Bijbelstudies en Bijbelse onderwerpen


Lichtpuntje

Lichtpuntje

 

SEKSUEEL EN RITUEEL MISBRUIK (5, slot)

 

SEKSUEEL MISBRUIK EN HUWELIJKSPROBLEMEN –  VATTEN EN NIET VATTEN


“God hoort zelfs het zwijgen van hen die moegestreden zijn.”     

 

Jouw vrede is een vrucht
die groeit
en op zijn tijd
grove en fijne handen
verenigt in vrede

 
(Uit het D.V. dit jaar uit te komen boek: DE SCHEIDINGS-EPIDEMIE EN BIJBELSE HEELHEID – over huwelijken in verstand en in boosheid en de zoektocht naar de liefde van God)

 

Deel 1 http://boinnk.nl/132954/lichtpuntje-5/

 

Deel 2 http://boinnk.nl/133362/lichtpuntje-6/

 

Deel 3 http://boinnk.nl/133807/lichtpuntje-7/

 

Deel 4 http://boinnk.nl/134176/134176/

 

De vorige keer (zie link boven, deel 4) zeiden we dat een slachtoffer van misbruik vaak een bijna bovenmenselijke prestatie levert om in zijn of haar gezin, maar ook om in het eigen gestichte gezin te kunnen functioneren.

Vaak is dit na verloop van tijd niet meer op te brengen. De situatie is op den duur verstikkend geworden. Het slachtoffer heeft zich vaak volledig opgeofferd en weggegeven, en voelt zich niets meer dan een lege huls, onmachtig er iets aan te doen, veelal door het gezin en de omgeving onbegrepen, alle zelfopoffering ten spijt. Het ziet niet meer hoe zijn of haar leven verder kan gaan in het gezin: “Als ik hier blijf stik ik of ga ik dood…”
De leegte of ‘het (zwarte) gat’, waar veel slachtoffers van spreken en in hun innerlijk ervaren, kan niet meer, naar de overtuiging van het slachtoffer, gevuld worden. De partner en/of de kinderen worden steeds meer als een last gezien omdat ze in de ervaring van het slachtoffer hem of haar steeds met het tekort confronteren.

 

We hebben ook gesproken over deskundige hulpverlening, die er zeker wel is, maar wat voor het slachtoffer vaak een heel moeilijke weg is.

Daarbij zeiden we dat tijdens het proces van hulpverlening de steun en het begrip van familie en vrienden van groot belang is. Opmerkingen als: Ik kan me toch niet voorstellen dat…, moeten gepareerd worden met: Dat kun je je ook niet voorstellen, want je hebt het niet meegemaakt. Hij of zij heeft nu alleen maar je onvoorwaardelijke liefde en steun nodig.

Het belangrijkste is dat de communicatie helder en duidelijk is. Er moet voldoende ruimte zijn voor het slachtoffer. Bij een goede begeleiding zal het naar de andere gezinsleden ook duidelijk zijn waarom deze ruimte gegeven moet worden en begrip moet worden getoond.

 

 

VATTEN EN NIET VATTEN

In Mattheüs 19 wijst de Heer op drie groepen van mensen die niet getrouwd (kunnen) zijn:

 

Mattheüs 19: 10-12

10 De discipelen zeiden tot Hem: Indien voor een man de zaak met zijn vrouw zó staat, is het niet raadzaam te trouwen.
11 Doch Hij zeide tot hen: Niet allen vatten dit woord, alleen zij, aan wie het gegeven is.
12 Er zijn immers gesnedenen, die zo uit de moederschoot geboren zijn, en er zijn gesnedenen, die door de mensen gesneden zijn, en er zijn gesnedenen, die zichzelf gesneden hebben, ter wille van het Koninkrijk der hemelen. Die het vatten kan, die vatte het.

 

In de buitengewoon moeilijke situaties die we in deze serie besproken hebben, en die mogelijk in bovenstaande verzen óók bedoeld zijn, kan het zijn dat er geen andere mogelijkheid is dan uit elkaar te gaan, ofwel gescheiden te leven met de regel die de Korinthe-brief aangeeft: alleen blijven of zich met de echtgeno(o)t(e) verzoenen.
Dat sommige situaties moeilijk te begrijpen en zeer persoonlijk zijn, en als zodanig niet door ieder zullen worden begrepen, wordt duidelijk uit de woorden van de Heer: Niet allen vatten dit woord, alleen zij, aan wie het gegeven is en ook: Die het vatten kan, die vatte het.

