BOINNK!!!

Silvia Videler
Subscribe

Archive for februari 21st, 2012

Als dit gaat gebeuren is Jesaja 17 heel dichtbij!

februari 21, 2012 By: silviavideler Category: Eindtijd ontwikkelingen

IDF: Syria Could Attack Israel Soon

http://www.bibleprophecyblog.com


The Jerusalem Post reported on Thursday that there is growing concern in the Israeli army that Syrian dictator Bashar Assad could attack the Jewish state as pressure mounts for him to step down.

Assad is currently facing a revolution in his own country that he has sought to quell with brutal military force. Those bloody tactics have resulted in a good portion of the Syrian army joining the opposition, and Syria is nearing the point of full-scale civil war.

The situation has prompted the Arab League and Western powers to consider injecting their own military forces into Syria with the aim of ending Assad’s rule. But before that happens, Israeli military officials believe Assad would lash out at Israel, both to divert Arab attention on Syria’s internal struggle and to establish a lasting legacy for himself.

What has made this prospect all the more worrying is that recent reports suggest Assad has been using chemical weapons against the Syrian opposition, including civilians. If he attacks Israel, it is believed Assad would have no problem using those same weapons against the Jewish state.

Syria reportedly has the most extensive chemical weapons arsenal in the world.

The Israeli army has been holding drills and formulating plans focused on dealing with a number of possible scenarios springing from the situation in Syria.

De komende Grote Verdrukking ( visie van Franklin ter Horst )

februari 21, 2012 By: silviavideler Category: Bijbelstudies en Bijbelse onderwerpen

Hij komt


Uit het nieuws 22-02-2012 (Aflevering: 490)

Door: Franklin ter Horst

Het komende oordeel over de naties 32

 

De grote verdrukking (deel 1)

 

Tegen het einde van het huidige wereldbestel komt er een grote verdrukking die er daarvoor nooit geweest is en daarna ook nooit meer wezen zal. Over de tijd waarin deze verdrukking zal plaats vinden meldt Matthéüs:

 

Matthéüs 24:21-22 Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal. En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort.

 

Lucas meldt dat de machten der hemelen zullen wankelen:

 

Lucas 21:25-26-27  En er zullen tekenen zijn aan zon en maan en sterren, en op de aarde radeloze angst onder de volken vanwege het bulderen van zee en branding, terwijl de mensen bezwijmen van vrees en angst voor de dingen, die over de wereld komen. Want de machten der hemelen zullen wankelen. En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen op een wolk, met grote macht en heerlijkheid.

Ook de profeten van het Oude Testament beschrijven een periode van eindoordelen. De Here houdt gericht over al wat leeft; de goddelozen geeft Hij over aan het zwaard. Door het vuur van zijn na-ijver zal de ganse aarde verteerd worden. Joël zegt in 2:30-31: Ik zal wonderen geven in de hemel en op de aarde, bloed vuur en rookzuilen. De zon zal veranderd worden in duisternis en de, maan in bloed, voordat de grote en geduchte dag des Heren komt. Het hart van de mensen zal bezwijken van vrees over de dingen die komen gaan. De profeet Zefanja kondigt in het eerste hoofdstuk aan: ‘Volkomen zal Ik alles van de aardbodem wegvagen…ja een verschrikkelijk einde zal Hij aan alle inwoners van de aarde bereiden’(1:2-18). In Amos 5 vers 18-20 wordt duidelijk, dat er geen ontkomen aan is op die dag.

 

Jesaja zegt: Jammert, want de dag des Heren is nabij; hij komt als een verwoesting van de Almachtige. Daarom worden alle handen slap en elk mensenhart versmelt. Ja, zij zijn verschrikt, krampen en weeën grijpen hen aan, als een barende krimpen zij ineen; de een ziet verbijsterd de ander aan, hun gelaat staat in vlam. Zie, de dag des Heren komt, meedogenloos, met verbolgenheid en brandende toorn, om de aarde tot een woestenij te maken en haar zondaars van haar te verdelgen (Jesaja 13:6-7-8-9).

 

 

Uit wat Matthéüs, Lucas en de profeten te vertellen hebben blijkt dat het om een serie ongekend hevige gebeurtenissen zal gaan. De Bijbel maakt duidelijk dat alle volken op aarde door de grote verdrukking getroffen zullen worden. Openbaring 3:10 noemt deze tijd, de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen. Deze verdrukking wordt ook wel de Apocalyps genoemd. Het boek Openbaring beschrijft hoe het zal zijn tijdens de grote verdrukking. De rampen van de eindtijd zijn in zeker opzicht met de smarten van een barende vrouw te vergelijken. Pijnlijk als geboorteweeën, die voorafgaan aan een nieuwe tijd, een nieuw tijdperk dat wereldwijd aanbreekt: Gods koninkrijk van vrede en van gerechtigheid. Wanneer de weeën eenmaal zijn begonnen zullen ze elkaar steeds sneller opvolgen en worden heftiger tot de geboorte voorbij is. Zo zal het ook met de oordelen zijn die in het boek Openbaring staan beschreven.

