Silvia Videler


Wie en wat zijn de Koerden?

De Koerden; Een geschiedenis van verraad, onderdrukking.
Koerdistan PKK Autonome Antifa – 18.09.2009 11:49 

De geschiedenis van de Koerden

De geschiedenis van de Koerden gaat verder terug dan 4000 jaar voor Christus. Ze leefden als het oudste volk van het Midden-Oosten in een groot gebied dat zich uitstrekte over verschillende huidige landen. In die tijd was er een groot rijk, dat niet verdeeld was in naties, maar waar vele
verschillende groeperingen vredig naast elkaar leefden.

Kaart van het rijk van de Meden; ongeveer 600 V.Chr.
Kaart van het rijk van de Meden; ongeveer 600 V.Chr.

Kaart van Koerdistan met de huidige internationale grenzen
Kaart van Koerdistan met de huidige internationale grenzen

Koerdische vlag
Koerdische vlag

Vlag van PKK
Vlag van PKK

Uiteindelijk gaat het om hun toekomst.
Uiteindelijk gaat het om hun toekomst.

De geschiedenis van de Koerden

De geschiedenis van de Koerden gaat verder terug dan 4000 jaar voor Christus. Ze leefden als het oudste volk van het Midden-Oosten in een groot gebied dat zich uitstrekte over verschillende huidige landen. In die tijd was er een groot rijk, dat niet verdeeld was in naties, maar waar vele
verschillende groeperingen vredig naast elkaar leefden.

Afstamming

Er zijn verschillende theorieën over de afstamming van de Koerden. Lange tijd werd er gedacht dat de Koerden zouden afstammen van de Meden, een broedervolk van de Perzen. Het is moeilijk dit na te gaan, aangezien er bijna niets over is van het schrift van de Meden. Enkele woorden waar wel bekendheid over is, lijken helemaal niet op het Koerdisch.Tegenwoordig gaan
wetenschappers ervan uit dat de Koerden van een buurvolk van de Meden afstammen, dat in die tijd aangeduid werd als Kurdoi of Cyrtii.

Dit volk zou ontstaan zijn uit de samensmelting van verschillende volken in deze regio. Van oorsprong zijn de Koerden nomaden, maar duizenden jaren geleden hebben zij zich gevestigd in het berggebied waarvan het hart aan de grens van het huidige Turkije, Irak en Iran. De Koerden zijn een volk dat verdeeld is in verschillende stammen, die als gevolg daarvan ook een eigen dialect spreken. Aan het hoofd van zo een stam staat een ‘agha’, die verantwoordelijk is voor
de eerlijke verdeling van grond en water. Bovendien onderhoud de ‘aga’ nauwe contacten met de leiders van de overige stammen. In het verre verleden bestreden de stammen elkaar zeer regelmatig. Die tijd lijkt nu echter achter de rug, omdat het nationale gevoel erg toeneemt.

Leefgebied van de Koerden

In 612 v. Chr. beëindigen ze samen met de Chaldeeën de heerschappij van de Assyriërs. Ze nemen de hoofdstad Niniveh in, dit jaartal is tevens het begin van de jaartelling van de Koerden. De stammen gaan steeds meer samenwerken, wat in de tiende eeuw leidt tot de stichting van de Mervani Staat, een staat met regionaal bestuur voor 40 Koerdische vorstendommen. Er is echter geen centrale regering. Rondom de Koerden ontstaan twee grote rijken, de Ottomaanse en het Perzische Rijk. De rijken raken in de 16e en 17e eeuw met elkaar in oorlog. De meeste Koerden kiezen de kant van de Ottomanen, in ruil voor het kunnen voortzetten van hun leven op eigen grond.

De Koerden aan de kant van de Perzische sjah spreken hetzelfde af, waardoor er voor de Koerden
niet zo veel verandert. Er ontstaan vijftien emiraten met aan hoofd een emir uit een Koerdische familie. Wanneer in 1639 de sultans van het Ottomaanse Rijk en de sjah van Perzie vrede sluiten, trekken zij een streep dwars door het Koerdische grondgebied. Hiermee is de eerste deling van het grondgebeid van de Koerden een feit. Elders ontstaan staten met een eigen regering, de Koerden zitten echter klem tussen twee wereldrijken en kunnen dus geen eigen staat vormen.

De tweede deling vindt plaats in 1920, dan wordt in de het verdrag van Sèvres het grondgebied van de Koerden, door Engeland en Frankrijk, als een taart verdeelt in zeven stukken. Onder de landen Turkije, Irak, Iran, Syrië, Armenië en Azerbeidzjan. De grenzen van deze verdeling zijn tot op de dag van vandaag nog steeds van kracht. Turkije dat aan de kant van de Duitsers stond, moet als verliezer van de oorlog toestaan dat de Koerden zelfbestuur krijgen. Voor het eerst en voor het laatst (lijkt het)hebben de Koerden een eigen staat op Turks grondgebied. De nieuwe machtshebber van Turkije, Atatürk vind het verdrag van Sèvres vernederend en accepteert deze niet. Hij organiseert een succesvolle opstand tegen de Britten en Fransen. Dit resulteert in een nieuw verdrag, namelijk die van Lausanne in 1923.

Hierin wordt geen woord meer gerept over de Koerden. Atatürk verbiedt als eerste de Koerdische taal, media en de organisaties. Door het harde optreden van de Turkse staat tegen de Koerden, ontstaan er herhaaldelijk conflicten tussen beide partijen. Na de Tweede Wereldoorlog (1939- 1945) ontstaat de machtsstrijd tussen de VS en de Sovjet-Unie. In Oost-Koerdistan wordt met de Russische steun door de Koerden de republiek Mahabad uitgeroepen.

Deze onafhankelijke Koerdische staat richt het onderwijs, landbouw en gezondheidszorg in zoals ze zelf wil. De Koerdische staat heeft zelfs een eigen vlag, kranten en een radio-omroep. De Amerikanen zien deze invloed van de Russen met lede ogen aan en steunen hierbij de Iraanse regering om het westen van Iran weer onder controle te krijgen. Onder druk van de Amerikanen
moeten de Russen zich in dat gebied weer terugtrekken en wordt de Koerdische opstand door Iran bloedig neergeslagen. De staat heeft dan nog maar amper een jaar bestaan. Sindsdien hebben de Koerden nooit meer een eigen staat gehad. Als je het autonome gedeelte van Noord Irak niet meerekent. Daar gold een vliegverbod, om Koerden te beschermen tegen Saddam en een eventuele gifgasaanval. Nu Irak van Saddam bevrijd is, is het nog maar de vraag wat de toekomst voor de Koerden in deze regio bieden zal.