Met gegeven kan bedoeld zijn: wie het begrijpt, maar het kan ook betekenen: wie het betreft. Wat het vatten betreft, kunnen we ons voorstellen dat hier (ook) bedoeld wordt dat bepaalde ernstige situaties niet door anderen kunnen worden begrepen, niet ‘gevat’ kunnen worden, dan alleen door de persoon die het betreft.

 

VREDE

 

Jij werd niet geboren
als een vechter
Toen jij er kwam
kwam vrede
met je mee

 

Die had je al
besloten
in de buik
voordat je kwam
je door de vliezen brak

 

En moeders hand
je kleine lijfje
streelde
met haar mond
en aan haar borst

 

Jij was geen vechter
toen grote handen
grofweg graaiden
en in jouw hart
de vrede brak

 

Jij bent geen vechter
de strijd
is niet voor jou
vervreemdt je
van je hart

 

Jouw vrede is een vrucht
die groeit
en op zijn tijd
grove en fijne handen
verenigt in vrede

 

 

BIJ GOD ZIJN ER GEEN ONMOGELIJKE SITUATIES

 

“God hoort zelfs het zwijgen van hen die moegestreden zijn.”      
(Tom Naastepad)

 

We herinneren ons dat we een nieuwe wasmachine hadden gekocht. Echter, al spoedig bleek dat de gebruiksaanwijzing weg was. We konden ons aardig redden met de handleiding van de wasmachine van de buurvrouw, maar er ging ook regelmatig iets mis. Toen we echter de originele handleiding weer terugvonden, gingen we die uiteraard meteen raadplegen. De maker van de machine weet uiteraard het best hoe de machine optimaal functioneert.

Nu is de Bijbel meer dan alleen een handleiding voor het leven. Met alles wat de Bijbel ons zegt over het huwelijk, geeft God ons geen nieuwe wetten en geboden. Het was duidelijk dat niet het gebod, maar alleen de liefde van God ons kon redden. Het is de kernboodschap van de nieuwe bedeling. Jezus en later Paulus, in zijn verhandeling over de wet in de Romeinenbrief, maar ook de andere schrijvers, zijn daar volkomen duidelijk over.

Nee, dit zijn geen nieuwe, ‘harde’ geboden, maar wat we lezen in de Schrift over het huwelijk is een hartekreet van God. Door ons aan Gods concept en principes voor het huwelijk te houden, zullen we leven. We hebben gezien wat de gevolgen zijn als we het niet doen. Het tast de fundamenten van onze samenleving aan en het leidt tot zoveel verdriet en ellende.

De Bijbel is Gods liefdesbrief aan ons. God wil zo graag dat Zijn kinderen elkaar liefhebben. Hij heeft in Jezus er alles aan gedaan om duidelijk te maken wat echte liefde is. Het is Zijn hartewens dat we dat inzien.

Hij weet dat we het vanuit onszelf niet in praktijk kunnen brengen en toch wordt daardoor Zijn liefde naar ons niet minder; en als we worstelen met deze zaken mogen we weten dat God een God is van worstelaars.

Bij Hem zijn er geen onmogelijke situaties en ook geen hypothetische, alleen maar levensechte. Ook al hebben we op dit gebied honderdduizend fouten gemaakt, is ons leven een puinhoop, leven we in de meest onmogelijke situatie en is er geen uitweg, dan nog kan, en wil, en zal Hij ons helpen en ons met de grootst mogelijke liefde leiden. Hij blijft van ons houden, Zijn liefde is altijd groter dan Zijn oordeel, omdat Zijn liefde alles overwint, ook onze soms onmogelijke en halsstarrige natuur. God is gespecialiseerd in onmogelijke situaties; leg het bij Hem neer en we mogen geloven dat Hij op Zijn tijd en op Zijn wijze uitkomst zal geven.

 

Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt,
en Ik zal u rust geven;
 
neemt mijn juk op u en leert van Mij,
want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart,
en gij zult rust vinden voor uw zielen;
 
want mijn juk is zacht en mijn last is licht.