 

Deze ‘weeën’ bestaan onder meer uit oorlogen, geruchten van oorlogen, natuurrampen, en tekenen aan de hemel. De echte weeën komen pas als de Toorn van het Lam losbreekt. Het gaat om een wereldwijde moeilijke tijd, een tijd van loutering, beproeving en van verdrukking, de allerlaatste periode vóórdat de Here Jezus op aarde terugkeert. Net zoals barensweeën steeds heviger worden en uiteindelijk tot de bevalling leiden, zo nemen ook Gods gerichten in intensiteit toe tot de vestiging van Gods Koninkrijk op aarde aanvang neemt. De gerichten zullen de ongelovige mensheid als een ‘dief in de nacht overvallen’.

 

 

De Bijbel spreekt over een moment waarop de wereldbevolking een grote door de Here bewerkte ontsteltenis zal meemaken. Ieder zal de hand van de ander grijpen, en ieders hand zal zich tegen die ander verheffen (Zacharia 14:13). Johannes zag “de machten der hemelen wankelen” en een verdrukking die de wereld nog nooit heeft gekend en die zich nadien ook nooit meer zal herhalen. Net zoals voor de zondvloed hebben de aardbewoners het gericht over zichzelf afgeroepen door het overtreden van Gods wetten.

 

Bij de grote verdrukking gaat het niet alleen om een verdrukking van de kant van de antichrist, maar in de eindfase eveneens van de zijde van God. Mensen die de Bijbel kennen weten ook dat niet alle rampen, alle onheil en alle verwoestingen op aarde het werk is van Satan want de Bijbel zegt: “Geschiedt er een ramp in de stad, zonder dat de Here die bewerkt? (Amos 3:6) “Het is de Here die het licht formeert en de duisternis schept, die het heil bewerkt en het onheil schept”(Jesaja 45:7) “De Here heeft alles gemaakt voor Zijn doel, ja, zelfs de goddeloze voor de dag des kwaads” (Spreuken 16:4) En zo staan er in de Bijbel een groot aantal voorbeelden van gebeurtenissen die God zelf bewerkt.

 

Openbaring beschrijft de grote verdrukking in vele hoofdstukken: eerst zeven zegels, dan zeven bazuinen, tenslotte zeven schalen. Openbaring 4 en 5 beschrijft dat toen de boekrol ontrold werd, de eerste zegel verbroken wordt, vervolgens de tweede en opeenvolgend alle zegels tot en met de zevende. Deze zegels geven onder meer een schets van een, satanische wereldregering (de Nieuwe Wereld Orde), van oorlogen, aardbevingen, hongersnood, vervolging en dood, sterren die van de hemel vallen waardoor de jaargetijden en kringlopen in de natuur zullen ontregeld zijn.

Openbaring 6:12-13-14 En ik zag, toen Hij het zesde zegel opende, en daar geschiedde een grote aardbeving en de zon werd zwart als een haren zak en de maan werd geheel als bloed. En de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgenboom zijn wintervijgen laat vallen…..(regen van meteorieten). En de hemel week terug als een boekrol, die wordt opgerold, en alle berg en eiland werd van zijn plaats gerukt.

Het zal precies zijn zoals Jezus heeft voorzegd – een tijd van zoveel rampspoed, dat geen mens dit zal overleven als Hij daar niet een eind aan zou maken. De eerste vier bazuinen treffen vooral de natuur: een derde deel van alles wat er is, verdwijnt!De vijfde bazuin onderscheidt zich door het zichtbaar worden van helse machten op aarde. De zevende bazuin vormt de inleiding tot de zeven schalen. Dit zijn de zeven laatste plagen (Openbaring 15) waarmee de gramschap van God is voleindigd. God Zelf oordeelt vanuit de hemel de op aarde levende mensheid, die zich praktisch totaal van God heeft afgekeerd. Zo verdorven is de wereld, dat er zelfs in de beschrijving van de hevigste oordelen, zij zich niet bekeren.

 

Openbaring 12 spreekt over “oorlog in de hemel”; Michaël en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak als gevolg waarvan satan op de aarde geworpen wordt. De Here Jezus heeft het in Lucas 10:18 aangekondigd: Ik zag de satan als een bliksem uit de hemel vallen’.


Openbaring 12:12 meldt:“Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd heeft. Vanaf dit moment bevindt Satan zich niet meer in de hemel en dat heeft verschrikkelijke gevolgen voor de aarde. Satan wordt door God slechts geduld om de vrije wil van zijn schepselen te waarborgen. Maar de duivel is op geen enkele wijze gelijkwaardig aan God. Het is de tijd, waarin de satanische macht tot een hoogtepunt komt. De “afgrond” wordt geopend en vreemde, duistere machten komen tevoorschijn. Dit maakt het leven op aarde in die tijd tot een hel. De gerichten zullen in de eerste plaats ten doel hebben, alles wat zich tegen de Here verzet, te vernietigen. De zondige mensheid zal geconfronteerd worden met God en Zijn Woord.