De Koerden en hun verdeeldheid:

Diverse geloofsstromingen

De verdeeldheid onder de Koerden is groot, dat geldt voor het grondgebied, de taal, het geloof, de cultuur (afhankelijk van de verschillende stammen binnen de gemeenschap) en zelfs de opvattingen en idealen lopen sterk uit elkaar. Het overgrote deel (ruim 90%) van de Koerden is moslim. Het overige tien procent is christen, dit zijn voornamelijk de Koerden in Armenië. Binnen de islam is er echter ook een grote onderscheid tussen de verschillende stromingen. De soennitische Koerden vormen de meerderheid. Dat zijn de wat orthodoxere moslims. In Turkije is er een grote regionaal geconcentreerde minderheid heterodoxe alevieten, ongeveer 20%. Dit is een wat vrijzinnigere beweging binnen de islam. Zij bezoeken geen moskee, vrouwen dragen vaak geen hoofddoek en zij nemen geen deel aan de Ramadan. Bovendien bezoeken mannen en vrouwen gemengd gebedsruimtes, wanneer er een Cem georganiseerd wordt. Ali, een afstammeling (neef) van de profeet Mohammed wordt als een zeer belangrijk figuur gezien binnen deze geloofstroming. De reden hiervoor is dat de Alevieten geloven dat Ali net als Jezus is gestorven door verraad. Zo gaat er een verhaal rond dat Ali onsterfelijk was. Niemand kon hem dus doden.

Ali begon steeds meer aanhang te krijgen onder de volgelingen van de islam, hierdoor begon hij een gevaar te vormen voor de soennieten. De enige manier om Ali te doden, was om dat te doen terwijl hij aan het bidden was. Een van zijn volgelingen of twaalf discipelen, heeft hem toen verraden, door hem met een zwaard in de rug te steken, terwijl Ali aan het bidden was in de moskee. Dat is de reden dat tot op de dag van vandaag alevieten nog steeds een zwaard dragen met een dubbele punt. Als teken dat ze Ali en de moord op hem niet vergeten zijn. Vanwege de moord van Ali in de moskee, gaan alevieten niet meer naar de moskee, maar komen ze bijeen in een zogenoemde Cem-bijeenkomst. Dit heeft in Turkije wel vaker geleid tot hevige conflicten tussen soennieten en alevieten. Nog steeds worden alevieten in Turkije vervolgd of vermoord. Een dieptepunt daarin was de moordpartij in Kahramanmaras door soennitische Grijze Wolven. Hierbij kwamen honderden mensen in een keer om.

Tot de slachtoffers behoorden ook vele kinderen en baby’s. Onder leiding van Atatürk is er ook een massaslachting geweest van alevieten. Naast deze twee hoofdstromen, (de soennieten en alevieten) zijn er echter ook nog andere stromingen. Zoals de yezidi’s van Turkije, een bekende religieuze Koerdische minderheid. Omdat ze in Turkije vervolgd werden zijn velen uitgeweken naar Duitsland. Sinds kort zien de yezidi’s zich zelfs als een apart volk. Ook sommige alevieten zien deze geloofsstroming als identiteit. Ze voelen zich geen Koerd maar aleviet. Naast deze stromingen bestaan er ook andere varianten van de islam onder de Koerden. Zoals bijvoorbeeld de sjiieten, die voornamelijk in Iran maar ook in Irak wonen. Zij hangen net als de alevieten ook Ali aan, maar er zijn significante verschillen in de wijze waarop zij hun geloof belijden.

Daarnaast is er nog een groep Shafaïten onder de Koerden. En ook de alevieten kunnen weer verdeeld worden in verschillende groepen, waartussen ook behoorlijk wat onderscheid bestaat. Tot de Sufi stroming behoort onder andere de Bektashi overtuiging, waartoe veel Koerden in Noordwest-Koerdistan behoren. De Nagshbandi overtuiging in het noorden en westen van Koerdistan. De Qadiri overtuiging in Oost en Centraal- Koerdistan, en de Nurbakhshi overtuiging in het zuiden. Bovendien zijn er Arabische, Koerdische en Anatolische alevieten, wat ook weer voor verdeeldheid zorgt onder deze geloofstroming. De alawieten in Syrië kunnen niet verward worden met de alevieten in Turkije en Iran.

De verschillen in taal

De culturele diversiteit onder de Koerden is ook groot. Alleen in Noord-Koerdistan en Turkije al
spreken de Koerden zowel Kurmandji als het dialect Zaza. In Irak en Iran wordt naast Kurmanci ook Sorani en Gorani gesproken. Deze vormen van dialecten verschillen soms enorm van elkaar, waardoor het moeilijk wordt door Koerden met elkaar te communiceren. De dialecten hangen vaak nauw samen met de regio waar men woont. De twee grootste dialecten vallen weer onder te verdelen in subdialecten.

Bovendien hangen de dialecten in bijvoorbeeld Zuid-Koerdistan ook samen met de politieke stroming die men steunt. Driekwart van alle Koerden spreekt het Kurmandji, dat weer onder te verdelen valt in Noord-Kumandji, ook wel Bahdinani genoemd en Zuid Kurmandji. Wat ook wel aangeduid wordt als Sorani. Bahdinani wordt door ongeveer 15 miljoen Koerden in de landen Turkije, Syrië gesproken. Sorani wordt door ongeveer 12 miljoen mensen in voornamelijk Zuid-Koerdistan en Oost-Koerdistan gesproken. Dan is er nog een minderheid Koerden dat Zaza/ Dimili spreekt, een dialect dat door ongeveer vier miljoen Koerden in Turkije (rondom Dersim)gesproken wordt. Het dialect Gurani kan worden verdeeld in twee andere subdialecten als: Lur, Laki en Awramani.

Verdeling in stammen en de culturele verschillen

Naast de religieuze, taalkundige en de regionale verdeeldheid, zijn de Koerden ook sterk verdeeld in verschillende stammen, die in het verre verleden elkaar ook zeer regelmatig bestreden. Enkele van die stammen zijn: Gutis, Kurti, Khadi, Mards, Mushkhu, Manna, Hatti, Mittani en Urartu. Al deze stammen behoren tot het oude volk van de Hetieten.

Er bestaan ook sterke vermoedens dat de Koerden niet afstammen van maar één volk, de Meden,
maar dat het een mix is van alle volken die in de Koerdische regio woonachtig waren. Doordat de Koerden verspreid zijn over meerdere landen, zijn de culturele verschillen onderling allen maar toegenomen. De Koerden die in alle landen een minderheid vormen, hebben vaak de gewoonten en de taal van het land waarin ze wonen overgenomen. Soms, zoals in het geval van Turkije, gebeurde dit ook gedwongen. Zo mocht er een lange tijd geen Koerdisch gesproken worden op school, ook niet in de pauzes. Kinderen die dit toch deden, werden verraden door een medeleerling, die door een docent ingeschakeld werd als spion. Vaak volgde hierop dan een straf, zoals het slaan met een linieaal, op de vingertoppen van desbetreffende scholier. Ook konden Koerden een tijd geleden een boete krijgen vanwege het spreken van hun taal. Vanaf vorig jaar, is onder druk van de EU een wetswijziging doorgevoerd. Publiceren en het praten van Koerdisch is nu officieel toegestaan, in de praktijk gaat dit helaas echter nog niet echt op. Toch is het wel een stap in de juiste richting.

