BOINNK!!!

Silvia Videler
Subscribe

Archive for februari 26th, 2012

De echte reden dat IRAN de BOM zo graag wil.

februari 26, 2012 By: silviavideler Category: Eindtijd ontwikkelingen

Met dank aan: Jeroen A.

Als er maar iets van waar kan zijn is dit vuurwerk van historische proporties….

Op zondag 26 februari 2012 schreef (Debka@thejmg.com) het volgende:

Let op dat de link hieronder gegeven deels waar KAN zijn maar ook weer niet gespeend is van commercieel belang, hetgeen berichtgeving van Debka vaak ‘dubieus’ maakt. ( S.V.)

DEBKAfile SPONSORED MESSAGE

The REAL Reason Iran Wants the Bomb…

Dear Reader,

I’m Byron W. King and I’m an oil geologist who researches geopolitical issues and I have an urgent presentation that could change the way you invest.

Most Americans have not heard about this blood-soaked war that has broiled in the Middle East for over 13 centuries.

And now, Iran seeks the Bomb to protect itself in this grisly war of ages.

And yet NOBODY in the Pentagon will talk openly about it.

And NO ONE in the White House knows what to do…

There’s ONE WAY to prepare and protect your family, and I’ll show you how right now in this urgent video presentation

Sincerely,

Byron W. King
Ret. Navy

Moslims plegen genocide op Christenen

februari 26, 2012 By: silviavideler Category: Eindtijd ontwikkelingen

Met dank aan: S. van der Tuijn

Kerkelijk actueel

Vervolging

 

Ayaan Hirsi Ali heeft deze week de aandacht gevestigd op de wereldwijde vervolging van christenen door Moslims.

Een beschamend bericht voor onze overheid en vooral ook voor de media, die het er nauwelijks over hebben. Ook voor ons kan het geen kwaad aan­dacht te geven aan dit bericht.

 

Verdrukking

Zij spreekt van een toenemende genocide. Ze noemt landen als Nigeria, Egypte, Pakistan en Indo­nesië. Zoals we weten van een or­ganisatie als Open Doors, gaat het om nog veel meer landen. “Media berichten over moslims vaak alsof ze slachtoffers zijn van het Westen. Ook worden ze sinds de Arabische lente gezien als strijders tegen tirannieke overheersing. Dat beeld is op z’n best gedeeltelijk juist, vindt Hirsi Ali. Media dur­ven volgens de oud-VVD-politica niet te schrijven over christenver­volging uit angst voor provocaties. Ook zouden ze zijn beïnvloed door islamitische lobbygroepen”. Toen ik laatst met iemand hier­over sprak, luidde het antwoord dat de Kruistochten de christenen verweten kunnen worden. Zo ver moet je dus teruggaan om wanda­den van christenen van een derge­lijke omvang op te sporen. Het zal zeker waar zijn dat ook christenen soms terugslaan, maar we moeten in dat geval de vraag stellen waar het begin van het conflict is ont­staan. Het Christendom op zich is niet strijdlustig.

Het is ook waar dat niet iedere moslim een terrorist of een christen-hater is. Niettemin schuilen er in de Islam blijkbaar dermate radicale wortels, dat Moslim­landen een algemeen beeld van geweld tegen christenen vertonen. In De Gezinsgids hebt u ook een artikel kunnen lezen over chris­tenen die in hun land gruwelijke tonelen hebben beleefd. Het is niet ondenkbaar dat wereldwijd miljoenen vanwege hun geloof zuchten achter de tralies. Mar­telingen en folteringen worden veelvuldig toegepast. Voeg hierbij ook de christenhaat in landen als Noord-Korea en China, dan kan de schrik ons nog te meer om het hart slaan.

We wennen aan de stroom van berichten over deze feiten. Waar went een mens niet aan? We ac­cepteren het als een verschijnsel van deze tijd dat abortus en eu­thanasie veelvuldig plaats vinden. Een stroom porno laat ons ook niet meer schrikken. Ons volk vindt het normaal dat er niet al­leen een homovriendelijk beleid wordt gevoerd, maar ook dat er homoterreur plaats vindt jegens ieder die het aandurft daarover een andere mening te hebben. Terwijl ons volk als zodanig vast en zeker dat beleid niet steunt. Het lijkt dat de Tweede Kamer een propagandacampagne voert voor deze goden van de eeuw.

Zo schrikken we ook niet meer van vervolging en onderdrukking. En het is waar: wat kunnen wij er aan veranderen? We staan vol­komen machteloos. Maar welke plaats neemt de vervolgde kerk in, in onze gebeden? En volgen we met deernis de berichten over deze vormen van onrecht? Zijn wij het ons bewust dat Gods Woord het leven van een christen koppelt aan onderdrukking? In dat licht is het misschien wel een prangende vraag waarom wij niet vervolgd worden? We zien daarin een teken van Gods goedheid en lankmoe­digheid over Nederland en over de kerk van ons land. Maar vragen we ons ook niet eens af of we als christenen kenbaar zijn in Neder­land? Leven we in vrede omdat we ons makkelijk aanpassen?

We zien de eerste tekenen van discriminatie van de kerk al ver­schijnen. We gaan het beleven, dat is wel zeker, dat we de vrijheid van onderwijs verliezen. De kansel zal vroeg of laat in beeld komen, om­dat daar dingen gezegd moeten worden die tegen de heersende stroom ingaan. De vuurproef zal ons niet bespaard blijven. Er zijn er velen onder ons die zich met zorg afvragen of we dan wel bestand zullen blijven tegen de massa van deze tijd? Zijn we in staat om, zonder haat en verzet, bewogen en betrokken te staan in deze wereld? De Heere kan en zal Zijn kerk gedenken en Hij kan de hinkende hierin behoeden. Maar het is voor ons wel zaak dat we roeping en verkiezing leren vast maken, want dat is de beste garantie en de zekere belofte dat de Heere ons nimmer verlaten zal. Zonder dat zouden we de één na de ander buigen voor de afgoden om eens jammerlijk om te komen.

 

Verleiding

Maar nog leeft de kerk in betrek­kelijke rust. Of is die gedachte er ver naast? Zou het kunnen zijn dat er hier en nu een geestelijke verdrukking heerst die wij nau­welijks in beeld hebben? Dat de duivel in Nederland actief is, kun­nen we weten. Het is ook waar­neembaar dat hij grote successen boekt. Grotere dan in landen waar de kerk onderdrukt wordt. Vervol­ging is uiteindelijk een zaak van helse strategieën. Achter de mensen moeten we de overste dezer wereld zien. De duivel werkt dus bijvoorbeeld in Noord Korea en hij werkt ook krachtig in ons land. En welke methode is effectiever? U kent het antwoord. Daarom zouden wij moeten beseffen dat er ook in Nederland een offensief van de hel werkt. Qua lijden zijn er ongelooflijk veel landen waar het zwaar en moeilijk is voor de kerk. Maar hier vallen veel meer slacht­offers onder zijn aanvallen dan in landen als China enz.

