Bijbelstudies en Bijbelse onderwerpen


Oordelen en nóg meer oordelen, door Cor van Ruitenbeek

Onderwerp: Oordelen, en nog meer oordelen.

 

Ik kwam het onderstaande tegen op een geloofsforum.

Bestaat de hel?

Veel christenen geloven in de hel, als de plaats waar mensen komen die God afwijzen.
Andere christenen geloven niet dat een liefdevolle God mensen naar de hel stuurt.

Wat denkt u en waarom?

Bestaat de hel?

Ja ga maar naar Syrië, Irak, Libië, en vele andere plaatsen.

Maar de hel die we zien in de bovenstaande plaatsen is er niets bij.

Het christendom “predikt” een hel die nog vele male erger is.

Hoe zien we dan de oordelen die beschreven staan in Openbaring?

Zijn die oordelen in Openbaring van GODS wege of van de mens?

GOD Zijn oordeel is twee duizend jaar geleden uitgesproken :  HET IS VOLBRACHT.

GODS oordelen in openbaring zijn niets meer dan het opruimen van de puinhopen die de mensheid heeft gecreëerd.

ZIE, IK MAAK ALLE DINGEN NIEUW.

Onze zogenaamde christelijke waarden en normen van het westen dringen we op aan andere landen.

Maar wat zijn die christelijke waarden en normen?

We grijpen wel even in met bommen en granaten, we sturen wel even F -16’s naar Irak, Syrië en Libië.

Met onze christelijke waarden en normen creëren we een hel op aarde en vervolgens, als door die moordpartijen mensen omkomen wacht hun nog de hel van het christendom.

Waarom grijp GOD niet in? Waarom laat GOD alles op zijn  beloop?

ZIE EN LEES EN GELOOF; “HET IS VOLBRACHT”.

Als GOD niet gelijk ingrijpt wil niet zeggen dat GOD het er dan mee eens is. Dat het gaat zoals het gaat.

GOD laat ons, de mensheid gewoon 6 dagen of zes duizend jaar werken en ziet wat wij er van maken.

HET IS VOLBRACHT! Maar de mensheid haalt de schouders van op het zal wel.

Daarnaast schrappen we GOD uit de boekjes en stellen we een ander voor in de plaats.

Dat in de plaats van GOD kan zijn:  de paus, voorganger, dominee, of een andere religieuze persoon maar ook politici die het voor ons maar even moeten gaan regelen.

Verstaan we wel de tijd waar we in leven?

De tijd van zes duizend jaar is bijna verstreken.

We, althans de Gemeente, het Lichaam van Christus stevent af naar de Harpazo = wegrukking.

Nu schijnt het zo te zijn, dat als ik artikelen plaats over Harpazo = wegrukking dat het gezien wordt als onrust stoken en ik maak mensen maar bang.

Waarom is er zo veel weerstand tegen de Harpazo = wegrukking?

Mensen die de Harpazo = wegrukking mee zullen maken zijn niet de lieverdjes van GOD.

Ze zullen ook niet gaan feesten en de bloemetjes buiten gaan zetten en voldaan zeggen:  wij zijn er.

We zullen met de Hogepriester meevoelen met allen die door de grote verdrukking gaan.

Als het goed is, is bij ons de gezindheid zoals Mozes en Paulus het verwoorden.

Dat God de Vader het Eindoordeel van deze aioon aan God de Zoon heeft gegeven is danwel een laatste afrekening maar geen definitief eindoordeel!

Exodus 32.

10 Nu dan, laat Mij begaan, dat mijn toorn tegen hen

ontbrande en Ik hen vernietige, maar u zal Ik tot een groot volk maken.

Maar u ( Mozes ) zal IK tot een groot volk maken.

Maar met dat bovenstaande indachtig, daar ging Mozes niet op in.  Hij zei:

32 Maar nu, vergeef toch hun zonde. En zo niet, delg

mij dan uit het boek dat Gij geschreven hebt.

Romeinen 9.

2 Ik heb een grote smart en een voortdurend hartzeer.

3 Want zelf zou ik wel wensen van Christus verbannen

te zijn ten behoeve van mijn broeders, mijn verwanten naar het vlees;

Het bovenstaande is wel even wat anders dan de oordelen van het christendom.