De culturele verschillen zorgen er ook voor dat Koerden verschillende politiek partijen binnen hun eigen land steunen. Ook al zijn dit twee Koerdische partijen die bijna dezelfde belangen behartigen. Ook deze politieke bewegingen bestrijden elkaar.

Het geloof speelt hierbij echter ook een belangrijke rol. Zo koste het de PKK in Noord-Koerdistan en Turkije heel erg veel moeite aanhang te verwerven in de regio Tunceli (Dersim). Aangezien die regio bewoond wordt door voornamelijk alevieten. Later is dat enigszins veranderd en zijn veel jongeren uit deze regio ook gaan vechten in de bergen tegen de Turkse militairen. Opvallend is dat de PKK ook veel vrouwen in haar leger gerecruteerd heeft. Er heerste enige wantrouwen tegenover de PK, aangezien zij zich erg verzoenend opstelden ten opzichte van soennitische Koerden. De alevieten die niet zulke positieve ervaringen hadden met soennieten, voelden zich niet echt vertegenwoordigd
door de PKK.

De PKK bestrafte dit in 1994, door juist veel acties in die regio uit te voeren. Dit leidde tot nog fellere tegenreacties van de Turkse staat. Honderden dorpen in die regio zijn verwoest en verbrand door de staat. In totaal zijn er in Noord-Koerdistan ruim 3.000 dorpen verbrandt. In Irak waren dat er maar liefst 4.000. Hierdoor zijn er sterke vluchtelingenstromen op gang gekomen.

En dat was juist de bedoeling van deze tactiek. De Koerdische dorpen te ontvolken, de bevolking te verdrijven van hun grondgebied. Velen woonden al generaties lang in een dorp en bleven achter zonder huis, eten en geld.

De verschillende partijen en landen

Irak: PUK en KDP

In Irak is er veel verzet geweest tegen Bagdad. Tussen 1923 en 1929 werd een Koerdische staat onder leiding van sheik Mahumd in Irak opgericht. Door de Britten wordt deze staat weer opgeheven.

In 1925 komen ook de Koerden in Turkije in opstand, onder leiding van sheik Mahumd. Bij het neerslaan van deze opstand komen 600.000 Koerden om. Van 1964 tot 1975 was de bekende Koerdische leider Barzani onderhandelaar in zowel oorlogs- als vredesbesprekingen en onderhandelingen. Toen in 1974 bleek dat de hoop op een eigen autonome gedeelte, een ideologie was, verhevigde de strijd van de Koerden in Irak.

De Koerden werden gesteund door Iran, totdat Irak een gedeelte van de Shatt al Arab waterweg aanbood aan Iran. Daarna kregen de Koerden geen steun meer van Iran, zodat Irak de opstanden neer kon slaan en de bevolking ging deporteren naar andere makkelijker controleerbare dorpjes. Als eerste ontstaat er in Irak, gedurende de Eerste Golfoorlog tussen Irak en Iran, de KDP (Koerdische Democratische Partij) van Massoud Barzani opgericht. Deze partij krijgt behoorlijk veel aanhang onder de Koerden in Zuid-Koerdistan. Enige tijd later in 1977 ontstaat er een nieuwe partij, de PUK (Patriottische Unie Koerdistan).

De leider van deze partij; Jalal Talabani, behoorde aanvankelijk ook tot de KDP, maar stapt later uit deze organisatie er richt zijn eigen wat linksere partij op. Die vooral veel aanhang geniet onder de Koerden in Hawler (Arbil). Vanaf mei 1994 ontstaat er een hevige machtsstrijd tussen deze beide partijen, waarbij ook veel slachtoffers vallen.

De KDP wordt ondersteund door het Iraakse regime, waar de partij regelmatig mee samenwerkte. De PUK krijgt weer meer steun van Koerden in Kirkuk en van Iran, terwijl dit land de Koerden uit haar eigen land, hevig bestreed. Dit geld ook voor de Turkse regering, die de PKK heel erg hard aanpakt, terwijl ze wapens leveren aan de PUK.

Bij een ongeval met een vrachtwagen worden Turkse wapens, bestemd voor de PUK, onderschept. De PUK en de PKK hadden ook veel onderlinge twisten, waar de Turkse regering handig gebruik van maakte, in hun strijd tegen de PKK.

In Irak zijn de Koerden langdurig vervolgd en vermoord. Saddam Hoessein, die bekend staat als meedogenloos man, deed zijn reputatie goede eer aan in maart 1988. Helikopters met gifgas voerden toen aanvallen uit op de stad Halabja. In deze Koerdische stad vallen hierbij 10.000 doden in één keer. De straten zijn bezaaid met lijken, waaronder vele baby’s en kinderen. Hier blijft het echter niet bij; in datzelfde jaar wordt de Anfal, project van Saddam, uitgevoerd. Hierbij schuwt de dictator het gebruik van chemische wapens niet. Hierbij worden er meer dan 180.000 Koerden systematisch vermoord. Van de 10.000 Peshmerga’s (Koerdische strijders) die zich in
Duhok overgaven aan het Iraakse regime, is niets meer vernomen. De Anfal bestond uit meerdere goed voorbereide stappen. Eerst worden de dorpen verbrand (ruim 4.000). Toen daardoor een vluchtelingenstroom op gang kwam, werd iedereen door de geheime politie (Amn) meegenomen.

De mannen tussen de 15 en 70 jaar werden gescheiden van de vrouwen en kinderen. Vervolgens werden zij vervoerd naar een gebied ver buiten het Koerdische gedeelte, waar ze met behulp van bulldozers massaal vernietigd en begraven werden. Meer dan 250.000 mensen raakten ineens dakloos. Dit leidde tot grote vluchtelingenstromen ook naar het buitenland. Toen de internationale gemeenschap hier niet meer omheen kon, besloot men besprekingen te houden over de Koerdische kwestie in Irak.

Dat de Anfal campagne gerekend kan worden tot genocide, bewijst het rapport van Human Rights Watch in de jaren 1991-1994. Dit rapport bevat ooggetuigeverslagen van overledenen. Bovendien zit er ook schriftelijke bewijslast bij dit rapport. Dit wordt geschat op een aantal van bijna vijf
miljoen pagina’s.