In Openb. 12 lezen we dat de draak de vrouw die het Kind ge­baard heeft, achtervolgt. Satan zal zich dus altijd met de kerk bezig houden. Hij richt zijn pijlen via twee middelen: verdrukking en verleiding. Dat laatste woord komt veelvuldig in de Schrift voor als een werk van de duivel (Mark. 13:5,6,22; 1 Tim.4:1; 2 Joh.1:7; Openb. 12:9; 13:14; 19:20; 20:3,8,10).

Ten tijde van de vervolgingen onder het Romeinse rijk waren er vooral drie zonden die door som­migen als onvergeeflijk werden beschouwd: hoererij, moord en afval. Afval of verloochening van Christus was een zware zonde. Als u bedenkt dat er hier onder ons duizenden tegelijk afvallen en de wereld ingaan met een gedoopt voorhoofd, dan beseffen we wel dat het hier helemaal niet zo rus­tig is. Ook hier raast de vervolging over ons heen, maar subtieler, ge­raffineerder en dus doeltreffender en op een andere manier.

Er is verschil tussen vervolging door geweld en vervolging door list en bedrog (verleiding). Beiden zijn beproefde middelen van de duivel. Zou er in Nederland ver­volging komen, dan zou het met Gods hulp kunnen dat de afval een halt toegeroepen zou worden. Dus de vraag rijst dan: welk nut zou de duivel daar bij hebben? Het gaat hem nu meer voor de wind dan ooit.

In Openbaringen 13 waar het gaat om het beest uit de zee en het beest uit de aarde, zien we het volgende: de profeet van het beest doet tekenen, verleidt degenen die op de aarde wonen, richt een beeld op voor het beest; daarna volgt de dood voor hen die niet gebogen hebben. U ziet hier een reeks van demonische propaganda en daar­bij vallen de meesten ten offer. Verleiding en verdrukking. In 2 Thessalonicenzen schildert Pau­lus het rijk van de antichrist: zijn toekomst is naar de werking van de satan in alle kracht en tekenen en wonderen der leugen, in alle verleiding (weer dat woord) der onrechtvaardigheid (vers 9,10). Er zal een kracht der dwaling komen dat zij de leugen geloven zullen. Dit maakt wel duidelijk dat hier een geestelijke vervolging aan de gang is. Geen briesende leeuw, maar een engel des lichts. Dat al­les speelt zich nu af en we hebben het misschien totaal niet door. In Efeze 6 spreekt de apostel over de strijd tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers dezer wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boos­heden in de lucht (vers 13). Om staande te blijven moet de chris­ten de gehele wapenrusting aan doen om te kunnen wederstaan tegen de boze dag. Dat moet wel een strijd zijn op leven en dood. En als we de duivel achter aller­lei gebeurtenissen niet in beeld hebben, sussen we elkaar rustig in slaap. Dan worden christenen gematigde mensen, die overal wel iets goeds in zien maar die de kracht der dwaling indrinken. De profeet die Jerobeam in Bethel bestrafte bij zijn altaar, kon de uit­nodiging van de koning gemak­kelijk weerstaan en afwijzen. Maar toen de oude profeet in Bethel hem door list aftrok van zijn vas­tigheid, bezweek hij. Petrus werd door de duivel verleid om Chris­tus te verloochenen en hij deed dat door een eenvoudige slavin.

“Simon, Simon, zie de satan ……!” De Heere Jezus heeft in Zijn rede over de laatste dingen ook gespro­ken over valse christussen en valse profeten (Matth.24:24). Hoevelen zijn er om ons heen al gevallen voor deze propaganda.

Maar zo is niet ieder. Er zijn onder ons mensen die hier iets van aan­voelen. Zij beseffen hoe gevaarlijk en bedreigend deze tijd is. Er zijn er zeker wel die een verbeten strijd voeren tegen de aromatische geuren van de helse machten. Bent u er één van? Wat zult u zich menigmaal benauwd en beangst voelen en wat ziet u dan uit naar die Held bij Wie de Heere hulp beschoren heeft. Dan kunt u niet alles meer vertrouwen wat zich als betrouwbaar aandient. Niet omdat u mensen wantrouwt, maar omdat mensen gestuurd en bepaald wor­den door geesten, goede of kwade. Ook omdat u de kwalen van uw eigen hart kent. Laat uw verwach­ting zijn van Hem Die gezegd heeft dat niemand hen uit Zijn hand zal rukken.

Als we dit alles overdenken, zou­den we snel kunnen vervallen in een hyperkritische houding. Daar­om is de vraag van belang hoe we om moeten gaan met allerlei leringen die ons bereiken. Het gaat er allereerst om dat we de waar­schuwingen van Gods Woord ter harte nemen. Een gewaarschuwd man telt voor twee. Daarnaast moeten we leren onderscheiden. Niet zozeer de mensen, maar de geesten van deze tijd. En verder moeten we ook bedenken dat de waarheid niet zonder meer bestaat in allerlei stellingen en dogma’s. Dat ook wel, en diepgaand onderzoek van Gods Woord is nodig. Maar de Heere Jezus heeft Zichzelf uitgeroepen als de Waarheid. De Waarheid bestaat in Zijn Persoon, in Zijn woorden en in Zijn bedie­ning. De Heilige Geest wordt ook genoemd de Geest der waarheid (Joh. 16:13). Daarentegen zijn wij allen geneigd de leugen te om­helzen. Dus gaat het erom, dat we de levende gemeenschap met Christus door Zijn Geest zoeken. Gods Zoon heeft der waarheid getuigenis gegeven. Daar hebt u uw houvast. Belijden we dan onze dwaasheid (deze is ook zonde) en smeken we om Zijn nabijheid. Zoeken we de openbaring van Christus in het hart. Zo alleen kunnen we staande blijven. Daar­bij hebben wij allen elkaar ook hard nodig. Deze waarheid maakt werkelijk vrij.

P. Roos.

Bewaar het Pand, 47e Jaargang nr. 4 – Dinsdag 21 februari 2012

Nederland het braafste NWO-jongetje van de klas.

februari 26, 2012 By: silviavideler Category: Actueel

Tip van: S.van der Tuijn

Actuele brandstofprijzen

Onderstaand schema geeft dagelijkse de adviesprijzen van de vijf grootste oliemaatschappijen weer. De Gemiddelde Landelijke Adviesprijs (GLA) is het gemiddelde van deze adviesprijzen. Wekelijks wijzigen de prijzen van de oliemaatschappijen ongeveer drie keer.

 

Brandstof GLA* Verschil** BP Esso Shell Texaco Total
Euro95 1.803 0.0 1.799 1.799 1.799 1.809 1.809
Super plus 1.874 0.0 nvt nvt nvt 1.869 1.879
Diesel 1.499 0.0 1.499 1.499 1.499 1.499 1.499
LPG 0.900 0.2 0.915 0.899 0.889 0.909 0.889

 

Laatste update: 25-2-2012
* GLA = Gemiddelde Landelijke Adviesprijs in euro’s per liter.
** Verschil t.o.v. 24-2-2012 in centen.