(Mattheüs 11: 28-30)

 

Hij kan, en wil, en zal in nood,
Zelfs bij het naad’ren van den dood,
Volkomen uitkomst geven.

 (Psalm 68: 10, berijmd)

 

 


‘Palestinian cause’ prioritized at 2017 Arab League summit

Aangeleverd door: Luitjen Westra

‘Palestinian cause’ prioritized at 2017 Arab League summit

The Palestinian Authority will reportedly present an initiative in the upcoming Arab League summit where the “Palestinian cause” will top the agenda.  

The “Palestinian cause” will be a major priority in the upcoming Arab League summit, according to a report in the London-based Arabic outlet, Al Sharq al Awsat.

“The Palestinian cause will be granted huge attention in the coming Arab summit,” the Arab League’s Secretary General Ahmed Aboul Gheit told the publication.

Aboul Gheit added the Palestinians plan to present their own initiative. “They promised to put forward a new plan pertaining to the Palestinian issue in general,” he continued. “There is a desire on the Palestinian side to reformulate some ideas.”

Although the Arab League and the Palestinian Authority (PA) seek a PA state, Prime Minister Benjamin Netanyahu and President Donald Trump have yet to commit to such an outcome, though both leaders endorse a regional approach to solving the Israeli-Palestinian conflict.

The summit agenda also includes: “Arab national security, confronting terrorism, Syrian crisis, Yemen, Libya, enhancing performance of the Arab League.”

By: Jonathan Benedek, World Israel News


GODS OORDELEN! Door: Cor van Ruitenbeek

Onderwerp: GODS OORDELEN.

 

Ik zie het al voor mij dat sommige mensen nu plots recht opgaan zitten.

Al denkende: Eindelijk begin die broeder het in te zien, GODS oordelen.

Pak maar een stevige stoel want die heeft u wel nodig.

Oordeel 1.

Genesis 3.

23 Toen zond de Here God hem weg uit de hof van

Eden om de aardbodem te bewerken, waaruit hij genomen was.

24 En Hij verdreef de mens en Hij stelde ten oosten

van de hof van Eden de cherubs met een flikkerend

zwaard, dat zich heen en weer wendde, om de weg tot de boom des levens te bewaken.

Door dit bovenstaande oordeel heeft GOD de mensheid bewaard voor een eeuwig leven in zonden = doelmissers.

HEB. 11:40 Daar GOD iets beters met ons voor heeft.

OPB. 22: 1-2

De geboomte des levens zien we ook terug en wel twee bomen aan weerzijden van de rivier het water des levens.

Oordeel 2.

Genesis 4.

12 Wanneer gij ( Kain ) de aardbodem bewerken zult, zal hij u

zijn volle opbrengst niet meer geven; een zwerver

en een vluchteling zult gij op de aarde zijn.

Geen gevangenis muren of eenzame opsluiting maar een zwerver een vluchteling.

Laat staan de eeuwige hel van het christendom en de islam.

Kain had een moord gepleegd dat is toch even wat anders dan: nee dank u, het afwijzen van de Heere Jezus.

Is het niet zo dat vele die de Heere Jezus afwijzen eerder het afwijzen bedoelen van de leer van  hel en verdoemenis zoals het christendom dat predikt..

Oordeel 3.

De zondvloed.

Genesis 6.

11 De aarde nu was verdorven voor Gods aangezicht, en de aarde was vol geweldenarij.

12 En God zag de aarde aan, en zie, zij was verdorven,

want al wat leeft had zijn weg op de aarde verdorven.

Als GOD niet had ingegrepen dan was de aarde meer en meer verdorven geraakt.

Door dat bovenstaande oordeel voorkwam GOD voor de mensheid nog meer verdorvenheid.

Waar zouden al die mensen  nu dan zijn?

Ze zijn tot stof wedergekeerd ofwel: ze zijn ingeslapen.

Dat is toch wel even wat anders dan de eeuwige hel van het christendom en de religies.

Oordeel 4.

7 Welaan, laat Ons nederdalen en daar hun taal verwarren, zodat zij elkanders taal niet verstaan.

8 Zo verstrooide de Here hen vandaar over de gehele aarde, en zij staakten de bouw van de stad.

De Heere verstrooide de mensheid dat is toch een mooie oordeel.