Turkije: PKK en Hadep

De belangrijkste en bekendste Koerdische partij is de PKK. Deze is in 1978 opgericht. De gewapende strijd is in 1984 ontstaan na de militaire coup in 1980. De partij staat onder leiding van Abdullah Öcalan, een Koerd afkomstig uit de plaats Urfa in Noord-Koerdistan. Binnen een korte tijd weet deze partij een grote aanhang te verwerven onder de Koerden in Turkije. Later ook onder Koerden in de overige landen. Dit is de eerste partij die geen geweld schuwt tegen Turkse militairen en Koerdische collaborateurs (dorpswachten in Koerdische dorpen). Door verschillende aanvallen op Turkse militaire posten krijgt de partij veel aanzien. Wanneer deze opstanden tegen de Turken uitbreken, worden die met harde hand bestraft door de Turkse staat. Dit leidt ertoe dat de meer gematigde Koerden radicaler worden en dus meer sympathie beginnen te ontwikkelen voor de PKK. Hoe harder de Turkse staat optrad, hoe meer aanhang de PKK kreeg.

Toch zijn er echter nog veel mensen in Noord-Koerdistan die geen affiniteit voelen met deze organisatie, omdat zij tegen geweld zijn. Vaak staan zij voor een groot dilemma, omdat er door beide kanten veel druk op ze uitgeoefend wordt. Het wordt ze bijna onmogelijk gemaakt om neutraal te blijven.

Daarnaast is er de HADEP een democratische geweldloze politieke partij, die ook veel aanhang geniet onder de Koerden in Turkije. Deze partij heeft ook deelgenomen aan de regering, maar werd korte tijd later weer verboden.

Momenteel is de partij weer opnieuw opgezet onder een nieuwe naam, te weten DEHAP. Deze partij is links georiënteerd en zoekt op een diplomatieke en democratische manier naar oplossingen voor de Koerdische zaak in Turkije. Het is echter onwaarschijnlijk dat deze partij ooit enige ‘echte’ invloed kunnen uit kan oefenen.

Ook in Turkije zijn er vele dorpen verwoest en zijn er grote vluchtelingenstromen op gang gekomen. Sommige steden raken hierdoor overbevolkt. Zoals bijvoorbeeld Amed (Diyarbakir), een stad waarvan het inwoneraantal van 380.000 in 1991 is toegenomen tot 1,3 miljoen in 1996.

Het is ook geen geheim meer dat de Turkse staat ook banden onderhoudt met de maffia, dankzij het schandaal in Susurluk in November 1996. Zij worden als huurmoordenaars ingeschakeld tegen de Koerden. Bij een auto-ongeluk in het plaatsje Susurluk in Turkije trof men een belangrijke Turkse parlementariër, en een hoge politiechef aan in dezelfde auto als de grootste maffiabaas van Turkije.

Achterin de kofferbak van de auto werden er pistolen (met dempers) en geld aangetroffen. Drie van de inzittenden van de Mercedes, die met een snelheid van 200 km per uur op een vrachtwagen, zijn op slag dood. De slachtoffers van dit ongeluk waren, Sedat Bucak, parlementariër voor de Partij van Het Juiste Pad, van Tansu Ciller, toenmalig premier van Turkije.

Hij werkt in Urfa, tegen de PKK, met behulp van dorpswachten. Abdullah Catli, leider van de Grijze Wolven. Officiëel gezocht wegens de moord op zeven linkse studenten bij een overval op hun pensioen, vlak voor de staatsgreep van 1980.

Hij werd ook verdacht van betrokkenheid op de moord van de Turkse journalist Abdi Ipekci en de aanslag op de Paus. Catli stond ook hoog op het lijstje van Interpol. Wat ook erg opvallend was, is dat Catli een diplomatenpaspoort met valse naam en gegevens bezat, dat uitgegeven was door de Turkse staat.

Verder bevonden Huseyin Kocadag, de belangrijkste politiechef en een schoonheidskoningin zich in de auto. Alleen Bucak overleefde het ongeluk.

Mesut Yilmaz vroeg om een onderzoek, dat resulteerde in het Susurluk rapport, waarin uitvoerig beschreven staat dat de staat Catli als huurmoordenaar inzette. Andere Grijze Wolven werden gebruikt voor een staatsgreep in Azerbeidzjan en tegen de Koerden en links intellectuelen. Het meest opvallende hiervan is echter nog wel, dat de minister-president Mesut Yilmaz dit openlijk op televisie toegaf. Hij sprak hierbij over bendes binnen de staat, die zich bezig houden met drugshandel, moord en afpersing. Ook deed hij hierbij geheime staatsoperaties uit de doeken.

Iran: KDPI/ Komala

In Iran is er de partij KDPI (Democratische Partij Koerdistan). Deze partij probeert te onderhandelen met de regering, in plaats van te vechten.

In 1989 werd de leider van de KDPI, Abdul Rahman Ghassemlou, vermoord door Iraanse vertegenwoordigers, tijdens een geheime gesprek in Wenen. De Koerden in Oost-Koerdistan hebben beperkte rechten, zoals het spreken van de taal, maar mogen weer niet hun eigen partijen oprichten. Dit mag wel wanneer een partij gericht is op de Islam en niet op de Koerdische identiteit. Het is echter onwaarschijnlijk dat de kleine minderheid van Koerden in Iran recht op zelfbeschikking of autonomie krijgen zullen. Het oprichten van een onafhankelijke Koerdische staat zoals Mahabad in 1946 is dan ook een utopie.

Ook de Koerdische partij Komala, dat ook een splinterbeweging Komala-Revolutionairen heeft, is actief in Iran. Toch hebben zij niet zo veel aanhang als de KDPI. Er is ook nog een ander Koerdische partij uit Oost-Koerdistan, die minder bekend en populair is, de Xebati Shorishgeri Kurdistani-Iran.

Toch schijnen de Koerden in Iran liever te onderhandelen over hun rechten, dan ervoor te vechten. Waarschijnlijk komt dit vanwege het feit dat er veel minder Koerden vervolgd en vermoord zijn, in vergelijking met landen zoals Irak of Turkije. In 1961 heeft de Iraanse regering zelfs een semi-autonome Koerdische provincie in Iran opgezet.

Er is weinig bekend over de Koerdische gemeenschap in Iran en in Syrië. De steden Sine (Sanandaj) en Saqqiz, worden door voornamelijk Koerden bewoond.

Syrië: KDPS/ Kurdish Yekiti Party- Syrië

In Syrië hebben de Koerden niet veel rechten. Het Syrische regime treedt hard op tegen iedere vorm van Koerdisch protest of strijd voor vrijheid. Er zijn rium 275,000 Koerden die geen Syrische nationaliteit en daarmee geen burgerlijke rechten hebben. In de jaren ’30 en ’40 wordt in Syrië het tijdschrift Hawar uitgegeven, door intellectuelen die gevlucht waren voor het regime van Atatürk in Turkije. Dit tijdschrift werd gepubliceerd in Kurmanci.

Dit was mogelijk omdat Syrië nog een Frans mandaatgebied was. Wanneer Syrië onafhankelijk wordt, komt er een einde aan de uitgave van dit tijdschrift.

