BOINNK!!!

Silvia Videler
Subscribe

Gastspreker aan het Woord, Jan Smelt, met: De Gotspe van de Holocaust

oktober 20, 2013 By: silviavideler Category: Actueel, Diverse artikelen, religie

door:  Jan Smelt

De gotspe van de holocaust

(Waarschuwing: het lezen van dit artikel kan bij jodenvergoders en adelvereerders leiden tot cognitieve dissonantie. Deze mensen wordt geadviseerd om niet verder te lezen en voor het hervinden van de innerlijke rust op DEZE VERWIJZING te klikken.)

Wanneer zullen de pogroms beginnen? Ze zullen een keer komen, als de gotspe van de holocaust meer in de openbaarheid komt. De woede van de heidenen zal groot zijn. De Kristallnacht zal er nog een rustdag bij lijken. Nee, de heidenen (=gojiem) zijn geen boosaardige beesten met een aangeboren Jodenhaat. Ze zullen terecht boos zijn, omdat de Joden hun economieën verwoest hebben, hun samenlevingen ontwricht hebben met feminisme en homoseksualiteit en hen tot oorlogen opgehitst hebben, wat geresulteerd heeft in miljoenen doden. Daarnaast zullen ze woedend zijn, dat de Joden tegelijkertijd nog de brutaliteit hadden om ‘de vermoorde onschuld’ uit te hangen in de vorm van holocaust-slachtoffers. De verontwaardiging van de heidenen zal terecht zijn en hun komende woede hangt als een opkomend onweer boven het experiment van het zionisme.

In de tussentijd wil ik nog een poging doen om de gemiddelde Jood, die het judaïsme ziet als een soort folklore, te wijzen op hun rabbijnen, die dit opkomend onweer over hen hebben afgeroepen. Net als de leden van de Joodse Raad in Amsterdam, die de gewone Joden uitleverden aan de Nazi’s, maar zelf buiten schot bleven, zullen de leiders van het Joodse volk deze truc weer uithalen. Ze zullen de gewone Joden overleveren aan de woede van de heidenen. Al in de dagen van Jesaja overlegden de leiders – en spotters – van Jeruzalem:

We hebben een verbond met de dood gesloten en met het dodenrijk een verdrag gemaakt; wanneer de voortstormende gesel doortrekt, zal hij ons niet bereiken, want wij hebben leugen tot onze schuilplaats gesteld en in bedrog ons verborgen (NBG vert. Jes. 28, 15)

Het standaard voorbeeld van een gotspe (Eng. Chutzpah) is van een kind dat zijn vader en moeder heeft vermoord en vervolgens de rechter smeekt om medelijden, omdat het wees is (Michael Hoffman, Judaïsm’s Strange Gods, p.56). Heidenvolken kennen dit soort brutaliteit en onbeschaamdheid niet. We moeten het daarom doen met het Hebreeuwse leenwoord. Trouwens, tal van Hebreeuwse leenwoorden in het Nederlands zitten in een bedenkelijke sfeer: sjacheren, jatten en smoes. De heidenen waren vol medelijden, toen ze hoorden over Auschwitz en de gaskamers. Nu deze niet bestaan blijken te hebben, voelen ze zich terecht bekocht.

Daarom raad ik u, Joden van Nederland en daarbuiten, aan berouw te tonen over deze schaamteloze leugens. Dit druist wel zeer in tegen de mentaliteit die de rabbijnen u bijgebracht hebben. Ze hebben u de ene na de andere veer in de kont gestoken door te zeggen dat u zoveel slimmer was dan die stomme heidenen. Dat ging erin als koek. Einstein was het grote voorbeeld van die superieure Joodse intelligentie. Daarna kwam de lijst met nobelprijswinnaars. De rabbijnen vertelden u dat die heidenen zo dom waren als het achtereind van een varken. Eigenlijk waren het niet meer dan dieren. De onlangs overleden rabbijn Ovadja Josef vergeleek ze openlijk met ezels. Je kon de ze van alles wijsmaken. De heidenen hebben de Holocaust-leugen inderdaad lange tijd geslikt. Maar de heidenen zijn aan een inhaalslag bezig. De leugen wordt ontmaskerd.