2 Samuel 24.

14 Toen zeide David tot Gad: Het is mij zeer bang te

moede; laat ons toch vallen in de hand des Heren,

want zijn barmhartigheid is groot; maar laat mij

niet vallen in de hand der mensen.

Laat mij niet vallen in religieuze handen inclusief in de handen van het christendom.

Misschien bent u ook groot gebracht met  hel en verdoemenis?

Wil u van de hel af komen? Wil u van de christelijke hel bevrijd worden? lees de onderstaande boekjes.

http://pronk-stukjes.nl/wp-content/uploads/2014/01/MARTIN-ZENDER-GAAT-NAAR-DE-HEL.pdf

MARTIN ZENDER GAAT NAAR DE HEL – pronk-stukjes.nl

pronk-stukjes.nl

1 MARTIN ZENDER GAAT NAAR DE HEL Een kritische kijk op een onbekritiseerde doctrine Vertaald door Anke Pronk-Waterlander M A R T I N Z E N D E R

 

De onderstaande boekje heb ik al eens geplaatst op facebook maar daar viel het christendom ook al over van wege de afbeelding.

http://moeilijkverkrijgbareboeken.com/alle-boeken/9-hel-fictie-of-werkelijkheid.html

  Hel: Fictie of werkelijkheid – Moeilijkverkrijgbareboeken

moeilijkverkrijgbareboeken.com

Dit werk is niet ontsproten uit het denken van een agnost of een atheïst, noch uit iemand die de christelijke leerstellingen graag eens onderuit wil halen met …

 

GOD is het niet die oordeelt maar de mens, de religies inclusief het christendom oordelen wat af.

Religies inclusief het christendom heeft meer levens verwoest dan alle oorlogen bij elkaar.

Zie onder de religie inclusief het christendom.

Mattheüs 23.

12 Al wie zichzelf zal verhogen, zal vernederd worden

en al wie zichzelf zal vernederen, zal verhoogd worden.

13 Maar wee u, schriftgeleerden en Farizeeen, gij huichelaars,

want gij sluit het Koninkrijk der hemelen

toe voor de mensen. Immers, gij gaat er niet binnen

en die trachten binnen te gaan, laat gij niet toe daarin te komen.

14 [Wee u, schriftgeleerden en Farizeeen, gij huichelaars,

want gij eet de huizen der weduwen op, terwijl

gij voor de schijn lange gebeden uitspreekt.

Daarom zult gij zwaarder oordeel ontvangen. ]

15 Wee u, schriftgeleerden en Farizeeen, gij huichelaars,

want gij trekt zee en land rond, om een

bekeerling te maken, en wanneer hij het wordt,

maakt gij van hem een kind der hel, tweemaal zo erg als gij het zelf zijt.

 

Ik wens u alle geliefden en dierbaren GODS rijke zegen, genade en liefde toe.


Yeah, I know. How dare we think we found it.

 Aangeleverd door: Arie Goedhart

Yeah, I know. How dare we think we found it.

You arrogant. conceited know-it-alls. No one knows the day nor the hour! Well, here is a newsflash for all the naysayers out there who actually believe God doesn’t warn His people before He brings judgment upon a people, a city, a nation or the world. Not only can we know the season of His return but we can narrow it down to within a two day timeframe.

Remember that the next measurement of time beyond a day is “days.” There are moments, seconds, minutes, hours, days, weeks, months, years, decades, centuries, and millennia. Can we know the moment or the second or even the minute of His return for the Church? No. Can we know the hour? No. How about the exact day (sunset to sunset) of a 24 hour period? No.

What the below model ACCOUNTS FOR, and allows for, is a “window” of time acknowledging Trumpets as a two day festival, which, given the model is indeed accurate, would NOT throw off the projected day count since the days themselves have been calculated giving consideration to spans of time between dates where that the END date of each calculation is not inclusive in that count.. Quite simply put, end date inclusiveness allows for a 24 hour margin of error. But we think we have nailed it.

Of course I say that to dispel any argument on the part of those who have committed Matthew 11:27 to memory like no other verse. Now I should tell you the truth about those most famous words of our Lord. I apologize for my “prank.”

He spoke those words DURING A TIME in which the prophecies of Daniel in question had been sealed. He was speaking, in real time, to His disciples who had questioned Him about the matter.. Daniel’s prophecies were “sealed until the time of the end.”  No wonder only the Father in Heaven knew the exact day or hour of His return. The “unsealing” of these prophecies has now occurred. Now you know the truth of the matter and can stand back in awe at just how blessed our present generation is, and how awesome a God it is we serve.