 

Ook wanneer iemand denkt te kunnen vluchten, dan nog wordt hij overvallen. Uit Openbaring 9:6 blijkt, dat zelfs de dood geen uitweg meer is. “En in die dagen zullen de mensen de dood zoeken, maar hem niet vinden, en zij zullen begeren te sterven, maar de dood vlucht van hen weg”. In angst roepen ze tot de bergen en de rotsen om hen te verbergen voor de oordelen van de Bijbelse God. Ze proberen zich in holen en onder rotsen te verschuilen om aan de toorn van God te kunnen ontkomen. Johannes ziet Koningen, prinsen, wereldleiders, kortom alle machtigen op aarde, wegrennen en vluchten. De grote steden storten in. ‘En de koningen der aarde en de groten en de oversten over duizend en de rijken en de machtigen en iedere slaaf en vrije verborgen zich in de holen en de rotsen der bergen; en zij zeiden tot de bergen en tot de rotsen: Valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht van Hem, die gezeten is op de troon, en voor de toorn van het Lam; want de grote dag van hun toorn is gekomen en wie kan bestaan? Niets zal hen nog kunnen beschermen.

 

Roofvogels worden uitgenodigd. De koningen liggen op het slagveld. Niemand begraaft hen. Pochende grootsprekers, wereldleiders, Israël haters, antisemieten, als het slijk der straten. Allen zullen het zien en weten dat de oordeelsdag is gekomen. Ze willen wegvluchten maar ontdekken dat dat niets uithaalt. Alle grootheid van koningen en van wereldleiders is plotseling verleden tijd. Ze hebben niet geloofd in de God van de Bijbel en daarom niet geluisterd naar Zijn waarschuwingen. Ze hebben niet geloofd in Gods Zoon de Here Jezus. Wat ze wel hebben gedaan is het Joodse volk demoniseren, vervloeken en vermoorden. Ze hebben er mee gespot, ondanks alle Bijbelse waarschuwingen. Maar plotseling zal alles wegvallen. Voor de ongelovige mens is de komst van de dag des Heren een ontstellende gebeurtenis. Verbijstering en doodsangst zullen de weerspannige, ongehoorzame mens aangrijpen.

De profeet Daniël spreekt over een ‘laatste jaarweek’, een periode van 7 jaar, onderverdeeld in twee perioden van 3½ jaar. Gedurende de laatste 3½ jaar (1260 dagen) zal de antichrist zijn ware aard laten zien.

 

God waarschuwde de mensen in de tijd van Noach, voordat de het water kwam. De generatie in de tijd van Noach kreeg 120 jaar om zich te bekeren. Dit oordeel had afgewend kunnen worden, als de mensen zich bekeerd hadden. Noach is de enige die gehoor geeft, hij gelooft God op zijn Woord. God waarschuwde de inwoners van Sodom, voordat de verwoesting toesloeg. Lucas meldt: Maar op de dag, waarop Lot uit Sodom ging, regende vuur en zwavel van de hemel en verdelgde hen allen. Op dezelfde wijze zal het gaan op de dag, waarop de Zoon des mensen geopenbaard wordt (Lucas17:29-30).Hij waarschuwde de bewoners van Ninevé, voordat hen het oordeel trof. Hij waarschuwde de inwoners van Jeruzalem, voordat de stad door Nebukadnezar werd ingenomen. Precies zo zal de mentaliteit zijn in de laatste dagen voor de terugkomst van de Here Jezus; eten, drinken, trouwen- maar God is er niet bij. Wat er in de dagen van Noach gebeurde, zal zich aan het einde van het huidige wereldbestel herhalen want Jezus zegt: “Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn”(Matt. 24:37). Het is niet zo dat de geschiedenis der mensheid hiermee eindigt. Wel is het zo dat de wereld zo door en door verdorven is dat een radicaal herstel nodig is.

 

De Bijbel vertelt overduidelijk dat er een einde zal komen aan het huidige wereldbestel. Het zal niet het einde van wereld zijn, maar het einde van het huidige wereldsysteem, dat geregeerd wordt door het kwaad. De Bijbel vertelt ook hoe de mensheid aan een aantal specifieke tekenen kan zien dat het einde van het huidige tijdperk dichterbij komt. En alles wijst erop dat die tekenen zich op dit moment aan voltrekken zijn! Er bestaat nu een ideale voedingbodem voor chaos, ineenstorting, en oorlog. De Here Jezus gaf aan dat er, voorafgaand aan de laatste grote oorlog vlak voor zijn wederkomst, nog vele oorlogen gevoerd zouden worden. De komende oorlogen zullen de aarde schudden door het gebruik van atoomwapens. Daarnaast zullen biologische en chemische wapens worden ingezet waardoor er sprake zal zijn van enorme vernietiging. Dat betekent dat wanneer God niet zou ingrijpen, het voortbestaan van de hele mensheid op het spel staat. Niet eerder heeft een totale vernietiging van de planeet aarde binnen handbereik gelegen. Nooit eerder beschikte de wereld over het vermogen het hele menselijk geslacht weg te vagen.