Behalve dat het u als een rabbijns geïndoctrineerde Jood moeilijk zal vallen om vergiffenis te vragen aan een heiden, zal het ook zeer moeilijk voor u zijn om verantwoording af te leggen aan een heiden. De rabbijnen hebben u bijgebracht dat u als een heer bent gesteld over de heidenen. Ovadja Josef verwoordde het zo: ‘We zullen neerzitten als een effendi (‘heer’ of ‘meester’ in het Arabisch) en eten’ (zie: Ted Pike, JEWRY MOURNS DEATH OF “GREATEST” RACIST RABBI ). Maar u bent geen heer in Nederland, noch in Duitsland of Rusland. U bent daar te gast. Het past niet dat een gast zijn gastheer de wet voorschrijft. U zult uw rol als ‘Hofjude’ moeten opgeven. Deze term wordt door historica Nesta Webster (boek: Secret Societies and Subversive Movements) opgediept voor de Joden die zich nestelen aan de hoven der koningen, de centra van de macht.

Uw rabbijnen hebben u verteld dat macht en geld belangrijk zijn, omdat hun ‘komende wereld’ een aardse wereld is. De Messias die de voorgangers van de rabbijnen, de Farizeeën, verworpen hebben, was Jezus Christus. Hij zei tegen Pilatus dat Zijn koninkrijk niet van deze wereld was. De lijst met rabbijnse messiassen is daarom een lijst met mislukkingen. Ik noem slechts Bar Kochba in 135, Sjabtaj Tzwi (ook: Sabbatai Zevi) in 1666 en Menachem Schneerson, overleden in 1994. Het is allemaal op niets uitgelopen. Ook de zionistische heilstaat, die nu in het Midden-Oosten wordt gebouwd op het bloed van de Arabieren en de centen van Europa en de VS, zal op een mislukking uitlopen.

Ik begrijp dat het voor u als Jood moeilijk is om afstand te nemen van de rabbijnen, want hiermee riskeert u ‘uit de synagoge geworpen te worden‘; ook al komt u daar nooit. In het Nieuwe Testament staat zo´n verhaal beschreven. Een blindgeboren man, die door Jezus ziende gemaakt is, moet bij de Farizeeën op het matje komen. Ze verzekeren hem dat Jezus een zondaar is. Hij antwoordt: ‘Als deze niet van God gekomen was, dan had Hij niets kunnen doen’ (Joh. 9, 33). Dergelijke logica konden de Farizeeën niet verdragen. Ze schopten hem eruit. Mensen die zelf kunnen nadenken, passen niet in de synagoge. De Farizeeën en de rabbijnen eisen blinde gehoorzaamheid. Menig oprechte Jood is in de loop der tijden al geëxcommuniceerd. Er is zelfs een hele groep, de Karaïeten, die alleen in de Tenach (Oude Testament) geloven en de rabbijnse Talmoed verwerpen. Excommunicatie betekent dat u de steun van de mede Joden in het maatschappelijk leven zult moeten missen. Als u bijvoorbeeld burgemeester van Groningen zou willen worden, dan zult u dat op eigen kracht moeten doen. De ‘Hofjuden’ zullen geen goed woordje meer voor u doen. Het moet gezegd, dat de rabbijnen goed voor hun volgelingen zorgen en hen rijkelijk belonen voor hun kadaverdiscipline.

Maar het verbond met de dood zal geen stand houden. Ik citeer verder uit Jesaja:

En ik zal het recht tot meetsnoer maken en gerechtigheid tot paslood; en de hagel zal de leugenschuilplaats wegvagen en het water zal de toevlucht wegspoelen. (Jes. 28, 17)

Onderricht in HAAT

februari 27, 2013 By: silviavideler Category: Actueel, Eindtijd ontwikkelingen

Tip van Luc.