All this misunderstanding a result of a most simple, yet vital rule of interpretation: Historical context.

If you need a bit of inspiration, you can browse the undeniable evidence on our website here, or  blaze your own trail. But we are working hard to bring as much of this to your attention as possible while there is still time.


Er is een enorm verschil tussen astronomie en astrologie

God verafschuwt de astrologie

De Here God zegt over astrologen: “Zij die de hemel indelen, die de sterren waarnemen, die maand voor maand doen weten wat u overkomen zal. Zie, zij zijn als stoppelen, die het vuur verbrandt, zij kunnen hun leven niet redden uit de macht der vlammen; het is geen kolengloed om zich te warmen, geen vuur om daarbij te zitten”. Jesaja 47: 13-14 Er zit dus een groot verschil tussen Astronomie (Gods schepping in het heelal) en de astrologie (de satanische nabootsing). Laten we ver vandaan blijven bij de astrologie, maar laten we Gods schepping in de sterren vooral bestuderen, juist omdat het uitspansel Gods werk laat zien!

“En er werd een groot teken in de hemel gezien: een vrouw, met de zon bekleed, met de maan onder haar voeten en een krans van twaalf sterren op haar hoofd; en zij was zwanger en schreeuwde in haar weeen en in haar pijn om te baren”.


Het is buitengewoon merkwaardig dat dit niet algemeen bekend is, en het is nog merkwaardiger dat dit bij zo weinig Christenen én hun voorgangers bekend is.

GELOOF EN WETENSCHAP

(Uit: VOEDING, GEDRAG EN BIJBELSE HEELHEID – weg uit de gedrags- en relatieproblemen van deze tijd, door Sietse H.W. Werkman)

http://moeilijkverkrijgbareboeken.com/alle-boeken/109-voeding-gedrag-en-bijbelse-heelheid.html

 

‘The logic of the non-sensical God’

 Nothing comes from nothing (nihil fit ex nihilo)

 

Omdat we in deze serie ook verschillende wetenschappelijke onderzoeken bespreken, willen we in deze inleiding kort iets zeggen over geloof en wetenschap. Het ligt in onze bedoeling om in ons volgende boek uitvoeriger op dit onderwerp in te gaan.

Wij geloven dat de Bijbel het Woord van God is. Het is de diepste bron van kennis en wijsheid voor ons verstand en voor onze geest. Het geeft het beste inzicht in de basisvragen van ons bestaan, ook in deze tijd en voor de gedrags- en relatieproblemen van deze tijd. Daarbij gaat Gods Woord nooit tegen ons verstand in, maar stijgt er op vele punten en met vele punten bovenuit.

Wetenschap is zeer nuttig, maar beperkt, omdat het zich uitsluitend oriënteert op het zintuiglijk waarneembare. Velen geloven binnen deze beperkt logische kaders die de wetenschap (zichzelf) heeft gesteld. Logica, of beter gezegd, onze logica, is niet alles; er is iets vóór en boven de logica. Veel van het Goddelijke is voor de mens ‘non-sense’, omdat het boven onze senses/zintuigen uitgaat. Wij kunnen slechts waarnemen op ons niveau, en toch heeft ieder mens een notie en zelfs een aangeboren besef van God. Veel atheïsten hebben daar ‘last’ van; vandaar ook de neiging om daar steeds tegenin te gaan. Daarbij willen we opmerken dat atheïsten nogal eens betere argumenten hebben dan veel Christenen, die ons inziens, op veel en ook belangrijke punten, een on-Bijbels Godsbeeld hebben.

Ieder mens neemt het onbegrijpelijke, tot op zekere hoogte, waar in zijn geest en ziet in dat er meer is dan het waarneembare. Als we ons alleen maar realiseren dat we zintuigen hebben waardoor we kunnen observeren, is het een logische gedachte dat er ‘iets’ vóór deze zintuigen geweest moet zijn.

De levensvragen die bij ieder mens opkomen, vinden we het best en het meest ‘logisch’ beantwoord in het coherente verhaal van de verschillende boeken van de Bijbel, ook wel Biblia (Grieks: bibliotheek/boeken) of de Canon genoemd.