Nederland heeft de hoogste belastingdruk op brandstof in de wereld. Tweederde van de Euro95 literprijs bestaat uit accijns, wettelijke heffing en BTW. De rest van de literprijs wordt hoofdzakelijk bepaald door de ruwe olieprijs. De ruwe olieprijs is onder andere afhankelijk van de productieomvang, de dollarkoers, wereldgebeurtenissen en weersomstandigheden.

Brandstofprijzen in Europa

reacties:

Is Nederland dan niet de zwaarst criminele organisatie als de overheid zulke misdaden tegen de burgers pleegt…en die nog goedpraat ook nog…Rutte verlaagt de wegenbelasting niet… maar wel een grote mond tegen de oliemaatschappijen terwijl die de Staat juist rijk(er) maken. Het hele circus dat Nederland heet is crimineel! De zwaarste criminelen zijn de rechters! Die hebben het zover gebracht! Hoe lang gaat de kruik nog te water vóór de burgers de autoriteiten fysiek gaan aanvallen – en dan is er niet genoeg politie… en als het er op aan komt, denken die agenten toch eerst aan hun eigen hachie! (en die kunnen zich in eigen boosheid ook nog wel eens richten op die lulletjes rozewater van politie-officieren die zo’n grote bek hebben tegen hun eigen politiemensen die hun werk doen en met hun walgelijk disciplinaire maatregelen te beperken en hen onrecht aan te doen het laffe lef hebbend vanwege hun strepen, maar niet vanwege hun karakter want dat is dat van kakkerlakken!, het laffe lef hebbend vanachter hun bureautjes, maar in hun broek schijten voor de criminelen die hun mensen moeten aanpakken – die moeten éérst aangepakt worden! ) Want de meesten van hen zijn laf… geselecteerd omdat zij vrouw zijn, of allochtoon of homo… niet op kwaliteiten die nodig zijn voor politiefunctionarissen. Dus er gaat bloed vloeien en als het hek van de dam is, berg je dan maar.

Ik kijk op dit moment naar VPRO’s Thema “Kwaad Bloed.” (zo 26 februari 2012 NL.2) Dat maakt duidelijk dat de tijd van uitbarsting van de opgehoopte boosheid over het onrecht van het volk steeds dichterbij komt.

F.Z.

GRIEKENLAND UIT EUROZONE volgens Duitse minister

februari 26, 2012 By: silviavideler Category: Eindtijd ontwikkelingen

Met dank aan: S. van der Tuijn

 

Duitse minister: Griekenland uit eurozone

Van onze redacteur

FD, zaterdag 25 februari 2012, 22:30

update: zondag 26 februari 2012,

  Reuters.

 

De Duitse minister Hans-Peter Friedrich van binnenlandse zaken pleit voor het uitzetten van Griekenland uit de eurozone.

Dat zegt Friedrich in gesprek met het Duitse blad Der Spiegel. Hij meent dat de kansen voor Griekenland buiten de eurozone groter zijn dan binnen de monetaire unie.

Friedrich benadrukt dat het Griekenland niet wil laten vallen. Maar hij ziet wel wat in het doen van een aantrekkelijk aanbod aan de Grieken om de eurozone te verlaten.

Friedrich is de eerste Duitse minister die zich uitlaat over een vertrek van Griekenland uit de eurozone.

Duitse parlement stemt maandag over pakket

Komende maandag stemt het Duitse parlement over het meest recente reddingspakket aan Griekenland.

De Duitse minister van financiën Wolfgang Schäuble heeft nog voor deze stemming aangegeven een nieuw miljardenpakket niet uit te sluiten.’Er zijn geen garanties dat de ingeslagen weg leidt tot succes’, zei hij in een brief aan het parlement. ‘Het is misschien niet de laatste keer dat het Duitse parlement te maken krijgt met financiële steun voor Griekenland.’

Zijn Nederlandse collega Jan Kees de Jager hield eveneens een slag om de arm in een brief aan het parlement die zaterdag naar de Tweede Kamer werd gestuurd. ‘Het pakket vormt geen garantie dat de problemen in Griekenland geheel opgelost zijn’, aldus De Jager.


Meer over dit onderwerp

 

De Jager: Griekeland betaalt Nederland €140 mln minder rente

 

Griekse deal: politiek positiever dan markt

 

Eurocrisis

Interessant artikel vanuit R.K. visie over de laatste paus

februari 26, 2012 By: silviavideler Category: Eindtijd ontwikkelingen

Wordt 2012 het jaar van de laatste Paus – deel 3

( deel 1 en 2 kunt u lezen op onderstaande site )

Dit artikel is afkomstig van:

http://www.courlisius.org/Wordt-2012-het-jaar-%20van-de-%20laatste-Paus-deel%203

Datum:

Don, 2012-02-02

ART12020205
Wordt 2012 het jaar van de laatste Paus – deel 3

Overgenomen van Xandernieuws
met aanpassingen en verbeteringen
van Jan A. A. van der Wulp.

2 Februari 2012

DE KOMST VAN DE LAATSTE PAUS PETRUS ROMANUS IN 2012 (DEEL 3)

‘Rome rond juli 2013 vernietigd door een kernbom’

Volgens de man die correct de naam van de huidige paus wist te voorspellen, zullen de eeuwenoude profetieën over de verwoesting van Rome in 2013 uitkomen.

Ronald L. Conte jr., de man die in 2002 correct voorspelde dat paus Johannes-Paulus II zou worden opgevolgd door Benedictus XVI, gelooft dat de volgende paus inderdaad de laatste zal zijn en zich Pius XIII zal noemen.

NOOT van de BEWERKER: Hier is verwarring tussen de Anti-Paus – mogelijk genaamd Pius XIII – en de ware laatste Paus Petrus Románus II.

Conte denkt ook al te weten welke kardinaal de illustere rol van ‘Petrus Romanus’ [BEDOELD WORDT: Pius XIII] op zich zal nemen.

Dat zal volgens hem nog in 2012 gebeuren, omdat Benedictus mogelijk vanwege gezondheidsredenen plotseling zal aftreden, of misschien zelfs zal sterven.

Nadat zijn opvolger zal zijn gekozen, zal de wereld volgens Conte razendsnel in de Grote Verdrukking terecht komen.

NOOT van de BEWERKER: Omdat deze verkiezing niet regelementair zal zijn verlopen, zal deze persoon NIET de ware opvolger van Benedictus XVI zijn en terecht de Anti-Paus mogen heten.

Conte denkt dat de volgende paus zich Pius zal noemen, omdat deze naam in de historie is verbonden aan pausen, die de nadruk legden op de autoritaire doctrines van het Vaticaan.

NOOT van de BEWERKER: Inderdaad zal de Anti-Paus grote nadruk leggen op zijn macht over de gehele Kerk.

Pius XIII zal de absolute autoriteit van de Rooms Katholieke kerk over alle christenen en gelovigen van alle andere religies benadrukken.

