Bijbelstudies en Bijbelse onderwerpen


Het kwaad van het opgelegde celibaat, door Johannes D.

 

In een aantal delen wil ik het ontstaan van het celibaat toelichten en laten zien dat dit demonisch van oorsprong is en tot in de diepste kern een gruwelijke dwaling. We kennen Genesis 3 allemaal, het gesprek tussen de slang, de satan en Eva. De slang zegt haar dat ze van de verboden boom mag eten, waarop Eva met de waarheid antwoord en zegt dat zij daar niet van mogen eten. Bedenk dat Adam daar bij was, zoals Genesis 3 ons laat weten, maar Adam zwijgt en laat Eva haar gang gaan in dat gesprek met de slang en navolgend in de begeerte tot; en het eten van de verboden ‘vrucht’. Zij nam die vrucht en at en zij gaf Adam ook daarvan en hij at zonder dat hij ingreep, want hij wist dat die vrucht verboden was. Hij is dus niet in de list van zijn vrouw getrapt, hij stond er bij, keek er naar en zei geen woord, maar at zoals zij. Zijn zwijgen wordt hem dus aangerekend, want hij had zijn vrouw van die verboden vrucht moeten weerhouden maar hij deed dat niet. 

 

Wanneer God hem aanspreekt op het eten van de verboden ‘vrucht’, dan geeft Adam God direct de schuld en zegt; ‘die vrouw die Gij mij gegeven hebt, die heeft mij gegeven van de verboden boom, en ik heb gegeten’. Adam beschuldigd dus God van het geven van een slechte vrouw aan Adam. Deze valse beschuldiging en leugen is het zaad van de slang dat de vijandschap zet tussen Adam en Eva en hun Schepper. We weten dat de slang, de satan daar vervloekt is en dat Adam en Eva uit de hof van Eden gezet werden, maar dat hen, desondanks deze straf, toch Genade gegeven werd en de Zaligmaker uit hen zou voortkomen als de tijd daar zou zijn.

 

De slang, de satan, werd blijvend vervloekt en door Genade hebben Adam en Eva de leugen en de leugenaar verworpen en is die vijandschap dus door God tussen hen en de satan gezet en niet meer tussen God en Adam en Eva!!!!.  Zij die Genade ontvangen haten de leugen en de leugenaar de satan, en de satan heeft dan ook niets dan haat tegen de mens die Genade ontving. Deze vijandschap heeft de Schepper, onze Heere Jezus Christus dus gezet tussen de macht van de leugen en de duisternis aan ene zijde en de kinderen des Lichts aan de andere zijde, hier dus Adam en Eva. Ook al hebben zij de heerlijkheid van het paradijs verloren, zij kregen de weg tot behoud van hun Schepper weer terug. Hun eerste huwelijk was heilig in éénheid met hun Schepper. Na het eten van de verboden vrucht was die heiligheid in hun huwelijk er niet meer en hebben zij veel geleden, van elkaar en hun kinderen.

Zij die het celibaat leren, Katholiek of anderszins theologisch misleid, menen dat de vrouw het zaad van de slang genoemd wordt en de man er in die visie beter af komt dan de vrouw ten opzichte van God en Christus. Darby heeft een soortgelijke visie op de vrouw als de Katholieken, het Vaticaan en ook diverse ‘evangelische’ stromingen zijn hiermee geïnfecteerd. Zij spreken graag over de heiligheid van het huwelijk, maar zetten de vijandschap dus tussen de man en de vrouw, mag u raden wat voor witgepleisterde graven hun huwelijken inhouden!  Adam werd uit zijn koningschap gezet en kreeg wel heerschappij over de vrouw, maar uit het geheel blijkt dat dit voor Eva geen zaak van vreugde was, want zijn heerschappij was niet meer in de Heilige Liefde waarin hij haar voor hun afval geleid heeft.

 

Zijn heerschappij was gebroken en dus werd Eva onderworpen aan zijn wet, een wet van regel op regel, hoewel hij door Genade wel liefde tot haar had, de volmaaktheid was er uit. God zegt dit ook in dat gesprek, namelijk dat Adam anders dan voorheen heerschappij over haar zou voeren, geen ‘sprookjeshuwelijk dus buiten het paradijs’  waarin hun huwelijk heilig was door de liefde en éénheid met hun Schepper. en al helemaal geen volmaakt huwelijk meer buiten het paradijs. 