De burgerrechten die de Koerden daar hebben, zijn zeer beperkt. Toen de Turkse regering Saddat onder druk zette om Öcalan uit te wijzen, koos Saddat toch eieren voor zijn geld en ontzegde Öcalan de toegang tot zijn land. Hierop begon de PKK leider een lange odyssee die eindigde in Italië. Ook op dit land werd zware druk uitgeoefend door Turkije. Er werd zelfs gedreigd met oorlog, een methode die in het geval van Syrië wel vruchten afgeworpen had. Italië weigerde de PKK leider uit te leveren, aangezien hij in Turkije de doodstraf riskeerde. Het is daar grondwettelijk bepaald geen verdachten uit te leveren, wanneer zij moeten vrezen voor hun leven.

Dit resulteerde erin dat Öcalan via Griekse bemiddeling naar een Griekse ambassade in Nairobi (Kenia) werd overgebracht. Daar is de leider ontvoerd en in haden gevallen van de Turkse staat, die door meerdere organisaties zoals de CIA en de Mossad ingelicht. In Syrië woont een groep Koerden waarvan een kleine minderheid behoort tot een orthodox-christelijke stroming. Ook in Armenië zijn er christelijke Koerden. Zij vormen echter wel een heel kleine groep binnen de voornamelijk islamitische Koerdische gemeenschap.

Aantallen en statistieken van Koerden in verschillende landen

Het is algemeen bekend dat de Koerden het grootste volk zijn, zonder eigen land. Er is sprake van een ernstige diaspora over verschillende landen en werelddelen. Vaak is dat een gevolg van de gedwongen deportaties of doordat er dorpen vernietigd zijn.

Tot het Koerdische grondgebied behoort het hele Zuid- Oostelijke deel vanTurkije, een groot gedeelte van, Noord-Irak, West-Iran en Syrië. Verder behoren heel minimale delen van landen zoals Armenië, Georgië, Azerbeidzjan ook tot Koerdische grondgebied.

Buiten dit gebied om zijn er echter elders ook veel Koerden te vinden. In Istanbul wonen er drie miljoen Koerden, die hun dorpen ontvlucht zijn. In Afghanistan wonen er maar liefst 250.000 Koerden. Maar ook in Libanon wonen er veel Koerden, ongeveer 80.000. Het is bekend, dat Abdullah Öcalan, leider van de PKK, daar een trainingskamp had voor zijn soldaten. Maar ook in
verschillende Europese landen zijn Koerden terug te vinden. Zo is er een heel grote Koerdische gemeenschap in Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, België en Nederland. Ook landen als Zweden, Italië, Engeland en Griekenland zijn rijk aan Koerden.

In totaal zijn het er bijna twee miljoen die in deze landen wonen. In Amerika wonen 20.000 Koerden en in Canada zijn dat er 6.000. In Nederland wordt het aantal Koerden op een aantal van 100.000 geschat. De grootste groep van de Koerden (22 miljoen) woont in in Noord-Koerdistan (Turks bezet Koerdistan), waar ze maar liefst 25% uitmaken van de gehele bevolking van het land. Waarschijnlijk ligt het werkelijke aantal hoger, aangezien er geen registratie bijgehouden wordt van de Koerden. Volgens de Turkse staat zijn het immers bergturken en geen Koerden.

Noch officieel noch onofficieel worden de Koerden erkend in Turkije. Ze worden gediscrimineerd, beschuldigd van terroristische activiteiten (vaak ten onrechte). Bovendien is het woongebied van de Koerden ernstig achtergesteld ten opzichte van de rest van Turkije. Er zijn geen medische posten of ziekenhuizen. Praktisch geen scholen. En er is bijna geen openbaar vervoer, er zijn weinig wegen, waardoor vele regio’s slecht bereikbaar zijn.

Zodoende komt het vaak voor dat iemand komt te overlijden aan een simpele ziekte, die met behulp van de juiste medicatie, verholpen had kunnen worden.

Simpelweg vanwege het feit dat de hulp te laat of helemaal niet komt. In Iran maken de Koerden ongeveer 15% van de bevolking uit. Dat zijn ruim tien miljoen Koerden.

In Irak, Syrië en de voormalige Sovjet Unie, wonen respectievelijk 5 miljoen, anderhalf miljoen en 700.000 mensen. Wanneer je al deze aantallen bij elkaar optelt kom je op een totaal van ruim 45 miljoen Koerden over de wereld. Bijna drie keer de bevolking van Nederland (16 miljoen).

Toekomstperspectief:

Gezien de grote taalkundige, religieuze en politieke verdeeldheid onder de Koerden en de betrokkenheid van verschillende landen, is het zeer onwaarschijnlijk dat de Koerden ooit hun eigen staat krijgen zullen. Dit zou immers betekenen, dat zowel Turkije, Iran, Irak en Syrië bereid moeten zijn om afstand te doen van delen van hun land. Het streven van de Koerden zou autonomie binnen de bestaande staatsgrenzen moeten zijn. Dat is wel wat realistischer en ook noodzakelijk, wanneer we kijken naar de vele jaren van onderdrukking en vervolging van de vele Koerden in deze landen.

Alleen wanneer er sprake is van autonomie, zullen de Koerden veilig zijn van vervolging. Aangezien landen zoals Turkije het bestaan van de Koerden of de Koerdische kwestie geheel ontkennen. Ecevit zei in een toespraak: “In ons land bestaat er geen Koerdische kwestie.”

Ook voor de Koerden in Irak zou autonomie gewenst zijn. Met het oog op de huidige ontwikkelingen is echter niet duidelijk hoe de toekomst er voor de Koerden in Irak uit zal gaan zien.

Turkije verzet zich hevig tegen autonomie en invloed van de Koerden in Irak.

De olierijke plaatsen Kerkuk en Mosul worden voornamelijk bewoond door de Koerden en behoren dan ook tot het Koerdisch grondgebied. Volgens Selman is de enige oplossing het land te verdelen in drie staten. Een Koerdische, Arabische en Sjiitische staat. “De Koerden moeten een eigen staat krijgen, daar hebben ze recht op gezien alles wat ze allemaal hebben moeten verduren. Alleen dat kan een oplossing zijn, want het verleden heeft bewezen dat de Arabieren en Koerden niet samengaan.” Volgens Selman is hij niet idealistisch, de kans is er, en die moet met beide handen gegrepen worden.

Van Bruinessen geeft aan dat de besprekingen in volle gang zijn. Ook hij schetst een toekomstige situatie van drie staten of beter gezegd invloedssferen. “Het lijkt erop dat er plannen zijn Irak te verdelen in drie staten, net als het systeem in Amerika. Er is dus centrale regering en een nationale. De nationale regering beslist over alle zaken die betrekking hebben op de posten Defensie, Oliezaken, Financiën en Buitenlandse Zaken. De drie staten zullen dan gecontroleerd worden door Amerika, Engeland en naar alle waarschijnlijkheid Polen.”