NOOT: Dit klopt met vele hemelse boodschappen en proefetieën.

Dat zal het moment zijn dat de in de Bijbel voorzegde ‘grote afval’ (van het geloof) zal beginnen.

NOOT van de BEWERKER: In feite is de apostasie al aan de gang vanaf ongeveer 1965, maar zal verhevigd en meer openlijk plaats vinden als de Anti-Paus eenmaal aan het bewind is.

In de eerste twee artikelen over de komst van Petrus Romanus wezen we op de verbazingwekkende ontdekkingen van de Belgische Jezuïet en wiskundige René Thibaut.

In de eeuwenoude, aan St. Malachias toegeschreven ‘Profetie van de Pausen’ ontdekte hij een serie verborgen anagrammen en linguïstische codes, waarin onder andere de namen van eerdere ‘Piussen’ werden voorspeld, bijna 200 jaar vóórdat deze pausen daadwerkelijk werden gekozen.

EINDTIJD VISIOENEN PAUS PIUS X
Conte wijst ook op de bijzondere visioenen die een andere paus Pius -nummer X – zou hebben gehad.
Pius X bekleedde van 1903 tot 1914 de ‘Heilige Stoel’ en zou in visioenen hebben gezien, dat er in de eindtijd nog een paus [Pius ?] zou komen, die Rome zou ontvluchten over de lichamen van dode priesters.

NOOT van de BEWERKER: Het is veel waarschijnlijker, dat het Paus Benedictus XVI zal zijn, die dit zal meemaken.

‘Wat ik heb gezien is verschrikkelijk !’ zou Pius X volgens veel bronnen hebben gezegd.
‘Zal ik het zijn, of zal het een opvolger zijn ?
Wat zeker is dat deze paus Rome zal moeten verlaten en bij het verlaten van het Vaticaan over de dode lichamen van zijn priesters zal moeten stappen.
Zolang ik nog leef mag dit aan niemand worden verteld.’

In een volgend visioen dat hij in 1909 kreeg tijdens een audiëntie met de Franciscaner orde leek paus Pius X in een trance terecht te komen.
Na enige momenten opende hij zijn ogen, ging staan, en sprak:

‘Ik heb één van mijn opvolgers gezien, die dezelfde naam heeft (een toekomstige paus Pius) en wegvluchtte over de dode lichamen van zijn broeders.
Hij zal zich ergens verschuilen, maar na een kort uitstel op gruwelijke wijze sterven.
Het respect voor God zal uit de harten van de mensen zijn verdwenen.
Ze zullen zelfs de herinnering aan God willen uitwissen.
Deze perversiteit zal niets minder dan het begin van de laatste dagen van de wereld zijn.’

HET DERDE ‘GEHEIM VAN FATIMA
Het derde deel van het ‘Geheim van Fatima’, dat op 26 juni 2000 door het Vaticaan bekend zou zijn gemaakt, lijkt de visioenen van Paus Pius X te bevestigen.

NOOT van de BEWERKER: Volgens alle latere profetieën is deze versie van het zogenaamde Geheim van Fatima vals.

Een passage: ‘… voordat hij daar aankwam trok de Heilige Vader door een grote stad die half in puin lag.
Trillend en met aarzelende stappen, gekweld door pijn en verdriet, bad hij voor de zielen van de lijken, die hij tegenkwam.
Toen hij de top van de berg bereikte werd hij, op zijn knieën zittend voor een groot kruis, vermoord door een groep soldaten, die kogels en pijlen op hem afvuurden.
De andere bisschoppen, priesters, mannen en vrouwen, gelovigen en allerlei andere mensen van verschillende rangen en standen stierven op dezelfde wijze, de één na de ander.’

OOK VATICAAN VERWACHT ANTICHRIST
Veel katholieken geloven dat het ‘echte’ derde ‘Geheim van Fatima’, alsmede ook de visioenen van Paus Pius X en andere voorspellingen over de profetische rol van de Rooms-Katholieke kerk door het Vaticaan VERBORGEN worden gehouden voor het publiek.

Allerlei veronderstelde Maria-verschijningen, visioenen van Pausen, uitleggingen over de aard van de Apocalyps door kardinalen en allerlei bevestigde mystieke profetieën zijn vaak in strijd met recente publicaties van het Vaticaan.

Ook de ‘Catechismus van de Katholieke Kerk’, die werd uitgevaardigd door Paus Johannes-Paulus II (1994, de eerste [officiële Vaticaanse] catechismus in meer dan 400 jaar), spreekt echter van een ultieme beproeving voor de kerk:

‘Vóór de tweede komst van Christus zal de Kerk door een laatste beproeving moeten gaan, die het geloof van velen zal doen wankelen.
Tijdens de bij haar pelgrimsreis optredende vervolging zal het geheimenis der wetteloosheid (2 Tess.2:7) in de vorm van een religieuze misleiding [door de Profeet van de Anti-Christ, dat is de Anti-Paus] als een klaarblijkelijke oplossing voor de problemen van de mensen worden gepresenteerd.
De prijs is het afvallen van de Waarheid.
De ultieme religieuze misleiding is die van de Antichrist, een pseudo-messianisme waarbij de mens zichzelf zal verheerlijken in plaats van God en Zijn Messias die in het vlees is gekomen.’

‘VERNIETIGING ROME IN 2013′
Mogelijk speelt een tweede, potentieel nog machtigere kandidaat voor de rol van Petrus Romanus [dit moet zijn: de Anti-Paus] een grote rol in deze profetie, alsmede ook bij het verbergen van de complete versie van het ‘Geheim van Fatima’ en andere visioenen.
Hoe dan ook, volgens Conte zullen we de vervulling van deze profetieën al OP ZEER KORTE TERMIJN gaan meemaken.

Hij gelooft namelijk dat al snel na het aantreden van [de pseudo] Petrus Romanus (lees: Pius XIII) in 2012 de Derde Wereldoorlog zal uitbreken, die mede zal ontstaan door een aan Iran toegeschreven nucleaire aanslag op NEW YORK.

NOOT van de BEWERKER: Deze aanslag op New York is in meerdere profetieën voorzegd.

Vervolgens zal de nieuwe wereldbrand rond juli 2013 resulteren in de vernietiging van Rome door een kernbom.

NOOT van de BEWERKER: Het is voorzegd, dat de stad op de zeven heuvelen – dat is Rome – zal worden verwoest.
Er is ook voorzegd, dat de Anti-Paus de Zetel van de Valse Kerk zal verplaatsen naar Jeruzalem.
Merk op, dat de ware en echte opvolger van Paus Benedictus XVI inderdaad zal zijn Petrus II Románus, die echter niet door de kardinalen in een conclaaf zal worden gekozen.
Mogelijk zal Paus Benedictus hem persoonlijk als zijn opvolger aanwijzen, wat kerkrechtelijk mogelijk is.

