BOINNK!!!

Silvia Videler
Subscribe

De waarheid omtrent de banken

april 21, 2014 By: silviavideler Category: Actueel, Eindtijd ontwikkelingen

Plaatje bij De wet die alle bankrekeningen op nul kunnen zetten
De grootste westerse banken in de wereld, ook zij die zijn genomineerd met de titel ‘too big too fail’ zijn failliet. Of zijzelf, raden van bestuur, centrale banken of regeringen het nu wel willen weten of niet, het is gedaan met de banken.

Pasen-Pesach

april 20, 2014 By: silviavideler Category: Actueel, Bijbelstudies en Bijbelse onderwerpen

tip van Manon van Drunen

Bijbelstudie van Wim Jongman

Bijbelstudie:

Teksten rond de dood en de opstanding van de
HEER JEZUS CHRISTUS.

In deze studie worden de omstandigheden rond de kruisiging van Jezus besproken en bezien op welke dag, de dag is waarop de Heer is opgewekt uit de doden, verder hoe betrouwbaar de bijbel is in alle uitspraken.
In Daniël 9:26 staat een merkwaardige profetie :en na deze 62 weken zal een gezalfde worden uitgeroeid, terwijl er niets tegen hem is; en het volk van een vorst die komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronde richten, maar het einde zal zijn in de overstroming; en tot het einde toe zal er strijd zijn; verwoestingen waartoe vast besloten is. En hij zal het verbond van velen zwaar maken een week lang; in de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden: en op de vleugel van gruwelen zal een verwoester komen, en wel tot aan de voleinding toe, en waartoe vast besloten is, dat zal zich uitstorten over wat woest is.

In de helft van de week, en dat is letterlijk genomen, op de woensdag toen is er iets gebeurd dat de noodzaak van slachtoffer en spijsoffer onnodig heeft gemaakt. Het enige wat daartoe is gebeurd is, is dat de Here is gestorven.
Dit is het uitgangspunt geweest van deze studie en dat er een aantal schriftgedeeltes zijn die deze zienswijze steunen zullen we verderop zien.
In Matth. 12:40 zien we hoe Jezus zijn eigen dood beschrijft dat is het kenmerk van de Messias, hieraan kan men Hem herkennen en als het anders is, dan is die een bedrieger.

Het moet dus heel nauwgezet zijn precies als volgens de schrift wordt voorzegd. Want gelijk Jonas drie dagen en drie nachten was in de buik van de vis, alzo zal de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten zijn in het hart der aarde. Kenmerken die niemand in de hand heeft, die niemand kan regisseren.
In Joh. 2:19 staat  binnen drie dagen zal Ik hem doen herrijzen. Het mag dus ook niet langer duren.

Hoe kunnen we weten wanneer de opstanding moest plaats vinden, zo zal nu de vraag luiden.
Wel we weten dat de Heer tegen de avond is gestorven en dus drie dagen en nachten later ook weer op moest staan, volgens zijn eigen woord en geen dag en een nacht minder zo als de huidige lezing ons wil laten geloven. M.i. komt alles in de bijbel  zeer nauwkeurig. De Roomse bisschoppen hebben in de 2e en 3e eeuw een aantal aannames gedaan die hun keus voor de Zondag als heilige dag moesten bevestigen.
Laten we eerst zien in welk tijdvak dit zich allemaal heeft afgespeeld.
Het tijdstip van het Pascha wordt in de volgende bijbelgedeelten omschreven.
Lucas 22:1 – Het feest der ongezuurde broden, dat Pascha wordt genoemd, naderde.
zie Lev. 23:6 en volgend. – Op de 14e Nisan in de avondschemering is het Pascha. zie Numeri 9. – In de avondschemering op de 14e Nisan is het tijd voor het Pascha.

  • Lucas 22:7 – De dag der ongezuurde broden kwam waarop het Pascha moest geslacht worden.
    Matt. 26:17 – op nu de eerste van de ongezuurde wij bereiden voor u het Pascha? (grondtekst)

Let er op dat het feest van de ongezuurde broden na het Pascha komt. Die was er nog niet geweest. Op de middag wordt het lam geslacht en in de avond gegeten dan komt de eerste dag van de ongezuurde broden welke een Sabbat is evenals de laatste dag van dit feest een sabbat is.
Op de 15e Nissan is het feest der ongezuurde broden. Deze dag is als een sabbat en het paaslam is dan reeds geslacht en gegeten op de 14e Nissan in de avondschemering.
Hier zien we een hiaat optreden in de voorschriften en de evangeliën van Matth. en Lucas, want Jezus wordt veroordeelt in de nacht voor en op de dag der voorbereiding.
Volgens de gewoonte van de joden ging de Here voor het Pascha op weg naar Jeruzalem  en kwam zes dagen voor het Pascha aan in Bethanië.
Als we de huidige dag aanhouden heeft Jezus de reis op zaterdag gedaan, want de veroordeling volgens Matth.26:2 was op paasfeest. Dit is niet juist want Jezus ondernam geen grote reizen op de sabbat maar kwam op vrijdag aan
Dan bleef Jezus de sabbat over in Bethanië, (Joh. 12:1) die s’avonds begint en was er een maaltijd in het huis van Martha en Maria. Hier is de voetzalving

  • Volgens Marcus 14:1-3. was het ten huize van Simon de melaatse dat Jezus word gezalfd op het hoofd
    en vlgs. Joh. 12:1 ten huize van Lazarus dat Maria de voetzalving verricht.