 

In het gesprek dat God met Adam en Eva voerde, gaf Eva haar man niet de schuld, maar de satan die haar verleidt had. Adam gaf echter wel zijn vrouw de schuld en gaf blijk van de vijandschap tot zijn vrouw en tot God. Zijn antwoord was van demonisch demonisch geïnspireerd, namelijk liegen, de eigen werken van de leugenaar doen. Liegen dat is het zaad van de slang tegenover de Waarheid, God is enkel Waarheid, Liefde, Trouw enz, de leugen is het onkruid, de Waarheid het Goede zaad van God zoals Jezus ons geleerd heeft.

 

Dit is de leugen, het zaad van de slang, dat liefdeloosheid brengt en doet scheiden van de naaste en van God. Beslist een afschuwelijk antwoord dat Adam hier God gaf, in de eerste plaats is hij bang van God want hij verborg zich, en in de tweede plaats verheft hij zich boven God en zegt; ‘die vrouw die Gij mij gegeven hebt, die deugt niet, die heeft mij ten val gebracht’. Hij verwierp daarmee de Heiligheid en Waarheid van God en de Heiligheid en Waarheid van zijn huwelijk en derhalve heeft hij die heiligheid in zijn huwelijk nooit meer terug gekregen buiten het paradijs.

 

Uiteraard niet, want zij beiden hebben smart gehad tot het einde van hun leven op aarde, zoals God hen gezegd had. De Messias zou wel behouden, hetgeen Adam niet heeft gedaan, want hij had zijn vrouw Eva kunnen behouden, maar hij deed dat niet. Hij veroordeelde haar en haar Schepper. Christus Jezus, de Man van God, door de Vader gezonden deed dat wel. Hij heeft hen beiden behouden en zal dat blijven doen tot het laatste nageslacht van Adam en Eva. Daarom wanneer men spreekt van de heilige huwelijkse staat, maar dan heeft men de eerste hoofdstukken van Genesis niet goed gelezen of begrepen.

 

Want het is na Adam zo; dat elke man en vrouw de keuze maakt voor zijn of haar partner en er dan later wordt het sprookje over verteld dat God hen met Zijn Eigen hand heeft samengebracht, hoewel het hun eigen keus is, of; zoals in veel culturen, dat het door de respectievelijke ouders is gearrangeerd en dat niets zegt over de keuze die God gemaakt heeft. Want onze keuze is nu eenmaal niet heilig meer en onze begeerte tot onze partner is een mengsel van goed en kwaad en wij allen zijn onder de zonden besloten.

 

In een volgend deel ga ik er verder op in, maar deze inleiding is noodzakelijk om tot de verklaring van het gruwelijke celibaat te komen, want daarin is meer duisternis dan de wereld ziet. Denk maar aan de vele misbruikzaken die daar uit voort gekomen zijn, ik ga daar in de volgende delen wel verder op in.

 

Harte groet

 

Johannes D,


Platte Aarde: Jezuïeten & de Globe Samenzwering!

Aangeleverd door: Cor van Ruitenbeek

LET OP: Zonder blijk te geven van hun ware aard, zoals zij gewoon zijn te doen, ( sic! ) moeten wij u waarschuwen dat deze overigens grotendeels op waarheid beruste video,welke in wezen de theologie verkondigt van het genootschap der Zevende Dags Adventisten.

Klik:>https://www.youtube.com/watch?v=73jlFVDNqpQ

 

Platte Aarde: Jezuïeten & de Globe Samenzwering!

www.youtube.com

https://www.worldslastchance.com/ – Platte Aarde: Jezuïeten & de Globe Samenzwering! • De Aarde is plat. • De aarde is geen bol. • Copernicus & Galileo: de …


Een Bijbelse waarheid in een onstabiele wereld.

Aangeleverd door: Cor van Ruitenbeek

 

Klik:>https://www.youtube.com/watch?v=v5onXxxITqo

Flat Earth: Bible Truth in an Unstable World

www.youtube.com

Read the Article: https://www.worldslastchance.com/biblical-christian-beliefs/flat-earth-bible-truth-in-an-unstable-world.html More on Flat Earth: https://www

Klik:>https://www.worldslastchance.com/biblical-christian-beliefs/flat-earth-bible-truth-in-an-unstable-world.html

Flat Earth: Bible Truth in an Unstable World

www.worldslastchance.com

Flat Earth: A comprehensive list of irrefutable proof. The Bible, Common Sense, and True Science all agree: The earth is not a globe!