WORDT VERVOLGD

Gerald Celente over manipulatie

februari 26, 2012 By: silviavideler Category: Eindtijd ontwikkelingen

Tip van : S.Jansen

Gerald Celente über Manipulationen am Goldmarkt und die drei wichtigen Gs

Gebruik de vertaalknop om het in het Nederlands te lezen.

Redaktion

Der Goldpreis soll möglicherweise innerhalb der kommenden zwölf  Monate die alten Höchststände erreichen. Das hat der leitende Rohstoffstratege Jeffrey Currie vom amerikanischen Investmentriesen Goldman Sachs vor Kurzem auf einer Strategiekonferenz des Unternehmens in London gesagt. Innerhalb des kommenden Jahres erwarte man einen Goldpreis von 1.940 Dollar, wenn die Realzinsen weiter niedrig bis negativ blieben. Auch rechnet man bei Goldman Sachs im Goldsektor weiter mit Zentralbankkäufen aus Schwellenländern, so das Portal Goldreporter.

 

Der amerikanische Zukunftsforscher Gerald Celente will sich diesen Prognosen momentan offenbar nicht anschließen. Derzeit trifft er zu Spekulationen über den Goldpreis keine Voraussagen, auch wenn er eigentlich mit seinen Prognosen allermeist richtig liegt: »Wann genau der Preis wieder hochgeht, weiß ich nicht zu sagen«, sagte Celente in einem Interview mit dem Kopp Verlag, das sich, neben den Aussagen weiterer hochrangiger Gold-Experten wie Dimitri Spreck, Martin Siegel, Johann Saiger, Hans J. Bocker und Marc Faber auf der gerade erschienenen DVD GOLD findet.

Der Autor, der schon für das Jahr 2010 mit dem Zusammenbruch des internationalen Finanzsystems gerechnet hatte, macht die Gelddruck-Aktionen der jüngsten Zeit für einen zutiefst unsicheren Markt verantwortlich: »Wer konnte denn ahnen, dass die Fed etliche Trilliarden Dollar unter die Tische von Banken rund um den Globus pumpen würde?«, so Celente. »Hier in den USA strömten Massen von Geldern in die Bankinstitute, ebenso wie in die Bank of Scotland, in die Deutsche Bank, in die Credit Suisse und was noch alles. Die Bank-Eliten tun einfach alles, um den Goldpreis weiter zu deckeln«.

»Auf längere Sicht«, so Celente, »werden die Banker das System jedoch nicht mehr kontrollieren können. Alles, was sie tun, ist, immer mehr Geld zu drucken – es ist ein globales Spiel«. Ausgesprochen pessimistisch klingt Gerald Celente vor allem, wenn er über Europa spricht: »Wenn ich die Krise in Europa betrachte, all den Müll, der da verbreitet wird, einschließlich einem Gipfeltreffen nach dem anderen, dann fällt mir einfach nichts mehr ein. Während die Krise immer bedrohlicher wird, sind so hübsche kleine Begriffe wie ›Merkozy‹ entstanden: Man will den Leuten unterjubeln, es handele sich um zwei großartige Köpfe, die sich zusammentun und die Lösung finden, die also wissen, wie es geht. Dabei steht in Wahrheit alles kurz vor dem Zusammenbruch«.

Celente warnt, dass nicht mehr viel Zeit bleibt und dass jeder zusehen sollte, sein Guthaben nach Hause zu holen, sprich, er ruft dazu auf, die Konten leer zu räumen: »Wer sein Geld jetzt nicht in der eigenen Tasche und in seinem Besitz hat, dem gehört es bald nicht mehr. Denn wenn der Moment gekommen ist, dann schließen die Banken wie nichts! Das ist in Argentinien passiert, genau wie in den USA in den 30ern, und es passiert in Deutschland, in Frankreich, in Italien, sie machen es in Griechenland, sie machen es überall«.

Das derzeitige Finanzsystem sei eindeutig gescheitert, stellt der Trendforscher fest. Das, was die meisten Leute hier für Kapitalismus hielten, sei gar keiner. Im klassischen Kapitalismus heiße es vielmehr, dass die Märkte sich selbst überlassen seien: »Und nicht, dass man den Banken das Geld schenken soll«.
Celente ist sich sicher: »Wenn die Geldwechsler nicht endlich das Tempo drosseln, dann gehen wir alle zur Hölle. Das hier ist kein Kapitalismus, das ist Faschismus«.

Die einzige Rettung sieht der Zukunftsforscher in einem System nach Schweizer Modell: direkte Demokratie. »Die Schweizer haben den höchsten Lebensstandard, die Schweizer erwirtschaften weltweit das höchste Bruttosozialprodukt, sie sind neutral seit 1815, haben sich nicht in anderer Länder Belange eingemischt. Direkte Demokratie – lasst das Volk abstimmen!«

Er frage sich verzweifelt, wer denn eigentlich auf die Idee gekommen sei, dass ein paar dahergelaufene Politiker wüssten, wo es lang geht? Der Unternehmensberater hatte immer wieder nachdrücklich gemahnt und gewarnt, inzwischen scheint jegliche Nachsicht einem Riesenärger gewichen zu sein, Celente schäumt vor Wut: »Lasst das Volk doch abstimmen: Wollt ihr in den Krieg ziehen? Wollt ihr Truppen nach Afghanistan schicken? Lasst das Volk abstimmen! You wanna bailout? Lasst das Volk abstimmen! Niemand braucht hier mehr Politiker, um den Leuten zu sagen, was zu tun ist. Denkt immer daran, die Politiker waren die Jungs, die wir schon in der Schule nicht leiden konnten. Selber denken macht schlau, das ist meine Meinung!«

Celente scheint auf das derzeitige System der politischen Parteien und ihrer Vertreter keinen Cent mehr zu setzen und dringt stattdessen in jeder Ansprache derzeit auf die alleinige Verantwortung und Entscheidungsfreiheit des Volkes: »Sie haben uns gesagt, wir hätten eine repräsentative Demokratie. Ihr könntet für Volksvertreter stimmen, die euch dann vertreten. Aber wen vertreten die denn? Nur ihre eigene Klasse! Die der Reichen und der Mächtigen! Und welche Wahl haben wir in den USA – auch jetzt mit Obama? Wir haben zwei kriminelle Familien, die in New York und Chicago das Sagen haben, die Campinos und die Bananos, also die Republikaner und die Demokraten. Das macht jedoch alles keinen Unterschied!«

Dasselbe Bild zeichnet Celente übrigens genauso für Deutschland »mit diesen albernen Grünen und all den anderen… Also: Lasst das Volk bestimmen, wenn wir nicht alle bis in alle Ewigkeit versklavt sein wollen!«