De volgende dag (Joh. 12:12) kwam de Here naar Jeruzalem, binnen gehaald als Koning en als Lam. De 10e Nissan. De eerste dag van de week. Hij gaat naar de tempel, veegt dan de tempel schoon, (met het recht als koning) en gaat in de avond terug naar Bethanië. Het is dan avond de 11e Nissan. De volgende dag de 11e, de tweede dag van de week, gaat Hij terug naar Jeruzalem en onderweg wordt de vijgenboom vervloekt.
Gaat naar de tempel en krijgt de vraag naar de bevoegdheid.
Na gelijkenissen en redes gaat het verder in Matth. 26 met de opmerking “Weet dan dat over twee dagen het Paasfeest gehouden wordt”.
Dat is dan op de donderdag. Dan op de avond als de 12e Nissan begint, de maaltijd bij Simon in Bethanië en de dag daarop als in de avond de 13e Nissan begint, is er de instelling en viering van het Heilig Avondmaal. Op de dag van deze 13e Nissan die daarop aansluit, is de Here gekruisigd op de “Dag der voorbereiding”.

Dus NA de intocht in Jeruzalem ging Jezus 2 maal terug naar Bethanië. zie Matth. 21:17-18 en gaat de volgende dag weer terug naar Jeruzalem
Hierna komt dan de viering van het Pascha door de Heer met de discipelen zie Marcus 14 en de instelling van het Avondmaal.
De traditionele uitleg zegt dat dit op de donderdag viel, maar we zien dat het ook mogelijkerwijs op de woensdag kan zijn geweest.
Dit klopt heel precies met de tijd die Daniël al heeft geprofeteerd, de Engelsman Anderson heeft dit al berekend voor ons en de tijd dat een woord is uitgegaan tot herstel en de datum tot de gezalfde, (Daniël 9:25), is 69 jaarweken. De dag waarop een woord uitging was het bevel van Arthasasta op 14 maart 445 voor Christus tot aan de intocht op 6 april in het jaar 32, is 173.740 dagen

Delen we dat door 360 dagen, het aantal dagen van een profetisch jaar, dan komen we op precies 483 jaar en op de datum van zondag 6 april, dat de bevolking Jezus binnen haalt als koning.
De Heer zegt dan ook “och dat ge deze dag verstond”. Deze dag was al voorzegt.
Op de dag van de voorbereiding wordt de Here berecht en veroordeelt en gekruisigd als het paaslam dat dan nooit meer hoeft te worden geslacht.
In die avond viert Israël het Pascha.

De eerste uitspraak van Jezus is dat het teken van de Messias was, dat hij drie dagen en drie nachten begraven was en daarna zou opstaan als volgens de traditie Jezus op vrijdag het laatste uur stierf, dan zou hij drie dagen en drie nachten later opstaan en dat was maandagavond het laatste uur. Als dit juist is dan is het verwijt van de engel aan de vrouwen bij het graf niet juist want dan zouden ze (als ze zich dat al hadden herinnerd ) op maandag  de derde dag zich daaraan schuldig hebben gemaakt.
Nemen we donderdagmiddag dan is de opstanding in de nacht van de eerste dag der week.
Dat Jezus op de dag der voorbereiding terecht heeft gestaan lezen we in de volgende teksten.
Matt. 27:17 En op het feest was de stadhouder gewoon het volk een gevangene los te laten welke men wilde. Deze vrijlating was een paasgewoonte.

Maar de zin nu ze toch bijeen waren geeft aan dat dit naar voren wordt gehaald. De menigte was niet voor dat doel bijeen, maar om Jezus zijn veroordeling te aanschouwen.
Joh. 19:12-14, het was de voorbereiding van het Pascha. ongeveer het zesde uur. (Romeinse tijdsindeling )
Hier staat Jezus op de dag van de voorbereiding voor de rechterstoel van Pilatus.
Nu zijn er twee uitleggingen de eerste dat als de wekelijkse sabbat samen viel met de paassabbath dan was deze groot. 2 dagen.
De tweede uitleg is dat de paassabbath altijd een grootsabbath is.
Johannes beschrijft het zo dat Jezus het Paasoffer is.
Een andere uitleg is dat op de 14e Nisan een lam werd geslacht en op de 16e een ram werd  geofferd. En dat de Here op de 16e is gekruisigd.
De gedeeltes die het tijdstip van de dood van Jezus omschrijven.
Joh. 19:42 – Daar legden zij Jezus neder wegens de Voorbereiding der joden, omdat het graf dichtbij was. De voorbereiding voor de Grootsabbath, zie Joh. 19:31. Een grootsabbath is de paschasabbath, dit volgens Joh. 19:14. – De huidige uitleg is dat dit  de 14e Nisan is en vrijdag, maar dit is niet uit de bijbel te bewijzen.
Joh. 19:42 Daar legden zij Jezus neder wegens de Voorbereiding der joden, omdat het graf dichtbij was.
Matt. 27:62. Des andere daags nu St.V. of De volgende dag N.B.G., welke is NA de voorbereiding, vergaderden de overpriesters en de farizeërs tot Pilatus, zeggende: Heer, wij zijn indachtig dat deze verleider, nog levende, gezegd heeft: Na drie dagen zal ik opstaan.
Hier wordt als we de de huidige uitleg volgen, wel heel iets typisch gedaan.
Op de sabbat wordt er dan een vergadering belegt en gaat men gezamenlijk naar Pilatus.
M.i. is dat een vergadering op de paas­sabbath . Men kwam op de paassabbath bij elkaar, en niet op de sabbat, vroom als ze waren, maar op de paassabbath, dan was er geen absoluut werkverbod.