Inplaats van op een kluitje zitten geeft GOD de ruimte.

De torenbouw, die zie je nou in alle religies terug, inclusief in het christendom.

Bouwen aan religieuze torens om de hemel te verdienen.

Samen met z’n alle bouwen en wat een verwarring zien we bij alle religies inclusief het christendom.

Alle religies inclusief het christendom staan voor: Babel.

Ga uit van Babel. GOD geeft de ruimte en HIJ is niet beperkt tot de gelikte gebedshuizen van pappen en nat houden.

In de vijftien jaar dat ik niet meer naar een gemeente ga of een kerk bezoek heeft GOD mij niet vergeten.

Gedurende de tien jaar dat mijn bijbel dicht lag met ristsluiting en al heeft GOD mij niet vergeten.

Oordeel 5

De verwoesting van Sodom.

Als we het hebben over Sodom en Gomorra dan hebben we het niet over homofilie.

Judas.1.

6 en dat Hij engelen, die aan hun oorsprong ontrouw

werden en hun eigen woning verlieten, voor het

oordeel van de grote dag met eeuwige banden

onder donkerheid heeft bewaard gehouden;

7 zoals Sodom en Gomorra en de steden in hun nabijheid,

die op gelijke wijze als genen haar hoererij hebben botgevierd

en ander vlees achternagelopen zijn, daar liggen

als voorbeeld, onder een straf van eeuwig vuur.

Ander vlees zijn dus zonen GODS en dus niet mensen.

Het bovenstaande geldt dus ook voor Genesis 6, de zondvloed.

Waar zijn al die mensen die omgekomen zijn toen die steden omgekeerd werden?

Ze zijn allemaal tot stof terug gekeerd of ze zijn ingeslapen.

En wat is dat eeuwige vuur?  Dat is de Doden zee of het graf, het dodenrijk.

Dus allen die omgekomen zijn, zijn dus niet in een christelijke bedachte hel.

Komt het wel goed met Sodom en Gomorra?

Lees Ezechiël 16.

55 Uw zusters, Sodom en haar dochters, zullen terugkeren

tot haar vorige staat; Samaria en haar dochters

zullen terugkeren tot haar vorige staat; en gij

en uw dochters zult eveneens terugkeren tot uw vorige staat.

Herstel van Sodom, Gomorra, Samaria en Jeruzalem zeg maar gerust het gehele huis Israël.  ( EZE 36 en 37 )

Psalm 30.

6 Want een ogenblik duurt zijn toorn, een leven lang

zijn welbehagen; des avonds vernacht het geween,

tegen de morgen is er gejuich.

De toorn van het religieuze christendom duurt geen ogenblik maar eeuwig lang.

Als Adam en Eva opgewekt zullen worden dan is het net of ze een ogenblik hebben geslapen terwijl ze toch al zo’n 5 duizend jaar in het graf liggen.

Als we inslapen dan worden we over het lijden heen getild of over het zuchten heen getild. ( ROM 8: 22-23 )

Als de 6 duizend jaar een ogenblik is wat zal dan een leven lang  GODS welbehagen dan niet zijn?

Lees ROM 5:17 De dood = allen stervelingen en de dood = ongeloof. “ZAL IK NOG GELOOF VINDEN”? ZEI DE HEERE JEZUS.

Zie en lees GODS WELBEHAGEN EN DAT LEVENS LANG.

LEVEN MET HOOFDLETTERS GESCHREVEN.

LEVEN MET HOOFDLETTERS, DAAR ZAL ELK MENS DEEL AAN HEBBEN.

 

Ik wens u allen geliefden en dierbaren GODS rijke zegen, genade en liefde toe.


Latest Posts.

Aangeleverd door: It’s Me

LATEST POSTS

The First Trimester Is Over

Posted: 23 Mar 2017 07:53 AM PDT
For those of us watching the upcoming Revelation 12 Sign on September 23rd, today marks an important milestone: the first trimester is over.  Exactly six months remain until the heavenly sign seemingly appears over Jerusalem.  I don’t know if the rapture will occur on that exact day, but I personally believe through my own study of Scripture that this large and intricate sign is pointing the Church to the nearness of the last trumpet sounding and also to the proximity of the Tribulation.  It won’t take long to see if all this speculation is bunk or not.