Berühmt ist Gerald Celente inzwischen durch seine drei Überlebens-Gs: Guns, Gold und ein Getaway- (Flucht-) Plan. Er erläutert: »Als sich das Unglück von 9/11 vor über zehn Jahren ereignete, hatte ich bereits zuvor darüber berichtet, dass etwas Derartiges eintreten würde. Es war eigentlich nur noch eine Frage der Zeit gewesen, wann jemand solch einen Angriff auf die USA starten würde. Ob Leute jetzt an die Verschwörungstheorie glauben oder nicht – die Tatsache war einfach folgende: Zuzusehen, wie die Türme zusammengebrochen sind und gleichzeitig zu wissen, dass sich nur vierzig Meilen nördlich vom Ground Zero ein Atomkraftwerk befindet, war ein beeindruckendes Erlebnis. Die Flugzeuge kamen den Hudson River herunter und sind vorher an den Atomanlagen vorbei geflogen. Hätten sie das Atomkraftwerk ins Visier genommen, dann hätte ich am nächsten Tag gesagt: Ich muss hier weg. So sind die drei Gs entstanden: Guns, Gold und Getaway-Pläne«.
Celentes Ziel wäre Kanada gewesen, vier Stunden nördlich von New York. Von da aus kommt man überall hin auf der Welt und steckt nicht in den USA  fest. »Was ich damit sagen will? Alles ist zu jeder Zeit möglich, alles kann zu jeder Zeit passieren!
Deshalb sage ich jedem, er soll sein Vermögen retten, einen Plan machen, um jederzeit abhauen zu können, und zum Gewehr rate ich, weil es tatsächlich unglaublich ist, wie sich Menschen benehmen können, wenn ein Unglück geschieht, beispielsweise ein nuklearer Unfall… Deshalb die drei Gs.«

Zum Schluss des KOPP-Interviews schlägt der Zukunftsforscher fast melancholische Töne an: »Täglich studiere und lese ich, was in der Welt vor sich geht, sehe unter die Oberfläche, um die wirklich wichtigen Informationen zu bekommen. Das mache ich jetzt seit dreißig Jahren. Auch große Musiker müssen jeden Tag üben. Ich übe auch jeden Tag und fülle mein Hirn mit einem Haufen Müll, von dem ich mir wünschte, ich müsste ihn nicht hineintun. Ich mache das, weil ich davon lebe, aber es macht mich nicht glücklich. Und wenn ich nach vorn blicke, macht es mich gerade richtig unglücklich, um nicht zu sagen, traurig…«

Eindelijk eens een positief bericht uit de U.S.A.

februari 26, 2012 By: silviavideler Category: Diverse artikelen

een bijdrage van: W.Meerburg

Florida Court Sets Atheist Holy Day!

 

You must read this……a proper decision by the courts…for a change.

 

FLORIDA COURT SETS ATHEIST HOLY DAY.  In Florida, an atheist created a case against Easter and Passover Holy days.  He hired an attorney to bring a discrimination case against Christians and Jews and observances of their holy days.

The argument was that it was unfair that atheists had no such recognized days.

The case was brought before a judge.  After listening to the passionate presentation by the lawyer, the judge banged his gavel declaring, “Case dismissed!”

The lawyer immediately stood objecting to the ruling saying, “Your honor, How can you possibly dismiss this case?  The Christians have Christmas, Easter and others.  The Jews have Passover, Yom Kippur and Hanukkah, yet my client and all other atheists have no such holidays…”

The judge leaned forward in his chair saying, “But you do. Your client, counsel, is woefully ignorant.”

The lawyer said, ” Your Honor, we are unaware of any special observance or holiday for atheists.”

The judge said, “The calendar says April 1st is April Fool’s Day. Psalm 14:1 states, ‘The fool says in his heart, there is no God.’  Thus, it is the opinion of this court, that, if your client says there is no God, then he is a fool. Therefore, April 1st is his day. Court is adjourned…”

 

You gotta love a Judge that knows his scripture!

Er zijn koppen aan het rollen en er volgen er nog veel meer…..!

februari 26, 2012 By: silviavideler Category: Eindtijd ontwikkelingen

bericht van Jan Bannink,

Accountability – Hold On To Your Hats! The Dominoes Are Falling … and Falling and Falling ~ by Stephen Cook
Posted by kp40Last week, when I posted the story here on the site that World Bank head Robert Zoellick was about to take his banking president’s hat off and had suddenly tendered his resignation, I thought to myself: “Ah, at last! ‘they’ are starting to fall like dominoes – just as SaLuSa and Matthew Ward and others have been telling us they would”.

But little did I know at the time that, in fact, ‘they’ weren’t just “starting” to fall; ‘they’ had been literally tumbling down, like a giant deck of dominoes – all around the world, and for several weeks now.

Zoellick may have appeared to be the first big banker (at one of the really BIG banks) to make me sit up and take note. But he wasn’t the first, or the last, by a long stretch. As we are all coming to see.

Yet, if – like millions of our fellow humans around the world – you were only reading, watching or hearing things from the mainstream media within your own country, you quite possibly wouldn’t have realised that anything important was happening globally at all. Only after a few online searches using ‘banker quits’, ‘bank head resigns’, ‘bank chief steps down’, ‘bank arrest’ and others does the worldwide picture start to come in to view.

Bingo! Just as our Galactic friends have been telling us things would “soon” be underway and that we had better hold on to our hats, it is obvious that the financial world is really beginning to shake apart right now. And shake from the very, very, very top. All over the world.

CEOs, Chairmen, Presidents, Directors, CFOs, MDs and more…

In Switzerland, Japan, Australia, Kenya, Saudi Arabia, the USA, Pakistan, Spain, Russia and China….

In France, New Zealand, Venezuela, India, Korea, Iran, Kuwait, Nicaragua, Slovenia and even the Vatican… and many other countries.

Yes, the heads, henchmen and board rulers of the world’s central banks, private banks, financial advisory firms, national banks, the Vatican bank, construction banks, agricultural banks, co-operative banks, investment banks, a charity bank and other financial institutions have all been “miraculously” rolling – resigning, stepping aside, being asked to step aside, retiring, being arrested, becoming the subject of inquiry or about to be charged with fraud.

One by one. Two by two. Or, in the case of the Beeds District Central Cooperative Bank in India – where a group of 10 directors on that bank’s board quit last October, followed three days later by another 12, out of a total of 25 directors – in very large numbers, indeed. All told, dozens and dozens. And each day, lately, there are more.

And here’s the good news (well, not for the departees and their friends still clinging to power): this game of dominoes called Accountability hasn’t just simply started, it is well and truly ON.

SaLuSa even told us so, this Wednesday, February 22. “With an ear to the ground, many of you are aware that banking fraternity are answering for their corrupt financial dealings. It is the commencement of more far reaching actions, that shall ultimately remove the cancer that they have brought into your society.

“In trying to control the world’s wealth, they have unwittingly brought about their own demise. It has also led back to political persons who have benefitted from their crimes, and they also will be removed. Have no doubt that they will pay the price for what they have done, and coming governmental changes will ensure that your future representatives are above such acts, and are true and honest.”

Well, that must Include the former German President, Christian Wulff, who was toppled from his perch just last week following his involvement in a home loan scandal that he then tried to silence the press from writing about.