Dan een van de andere sleutels tot de tijd van de opstanding, is het tijdstip van het bezoek aan het graf.
In  Marcus 16 staat: – en toen de sabbat voorbijgegaan was, hadden Maria van Magdala en Maria van Jacobus en Salomé specerijen gekocht, opdat ze kwamen en Hem zalfden.
In Mattheus, Laat na den sabbat, tegen het aanbreken van de eerste dag in de week.
Ook de andere evangeliën volgen dezelfde lijn, we lezen, – Lucas 24:
En op de sabbat rustten zij naar het gebod, maar op de eerste dag der sabbatten gingen zij reeds vroeg in de morgenstond met specerijen, die zij gereed gemaakt hadden, naar het graf.
Het was nog donker, zoals we in Mattheus kunnen lezen.
Wij mogen dan wel onze hand lichten met de sabbatsrust maar deze vrouwen niet, ze hadden deze specerijen gekocht en klaar gemaakt op de paassabbat, en rusten op de sabbath-zaterdag en gingen zo vroeg als het maar enigszins kon en nut had, want als ze bij het graf kwamen moest het natuurlijk al wel licht zijn, wat moet je anders in het donker in een graf doen.
Als de vrouwen rusten op de sabbat, wanneer hadden ze dan de specerijen moeten kopen en klaar maken?
Als we de grondtekst van Matt. 28:1, lezen staat daar: Laat maar ­ OP ­ sabbat, op het licht wordende tegen de eerste dag der sabbatten, (zo staat het in de grondtekst, letterlijk vertaald) kwam Maria van Magdala en de andere Maria bezien het graf.
Noot:
Over het woordje ­ over ­ is geen duidelijkheid of de Griekse tekst deze vertaling wel toestaat, maar dan nog als we het dan vertalen zoals het nu is gedaan dan wordt het ook vreemd.
Het eerste uur begon om 6 uur in de morgen. (de joodse tijdindeling)
De toevoeging dat het gaat om de wekelijkse sabbat is nodig vanwege de paassabbat. De sabbatsrust duurde tot 6 uur s’avonds de vorige dag.

Tijdstip van de verschijning van Jezus.
De Here verscheen op de eerste dag van de sabbatten, de eerste keer aan de volgelingen.
We lezen in Marcus 16:9, En als (Jezus) opgestaan was. Des morgens vroeg op den eerste dag (week) verscheen Hij eerst aan Maria Magdalena (st.vert.), de Marcus vertaling van de N.B.G. is fout. Deze vertaling is meermalen aangepast aan de huidige opvattingen en geen juiste vertaling. Er staat op de eerste dag der sabbatten.
Dan verschijnt de Heer aan de Emmausgangers, daarna aan de discipelen.  Tussen de regel dat de Heer was opgestaan en de verschijning van de Heer staat een punt, het is dus geen doorgaand feit.
Het opmerkelijk dat de Here nooit op de sabbat aan de discipelen verscheen.
Er is nu de gedachte dat de eerste dag daarom de dag des Heren is genoemd, omdat dat de dag was waarop de Here bij de discipelen kwam. Toen ik dat wilde bewijzen uit de bijbel, kwam ik er achter dat dit niet juist is, want 8 dagen later op maandag verschijnt de Heer opnieuw aan de apostelen nu Thomas er ook bij is en dit feit maakt van de maandag geen bijzondere dag en later als ze aan het vissen zijn nog eens, maar nooit op de sabbat.
Men kan aan de zondag alleen de naam toe kennen, als de dag waarop de Heer als eersteling van de oogst is bewogen voor God de Vader. Dat op die dag de Heer voor het eerst verschenen is aan de discipelen. De zgn. “Eerstelingendag”.