Noorse tv toont de opvoeding van Palestijnse kinderen tot Jodenhaat (Engelstalige ondertiteling)

 

http://www.youtube.com/watch_popup?feature=player_embedded&v=ME3N2kZFVOk

Gast aan het Woord; Jan Smelt, GOJIEM-HAAT de tegenhanger van JODENHAAT

augustus 11, 2012 By: silviavideler Category: Eindtijd ontwikkelingen, Gast aan het woord.

Gojiem-haat

De tegenhanger van Joden-haat is Gojiem-haat. Gojiem is een Hebreeuws woord en betekent ‘volken’. Het is dus een meervoud en het wordt meestal in het meervoud gebruikt. In de bijbel wordt het veel gebruikt om de tegenstelling tussen het volk Israël en de omringende volken aan te geven: het volk dat de God van Israël dient, tegenover de volken die afgoden dienen. Onder invloed van de rabbijnen is het accent verschoven van de God van Israël naar Israël zelf. Alles wat Jood is wordt heilig verklaard en alles wat niet-Jood is, wordt verwerpelijk verklaard. De hele wereldgeschiedenis komt zo in het licht te staan van een strijd tussen de heilige Joden en de verwerpelijke Gojiem, of niet-Joden. (Het Engels heeft trouwens een apart woord hiervoor, nl. ‘gentiles’. Wij hebben dat niet. Daarom gebruik ik het Hebreeuwse woord Gojiem of ik spreek van niet-Joden.)

Het lijkt erop dat de genoemde tegenstelling tussen Israël en de volken in de bijbel slechts een regionale reikwijdte heeft. In Ezechiël (Ez. 5, vs. 6 e.v.) zegt God dat Hij Israël heeft gesteld temidden van de omringende volken. In Ez. 25 e.v. komen deze volken stuk voor stuk aan bod: Ammon, Moab, Edom, Filistea, Tyrus, Sidon en Egypte. Dit zijn stuk voor stuk landen, die grenzen aan het land Israël. Waar ligt de grens tussen Israël en Nederland? De rabbijnen hebben de reikwijdte van het woord Gojiem opgerekt tot de hele wereld i.t.t. bijv. Openbaring 20, vs. 8, waar sprake is van ‘volkeren aan de vier hoeken der aarde’. Ze worden aangeduid met Gog en Magog. Ze komen uit het hoge Noorden. Dit zijn mijns inziens de overige volken van deze wereld. Hier hoort Nederland ook toe.

Verder is de bijbel in het geheel niet xenofoob. In de wet van Mozes worden de Israëlieten meerdere malen opgeroepen om de vreemdeling niet te onderdrukken met het argument ‘omdat u zelf vreemdeling bent geweest in Egypte’. Een profeet als Jona begaf zich buiten de landsgrenzen. Ook Elia had een tijdje onderdak bij een weduwe in Zarfat in het huidige Libanon.

Ter illustratie van de Gojiem-haat een artikel met de titel ‘Judaism: Korach: Dictating the Terms‘ van schrijver Ari Abramowitz, dat werd gepubliceerd op Arutz-7, een website van ultra-orthodoxe signatuur. Merk op dat het eerste deel van de achternaam van deze man weliswaar naar Abraham verwijst, maar dat het tweede deel een Oost-Europese afkomst verraadt. Het betreft een beschouwing over Korach in het kader van de jaarlijkse lezing van de Thora. De Joden lezen de Thora volgens een bepaald rooster elk jaar helemaal uit. De geschiedenis van Korach staat in Numeri 16. Hieronder een samenvatting van dit stuk over Korach.