And based on everything we are hearing, seeing, feeling and consciously seeking, my strong hunch is that he is very unlikely to be the last national head we will be hearing has handed in his presidential cap.

SaLuSa even suggested that this is exactly the scenario unfolding before us now, in his message of just last Monday, February 20.

“Nothing escapes our notice, and there are no hiding places that the Illuminati and their minions can use to avoid their fate. They have been offered a way out if they resign, but that does not mean they can get away with their crimes against Humanity.”

Matthew Ward also told us, back on April 26, 2010 that “the Illuminati is not an organization of card-carrying members, but rather the ‘umbrella’ name of disparate groups and a large number of powerful individuals who have been controlling or heavily influencing the most important aspects of life throughout your world for centuries.

“In recent years, they also have become known by other designations, such as the secret government, New World Order, dark cabal or the elitists; and they include the top figures in financial institutions, investment markets, multinational corporations, religions, education, media, military forces, judicial systems, entertainment, the medical ‘establishment,’ regulatory and advisory bodies, royal families, Zionists.”

We can obviously expect more – especially now that these “early dominoes” are falling.

Even Benjamin Fulford has regularly reported that the writing has been on the wall for the Cabal – and their banker minions – for quite some time. More recently, his February 13 blog post opened with: “The controlled implosion of the Federal Reserve Board and the European Central Bank is continuing and must be completed before a new financial system can go online, according to Pentagon and other sources.”

David Wilcock has also covered almost every base in his recent major Financial Tyranny expose.

While in the UK Parliament, on February 16, Lord James of Blackheath, once a banking man himself, went very, very public with his call for a full parliamentary inquiry into a massive US$15 Trillion money-laundering fraud and corruption scandal. In presenting his case, Lord James stated that he had, in his possession, incriminating documentation with the signatures of former Federal Reserve Bank Chair Alan Greenspan and the man who is current US Secretary of the Treasury Tim Geithner on them – as well as evidence of massive transfers of funds to virtually every mega-bank in the U.S. and UK. Big stuff!

(Incidentally, Tim Geithner – a former President of the Federal Reserve Bank of New York, who is described as “an economist, central banker and civil servant” – has been muted as a possible replacement for Zoellick at the World Bank. Hmmmmm, why is it that something tells me that that particular “civil” service ain’t gonna happen now?)

So, with all this banking turmoil having been tipped off and tipped out, why should we be surprised at all.

There is simply no reason to be surprised to hear that the head of operations at Spain’s biggest bank, Santander – the Eurozone’s biggest bank by market capitalisation – Francisco Luzon, suddenly announced his voluntary resignation as an executive board member. (Amazingly, still hoping to receive his accumulated pension of nearly 60 million Euros ($77million) plus 9.9 million Euros in bonuses!)

Or that the Swiss National Bank chairman, Philipp Hildebrand, who also once worked at the World Bank, resigned abruptly following great public uproar over dollar swaps he did that earned him and his wife, a former currency trader, tens of thousands of dollars in profits – at the same time that he was working to lower the value of the soaring Swiss franc.

There’s also no reason for us to be surprised to hear that scores of other international banking heads have rolled. Or that a director, a senior equities trader and a senior trader all involved with the Royal Bank of Scotland were arrested in a series of raids resulting from a HM (Her Majesty’s?) Revenue and Customs investigation into claims of tax fraud.

And there’s certainly no reason to even lift an eyebrow on hearing the news that four Catholic priests have been charged with money laundering hundreds of thousands of dollars out of the Vatican’s official bank, the Institute for the Works of Religion.

No. We should not be surprised at all. For our Galactic friends have been telling us this was all going to happen and that, when change came, it would come quicker than any of us could ever imagine.

Matthew Ward predicted that big things were going to happen, as far back as May 21, 2008, when he said that truth-telling will result in a thorough “’housecleansing’ within governments, religions, banking corporations, education, commerce, medicine, and health care – every source that has been instrumental in forming your beliefs and conscripting your activities” and that it will continue “until all those sources of deception and corruption have been purged”.

Then, on September 28, 2009, SaLuSa told us: “Come the time very soon when positive action is going to be taken against them, they will be shocked at the speed with which their destiny will change. There is no one who shall escape the net that draws ever more tightly around them.”

Now, if this past month alone is anything to go by, that net is only going to get tighter and tighter and many more “dominoes” are set to come crashing down.

So, sit back and watch them fall, knowing it’s all part of the Divine Plan.

Hold onto your hat!

Vraag en Antwoord, ditmaal was de vraag: Wie of wat is ‘Lucifer’?

februari 26, 2012 By: silviavideler Category: Bijbelstudies en Bijbelse onderwerpen

Dear Mr. Smith,

 1. Why don’t you believe that in Isa.14 that they are talking about Satan? Are they really talking about the king of Babylon? Now, I figured they were talking about Satan, because it says “Oh Lucifer…” (you know the scripture), and upon reading, I saw how it COULD be talking about the king of Babylon, but then why did they say Lucifer then?
 2. I see the scripture where it says it is GOD’S WILL that all men be Saved-but you also see other places when it’s directly connected with believing in Jesus Christ (John 3:16-18). So, what about the Muslims, J-witnesses and Mormons? What happens after they die and are resurrected? Is that when they will come into the truth?
 3. So, with the Lake of Fire-are you saying (that the scriptures say) NO ONE will perish in the Lake of Fire? So, really, there’s NO punishment for those that rejected the Son and never repented for their sins?
 4. Where is Satan now? According to Revelation 12:9-is he still in heaven? I KNOW he’s not in HELL, because of your great teaching on this matter, I KNOW THAT MUCH…so where is he though?
 5. I listen a lot to Bishop T.D.Jakes (a preacher out of TBN) and I noticed that you have written stuff back to Pastor Hagee and others on TBN, but I never see his name. Do you have a problem with some of his teachings, or (in your opinion) is he ok?

Again, thank you so much for taking the time out to teach properly. I really learned A LOT from that letter and I’m looking into getting one of those literal translation bibles (that are out of print), because I have the ol KJV study bible, and then I went out and bought an interlinear bible, but I still noticed some of those words are incorrectly translated…so I’d appreciate any help in leading me to where I could find one of those bibles that you use.

As a fellow teacher of God’s Word, to be correct is better than being followed, revered, and cheered…my desire is to make Jesus Christ, and His Glorious Gospel Message known to ALL mankind!; although I want it to be the RIGHT message! I appreciate your help in advance. May God bless you and keep you.

In His Will,

Minister.Chris …

[Ray Replies]

Dear Chris:

Thank you for your interest in our site. I’ll try to answer your questions in an abbreviated fashion.

 1. Isa. 14 is speaking about the king of Babylon. He is clearly a “man” and he “dies.”  Lucifer is not the proper name of anyone. Lucifer comes from a verb that means to “howl” as a dog howling at the moon!  Translators and theologians will do almost any thing to remove evil from the realm of God (Isa. 45:7).

  I will write a paper on this false interpretation of Ezekiel and Isaiah regarding Satan, in the near future.