 

Heel wat ‘heren op de kansel’ negeren de Bijbelse eindtijdprofetieën en vermijden het dreigende oordeel. Men predikt nog slechts aangename dingen die goed bij de gemeente in het gehoor liggen. Vele naamchristenen zeggen de profetieën niet serieus te nemen.

 

De mensen op aarde zullen zich helemaal niets meer van God aantrekken en zich steeds vijandiger tegen het volk van Israël gedragen. Dit betekent, dat naarmate duidelijker te zien is, hoe de mensheid zich van God losgemaakt en zich vijandig gedraagt tegen het volk Israël, dat Gods volk is en blijft, de komst van de aangekondigde rampen steeds dichterbij gekomen is.

„Preken vanaf iPad wordt normaal”

februari 21, 2012 By: silviavideler Category: Actueel

Met dank aan: S.van der Tuijn

Bron: RD, 21-02-2012 10:38 | gewijzigd 21-02-2012 12:00 | Kerkredactie

 

DOETINCHEM – Een predikant die een tabletcomputer gebruikt tijdens de preek. Nu is het nog een uitzondering, maar dat gaat veranderen, verwacht Wouter van der Toorn, media-innovator bij de internationale organisatie Agapè en voorganger van een baptistengemeente in Doetinchem.

„Wie gebruikt de iPad tijdens het preken?” Die vraag stelde Van der Toorn twee weken geleden op zijn website creatov.nl. Het leverde hem zo’n twintig reacties op. Ongeveer de helft van de voorgangers die reageerden, gaf aan wel eens een tablet­computer te hebben meegenomen op de preekstoel.

Zelf preekt Van der Toorn al sinds de eerste versie van de iPad verscheen, in 2010, vanaf het apparaat. „Niet dat ik in een heel hippe kerk voorga. Het is gewoon gemakkelijk.”

Volgens de media-innovator is het goed mogelijk om verschillende soorten preekschetsen op de iPad te tonen. „Je kunt de preek uittypen op je computer en vervolgens op de preekstoel vanaf je iPad voordragen. Maar ook het maken van een schets met aandachtsgebieden, een ”mindmap”, is eenvoudig.”

Een beetje handig met een tabletcomputer moet een predikant wel zijn, aldus Van der Toorn. „Als je ermee om kunt gaan is het een handig apparaat om bijvoorbeeld je preken op te bewaren.” Tegelijk is er ook de beperking, zegt de voorganger. „Ik zie nog wel een gat in de markt voor een cursus omgaan met de iPad.”

Veel bezwaren tegen preken vanaf de iPad zijn volgens hem te vergelijken met de reserves die er zo’n twintig jaar geleden bestonden tegenover de computer. „Toen vroegen voorgangers zich af waarom ze daarop hun preek zouden uitwerken. Inmiddels zijn velen ermee vergroeid.”

Van der Toorn ziet in zijn omgeving dat een behoorlijk aantal predikanten er niet over peinst om zijn preek vanaf een iPad te houden. „Deze mensen zeggen: Ik werk mijn schets uit op papier, en zo blijft het. Aan de andere kant is er een groep iPadgebruikers voor wie het geen vraag is of je ’m gebruikt tijdens de preek. Het is vanzelfsprekend.”

Zelf is hij het meest te spreken over de app Bible­Reader. Daarin werkt hij zijn preek uit en verwerkt er aanklikbare verwijzingen in naar Bijbelgedeelten. „Zo ontstaat een wissel­werking. Tijdens de preek klik je eenvoudig het Bijbelgedeelte aan. Als je later Bijbelleest, kun je ook zien welke teksten je ooit in een preek hebt gebruikt.”

Lees hier de blog van Wouter van der Toorn op zijn website, creatov.nl.

Is dit reeds het geluid van de Apocalypse? Zoals Jeremia voorzegt heeft?

februari 21, 2012 By: silviavideler Category: Eindtijd ontwikkelingen

Toch iets om over na te denken,maar of het slaat op Jeremia 25:31??

Luister en oordeel zelf. n.a.v. deze 10 min. durende video-clip

Met dank aan: S.van der Tuyn

Of men nu beïnvloedt wordt door de Talmud en de Kaballa of door de Koran en de Hadiths, Christus en Christenen worden uitgespuugd.

februari 21, 2012 By: silviavideler Category: religie

Joodse kolonisten keren zich in Jeruzalem tegen christenen

Bron: V.K. ,Van onze redactie religie en filosofie − 21/02/12,
© reuters

Op de muren van een baptistenkerk in het westen van Jeruzalem zijn antichristelijke leuzen aangetroffen. Ook was er graffiti aangebracht die Jezus en Maria beledigden. De banden van drie geparkeerde auto’s waren lek gestoken.

Het is de tweede ontheiliging van een christelijk gebouw sinds het begin van deze maand. Beide incidenten deden zich voor in het Joodse westen van Jeruzalem, en de leuzen waren in het Hebreeuws. Volgens de politie stond er ‘wij gaan jullie kruisigen en ‘dood aan het christendom’.

Op 7 februari waren, eveneens in het westen van Jeruzalem, twee auto’s volgekliederd met vijandige graffiti’s. De banden waren lek gestoken. De auto’s stonden geparkeerd bij een Grieks-katholiek klooster. Op de muren daarvan stond ‘dood aan de christenen’ en ‘de prijs die moet worden betaald’.