Waarom staat heel de wereld toch altijd bol van kritiek op Israël, terwijl dit toch het meest humane land ter wereld is? Wat hebben ze toch altijd met ons? Het antwoord op deze vraag ligt besloten in de geschiedenis van Korach, die rebelleerde tegen Mozes. De ultieme beweegreden van Korach was eigenbelang. Daarom ging Mozes totaal niet op zijn (schijn)argumenten in. Mozes deed er het zwijgen toe en legde de zaak aan HaSjem [joodse schrijfwijze voor God] voor. Zo moeten wij ook niet ingaan op alle belachelijke aantijgingen, die ons dagelijks voorgeworpen worden. We moeten doorhebben dat het maar schijnargumenten zijn. De volken der wereld hebben onbewust wel door dat het Joodse volk G-ds volk is en dat wij Hem vertegenwoordigen in deze wereld. Elk element van Israël is het bewijs van Gods heerschappij over de hele mensheid. Ze begrijpen best dat ze door hun pogingen om het Joodse volk weg te vagen, G-d zelf proberen weg te vagen. Ze denken, net als Korach, dat ze de macht over G-ds schepping kunnen overnemen. Ze willen niet schepselen zijn maar de scheppers. De gedachte aan een hogere autoriteit kunnen ze niet verdragen. Laten we daarom doen, waar we voor geschapen zijn: de wereld over G-d vertellen.

Bij dit stukje wil ik de volgende opmerkingen plaatsen:

  • In zijn blinde Gojiem-haat ziet Abramowitz een belangrijk detail in de geschiedenis van Korach over het hoofd. Deze geschiedenis zou in moderne termen een poging tot staatsgeep genoemd kunnen worden. Het was een puur interne Israëlitische aangelegenheid. In de verste verte geen Amelekiet, Moabiet of Edomiet te bekennen. Abramowitz had beter een ander voorbeeld kunnen nemen.
  • Israël is het meest humane land ter wereld‘. Elke vorm van zelfkritiek is Abramowitz vreemd. De Joden zijn inherent goed.
  • De niet-Joden of Gojiem zijn inherent slecht en hebben het altijd op de Joden gemunt.
  • Je kunt niet afgaan op wat de Gojiem zeggen, maar je moet proberen te achterhalen wat ze denken (vgl. George Orwells gedachtenpolitie en de politieke correctheid van vandaag de dag). Dit ontleent Abramowitz aan de geschiedenis van Korach. De argumenten van Korach zouden niet oprecht zijn geweest.
  • Israëls belangen en Gods belangen lopen parallel. De Joden zijn de vertegenwoordigers van God op aarde. Voeg hierbij nog de Kabbalistische leer dat God (Ein Sof) ver weg is, dan is de logische consequentie hieruit de claim dat de Joden de wereld moeten regeren. Denk aan de gelijkenis van de onrechtvaardige pachters (Matth. 21, vs. 33).
  • Men heeft het altijd over de schepping als een statische wereldorde: zo was het in het begin en zo moet het altijd blijven. De Israëlieten/Joden hebben de titel ‘Gods volk’ gekregen, zoals een kroonprins zijn recht op de kroon. Er wordt niet gepraat over wat er na de schepping verder nog gebeurd is. Aan het privilege hingen voorwaarden. De profeten van Israël altijd gehamerd hebben op een belangrijke voorwaarde: gerechtigheid.
  • Er is duidelijke ergernis over het feit dat de Gojiem weigeren zich aan God te onderwerpen. Dit kun je in het licht van het bovenstaande lezen als: ‘De Gojiem weigeren zich aan de Joden te onderwerpen.’

Is Ari Abramowitz een zolderkamergeleerde? Geenszins! Samen met maat Jeremy Gimpel heeft hij een politieke partij opgericht en dingen ze mee naar zetels in de Knesset.

De grote Palestijnse leugen

maart 13, 2012 By: silviavideler Category: Actueel, Eindtijd ontwikkelingen, religie

Hoort u het ook eens van een ras-atheist….

Klare taal uit onverwachte hoek! Jammer dat hij de oorzaak niet ziet.
Bron