 

As the Day draws nearer, it seems that prophetic knowledge is greatly increasing and the pieces are finally fitting together.  There isn’t just one person and his “disciples” seeing it as was the case with the Millerites in the 1800s or Harold Camping in 2011.  There are numerous teachers all with their own ministries saying nearly the same thing, arriving at basically the same conclusions from their own personal study of Scripture – the rapture is upon us:

 

Scott Clarke

 

Daniel Matson

 

Jaco Prinsloo (South Africa)

 

Matt P.

 

Barry Scarbrough

 

Steven Sewell

Adam Fink

 

Steve Cioccolanti (Australia)

Jerry Toney

James Meucke

HamrickCE

Robert Breaker

The Cutting Edge (Australia)

And of course several of the contributors here on Unsealed.

There are many more watchmen who acknowledge the significance of the September 23rd sign, though they don’t necessarily connect it with the nearness of the rapture.

I’ve been studying prophecy for over a decade, and very seriously for about 8 years and I’ve never seen anything like this.  It’s rare to even get two prophecy teachers to agree on specific current events and their significance – much less more than a dozen.

Will the Church know the time-frame of the rapture?
The sign of the woman is THE ULTIMATE SIGN of the nearness of the rapture and the Tribulation and is found all throughout Scripture (Genesis 3:15, Micah 5:3, Isaiah 26:17-21, Isaiah 66:7-9, Matthew 24:8, Mark 13:8, John 16:19-23, Gal. 4:26-27, 1 Thess. 5:3, Revelation 12:1-5):
Read with me now Luke 21:25-28 and then my cross-references (in red):

Luke 21:25 – There will be signs in the sun, moon and stars. On the earth, nations will be in anguish and perplexity at the roaring and tossing of the sea.

Revelation 12:1 – A great sign appeared in heaven: a woman clothed with the sun, with the moon under her feet and a crown of twelve stars on her head.

Luke 21:26 – People will faint from terror, apprehensive of what is coming on the world, for the heavenly bodies will be shaken.

Revelation 12:7-9, 12 – Then war broke out in heaven. Michael and his angels fought against the dragon, and the dragon and his angels fought back.  But he was not strong enough, and they lost their place in heaven. The great dragon was hurled down—that ancient serpent called the devil, or Satan, who leads the whole world astray. He was hurled to the earth, and his angels with him… Therefore rejoice, you heavens and you who dwell in them! But woe to the earth and the sea, because the devil has gone down to you!He is filled with fury, because he knows that his time is short.

Luke 21:27 – At that time they will see the Son of Man coming in a cloud with power and great glory.

1 Thessalonians 4:16-17 – For the Lord himself will come down from heaven, with a loud command, with the voice of the archangel and with the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first.  After that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so we will be with the Lord forever.

Luke 21:28 – When these things begin to take place, stand up and lift up your heads, because your redemption is drawing near.

1 Thessalonians 5:4-11 – But you, brothers and sisters, are not in darkness so that this day should surprise you like a thief.  You are all children of the light and children of the day. We do not belong to the night or to the darkness.  So then, let us not be like others, who are asleep, but let us be awake and sober.  For those who sleep, sleep at night, and those who get drunk, get drunk at night.  But since we belong to the day, let us be sober, putting on faith and love as a breastplate, and the hope of salvation as a helmet.  For God did not appoint us to suffer wrath but to receive salvation through our Lord Jesus Christ.  He died for us so that, whether we are awake or asleep, we may live together with him.  Therefore encourage one another and build each other up, just as in fact you are doing.

MARANATHA!

Tracking Bible Prophecy Headlines – 3/23/17

Posted: 23 Mar 2017 06:00 AM PDT

Prophecy-Related Headlines For 3/23/17

 

Britain Under Attack

Posted: 22 Mar 2017 12:32 PM PDT

Islamic terrorist(s) have just launched an attack against bystanders outside the British Parliament, injuring dozens and killing at least several more.  Four people are confirmed dead, including the assailant.

 

You are subscribed to email updates from UNSEALED – World News | Christian News | Prophecy Updates.
To stop receiving these emails, you may unsubscribe now.
Email delivery powered by Google
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States