Die laatste leuze gebruiken kolonisten op de bezette westelijke Jordaanoever, wanneer ze wraak nemen op Palestijnse dorpen, moskeeën en zelfs Israëlische soldaten, vanwege overheidsmaatregelen die ze als vijandig opvatten.

Het lijkt er dus op dat deze kolonisten nu ook christelijke gebouwen in het westen van Jeruzalem als doelwit hebben gekozen.

Een woordvoerder van de baptisten in Israël toonde zich ontsteld: “Deze mensen wisten wat ze deden.”

Ook een Russische generaal verwacht aanval op Iran zeer spoedig

februari 21, 2012 By: silviavideler Category: Eindtijd ontwikkelingen

Russian general:

Strike against Iran planned for summer

 Bron: Pravda
Russian general: strike against Iran planned for summer. 46631.jpeg

Prensa Latina

An attack on Iran might happen in the summer, the Chief of Staff of Russian Army General Nikolai Makarov, warned today on the channel Russia Today. When referring to the tensions created around the Islamic Republic’s nuclear program, Makarov noted that the West, especially the military in Washington and Tel Aviv, are preparing an act of war against the Persian country in April or no later than June this year.

The argument used for aggression, which Tehran considers artificially made to justify a war, refers to the alleged Iranian attempt to develop a nuclear program with military pretensions.

But Iran defends its right to use atomic energy for peaceful purposes and to produce fuel for its nuclear facilities.

The West reacts with bellicosity and more unilateral sanctions against the Persian state each time it refers to new programs to develop the atomic sphere and to reiterate its peaceful character, the source warned.

Makarov reiterated that Iran was the target of cyber attacks, while many of its scientists were victims of fatal attacks, whose authorship Tehran attaches to Israeli intelligence.

The Iranian authorities captured an unmanned U.S. spy plane, cited the Russian high command.

Moreover, the United States maintains a large concentration of naval forces in the Persian Gulf and the Strait of Hormuz, while Tel Aviv now accuses Iran of being behind the alleged attempts to organize attacks on Israeli embassies in Tbilisi and New Delhi.

The Russian military considered that the outbreak of a conflict with Iran could spread through the Middle East with a domino effect and unpredictable consequences, with the possibility of becoming even in an international confrontation.

De rol van Griekenland in het eindspel.

februari 21, 2012 By: silviavideler Category: Eindtijd ontwikkelingen

Met dank aan: Beatrice Schokkeart

 

How Greece Could Take Down Wall Street

Tuesday, 21 February 2012 

 

‘In an article titled “Still No End to ‘Too Big to Fail,’” William Greider wrote in The Nation on February 15th: Financial market cynics have assumed all along that Dodd-Frank did not end “too big to fail” but instead created a charmed circle of protected banks labeled “systemically important” that will not be allowed to fail, no matter how badly they behave.

That may be, but there is one bit of bad behavior that Uncle Sam himself does not have the funds to underwrite: the $32 trillion market in credit default swaps (CDS). Thirty-two trillion dollars is more than twice the U.S. GDP and more than twice the national debt.’

Read more: How Greece Could Take Down Wall Street

http://www.davidicke.com/headlines/61467-how-greece-could-take-down-wall-street-

Nieuws uit Iran wordt geblokkeerd.

februari 21, 2012 By: silviavideler Category: Eindtijd ontwikkelingen

Ongeacht welke partij dat men aanhangt, de methodes van  het elkaar bestrijden zijn nog immer heel primair en zoals het in de 2e wereldoorlog verboden was om naar de radio te luisteren, zo worden nu de nieuwsuitingen vanuit Iran geblokkeerd.

Tip van: Jeroen Adema

De Iraanse zender Press TV meldt dat het signaal van hun televisiekanaal doelbewust door Europese overheden geblokkeerd. In Italië “klaagt” men erover dat men al vijf dagen niet fatsoenlijk naar Press TV kan kijken. Ook online streaming is niet mogelijk. Al eerder werd het Iraanse Press TV van het digitale Sky platform verwijderd. Sky deed dit in opdracht van de Britse telecomwaakhond Ofcom nadat Press TV de koninklijke familie had beledigd. Deze stap is opmerkelijk want het beledigen van de koninklijke familie is an sich niet strafbaar in Groot-Brittannië. Dit riekt naar censuur in afwachting van een oorlog. Ook andere zenders uit Iran worden systematisch geblokkeerd.

 

http://www.presstv.ir/detail/227686.html

http://www.presstv.ir/detail/221921.html

http://www.guardian.co.uk/media/2012/jan/20/iran-press-tv-loses-uk-licence

De boze plannen van de overheden.

februari 21, 2012 By: silviavideler Category: Actueel, Voeding en gezondheid

Met dank aan: Ellen Vader

De plannen tot wereldwijde vaccinatie lijken zo nobel en zo oprecht, maar inmiddels weten wij toch wel beter?

Wereldwijd verplicht vaccineren kinderen ?!