De Bijbel geeft in de Romeinenbrief aan wat het doel van onderzoek/wetenschap is: het verstaan en doorzien met het verstand van Gods eeuwige Kracht en Goddelijkheid uit de schepping:

Romeinen 1: 20

20 Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben.

Zoals we al zeiden, gebruiken we in dit boek allerlei wetenschappelijke onderzoeken, die een zeer nuttige functie kunnen hebben. Daarbij verbaast het ons dat de historische en wetenschappelijke betrouwbaarheid van de Bijbel nog steeds en nog zo vaak in twijfel wordt getrokken, terwijl er een overvloed van wetenschappelijk onderzoek is die deze betrouwbaarheid bevestigt. Het is dan ook buitengewoon merkwaardig dat dit niet algemeen bekend is, en het is nog merkwaardiger dat dit bij zo weinig Christenen én hun voorgangers bekend is.

Volgens oudheidkundigen en letterkundigen is de betrouwbaarheid van de Bijbelse geschriften wetenschappelijk vastgesteld op 96 %; dit in tegenstelling tot de geschriften van de oude schrijvers, zoals Plato en Aristoteles, die zo’n 60-70 % scoren. In de archeologie zijn de Bijbelse geschriften dan ook als de maatstaf voor andere oude geschriften. Bij het onderzoek van oude geschriften is dit percentage, wetenschappelijk gezien, de hoogst mogelijke score. Dat onderzoek gaat over de feitelijke historische betrouwbaarheid van de Bijbelse geschriften; of iemand de Bijbel werkelijk aanneemt als het Woord van God, is een andere kwestie.

De historiciteit van de Bijbelboeken, ook die van het Nieuwe Testament, wordt dus door serieuze onderzoekers niet in twijfel getrokken. Bij de boeken uit de klassieke oudheid ligt dat anders. Homerus’ Ilias, bijvoorbeeld, heeft talloze variaties op de tekst, met wezenlijke veranderingen; bij de Bijbelboeken echter, komt dit niet of nauwelijks voor.

Wat het Nieuwe Testament betreft, 80 % kan gereconstrueerd worden op basis van citaten van kerkvaders.

Paulus noemt meer dan 500 ooggetuigen, waarvan er velen nog in leven waren toen de brieven werden geschreven. Tijdens het ontstaan van het nieuwe Testament kon dus alles op feiten worden gecontroleerd.

Er is vele malen meer hard wetenschappelijk bewijs voor het bestaan van Jezus dan voor het bestaan van Napoleon. Het tegendeel van de authenticiteit van de Schrift proberen te bewijzen, roept veel meer vragen op, waar men wetenschappelijk gezien, en volgens de wetten van de logica, muurvast mee loopt, zo hebben veel onderzoekers, tot hun eigen verbazing en soms ergernis, ervaren.

Het overgrote deel van de mensheid gelooft in een God of in een Schepper of hoe men het dan ook noemt. Dat is ook begrijpelijk, omdat Zijn werken met het verstand worden doorzien, zoals Paulus in bovengenoemd vers uit de Romeinenbrief, stelt. De vraag is echter niet alleen of iemand in Gód gelooft, maar of hij of zij God gelóóft; gelooft wat Hij zegt. God heeft een plan voor de wereld en voor ieder mens; op Zijn tijd zal ieder mens, niet alleen tot kennis van God komen, maar ook tot de erkenning van Hem.

De wetenschap is een buitengewoon nuttig en onmisbaar instrument. Ze heeft ons inzichten in de natuur en in de mens gegeven die we anders niet hadden gehad, maar ze heeft ook haar beperkingen. De wetenschap is een goede methode om kennis en informatie te vergaren, maar deze methode kan niet verheven worden tot het openbaren van alle waarheid.

Op het gebied van de exacte wetenschappen zijn goede en over het algemeen betrouwbare resultaten geboekt. Bij de sociale en de menswetenschappen is de betrouwbaarheid van de onderzoeken al een stuk minder en voor het gebied van het geestelijke is de wetenschappelijke methode ontoereikend. De Schrift zelf geeft ook niet voor niets aan dat het geestelijke alleen geestelijk wordt verstaan.

Hierbij willen we overigens aantekenen dat een aantal exacte wetenschappen, met name de kosmologie, de sterrenkunde, en ook de biologie en (aanverwant) de medische wetenschappen, steeds meer elementen vertonen van sciencefiction (‘wetenschapsfictie’) en zich hebben ontwikkeld tot een (nieuwe) religie. Uit geloofsvooronderstellingen en filosofische criteria, worden modellen gekozen, die als vanzelfsprekend worden beschouwd en gepropageerd, zowel voor het model van de aarde als voor het ontstaan van het leven. In het vierde deel van deze serie gaan we hier uitvoeriger op in.