Verder is de benaming in de bijbel voor de Dag des Heren zoals in Openb. veeleer de benaming voor de oordeelsdag en als Johannes dan ook in de Dag des Heren is dan is hij opgenomen in die dag. Overigens ook al zou dat niet zo zijn dan nog geeft deze tekst absoluut niet aan dat dit de eerste dag van de week is.
De Dag des Heren kan ook de zaterdag zijn.
Er is een fout gemaakt  die ligt in het feit dat er geen onderscheidt was (en meer is) tussen de paassabbath en de gewone sabbat en dat op dat moment moet worden gerekend met delen van een dag om tot drie dagen te komen. Dat zal dan lukken misschien, maar we komen nog steeds niet aan drie nachten.
Ik voor mij geloof niet dat God zo omgaat met Zijn woord, en dat als we menen dat het fout is, zullen we geen eigen conclusies moeten trekken, maar moeten doorstuderen om achter de ware toedracht te komen uit het bijbelwoord.
De Heer heeft werkelijk drie nachten en dagen in dodenrijk doorgebracht en zelf daar heeft Hij het evangelie gepredikt aan die geesten die eertijds ongehoorzaam waren geweest toen de lankmoedigheid Gods bleef afwachten in de dagen van Noach terwijl de ark in gereedheid werd gebracht, dit volgens 1 Petrus 3:20
Het is onbegrijpelijk dat in kerken elke zondag wordt voorlezen als een gebod van God dat we op zaterdag moeten rusten, en het niet doen zoals de apostelen en eerste kerken gewoon waren om op de vrijdagavond de arbeid te staken en te rusten naar Gods gebod. Die alleen op de zaterdagavond bijeen kwamen voor het avondgebed, wat gebeurt in het bijbelgedeelte wat wordt beschreven in Hand. 20:7 de sabbat eindigt n.l. om 6 uur s’avonds en kwamen  de volgende morgen voor het ochtendgebed bijeen. Zelfs in de commentaren op dit gedeelte wil de opmerking het brood breken helemaal niet zeggen dat dit een Heilig Avondmaal was, omdat dit ook een aanduiding was voor het nuttigen van een gewone maaltijd.
Ook dan bracht men op de eerste dag der sabbatten de gaven mee. Ook hier alweer de foutieve veronderstelling dat men 1 maal in de week een dag had waarop men bij elkaar kwam. Nee men kwam elke dag twee maal bij elkaar voor gebed.  Deze opmerking in de bijbel geeft absoluut niet aan dat men op de zondag een rustdag had.
Maar de kerk als instituut heeft meer veranderd en tot op de dag van vandaag is dit niet hersteld, feesten inzettingen, ze zijn naar willekeur veranderd en toegevoegd.
Ook de Here vroeg om zijn verbond te gedenken terwijl men het Pascha viert.
Maar wij komen op die datum niet bijeen zelfs niet om het avondmaal te vieren, laat staan het Pascha.
Er wordt dan gezegd, dat zijn we niet zo gewend. Als Luther ook op deze manier had gedacht waren we nog onder het pausdom.
Kerstfeest het feest van het z.g. christendom (om nog maar niet te spreken van de kerstmis) is ook zo’n toevoeging. Nergens in de bijbel staat de geboortedatum van onze Heer. Maar de nostalgie viert dan hoogtij en zal wel nooit meer uit te bannen zijn.
We zouden ons eens goed moeten bezinnen als gemeente  of de Here dit nu van ons vraagt en op de vraag welke geboden we moeten houden of als we ze dan houden, hoe we ze moeten houden, zonder dat we daarin wijzigen.
Of hebben wij als kerk de vrijheid om hier in te grijpen?
Bij bestudering van de kerkgeschiedenis zien we dat op het concilie van Nicea in het jaar 325 de zondag wordt aangewezen als de enige rust/feestdag en de gemeenten die gewoon was de sabbat te rusten en de zondag met een samenkomst te vieren, als de eerste dag van de opgestane Heer, het verboden wordt om de sabbat te houden en in de plaats daarvan wordt de zondag als rustdag aangewezen, zelfs heeft het concilie de datums van de feesten gewijzigd, met als reden om deze niet meer te vieren samen met die gehate joden.
Dit is overigens een concilie die meer bepaald wat de christen moet geloven en niet zoals het eerste concilie van Jeruzalem, waarin wordt besproken van: hoe gedraagt een christen zich en waaraan herkend men hem. Is dat door de werking van de H.Geest of machtsuitoefening?
De christenen uit Rome en Alexandrië zijn de eerste gemeentes die stoppen met het houden van de sabbatdag.
De zondag als rustdag wordt het eerst bij Justinus Martyr in de 2de eeuw vermeld.
De kerk wordt een staatskerk en gebruiken uit het voorchristelijk Rome worden gangbaar, als: gebruik van wierook, stola, het branden van kaarsen, aanbidding van heiligen,
Ten aanzien van de rustdag leert de R.K.kerk in de catechisatielessen (de 6e uitgave van 1950) ook nu nog dit aan de kinderen: Het derde gebod gebiedt die dagen te heiligen die aan God bijzonder zijn toegewijd. Wie heeft deze dagen, die aan God bijzonder zijn toegewijd, vastgesteld.
Antwoord: De Heilige Kerk heeft als dag des Heren vastgesteld: de Zondag. Tot zover deze catechismus.
In de kath. encycl. lezen we: ter onderscheiding van de Joodse sabbatviering en ter herinnering aan de Verrijzenis van Christus stelde de KERK haar rust en feestdag op zondag. In het burgerlijke leven werd deze vaststelling eerst van kracht door een bepaling van keizer Constantijn (321). De Kerk voerde ook de naam in van de dag des Heeren De kerk gaf dus deze naam aan de zondag en niet de bijbel.
De bijbel geeft geen direct antwoord op de vraag op welke dag de Heer is gekruisigd. Is dat werkelijk op vrijdag geweest?
Ik voor mij ben na de voorgaande studie daar niet meer zeker van.
Meer geloof ik dat Jezus zelf op de 14e Nisan het Lam was, en dat daarom nooit meer een dier geofferd hoeft te worden, maar dat we het verbond kunnen gedenken met de viering van het Heilig Avondmaal.
De Here vraagt om zijn verbond te gedenken op de 14e Nisan het joodse Pascha, En toen het UUR aangebroken was, ging Hij aanliggen en de apostelen met Hem en Hij zeide tot hen: Ik heb vurig begeerd die Pascha met u te eten eer ik lijd. Lucas 22:14 en 15 en iets verder vers 20 Deze beker is het nieuwe verbond.
De Heer wachte op het juiste uur het zevende uur in de avond.
M.i. moeten we zeker de joodse paasviering herstellen en op deze datum het Heilig avondmaal vieren.
Waarom is de datum van dat feest van ons HEIL door Jezus verworven evenals het feest zelf toch zo onbelangrijk in de kerk en een feest niet door God gegeven wel belangrijk?
Waarom is het kerstfeest het belangrijkste feest.
Ik ben er van overtuigd dat God genoeg feesten heeft gegeven in de Christelijke gemeente, en dat het kerstfeest wat van oorsprong een heidens feest is, NIET door de gemeente moet worden gevierd temeer omdat de OPSTANDING-geboortedatum van het nieuwe lichaam van Christus, exact bekend is en dat moet worden gevierd als HEILSFEIT en niet de komst in de kribbe.