Gezondheidsinstanties in de US, UK, Canada, Australië en wereldwijd zijn druk bezig om de vaccinatieprotocollen officieel aan te passen. Kinderen zullen dan wereldwijd ZONDER toestemming van ouders en ZONDER informatie over hun rechten om vaccinaties te kunnen weigeren, verplicht geprikt kunnen worden. Lees dit meer dan verontrustende overzicht en besef de angstaanjagende consequenties hiervan :
http://www.chrisroubis.com/2012/02/vaccinating-children-without-parental-knowledge-or-consent-soon-to-become-the-norm-across-the-world/

!!! TV-uitzending bijwerkingen vaccins
Vanavond (20/02/2012) rechtstreekse uitzending RTL-tv (franstalig) om 19.45 van het actualiteitenprogramma “Image à l’appui” over bijwerkingen vaccins met o.a. interview ouders van vorig jaar in oktober overleden baby Stacy (3 mnd), enkele dagen na de vaccinaties.
http://www.rtl.be/videos/video/383880.aspx?CategoryID=290

Universele verklaring van de rechten van de mens, wordt zo goed als dagelijks overtreden door onze eigen regeringen.

februari 21, 2012 By: silviavideler Category: Eindtijd ontwikkelingen

UNIVERSELE VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS
Preambule

WELK LAND HOUDT ZICH HIERAAN? EEN?, TWEE. OF MISSCHIEN WEL DRIE LANDEN? MEER ZULLEN HET ER AMPER WEZEN!

NOG EVEN EN DE LANDEN KRIJGEN T E MAKEN MET GOD’S WETTEN EN NORMEN EN DAN DIENEN ZIJ ER ZICH ALLEN AAN TE HOUDEN!

Misschien is het raadzaam deze verklaring te kopiëren en bij u te dragen ingeval u weer eens benaderd wordt door een ambtenaar die nog niet precies weet hoe te handelen en dat u hem of haar kan wijzen op datgene wat van hem of haar verlangd wordt.