 2. When God’s Word makes a dogmatic statement of fact regarding ANYTHING, we would do well to not try and find other Scriptures that CONTRADICT God’s statement. There are NO Scriptures that contradict the statement that God wills all mankind to be saved (I Tim. 2:4) and therefore WILL SAVE THEM (Isa. 46:10-11). All other arguments against God’s Word are merely human carnal failure to believe God’s universal statements of fact.

  When the Scriptures state that “GOD IS LOVE” it is worse than foolishness to then quote Scriptures that show God using EVIL AGAINST MAN to prove that on some occasion at least, God is NOT love. Do you follow? Nothing, absolutely NOTHING within God’s plan of salvation denies that ‘GOD IS LOVE.’  And nothing, absolutely NOTHING, within God’s plan of universal salvation denies that He will save everyone.

  Preachers, teachers, theologians, men–teach that God is limited by barriers they THEY construct to thwart God’s plan. God is not thwarted by any such human arguments. The idea that a person must be saved BEFORE HE DIES, or he will NEVER, EVER BE SAVED is one of the most Satanic teaching to ever come out of Babylonish religion. Where is such a satanic doctrine found in the pages of God’s Word?  NOWHERE!!! Jesus Christ came to SAVE SINNERS.

  Not many believe that: Jesus Christ is the SAVIOUR OF THE WORLD.

  Not many believe that: Jesus said He would DRAW ALL MEN UNTO HIMSELF.

  Not many believe that: God’s word says at about four places that EVER KNEE WILL BOW AND EVERY TONGUE WILL CONFESS JESUS LORD AND SAVIOUR.

  Not many believe that: God says He is not willing that ANY SHALL PERISH.

  Not many believe that: God says that it is HE Who causes men to believe or not believe to have faith for not have faith.

  Not many believe that: Jesus said that NONE CAN COME TO HIM by their own choosing.

  Not many believe that: IN OTHER WORDS, NOT MANY BELIEVE THE WORD OF GOD!!!

  Most of humanity will be saved in JUDGMENT. Read the many many prophesies regarding the resurrection and how that God will then SAVE all those wicked sinners that have died in their sins.

  Judgment serves a higher purpose than PUNISHMENT AND REVENGE.  God sets the hearts of men RIGHT through His judgments. David tells us in the Psalms that the whole world WILL SING IN JOY when God’s judgments come to this earth.

  NO ONE “perishes” in the lake of fire. Only carnality is burned up in God’s CONSUMING FIRE. The sinners WILL BE SAVED.  Muslims, and Mormons are deceived. They are no more wicked that WE!

  The world has been BLINDED. God Himself has blinded the world (even though He uses messengers of evil to actually do the blinding at times). God Himself will have to REMOVE THIS BLINDNESS in order for people to see. This God will do. Have you not read where the “KNOWLEDGE OF THE LORD [spiritual knowledge from God is NOT BLINDNESS] SHALL COVER THE EARTH AS THE WATERS COVER THE SEA!”  All mankind, all the heavenly host, and even Satan himself, will come into a knowledge of the truth–ALL WILL BE SAVED (in heaven and earth).

 3. There is punishment upon the wicked, but that punishment is designed to TURN THEIR HEARTS TO GOD, not to torture them inhumanly for all eternity.

 4. Satan like a roaring lion is PRESENTLY seeking to devour all that he can (I Pet. 5:8)–this obviously takes place on earth, not in heaven.   We wrestle against spiritual powers in high places. He do this ON EARTH, now, not in heaven (Eph. 6:12).  Satan hindered Paul on earth, not in heaven, etc., etc.

 5. I don’t listen to T.D.Jakes. I have heard him for minutes at a time on several occasions.  It’s not a matter of whether I have a problem with Jakes or not. The question is does he teach the truths of God? Mr. Jakes knows more than we is willing to publicly teach. He apparently is “ashamed” of the true gospel of Jesus Christ. If one KNOWS the truth (or at least some of it), but refuses to teach it for fear of what his public will think of him, then I say that he is ashamed of the gospel of Jesus Christ.

  There are more like him that know at least somewhat about the SALVATION OF ALL, but absolutely refuse to teach it. Pat Robertson is also in this category. He apparently KNOWS that the Scriptures teach the salvation of all, but he too is a spiritual coward and refuses to public teach what he knows to be true. I am not their judge–God is perfectly capable of dealing with all these men.

  T.D. Jakes writes books. He sells books. He peddles and merchandises the Word of God for money. Many of these modern peddlers of God’s Word are likeable personalities. They are even pleasant to listen to (at times), but be not deceived.

If you will but keep studying God’s Word with an open and humble mind and spirit, GOD WILL lead you into all truth. God is opening your mind now. Don’t turn your back on what God is doing in your life.

I will write some papers in the future that will explain many of your questions in much greater detail than I am able to do in an email.

God be with you.

Sincerely,

Ray

Tags:

Het Iraanse belang bij een derde Intifada

februari 26, 2012 By: silviavideler Category: Eindtijd ontwikkelingen

Palestijns geweld neemt toe na propaganda over el-Aksa moskee

 

Jeruzalem 26 februari 2012

Op 17 februari jl. publiceerde Missing Peace een artikel waarin de toegenomen ophitsing tegen Israël werd beschreven.

Die ophitsing lijkt nu zijn doel niet langer te missen. Over de laatste week is het aantal incidenten waarbij Palestijnse Arabieren Israëlische doelen aanvallen aanmerkelijk toegenomen.

De meeste incidenten vonden plaats in de oude stad van Jeruzalem, waar moslims bijna dagelijks stenen gooien op toeristen die de Tempelberg en de zogenaamde Klaagmuur bezoeken. Afgelopen vrijdag greep Israël uiteindelijk in en werd het plein op de Tempelberg ontruimd. Daarbij vielen 11 gewonden aan Israëlische zijde. Later braken ernstige rellen los waarbij in de buurt van A-Ram nabij Jeruzalem een dode viel aan Palestijnse kant.

Maar ook in de West Bank nam het aantal incidenten toe. Daarbij gaat het voornamelijk om incidenten waarbij stenen (meestal rotsblokken) worden gegooid op Israëlische bussen en auto’s.

In de buurt van Carmei Tzur tussen Gush Etzion en Kiryat Arba werd vorige week een Israëlische vrouw gestenigd in haar auto. Dit incident volgde op een eerdere poging tot lynch van een Joodse vrouw in het zelfde gebied.

 

Lees hier het hele artikel:

 

http://missingpeace.eu/nl/2012/02/het-iraanse-belang-bij-een-derde-intifada/

Eerder publiceerden wij twee andere nieuwe artikelen die gerelateerd zijn aan Iran en de propaganda tegen Israël:

http://missingpeace.eu/nl/2012/02/iran-en-de-golfstaten-oud-conflict-met-nieuwe-gevaren/

 

http://missingpeace.eu/nl/2012/02/kerk-in-actie-opnieuw-betrokken-bij-israel-bashen/