Bijbelstudies en Bijbelse onderwerpen


WIE IS GOD? Door: Cor van Ruitenbeek

Wie is GOD?

 

Johannes 4.

24 God is geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid

Kolossenzen 1

15 Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping,

Zoals we kunnen lezen is GOD geest en onzichtbaar.

Maar GOD is ook de VADER die dus ook geest is en onzichtbaar is.

Efeziërs 4.

6 een God en Vader van allen, die is boven allen en door allen en in allen.

Johannes 14: 9.

Wie Mij ( Christus Jezus ) gezien heeft, heeft de Vader gezien;

Johannes 10

30 Ik ( Christus Jezus ) en de Vader zijn één.

Tijdens mijn vakantie kwam het onderstaande zo goed als elke morgen tot mij.

Zoals de bovenstaande verzen.

Het vleesgeworden woord.

Johannes 1: 1-18.

En wie was het vleesgeworden woord?

CHRISTUS JEZUS, HET BEELD VAN DE ONZICHTBARE GOD. 

1 In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.

Dus GOD is niet allen maar geest en onzichtbaar maar GOD was ook het Woord.

GOD DE VADER WAS DUS OOK HET WOORD.

9 Het waarachtige licht, dat ieder mens verlicht, was komende in de wereld.

En wat is GOD nog meer?

GOD IS LICHT, DIE OOK KOMENDE WAS IN DE WERELD: CHRISTUS JEZUS.

14 Het Woord is vlees geworden en het heeft onder

ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd,

een heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid.

Het WOORD is vlees geworden ( Christus Jezus ) en heeft onder ons gewoond.

16 Immers uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen zelfs genade op genade;

Immers uit ZIJN ( Christus Jezus het beeld van de onzichtbare GOD DE VADER )

HEBBEN WIJ ALLEN ONTVANGEN, ZELFS GENADE OP GENADE.

Zoals een GOEDE VADER BETAAMT HEEFT GOD DE VADER ALLES VOOR ZIJN REKENING GENOMEN.

Een geweldige broeder die met mij is mee gegaan op vakantie zei nog iets moois.

Die broeder haalde Dr. Stephen E. Jones aan

GOD heeft nog een schuld open staan, namelijk we hebben het nog niet verkregen. ( lees Hebreeën 11 )

GOD is verantwoordelijk voor de schepping en elke mensenkind.

En versta mij wel goed, GOD is niet verantwoordelijk voor het kwaad, voor die ‘bekende’ zwarte achtergrond.

Denk maar aan het volgende.

Wat voor GODS beeld of VADER beeld is het niet als GOD de ZIJN GELIEFDE ZOON voor het kwaad laat op draaien.

Timotheüs 4.

9 Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard.

10 Ja, hierom getroosten wij ons moeite en grote inspanning, omdat wij onze hoop gevestigd hebben

op de levende God, die een Heiland ( Redder ) is van alle mensen, inzonderheid van de gelovigen.

GOD DE VADER IS DE REDDER VAN ALLE MENSEN DOORMIDDEL VAN HET HET BEELD, GELIJKENIS, CHRISTUS JEZUS VAN DE ONZICHTBARE GOD, DE VADER.

Als ik aan het Woord denk dan denk ik aan het Woord wat door de gehele schepping klonk.

HET IS VOLBRACHT, HET IS VOLBRACHT HALLELUJA PRIJS DE HEER.

Als ik zo in de morgen wakker moet worden en opgang moet komen, al piepend en krakend en soms zei ik het volgende.

Ik ellendig mens wie zal mij verlossen? Prijs GOD ONZE ALLER HEMELSE VADER, HET BESTE MOET NOG KOMEN.

Ik sluit met de volgende tekst

Jesaja 9.

5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons

gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder

en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke

God, Eeuwige Vader, Vredevorst.

 

Ik wens u allen geliefden en dierbaren GODS rijke zegen genade en liefde toe.


Lichtpunt..

Lichtpunt..

 

door Sietse Werkman


VAN DE LANGSTE DAG NAAR DE EEUWIGE DAG
En er zal geen nacht meer zijn en zij hebben geen licht van een lamp of licht der zon van node, want de Here God zal hen verlichten
(Openbaring 22: 5)

 

Er voor kiezen met iemand te lijden en zelfs te sterven, is de grootste liefdesdaad.
Jezus leed en stierf voor gehele mensheid; en op het dieptepunt, in de totale uitzichtloosheid, toen Hij stierf, voltrok zich het grootste wonder.
Daar maakte Hij zich één met ons, en stond Hij op, en wij met Hem, tot één nieuwe, volmaakte, onsterfelijke, voor eeuwig gelukkige mens.