Overwegende, dat erkenning van de inherente waardigheid en van de gelijke en
onvervreemdbare rechten van alle leden van de mensengemeenschap grondslag is voor de vrijheid, gerechtigheid en vrede in de wereld;
Overwegende, dat terzijdestelling van en minachting voor de rechten van de
mens geleid hebben tot barbaarse handelingen, die het geweten van de
mensheid geweld hebben aangedaan en dat de komst van een wereld, waarin
de mensen vrijheid van meningsuiting en geloof zullen genieten, en vrij zullen
zijn van vrees en gebrek, is verkondigd als het hoogste ideaal van iedere mens;
Overwegende, dat het van het grootste belang is, dat de rechten van de mens
beschermd worden door de suprematie van het recht, opdat de mens niet
gedwongen worde om in laatste instantie zijn toevlucht te nemen tot opstand
tegen tyrannie en onderdrukking;
Overwegende, dat het van het grootste belang is om de ontwikkeling van
vriendschappelijke betrekkingen tussen de naties te bevorderen;
Overwegende, dat de volkeren van de Verenigde Naties in het Handvest hun
vertrouwen in de fundamentele rechten van de mens, in de waardigheid en de
waarde van de mens en in de gelijke rechten van mannen en vrouwen opnieuw
hebben bevestigd, en besloten hebben om sociale vooruitgang en een hogere
levensstandaard in groter vrijheid te bevorderen;
Overwegende, dat de Staten, welke Lid zijn van de Verenigde Naties, zich
plechtig verbonden hebben om, in samenwerking met de Organisatie van de
Verenigde Naties, overal de eerbied voor en inachtneming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden te bevorderen;
Overwegende, dat het van het grootste belang is voor de volledige nakoming van deze verbintenis, dat een ieder begrip hebbe voor deze rechten en vrijheden;
Op grond daarvan proclameert de Algemene Vergadering deze Universele
Verklaring van de Rechten van de Mens als het gemeenschappelijk door alle
volkeren en alle naties te bereiken ideaal, opdat ieder individu en elk orgaan van de gemeenschap, met deze verklaring voortdurend voor ogen, er naar zal streven door onderwijs en opvoeding de eerbied voor deze rechten en vrijheden te bevorderen, en door vooruitstrevende maatregelen, op nationaal en internationaal terrein, deze rechten algemeen en daadwerkelijk te doen erkennen en toepassen, zowel onder de volkeren van Staten die Lid van de Verenigde Naties zijn, zelf, als onder de volkeren van gebieden, die onder hun jurisdictie staan:
Artikel 1
Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn
begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een
geest van broederschap te gedragen.
Artikel 2
Een ieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, in deze Verklaring
opgesomd, zonder enig onderscheid van welke aard ook, zoals ras, kleur,
geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of
maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status.
Verder zal geen onderscheid worden gemaakt naar de politieke, juridische of
internationale status van het land of gebied, waartoe iemand behoort,
onverschillig of het een onafhankelijk, trust-, of niet-zelfbesturend gebied betreft, dan wel of er een andere beperking van de soevereiniteit bestaat.
Artikel 3
Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn
persoon.
Artikel 4
Niemand zal in slavernij of horigheid gehouden worden. Slavernij en
slavenhandel in iedere vorm zijn verboden.
Artikel 5
Niemand zal onderworpen worden aan folteringen, noch aan een wrede,
onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing.
Artikel 6
Een ieder heeft, waar hij zich ook bevindt, het recht als persoon erkend te
worden voor de wet.
Artikel 7
Allen zijn gelijk voor de wet en hebben zonder onderscheid aanspraak op gelijke bescherming door de wet. Allen hebben aanspraak op gelijke bescherming tegen iedere achterstelling in strijd met deze Verklaring en tegen iedere ophitsing tot een dergelijke achterstelling.
Artikel 8
Een ieder heeft recht op daadwerkelijke rechtshulp van bevoegde nationale
rechterlijke instanties tegen handelingen, welke in strijd zijn met de grondrechten hem toegekend bij Grondwet of wet.
Artikel 9
Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige arrestatie, detentie of
verbanning.
Artikel 10
Een ieder heeft, in volle gelijkheid, recht op een eerlijke en openbare
behandeling van zijn zaak door een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke
instantie bij het vaststellen van zijn rechten en verplichtingen en bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde strafvervolging.
Artikel 11
1. Een ieder, die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd, heeft er recht op
voor onschuldig gehouden te worden, totdat zijn schuld krachtens de wet
bewezen wordt in een openbare rechtszitting, waarbij hem alle waarborgen, nodig voor zijn verdediging, zijn toegekend.
2. Niemand zal voor schuldig gehouden worden aan enig strafrechtelijk
vergrijp op grond van enige handeling of enig verzuim, welke naar
nationaal of internationaal recht geen strafrechtelijk vergrijp betekenden
op het tijdstip, waarop de handeling of het verzuim begaan werd. Evenmin
zal een zwaardere straf worden opgelegd dan die, welke ten tijde van het
begaan van het strafbare feit van toepassing was.
Artikel 12
Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige inmenging in zijn
persoonlijke aangelegenheden, in zijn gezin, zijn tehuis of zijn briefwisseling,
noch aan enige aantasting van zijn eer of goede naam. Tegen een dergelijke
inmenging of aantasting heeft een ieder recht op bescherming door de wet.
Artikel 13
1. Een ieder heeft het recht zich vrijelijk te verplaatsen en te vertoeven
binnen de grenzen van elke Staat.
2. Een ieder heeft het recht welk land ook, met inbegrip van het zijne, te
verlaten en naar zijn land terug te keren.
Artikel 14
1. Een ieder heeft het recht om in andere landen asiel te zoeken en te
genieten tegen vervolging.
2. Op dit recht kan geen beroep worden gedaan ingeval van strafvervolgingen wegens misdrijven van niet-politieke aard of handelingen in strijd met de doeleinden en beginselen van de Verenigde Naties.
Artikel 15
1. Een ieder heeft het recht op een nationaliteit.
2. Aan niemand mag willekeurig zijn nationaliteit worden ontnomen, noch het
recht worden ontzegd om van nationaliteit te veranderen.
Artikel 16
1. Zonder enige beperking op grond van ras, nationaliteit of godsdienst,