Bruinessen zegt dat een Koerdische staat binnen Irak wel heel levensvatbaar zou zijn, omdat de Koerden vanwege hun autonomie toch beschikken over kennis op het gebied van beleidsvoering. “Bovendien bevolken zij de olierijke staten. Ook Turkije wil aanspraak maken op die gebieden, omdat er ook Turken wonen, maar dat is absurd, aangezien het aantal Koerden dat daar woonde en gewoond heeft wel twintig keer zo veel is dan het aantal Turken. Bovendien hebben de Koerden ook goed betrekkingen met buurland Syrië. Turkije zal echter alles wat in haar vermogen ligt, om dit te voorkomen.

Bron: www.azady.nl

PS. Hoe is het om een koerd te zijn in turkije? Dagelijks zoeken de turkse politie confrontatie op tegen de koerden. Dagelijks worden de koerden zwart en gecriminaliseerd gemaakt in de turkse media. Dit is om een koerd te zijn in turkije. Ik zeg edi bese!, basta!, genoeg is genoeg! Mensen wees solidair met de koerden. 


Het teken uit Openbaring 12 is pas op 26 september voltooid.

Aangeleverd door: Sabine Vlaming

Update 25/9/17 

Bij de vaststelling wanneer het Openbaring 12 Teken haar voltooiing vindt, is het belangrijk het perspectief en de context van Johannes, die het Openbaring 12 Teken waarnam en beschreef, als uitgangspunt te nemen. Directe visuele waarneming (i.t.t. geautomatiseerde, via astronomische software programma’s) vanuit ons en zijn perspectief (Patmos, Griekenland) resulteert in een uitgebreider tijdvak van voltooiing dan op 23 september 2017 alleen. Het Teken van Openbaring is op het moment van schrijven dus nog steeds in voltooiing en dit zal zo zijn t/m 26 september 2017. Onderbouwing van deze stellingname vind je in deze video en in deze Openbaring 12 infographic aangevuld met in onderstaand gelinkte blog met aanvullende  bronnen.

Om e.e.a. zelfstandig te kunnen waarnemen en verifiëren, kun je uiteraard de hemel bij zonsopgang en zonsondergang onderzoeken (dan is het Openbaring 12 Teken in delen zichtbaar) alsook middels het web, bijvoorbeeld via TheSkylive.com dan wel door bijvoorbeeld Stellarium te downloaden.

Lees verder op deze blog en bekijk hier onze meest recente video, getiteld: ‘Visible Moon Labor


Ambae volcano erupts in Vanuatu: Red colored clouds reported around the summit, huge lava fountains, high thermal anomalies

Bron: Strange Sounds

Aangeleverd door: Spruitje

Ambae volcano erupts in Vanuatu: Red colored clouds reported around the summit, huge lava fountains, high thermal anomalies

Share on Facebook
Tweet on Twitter

 

Eruptive activity of Ambae volcano in Vanuatu is now evident on satellite imagery and high thermal anomalies have been detected.

The Alert Level for Ambae volcano has been raised again to Level 4. Locals are reporting red-coloured clouds around the summit.

Lees en kijk verder:  http://strangesounds.org/2017/09/ambae-volcano-eruption-vanuatu-pictures.html


Nearing Midnight

Aangeleverd door: Spruitje

Sep 25, 2017

Anti-Russian Sentiment at Danger Levels

U.S.-Russia relations have been in a downward spiral ever since Russia’s 2014 annexation of Ukraine’s Crimean peninsula. Another catalyst for friction is Russia’s alleged meddling in the U.S. presidential elections in 2016.

The left is so fixated on taking down the Trump Administration that they have built Russia into the source of all evil. Vladimir Putin is a ruthless dictator, but there is reason why we need to pay him some measure of respect—he is the only person on the planet who can destroy the United States at will.

In July, Democrat Operative Paul Begala suggested to a CNN panel that we should retaliate by bombing Russia’s KGB headquarters over the alleged election interference. There were six people at the table, and no one bothered to point out the craziness of bombing a nation with 2,000 nuclear weapons aimed at us.

President Trump and Putin have personally tried to smooth relations, but the Washington establishment has been able to veto any plans for de-escalation. Congress recently voted to put new sanctions on Russia. The bill passed the House by 419-3 and the Senate 98-2; which is a rare bipartisan vote for a Congress that is deadlocked on most issues.

A series of tit for tat diplomatic expulsions began last December when President Obama kicked out 30 Russian diplomats from the U.S. and seized Russian diplomatic compounds in New York and Maryland. The Kremlin waited until late July—in hopes the Trump Administration would reverse the course set by its predecessor. But then it ordered the U.S. to reduce its diplomatic staff in the country by 755 people and seized two U.S. diplomatic properties in Russia.

In response, the U.S. ordered Russia to shut its consulate in San Francisco. Because the Russians were only given a couple days to clear out, they had to frantically burn secret documents. The local media made light of the smoke pouring from the roof.

The latest retaliatory measures had Moscow pulling U.S. diplomats parking privileges.

Several Hollywood celebrities have joined the anti-Russia bandwagon. Director Rob Reiner has helped form a new group called the Committee to Investigate Russia, to highlight what is known about the Russian threat to interfere with American elections and other institutions. Morgan Freeman made a bizarre PSA for this group saying, “We Are at War With Russia.”

The constant attacks against Russia will likely motivate Putin to cause trouble for America. There are already signs that he is working to undermine the sanctions against North Korea. At least eight North Korean ships have left Russia with a cargo of fuel and they are headed for their homeland despite declaring other destinations. U.S. officials say that changing destination mid-voyage is a hallmark of North Korean state tactics to circumvent the international trade sanctions.

There are also signs that Russia is allowing smugglers to sneak goods across the Russian and North Korean border. If there is clear evidence of Moscow’s violation of the sanctions, our relations with Russia will obviously go from bad to worse; if that is even possible at this point.

Another way for Russia to get back at America is to cause trouble for our key ally, Israel. Putin has been allowing Iran to ship weapon’s into Syria. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu was so concerned about Iran’s presence in Syria, he flew to Moscow to meet with Putin. They came to an agreement that Russia will play a pivotal role in maintaining “The peace.”

“Putin doesn’t want to lose Iran or Israel,” said Andrey Kortunov, director general of the Russian International Affairs Council.

We know from prophecy that Russia is going to side with the Arabs in an attack on Israel. I don’t know if this rabid hatred of all things Russian will be a direct cause of the Gog-Magog invasion. It certainly creates the environment for Putin to make a daring move that would shock the world.

“And the word of the LORD came unto me, saying, Son of man, set thy face against Gog, the land of Magog, the chief prince of Meshech and Tubal, and prophesy against him, and say, Thus saith the Lord GOD; Behold, I am against thee, O Gog, the chief prince of Meshech and Tubal:

And I will turn thee back, and put hooks into thy jaws, and I will bring thee forth, and all thine army, horses and horsemen, all of them clothed with all sorts of armour, even a great company with bucklers and shields, all of them handling swords” (Ezekiel 38:1-4).