Het is volbracht, de gemeente kon worden gesticht.
Wel is het voor mij duidelijk dat de zondag niet de rustdag is.
Ook het voorlezen van de wet elke zondag geeft alleen aan dat we nog steeds van mening zijn dat de kerk in de plaats van Israël is gekomen. Ik voor mij zie geen waarde in de zondagsviering als sabbat, het heeft geen Goddelijke gebod en de bijeenkomsten op zondag als gelijk aan elke bijeenkomst in de naam van Christus.

Een wat ‘genuanceerde’ kijk op het verschijnsel wat Obama heet.

april 20, 2014 By: silviavideler Category: Actueel, Diverse artikelen

 

http://www.youtube.com/watch?v=-OcborxgMTg&feature=youtu.be

 

 

Tags:

Top 10 Trendng Stories

april 20, 2014 By: silviavideler Category: Actueel, Eindtijd ontwikkelingen

tip van: It’s me


Top 10 Trending Stories

Welcome to the Before It’s News Top Trending Stories. Each weekday we deliver the most important and interesting alternative stories to your inbox. Be the first among your friends and colleagues to get the scoop on the stories everyone should be talking about today.

 


Gerald Celente: Renewal, Growth & Rebirth (video)

CONTRIBUTOR: Live Free or Die. For those who are looking for gloom and doom this Easter Sunday from Gerald Celente, you’re not going to get it in this video. Instead, this is a video about flowers and all that is good and right in this world. Gerald tells a story about his own mother and…

 

Click here to read, “Gerald Celente: Renewal, Growth & Rebirth”…

………………………………………………………………………………………………………..

MH370. Why Are They Hiding So Much Info?

CONTRIBUTOR: stompk. 7 pings (Inmarsat handshakes) There’s a lot of information not being released about MH370. They have centered the entire search around the last ping (of 7 received) from flight 370, and themselves have admitted that it’s a guess at best. Where are the other 6 pings? If they know to…

 

Click here to read, “MH370. Why Are They Hiding So Much Info?”…

………………………………………………………………………………………………………..

Bundy Ranch Supporter Crushes NBC News Host

CONTRIBUTOR: RedFlag News. This story comes to us courtesy of The Right Scoop. (Which makes sense since I don’t watch any of the cable news evening lineup and haven’t seen Chris Hayes on the small screen in ages.) While people gathered at Cliven Bundy’s ranch in protest of the BLM’s handling of affairs…

 

Click here to read, “Bundy Ranch Supporter Crushes NBC News Host”…

………………………………………………………………………………………………………..

Here We Go Again-Help Needed At Bundy Ranch- Now!

CONTRIBUTOR: Ventura County Tea Party. We were asked to spread the word. This was received from reliable people who were on site last week and in North Vegas last night. —–Original Message—– Folks, Below is a message I received from Sue DeLemus a bit earlier today. I wasn’t at home so I didn’t get…

 

Click here to read, “Here We Go Again-Help Needed At Bundy Ranch- Now!”…

………………………………………………………………………………………………………..

When War Comes To Your Door, What Will You Do? Greg Evensen, Steve Quayle and “V” On Weekend Vigilante (video)

CONTRIBUTOR: Wake up America. By Susan Duclos An all star line up in the Weekend Vigilante by Sheila Zilinsky, shown below, with Greg Evensen, Steve Quayle and “V” The Guerilla Economist as they discuss the Cliven Bundy situation and how this is just the beginning in a bigger war against American citizens….

 

Click here to read, “When War Comes To Your Door, What Will You Do? Greg Evensen, Steve Quayle and “V” On Weekend Vigilante “…

………………………………………………………………………………………………………..

Banker & Wife Brutally Murdered! House Sweeping Continues! We Were Warned!!! (video)

CONTRIBUTOR: Live Free or Die. Several months ago we were warned by ‘V the Guerrilla Economist’ that the bankers were sweeping house and to prepare for more dead bankers to show up. We now learn that another prominent banker has been ‘knocked off’ as a 37-year old Director from the BNP Paribas Fortis bank in…

 

Click here to read, “Banker & Wife Brutally Murdered! House Sweeping Continues! We Were Warned!!! “…

………………………………………………………………………………………………………..

