Geen andere pleitgrond hebben wij dan alleen GOD die werkt en dat is tevens ook de Koninklijke weg.

Al onze eigen pleitgrond of eigen werken is uit onze handen geslagen.

We verdienen met onze eigen pleitgrond of eigen werken niets mee zeg maar gerust nul komma nul.

Met onze eigen pleitgrond of werken zullen we alleen maar nog verder verwijderd zijn van GOD.

Een bekende belofte van een volk.

Alles wat GOD gesproken heeft zullen wij doen. ( Exodus 19: 8 )

Van het bovenstaande kwam dus helemaal niets.

Het christendom heeft er ook heel weinig, zo niet niets, van geleerd.

 

Mattheüs 7: 22 – 23

22 Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan?

23 En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid.

 

Hoeveel profetieën-datums zijn er het afgelopen half jaar niet geweest over de wegrukking?

Al die datums over de wegrukking zijn niets  anders dan rekenen en nog eens rekenen wat niets anders is dan religieuze werken.

Vers 22 spreekt niet over de Koninklijke weg maar over eigen religieuze werken.

Na 23 september 2017 heb ik mij  gedistantieerd van al die profetieën-datums die niet uitkwamen.

En als een profetie niet uitkomt dan kunnen we spreken van valse profeten.

Ik heb er voor 23 september 2017 ook vol aan mee gedaan.

Excuus aanbieden en vergeving vragen en bekennen dat we fout zaten is op zijn plaats.

Zie ik nu niet naar HEM uit?

Meer dan ooit zie ik naar onze VERLOSSER uit.

De Koninklijke weg is dat GOD alle vruchten van de geest uit zal werken.

GOD heeft onze mensen handjes en onze religieuze werken niet nodig.

( Handelingen 17: 24 – 25 )

 

Alle eigen roem is uitgesloten.

Het zal heel anders verlopen dan wij denken.

Het kan heel goed zijn dat onze ongelovige buren, collega’s en/of vrienden als eerste zullen zijn.

Ze werken niet en GOD geeft geloof; immers het geloof is een gave GODS.

 

Mattheüs 19: 30 

Maar vele eersten zullen de laatsten zijn, en vele laatsten de eersten.

 

De Koninklijk weg is GODS ONVOORWAARDELIJK ZEGEN, GENADE EN LIEFDE VOOR DE GEHELE MENSHEID. 

 

Ik wens u allen GODS onvoorwaardelijk zegen, genade en liefde toe.