De wetenschap is gebaseerd op causaliteit, ofwel de wet van oorzaak en gevolg. Diezelfde wetenschap echter kan oorzaak en gevolg alleen maar observeren, het hoe en waarom ervan kan men niet verklaren. Door middel van de wetenschap zou je elk mogelijk causaal verband kunnen ontdekken, maar de wetenschap heeft geen verklaring voor de oorsprong van het fenomeen causaliteit. Je kunt door middel van observeren, observatie niet verklaren.

De laatste decennia hebben een enorme groei in de kennis van de fysica en de biologie laten zien. We dringen steeds meer door tot de kern van de bouwstenen van de natuur, tot aan kernsplitsing en kernfusie, en kwantumdeeltjes toe. We ontdekken ook steeds meer de orde en de doelmatigheid in de natuur. Echter, deze kennis op zich zegt niets. We kunnen het concept orde, doelmatigheid, en ook causaliteit, niet verklaren. We moeten erkennen dat deze van een hogere orde zijn. Het is de wereld van de geestelijke concepten en principes.
De Schrift zegt hierover dat de mens slechts ziet wat voor ogen is (1 Samuël 16: 7), met andere woorden, wat zijn zintuigen kunnen observeren; dit is het gebied van de wetenschap.

De Prediker zegt in hoofdstuk 3: 11 over de mens dat God de eeuw in zijn hart heeft gelegd.

De mens is niet alleen voor het hier en nu geschapen. In ieder mens is een verlangen naar de eeuwigheid, naar de toekomende eeuw/aioon en naar ‘de eeuwige’. Tijdelijke zaken zullen ons nooit een echte en definitieve vervulling geven. Ieder mens weet dat er meer is; dat dát wat we nu zien en meemaken niet alles is. C.S. Lewis heeft ooit gezegd: “Als ik in mezelf een verlangen tegenkom dat door niets in deze wereld gestild kan worden, dan is de logische verklaring daarvan dat ik uiteindelijk gemaakt ben voor een andere wereld”.

Velen realiseren zich niet dat de wetenschap met zijn inherente beperkingen, geen afdoende antwoorden kan geven op vragen die buiten haar gebied vallen. De wetenschap is beperkt door haar eigen methodiek. Het is als met de horizon, we leggen een weg af en we komen zeker ook verder, maar de afstand tot de horizon wordt niet kleiner. De wetenschap is slechts een deel van de werkelijkheid, een groot en oneindig veel belangrijker gebied valt buiten haar gezichts- of onderzoeksveld.

De vraag die we zouden moeten stellen in dit verband is deze: bestaat er kennis, informatie en waarheid buiten de wetenschap?

Je kunt niet met een pedagogieboek kinderen opvoeden, je kunt er nuttige zaken uithalen en die toepassen, maar opvoeden is veel meer dan het hanteren van pedagogische concepten en principes.

Je kunt liefde niet meten aan de hand van hormoonwaarden, maar er is geen mens die zal beweren dat liefde niet bestaat omdat het niet wetenschappelijk is aan te tonen. Gaan we liefde reduceren tot een opsomming van lichaamsfuncties? De wetenschap legt een verband tussen de liefde en chocola, maar er is toch niemand die het verhaal van Romeo en Juliet verwart met Charlie en de chocoladefabriek…

 

Ondanks alle fenomenale ontdekkingen is oorzaak en gevolg nog steeds het leidend principe in de natuur. God belooft ons: wat je zaait, zul je oogsten.

God heeft ons deze prachtige principes gegeven, voortvloeiend uit Zijn overvloedige liefdevolle natuur.

God heeft Christus gezaaid en verzoening geoogst.

Vers 11 uit Jesaja 6, dat staat in de context van de priesterlijke taak van de bruidegom (zie vers 10), geeft dit prachtig aan:

 Jesaja 61: 11

11 Want zoals de aarde haar gewas voortbrengt,

en zoals een tuin het daarin gezaaide doet opkomen,

zo zal de Heere HEERE gerechtigheid doen opkomen

en lof voor alle volken. (HSV)