Ultimate CoverUp Outrage! MH370 Death Certificates To Be Issued

CONTRIBUTOR: Deborah Dupre. In the ultimate outrage to some families and researchers, and despite no evidence that passengers did not survive the Flight MH370 crisis, the Malaysian government has announced that it will issue death certificates for passengers of missing Flight MH370 “We couldn’t find it in the sea and we couldn’t find…

 

Click here to read, “Ultimate CoverUp Outrage! MH370 Death Certificates To Be Issued”…

………………………………………………………………………………………………………..

“Down The Rabbit Hole”: FEMA Camps To Sandy Hook Old HWY 6 & US History (Shocking Video) (video)

CONTRIBUTOR: N. Morgan. (N.Morgan) In a shocking discovery, dragonfly111cute has found out that when you Google underground bases, Sandy Hook comes up!! In this startling revelation it appears that there’s an even more monstrous side to the Sandy Hook issue. This mystery has just deepen and become far more sinister than…

 

Click here to read, “”Down The Rabbit Hole”: FEMA Camps To Sandy Hook Old HWY 6 & US History (Shocking Video) “…

………………………………………………………………………………………………………..

What In The World Is This??? ‘Shadow Man’ Or Ghost/Demon Caught On Cam (Video) (video)

CONTRIBUTOR: Wake up America. By Susan Duclos In the video below, captured by camera from Fox Sports, in Spanish, and titled “El Fantasma,” which translates to “the Ghost,” what at first appears to be a man, runs through the bleachers at a soccer event, but upon careful observation, “he” appears to be running…

 

Click here to read, “What In The World Is This??? ‘Shadow Man’ Or Ghost/Demon Caught On Cam (Video)”…

………………………………………………………………………………………………………..

Ex-Army Ranger Thinks He May Have Killed Pat Tillman

CONTRIBUTOR: The Daily Sheeple. OLYMPIA, Wash. – In his first public statements about the death of Pat Tillman, the former NFL player turned Army Ranger, one of the fellow Rangers involved in the 2004 friendly-fire incident in Afghanistan told ESPN’s “Outside the Lines” he has lived for 10 years with the thought that he…

 

Click here to read, “Ex-Army Ranger Thinks He May Have Killed Pat Tillman”…

………………………………………………………………………………………………………..

MORE POPULAR STORIES

 

Leaker Speaks Out At United Nations and You Wont Believe What She Said!!! Must See Video! (video)

CONTRIBUTOR: Lisa Haven

 

Why’d Obama Pull Tanks From Germany To Place On US Soil? (video)

CONTRIBUTOR: Live Free or Die

 

Holly Deyo Warns: Time Is Short, ‘End Of Days’ Near (video)

CONTRIBUTOR: Live Free or Die

 

Demonic Half Man, Half Beast Found Near Crimea! (Russian News Report Translated) (video)

CONTRIBUTOR: Wake up America

 

Ex-Banker: “We Are In Great Danger” (video)

CONTRIBUTOR: Live Free or Die

 

Hawk: Russian & Chinese Troops All Across America Now!!! (video)

CONTRIBUTOR: Live Free or Die

 

The Lie NASA Told And The Imminent Demise Of The NWO (video)

CONTRIBUTOR: Is-Be

 

Military Helicopters, Russians Sighted In Montana – Reader Email And Photo Proof (video)

CONTRIBUTOR: Wake up America

 

Russian ‘Ghost Car’ Appears Out Of Nowhere (video)

CONTRIBUTOR: Wake up America

 

8 Beers That You Should Stop Drinking Immediately

CONTRIBUTOR: Luismmx

 

………………………………………………………………………………………………………..

 

Get Free Before It’s News Headlines For Your Blog or Website

 

You can display Before It’s News headlines on your blog or site with our new easy-to-use news widget. It’s 100% free and takes just a minute or two to install.

 

Choose from our diverse Featured headlines options or select

any one of our many targeted subject categories.

 

No matter what your topic, you’re bound to find a Before It’s News widget that’s right for your site. Just copy and paste a line of code.

 

Your widget will update every time our site does. New stories are added every minute! Keep your viewers up to date and have a steady stream of fresh, effortless content for your site.

 

 

The widget loads fast and won’t bog down your page-load time.

 

…click here to get your custom free news widget now!

De bank mag bijna alles en van wie is/zijn de bank (en)?

april 20, 2014 By: silviavideler Category: Actueel, Eindtijd ontwikkelingen

Plaatje bij De bank mag het volk leegzuigen met toestemming van (bijna) elke regering op aarde!
Ik daag elke bankier van elke nationale bank, de BIS, de FED, IMF, Wereldbank, elke bank CEO, elke (fiscale) advocaat, econoom, professor economie, rechter, belastingambtenaar, koning of koningin, senator, premier, minister van justitie of minister van financiën uit om te bewijzen dat ik GEEN gelijk heb als ik de volgende bewering lanceer. De onverbloemde waarheid, in feite een juridisch steekspel, waar elke regering van op de hoogte is!