–Todd


Revelation 12 Disappointment or Determination

Saturday, September 23, 2017, has come and gone by the time you get this. I’m writing this on Sunday, September 17, 2017. If you are reading this when it is posted on the evening of September 24, 2017, or later, and you know Christ for salvation, the Rapture hasn’t occurred.

If you aren’t reading this because you are no longer on the planet, or it was never posted because there was no one here to post it, then my commentary is inconsequential. But if you are a believer and you invested heavily in the notion that the date, September 23, and the Revelation chapter 12 Scripture pointed to the Rapture of the Church, you might find the considerations herein worthy of your time.

This is not to point fingers of shame at those who were invested in the September 23 date as tied to Revelation 12. There were many chronological and astronomical/astrological statistics and postulations to support a case that the date and the signs in the heavens meant something of prophetic significance was afoot.

Many–including some colleagues and friends of mine–believe that the sign in the stars that converged on September 23 didn’t necessarily point to the Rapture. They believe these strange comings-together of astral bodies is a confirmation from the Lord that the end times are here and Christ coming to put an end to man’s rebellion is imminent. These same colleagues and friends, thus believe–and I agree–that they haven’t violated the “doctrine of imminence” regarding the unknown time of the Rapture of the Church.

I won’t attempt to defend those who did dogmatically predict that September 23, 2017, was definitely when the Rapture would happen. There is no pinpointing the exact day and hour of Christ’s coming for the Church. Jesus said so.

To make such predictions is to enter into the folly that so many down through the years have entered. The result is the same. The Rapture did not occur on September 23. What else can be said?

Their disappointment, if they were totally invested in the proposition of Rapture on September 23, is no doubt profound. I, myself, wish it would have happened on that date. As a matter of fact, I prefer that the Rapture happen right now while I’m writing this on September 17.

Now, what do we do from this point forward? I believe we go from disappointment to determination.

We don’t have to look at perceived astronomical, astrological, and other anomalous signs to know that Christ’s return is imminent. We don’t have to look longingly each year for the Jewish holy days–the feasts, etc.–in thinking on the Rapture of the Church.

There are signals of the prophetic stage-setting sort that make it crystal clear concerning the time and season in which this generation finds itself.

The Gog-Magog coalition is practically 100 percent formed. Russia (Rosh), Iran (Persia), Turkey (Torgomah), and all the Arab world of the Middle East are gathering north of and surrounding Israel.

China and the kings of the east are growing in strength and leering westward.

The globalists elite and their minions are in a rage to bring in the Antichrist regime, even though they perceive their quest as attempting to establish Utopia.

The nations of the world are in economic and civil chaos. They are in perplexity with great distress at the center of their troubles.

There is a developing religious universalism in which the pope and many so-called Protestant pastors are proclaiming many ways to God and salvation.

Nature seems to be spinning up as part of the great end-times storm that is most certainly on its way.

Rather than suffer in the throes of disappointment because dates and prophetic events don’t work out to fit human calculus, let us be determined to serve our individual and corporate–heavenly–purpose. Let us lift the Name of Jesus during the time between now and when He comes for us who are called by His Holy Name.

We are not left without understanding of the lateness of these last days.

Ye are all the children of light, and the children of the day:
we are not of the night, nor of darkness. (1 Thessalonians 5:5)

Even so, come, Lord Jesus.

–Terry

Sep 18, 2017

The Yellowstone Area Continues to Rumble

The greatest natural disaster threat to America is the Yellowstone caldera. We could be hit be 1000 category 5 hurricanes and still be nowhere near the danger of this super volcano in Northwest Wyoming. It  only explodes once in a distant blue moon but when it does, the volume of ash is stunning. During its last eruption 100 cubic miles of ash were deposited over half of the continental U.S.

A Yellowstone eruption would simply mean the end of the United States as we know it. The population of several states would drop to zero. The breadbasket of the Midwest would be decimated. The eruption event could go on for over many decades.

The federal government has been eternally optimistic about the Yellowstone earthquakes. When they began in June of this year the U.S. Geological Survey said they would only last a few days.

Yellowstone is now the site of the longest earthquake swarm ever recorded with 2,357 quakes registered since June. There was a swarm in 1985 that recorded 3,000 earthquakes, but it ended after three months. Yellowstone shows no sign of going back to sleep.

The ticking time bomb of Yellowstone became all the more concerning when another swarm of earthquakes began just down the road in Southeast Idaho. The earthquakes began shortly before 6 p.m. on September 2nd. On that day, Soda Springs registered a magnitude 5.3 earthquake. This is the largest event since 1983, when Idaho’s biggest earthquake, a 6.9 temblor rocked for about a minute at the Lost River Fault beneath Borah Peak (Idaho’s tallest mountain).

Since the September 2nd, 10 quakes in the 4 magnitude have occurred. Bannock County Sheriff Lorin Nielsen said he’s been a law enforcement officer in Southeast Idaho for over 40 years, and during that time there’s never previously been so many earthquakes occurring in such a short time frame.

The U.S. Geological Survey says that the Idaho quake is not directly related to the Yellowstone caldera. Since Soda Springs sits in an active volcanic region, it has some connection to the plumbing of the underground magma chamber.

The people who think the government is hiding information from us have all the more reason to wonder when NASA offered a solution to the problem of a Yellowstone eruption; the space agency has hatched a plan to prevent it from happening by drilling into the volcano and pumping in cooling water.

The Department of Energy and the Massachusetts Institute of Technology already assessed what it would take to tap the caldera. An MIT model assumed that we could withdraw 20 gigawatts of power. That’s approximately the power generation of 10 coal-fired Power Plants.

The model calls for 160 injection wells that would need to drill down to around 4 miles underground. Individually, the wells would be spaced about every 0.9 miles along Yellowstone’s boundary and use directional drilling techniques to bore into the magma chamber.

Water would be pumped through the boreholes into the hot rock and then return to the surface at a temperature of more than 600 degrees Fahrenheit. This would then be used to drive turbines and generate electric power.

Nations like Iceland have made use of volcanic steam that comes to the surface of the earth. There is no country that has drilled into a lava chamber to tap its energy. The key reason is that the technology does not exist. The extreme heat would make this type of deep drilling impossible.

Even if we had the right technology, it would take hundreds of years to cool down the Caldera. The magma chamber under Yellowstone is enormous in size, measuring 30 miles by 45 miles and hundreds of miles deep. The volume of water needed to cool such a large magma body would be enormous. We would need to pump the volume of a great lake into the magma system to even make a dent.

I suppose it is unlikely that Yellowstone will blow up and kill us all. If it doesn’t go back to sleep, it seems questionable that the government would ever raise the danger level. The world is in the grip of such a profound state of spiritual blindness that the most reasonable attempt to curtail risk is beyond reach.

“The god of this age has blinded the minds of unbelievers, so that they cannot see the light of the gospel that displays the glory of Christ, who is the image of God” (2 Corinthians 4:4).