hebben mannen en vrouwen van huwbare leeftijd het recht om te huwen
en een gezin te stichten. Zij hebben gelijke rechten wat het huwelijk
betreft, tijdens het huwelijk en bij de ontbinding ervan.
2. Een huwelijk kan slechts worden gesloten met de vrije en volledige
toestemming van de aanstaande echtgenoten.
3. Het gezin is de natuurlijke en fundamentele groepseenheid van de maatschappij en heeft recht op bescherming door de maatschappij en de
Staat.
Artikel 17
1. Een ieder heeft recht op eigendom, hetzij alleen, hetzij tezamen met
anderen.
2. Niemand mag willekeurig van zijn eigendom worden beroofd.
Artikel 18
Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst;dit recht
omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen,
alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen zowel in het openbaar als in zijn particuliere leven zijn godsdienst of overtuiging te belijden door het
onderwijzen ervan, door de praktische toepassing, door eredienst en de
inachtneming van de geboden en voorschriften.
Artikel 19
Een ieder heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting. Dit recht omvat
de vrijheid om zonder inmenging een mening te koesteren en om door alle
middelen en ongeacht grenzen inlichtingen en denkbeelden op te sporen, te
ontvangen en door te geven.
Artikel 20
1. Een ieder heeft recht op vrijheid van vreedzame vereniging en
vergadering.
2. Niemand mag worden gedwongen om tot een vereniging te behoren.
Artikel 21
1. Een ieder heeft het recht om deel te nemen aan het bestuur van zijn land,
rechtstreeks of door middel van vrij gekozen vertegenwoordigers.
2. Een ieder heeft het recht om op voet van gelijkheid te worden toegelaten
tot de overheidsdiensten van zijn land.
3. De wil van het volk zal de grondslag zijn van het gezag van de Regering;
deze wil zal tot uiting komen in periodieke en eerlijke verkiezingen, die
gehouden zullen worden krachtens algemeen en gelijkwaardig kiesrecht
en bij geheime stemmingen of volgens een procedure, die evenzeer de
vrijheid van de stemmen verzekert.
Artikel 22
Een ieder heeft als lid van de gemeenschap recht op maatschappelijke zekerheid en heeft er aanspraak op, dat door middel van nationale inspanning en internationale samenwerking, en overeenkomstig de organisatie en de
hulpbronnen van de betreffende Staat, de economische, sociale en culturele
rechten, die onmisbaar zijn voor zijn waardigheid en voor de vrije ontplooiing van zijn persoonlijkheid, verwezenlijkt worden.
Artikel 23
1. Een ieder heeft recht op arbeid, op vrije keuze van beroep, op rechtmatige
en gunstige arbeidsvoorwaarden en op bescherming tegen werkloosheid.
2. Een ieder, zonder enige achterstelling, heeft recht op gelijk loon voor
gelijke arbeid.
3. Een ieder, die arbeid verricht, heeft recht op een rechtvaardige en
gunstige beloning, welke hem en zijn gezin een menswaardig bestaan
verzekert, welke beloning zo nodig met andere middelen van sociale
bescherming zal worden aangevuld.
4. Een ieder heeft het recht om vakverenigingen op te richten en zich daarbij
aan te sluiten ter bescherming van zijn belangen.
Artikel 24
Een ieder heeft recht op rust en op eigen vrije tijd, met inbegrip van een redelijke beperking van de arbeidstijd, en op periodieke vakanties met behoud van loon.
Artikel 25
1. Een ieder heeft recht op een levensstandaard, die hoog genoeg is voor de
gezondheid en het welzijn van zichzelf en zijn gezin, waaronder inbegrepen
voeding, kleding, huisvesting en geneeskundige verzorging en de
noodzakelijke sociale diensten, alsmede het recht op voorziening in geval
van werkloosheid, ziekte, invaliditeit, overlijden van de echtgenoot,
ouderdom of een ander gemis aan bestaansmiddelen, ontstaan ten gevolge van omstandigheden onafhankelijk van zijn wil.
2. Moeder en kind hebben recht op bijzondere zorg en bijstand. Alle kinderen,
al dan niet wettig, zullen dezelfde sociale bescherming genieten.
Artikel 26
1. Een ieder heeft recht op onderwijs; het onderwijs zal kosteloos zijn,
althans wat het lager en basisonderwijs betreft. Het lager onderwijs zal
verplicht zijn. Ambachtsonderwijs en beroepsopleiding zullen algemeen
beschikbaar worden gesteld. Hoger onderwijs zal openstaan voor een
ieder, die daartoe de begaafdheid bezit.
2. Het onderwijs zal gericht zijn op de volle ontwikkeling van de menselijke
persoonlijkheid en op de versterking van de eerbied voor de rechten van
de mens en de fundamentele vrijheden. Het zal het begrip, de
verdraagzaamheid en de vriendschap onder alle naties, rassen of
godsdienstige groepen bevorderen en het zal de werkzaamheden van de
Verenigde Naties voor de handhaving van de vrede steunen.
3. Aan de ouders komt in de eerste plaats het recht toe om de soort van
opvoeding en onderwijs te kiezen, welke aan hun kinderen zal worden
gegeven.
Artikel 27
1. Een ieder heeft het recht om vrijelijk deel te nemen aan het culturele leven
van de gemeenschap, om te genieten van kunst en om deel te hebben aan
wetenschappelijke vooruitgang en de vruchten daarvan.
2. Een ieder heeft het recht op de bescherming van de geestelijke en
materiële belangen, voortspruitende uit een wetenschappelijk, letterkundig
of artistiek werk, dat hij heeft voortgebracht.
Artikel 28
Een ieder heeft recht op het bestaan van een zodanige maatschappelijke en
internationale orde, dat de rechten en vrijheden, in deze Verklaring genoemd,
daarin ten volle kunnen worden verwezenlijkt.
Artikel 29
1. Een ieder heeft plichten jegens de gemeenschap, zonder welke de vrije
en volledige ontplooiing van zijn persoonlijkheid niet mogelijk is.
2. In de uitoefening van zijn rechten en vrijheden zal een ieder slechts
onderworpen zijn aan die beperkingen, welke bij de wet zijn vastgesteld
en wel uitsluitend ter verzekering van de onmisbare erkenning en
eerbiediging van de rechten en vrijheden van anderen en om te voldoen
aan de gerechtvaardigde eisen van de moraliteit, de openbare orde en het
algemeen welzijn in een democratische gemeenschap.
3. Deze rechten en vrijheden mogen in geen geval worden uitgeoefend in
strijd met de doeleinden en beginselen van de Verenigde Naties.
Artikel 30
Geen bepaling in deze Verklaring zal zodanig mogen worden uitgelegd, dat
welke Staat, groep of persoon dan ook, daaraan enig recht kan ontlenen om iets
te ondernemen of handelingen van welke aard ook te verrichten, die vernietiging van een van de rechten en vrijheden, in deze Verklaring genoemd, ten doel hebben.