Gastspreker aan het woord, Jan Smelt, met “Het Sanhedrin”.

april 20, 2014 By: silviavideler Category: Actueel, Gast aan het woord.

Sanhedrin

Het Sanhedrin, ook de Joodse Raad genoemd, speelde een belangrijke rol in de gebeurtenissen rond de kruisiging van Jezus Christus en de vorming van de eerste gemeente te Jeruzalem. In Matth. 26, 59 valt te lezen dat Jezus voor het Sanhedrin (veelal vertaald met ‘de Raad’) geleid werd en vervolgens erdoor veroordeeld werd.

Het Sanhedrin bestond uit de hogepriester met zijn collega-overpriesters, de schriftgeleerden en ‘de oudsten’. In Matth. 28, 11 komen we ditzelfde gezelschap weer tegen. Het woord ‘Sanhedrin’ wordt hier niet genoemd, maar dit gezelschap doet wel iets, wat een raad doorgaans doet: een besluit nemen. Ze nemen het besluit dat de ongemakkelijke waarheid van Jezus’ opstanding niet in de openbaarheid mag komen. De bewakers bij het graf krijgen veel geld aangeboden om te vertellen dat de volgelingen van Jezus het lichaam hebben weggehaald. De beroepseer ruilen deze soldaten even in voor het grote geld, want ze moeten gaan vertellen dat ze hebben geslapen, terwijl ze hun ogen hadden horen open te houden. Mocht Pilatus hierover boos worden dan zullen de heren van De Raad dat wel met hem regelen. De verhoudingen tussen de Joodse leiders en Romeinen waren op dat moment blijkbaar goed. De Romeinen waren toen nog niet bijgeschreven in de lijst van antisemitische volkeren. Dit volgde veel later bij de val van Jeruzalem in het jaar 70. En na het concilie van Nicea in 325 was alles wat Romeins was, definitief fout.

Als de Raad tijdens Pinksteren hoort dat er mannen in de tempel gesproken hebben over de opstanding van deze Jezus, rekenen ze deze mannen dan ook prompt in (Hand. 4,1-2). In vs. 15 wordt dit gezelschap ‘het Sanhedrin’ genoemd. Deze voorgeleidingen voor het Sanhedrin herhalen zich een paar keer: in Hand 5, 21 en vs. 27. Maar niet het gehele Sanhedrin is in de ogen van Lucas fout. Er zit ook nog een verstandig man in de Raad: Gamaliël (Hand 5, 34). Deze manier van geschiedschrijving steekt af tegen wat we van de rabbijnen gewend zijn. Hun oordeel is zelden genuanceerd. Als er ergens antisemieten gesignaleerd worden, krijgt doorgaans de hele groep dit label opgeplakt door de wijze mannen van het jodendom.

Ook de vurige prediker Stephanus werd voor het Sanhedrin gesleept (Hand. 6, 12). Ook Paulus mag op het einde van zijn loopbaan zich voor het Sanhedrin verantwoorden (Hand. 22, 30). Als hij niet onder bescherming van de Romeinen had gestaan, was hij gelijk afgemaakt.

Het Sanhedrin is niet door Mozes ingesteld. Het rechtssysteem van Mozes, zoals beschreven in Deut. 27, bestond uit de levitische priester, aangevuld met een rechter/richter. Ook in een koning was al voorzien in de Wet van Mozes. Het woord ‘Sanhedrin’ is Grieks, geen Hebreeuws. De instelling is waarschijnlijk een overblijfsel uit de Griekse tijd. De Grieken waren gewoon om raden in te stellen over de landen die ze veroverd hadden. Als leden van die raden kozen ze mensen die ze geschikt vonden om hun belangen te dienen. Veelal waren dit mensen die niet geworteld waren in een cultuur van een natie, maar mensen die simpelweg belust waren op macht.

Hoewel de rabbijnen de Grieken later hebben bijgeschreven in de lijst met antisemitische volkeren, beviel deze hun door de Grieken verschafte macht blijkbaar zo goed, dat ze de Griekse traditie van het Sanhedrin hebben aangehouden.

Nergens in het Oude Testament wordt het Sanhedrin genoemd; en voor het geval dat de rabbijnen een Sanhedrin in een bepaalde geschiedenis menen waar te nemen, vloeit dit voort uit hun grote voorstellingsvermogen in het waarnemen van glorieuze Joodse waandenkbeelden. Dit vermogen tot fantaseren is de basis van hun grote sprookjesboek, de Tamoed. In deze geschriften valt te lezen: ‘Het grote Sanhedrin van Jeruzalem is het fundament van de mondelinge wet’ (Hilchot Mamrim, c.i.l.). De mondelinge wet staat hiertegenover de schriftelijke wet, de Wet van Mozes. Het Sanhedrin is vreemd genoeg niet onfeilbaar. Het mag wetten van vorige Sanhedrins herroepen. Dit opent de weg voor gelegenheidswetgeving, de ultieme droom voor elke machtswellusteling. Daarbij komt nog dat het Sanhedrin de nieuwe leden zelf mag kiezen. Zo krijg je een kliek van gelijkgezinden met onbeperkte macht. ‘Comrade Napoleon is always right’, stelde George Orwell in zijn boek Animal Farm. De leden van het Sanhedrin hebben altijd gelijk. Niet verwonderlijk dat de echte keizer Napoleon gepoogd heeft het Sanhedrin nieuw leven in te blazen (zie Wikipedia).