–Todd


Seduction in the Storm

We are currently writing a book called Deceivers: Exposing Evil Seducers and Their Last-Days Deception.” I say “we” are writing it, because it is to be one of my books that presents a compilation of chapters by some of the most recognizable names. These include Todd Strandberg, Jan Markell, Dr. Dave Reagan, Gary Stearman, Dr. Gary Frazier, and others.

Jesus, while sitting on the Mount of Olives with His disciples nearly two millennia ago, gave as His first forewarning that, in the last days, deceivers will be in abundance. Certainly, there is deception at every level at this present time in human history.

Ruminating over the book we are in process of writing, the thought came that we have on the front burner of headline news a storm-like combination of signals harboring seduction and deception that begs exposure.

The primary foretellings I would like to look at that Jesus gave while answering His disciples’ question—“What will be the sign of your coming and of the end of the age?”include the following:

1) There will be distress of nations with perplexity.

2) There will be wars and rumors of wars.

3) There will be earthquakes in various places.

4) The seas and waves will be roaring.

5) Nation will rise against nation.

During all of this last-days storminess, Jesus said, there will be deceivers and great deception. Again, this is the subject of our upcoming book. But, I would like to consider for our purposes here a peculiar seduction within the end-of-days storm that is assaulting this generation:

1)There will be distress of nations with perplexity.

We have only to consider recent news to validate this Olivet prophecy by the Lord.

The national and world economic distresses are phenomenal. America’s own national debt is right at $20 trillion. The unfunded liabilities for the nation exceeds $200 trillion. The world at large has economic circumstances that are maybe not so large, but just as perplexing to those trying to deal with the problem.

2) There will be wars and rumors of wars.

There exists at present, one of the most troubling confrontations since the Cuban missile crisis of 1962.

The North Korean dictator Kim Jong-un threatens to launch hydrogen bomb tipped ICBMs at the U.S. and our possessions and allies. Whether he has this capability is a matter of conjecture. But, the threat is there.

Other rumors of potential wars can be found without effort simply by thinking on Israel and those blood-vowed to remove the Jewish state from the planet.

The cold war might again become reality in the near future. This, with Russia and China building massive military forces even at the expense of Russia’s already-dire economic circumstances on the one hand and China’s desire to, for its own benefit, interact commercially with other nations on the other.

Rumors of war are everywhere one looks on the geopolitical horizon.

3) There will be earthquakes in various places.

Most recently, while hurricanes Harvey and Irma devastated portions of the U.S. mainland, an 8.2 earthquake struck Mexico.

Swarms of earthquakes up to 5.3 on the Richter Scale continue to shake the infamous Yellowstone caldera region, causing alarm even among seasoned, professional seismologists.

Earthquakes make much of the Middle East quiver on a regular basis. They are occurring in “various places” at most every hour of every day.

4) The seas and waves will be roaring.

There’s no question that the literal seas and waves have been roaring as of late. Again, Harvey and Irma were given 24/7 coverage on practically every news channel over recent days.

But, I believe the Lord was prophesying mainly about figurative seas and waves roaring in this particular foretelling while atop Mt. Olivet.

The peoples of the world are indeed in tumult. Europe is rioting because of economic turbulence. The Arab world is often in tumult against the hated Israel and against each other. America boils with clashes fomented in many cases by thugs paid to stir trouble in our city streets.

The seas and waves, both figurative and literal, are roaring.

5) Nation will rise against nation.

We have looked many times at the term “nation” in this prophecy Jesus gave.

The root of the word for “nation,” here, is the Greek word ethnos. This means that in the days just before Christ’s Second Advent (Revelaton 19: 1) there will be great strife of one racial group against another.

Certainly, these kinds of conflicts exist at this very moment everywhere across the planet –including within our own borders. All we must do to understand this is to look at the groups known as the white supremacists and Black Lives Matter to see the reality of this prophecy taking place in our own time. –And we are at least seven years away from Christ’s Second Advent when Armageddon will be raging.

So, we can conclude that we are in the beginning of the great, end-times storm about which Jesus forewarned. Now, to look at the peculiar seduction that I believe is taking place as part of Satan’s deception that is, perhaps, at the eye of this prophetic storm.

The following news story, I hope, will help make the point I wish to make.

Sure, the US has a National Flood Insurance Program, but who’s covered by it? Besides, the Program was already $24 billion in debt by 2014 largely due to hurricanes Katrina and Sandy. With total costs of Harvey estimated at $200 billion or more, and Irma threatening to cause far more damage than that, where’s the money going to come from?

It took an actual fight just to push the first few billion dollars in emergency aid for Houston through Congress, with four Texan senators voting against of all people. Who then will vote for half a trillion or so in aid? And even if they do, where would it come from?…

Trump’s plans for an infrastructure fund were never going to be an easy sell in Washington, and every single penny he might have gotten for it would now have to go towards repairing existing roads and bridges, not updating them -necessary as that may be-, let alone new construction.

Towns, cities, states, they’re all maxed out as things are, with hugely underfunded pension obligations and crumbling infrastructure of their own. They’re going to come calling on the feds, but Washington is hitting its debt ceiling. All the numbers are stacked against any serious efforts at rebuilding whatever Harvey and Irma have blown to pieces or drowned. (“After the Storms Are Over: America Can’t Afford to Rebuild, Zero Hedge,”By Tyler Durden, September 10, 2017)

The author paints the direst portrait of the results the storms will bring to America. (You must read the complete piece to get the full impact.) And, I would agree completely with his assessment of the situation–that is, if I didn’t know “the rest of the story,” as Paul Harvey used to say.

The world’s economies, as I have written many times, are intricately, inextricably linked to that of America. That’s why I build my thoughts on things that are likely to happen–prophetically speaking–upon the American model. If this nation implodes—comes crashing down–the whole world will be sucked into the vortex caused by the collapse.

Jesus tells us that, like in the days of Noah and of Lot, people at the time of his next catastrophic intervention into history will be buying, selling, planting, and marrying–doing all the normal activities of life. I believe, because it is Jesus who predicts the buying, selling, etc.,– that it will be far more than normal in its reality. I believe we are about to see an economic boom.

Somehow, some way–I don’t presume to know how–all of the destruction taking place now because of the hurricane damage might well turn out to be catalyst for the prophesied building, buying, and selling Jesus foretold that day atop the Mount of Olives.

The “seduction” I believe wrapped up in all of this might well reside within the good economic times that could result from the rebuilding—i.e., the economic boom that might be on its way might take people’s thoughts even farther from God. The seduction just might produce the think-not generation that Jesus prophesied will be doing anything but giving consideration to God and eternity:

Therefore be ye also ready: for in such an hour as ye think not the Son of man cometh. (Matthew 24:44)

Donald Trump is a builder perhaps unparalleled in history. Could it be that he is president of the United States for just this moment in regard to Jesus’ days of Noah, days of Lot prophecy?

–Terry