Bovenstaande ideeën zijn afkomstig uit het boek ‘The Talmud Tested’ van de 19-de eeuwse, van oorsprong Ierse professor Alexander McCaul, recentelijk heruitgegeven door Michael Hoffman (zie hier).

wordt vervolgd.

Christus Jezus, de EERSTELING

april 20, 2014 By: silviavideler Category: Actueel, Bijbelstudies en Bijbelse onderwerpen

Presentatie van de toespraak gehouden op 20 april 2014 in Den Haag.

De Eersteling

Zondag 20 april 2014 is het Pasen op de kerkelijke kalender. Maar dat zegt Bijbels gezien niet zoveel. Wat wél veelzeggend is, is dat het deze dag “de dag na de sabbat” in de pesach-week is. Dat betekent de dag van de eerstelingsschoof waarop volgens Leviticus 23 de omer-telling begint. Bovenal de dag waarop veel later Christus als Eersteling uit het graf verrees. Een grote oogst van levendmakingen zal volgen. Ieder in zijn eigen rangorde. Maar geen nakomeling van Adam zal ontbreken!

beluister MP3     
download powerpoint     
     
reageren op Facebook

 

 

Bijbelstudie door Martin Zender,

april 20, 2014 By: silviavideler Category: Bijbelstudies en Bijbelse onderwerpen

Romans Part 25

Chapter 3:21-24

 

 

 

Share:

 

 

Starke & Hartmann, Inc., PO Box 6473, Canton, OH 44706, USA

Het lijkt een ‘gemakkelijke uitspraak’ of ‘een open deur intrappen’ maar het is o.i. tevens een keiharde waarheid. waar de tegenkrachten straks mee aan de haal gaan.

april 20, 2014 By: silviavideler Category: Actueel, Eindtijd ontwikkelingen

Plaatje bij Crisis heeft alleen tot doel rijken rijker te maken en armen armer.
Alle beslissingen die politici nemen om de zogenaamde crisis te bezweren dienen enkel en alleen om de rijken te helpen rijker worden. Er zou geen crisis mogen zijn, want we zijn rijker dan ooit. Het probleem is de verdeling van de rijkdom!

Chemotherapie vermoordt U!

april 19, 2014 By: silviavideler Category: Actueel, Eindtijd ontwikkelingen, Voeding en gezondheid

tip van Sam Jansen

De echte Kruidengenezer 

CHEMOTHERAPIE VERMOORDT U!

Artsen en farmaceutische bedrijven verdienen er DIK aan! Dat is de enige reden waarom chemotherapie nog steeds wordt gebruikt. NIET omdat het effectief is, ziektecijfers laat verminderen, het sterftecijfer naar beneden haalt of sommige kankers uitroeit. In feite zien we het tegenovergestelde van dit alles!

Chemotherapie veroorzaakt kankergroei en ongekende sterftecijfers jaren na de behandeling. Meeste patiënten die zijn behandeld met chemotherapie worden geplaagd met ziekten of sterven zelfs nog 10 tot 15 jaar na hun behandeling. Hun immuunsysteem is volledig kapotgemaakt, endocriene werking is opgeblazen en vele organen zijn letterlijk vergiftigd.

Eigenlijk leven de patiënten na de chemokuur, als ze de chemokuren hebben overleefd, in een permanente staat van ziekte totdat ze sterven. De kankerindustrie marginaliseert de veiligheid en effectiviteit van hun chemotherapeutische kuren zodat ze hun gepatenteerde, dure en giftige ontbladeringsmiddelen kunnen blijven promoten. Het risico direct te sterven aan deze troep is groter dan alle voordelen die het voor patiënten zou moeten brengen. Mensen misleiden en vermoorden is wat ze het beste kunnen want het brengt geld op, veel geld! Zo simpel is het gewoon!

De reden dat er vijf jaar is genomen om iemand genezen te verklaren is een standaard geworden om met de overlijdens na chemotherapie te kunnen sjoemelen want de meeste kankerpatiënten overlijden na de vijf jaar. In feite moet alles anders worden uitgelegd aan de patiënt. Indien iemand zes jaar na de behandeling nog leeft is deze voor 50% genezen. Dat staat dus haaks tegenover de vijf jaar om iemand ‘totaal’ genezen te verklaren! Maar ja, dat zou HEEL slecht zijn voor de zaken en de kankerindustrie weet dat! Ze kunnen het publiek NOOIT de WARE 97% genezingen laten zien, zoals ze beloven, als het gaat over langdurige kankers.

Als artsen en bedrijven een keer alle statistieken voor alle langdurige behandelingen van kankers met chemotherapie eerlijk zouden publiceren aan het grote publiek, samen met objectieve data wat betreft overlijden, kosteffectiviteit, impact op het immuunsysteem, levenskwaliteit, morbiditeit en cijfers van overlijden zou het zeer duidelijk worden voor de wereld buiten ziekenhuizen en Big Pharma dat chemotherapie geen DONDER opbrengt. Men zal kanker in ieder geval niet overleven MET chemotherapie. U zult zelfs eerder sterven DOOR chemotherapie!   Lees verder:http://www.echtekrant.be/genezen/chemo.html