Bijbelstudies en Bijbelse onderwerpen


Time Travel in the Book of Revelation ( From: Unsealed )

Aangeleverd door: It’s Me

Time Travel in the Book of Revelation

Posted: 23 Sep 2017 12:09 PM PDT

Ground yourself today and contemplate this:  If at some point in the future you could speak a word of wisdom or rebuke to yourself, what would you say? What are you worried about?  What would you change?  What choices do you have before you that you wish you could know the future?

If you are old and gray, what would you say to yourself now?  
How much more wisdom will you have when you are with the Lord in your incorruptible body?  Imagine that your heart of stone removed and that your will has been perfectly aligned with the Lord.

I think any version of this story has our future self holding our present self in at least a little contempt.

Keep this in mind as you study the Scripture below, here’s the scene:  The Apostle John has been taken in the spirit to Heaven, he is in the throne room with millions of angels and the 24 elders.  The Scroll is presented, which many scholars surmise is the Earth Lease.  It is obviously a very important document.  Note, John in his human form is the only one weeping.

Revelation 5:4-5 Then I began to weep bitterly because no one was found worthy to open the scroll and read it. But one of the twenty-four elders said to me, “Stop weeping! Look, the Lion of the tribe of Judah, the heir to David’s throne, has won the victory. He is worthy to open the scroll and its seven seals.”

Key Point:  Have we just seen John’s future self, as one of the 24 elders rebuking his human self?  Perhaps so.  Human eyes or minds cannot comprehend the richness of God or His Heavens.  John would have been overwhelmed from a sensory perspective!  His perfected and glorified self just might have had something to say to the unbelieving wretch crying without faith.  On the other hand, it could just as easily be the Apostle Peter getting a shot in on “The Apostle Jesus Loved”.

I’d like to encourage you all today, at the twinkling of an eye, like a thief in the night, we will one day soon be before the throne of God in all His glory.  We will worship and adore Him forever more.  He exists outside of time and space, He is the Creator of time and space, these present troubles will fade away, and we will be changed.  Maranatha, my friends.

The Throne Room of God

Ingezonden artikel door: Reinier

Israel en het Lichaam van Christus

in samenhang met openbaring

 

Openbaring 12

5  En zij baarde een zoon, mannelijk,

die op het punt staat te hoeden

al de natiën, in een ijzeren knots.

En weggerukt wordt het kind van haar,

naar God toe en naar de troon van Hem.

6  En de vrouw vluchtte tot in de wildernis,

waar *zij ook een plaats heeft,

gereed gemaakt vanwege God,

opdat zij haar daar zullen voeden,

twaalfhonderd zestig dagen.

7  En het werd oorlog in de hemel,

Michaël en zijn boodschappers

voeren oorlog tegen de draak.

Ook de draak voert oorlog

en zijn boodschappers.

* “zij” kan duiden op het lichaam van christus.

 

8  En hij (Satan) is niet sterk (genoeg)

en zijn plaats werd in de hemel

niet meer gevonden.

9  En de grote draak werd [uit] geworpen,

de slang van de beginttijd,

die genoemd wordt ‘diabolos’ (dooreenwerper) en de ‘satan’, (tegenstander)

die de hele bewoonde wereld doet dwalen

en hij werd geworpen in het land (Israel)

en de boodschappers (welke onder zijn hiearchie staan) werden

met hem uit geworpen.

 

De mannelijke zoon op de troon

De heerschappij begint in de hemel

 

De mannelijke zoon weggerukt tot God en zijn troon

 (Mannelijke zoon=Lichaam christus)

Satan wordt op aarde geworpen.

 

Dit maakt tevens duidelijk wie de weerhouder is.

De tijd dat “de mens der wetteloosheid” optreedt in de tempel Gods, is gelijk aan de tijd dat satan op aarde razend zal rondgaan, nadat hij uit de hemel is geworpen. We lezen in Openbaring dat hij is “nedergedaald  in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd heeft” (openbaring 12:12). De Gemeente is niet gesteld tot toorn van de tegenstander en zal daarom in veiligeheid worden gebracht, als deze toorn zal losbreken. Dus de ‘vasthouder’ is dezelfde als de “mannelijke zoon” in Openbaring 12.

Vervolgens start de toorn van de draak (Satan).

 

(Vergelijk  ook 1 Thessalonika 4-17)

 

(Hetzelfde woord als in Openb.12:5)

 

1 Thes. 4-17

Vervolgens zullen wij de levenden, de overlevenden,

gelijktijdig samen met hen worden weggerukt in wolken,

tot ontmoeting van de Heer in de lucht.

En zó zullen wij altijd samen zijn met de Heer.

Het lichaam van christus wordt net op tijd weggerukt voor de toorn van de Draak. Niet te verwarren met Gods toorn over de de volkeren werld.

 

 

De toorn van de draak (Satan)

Gods toorn

Doorbreken koninkrijk Israel

 

Daniël 12

12-1 Te dien tijde

zal Michael opstaan, de grote vorst,

die de zonen van uw volk (Israel) terzijde staat;

en er zal een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals er niet geweest is

sinds er volken bestaan, tot op die tijd toe. maar in die tijd zal uw volk (Israel) ontkomen.

 

Michaël gaat dus optreden bij het begin van “de grote verdrukking” Hij zal de satan eruit werpen.

De strijd zal dus vanuit het “op”hemsle beginnen en zich verplaatsen naar de aarde.

 

3,5 jaar of 7 jaar ?

 

Als de Messias zou komen zou Hij (volgens Daniël 9) een verbond zeven jaar bekrachtigen. De eerste drie en half jaar verwijzen naar de periode van Jezus’ publieke bediening op aarde tot aan het moment dat Hij tijdens het Pascha, op het moment van het avondoffer stierf en slachtoffer en sprijsoffer deed ophouden.

 

Nog drie en half jaar zouden volgen, waarin Hij (maar nu als de opgestane) op krachtige wijze de boodschap aan Israël en de heilige stad, zou bevestigen door tekenen en wonderen. Het eindigde abrupt bij de steniging van Stefanus. Dit moment markeert het einde van de zeventig jaarweken van Daniël 9…

 

Het aanbrekende koninkrijk wordt uitgesteld. Irael komt in de pauze stand en breekt de verborgenheid van het lichaam van christus aan. Deze verborgenheid is nog steeds actueel totdat het lichaam van Christus is weggerukt naar zijn hemelse bestemming om met Christus te heersen uiteraard met een lichaam wat niet meer door sterfelijk denken gestoord zal worden en volkomen gelijkvormig is zoals Jezus na zijn opostanding.

 

Er blijven dus nog 3,5 jaar staan om vervuld te worden voordat het koninkrijk op aarde voor Israel zal beginnen. De toorn van tegenstander zal in deze 3,5 jaar plaatsvinden’. Israel zal hierdoor zware verdrukking ondervinden.

 

De dag van Gods toorn volgens Lucas.

 

Lucas 21-26

Er er zullen tekenen zijn

in zon en maan en sterrenbeelden

en op de aarde spanning van natiën

in radeloosheid van weergalming van

zee en beving,

26  terwijl mensen bezwijmen van vrees

en verwachting van de dingen

die tot de bewoonde wereld komen,

want de machten van de hemelen

zullen worden geschud.

 

Aanvang  van het Koninkrijk

Matteüs24-34

Maar wie verduurt tot in [het] einde, die zal gered worden. En dit goede bericht van het Koninkrijk zal geproclameerd worden in de heel de bewoonde wereld tot een getuigenis voor al de natiën en dan zal het einde arriveren.

 

Matteüs 24 is het beroemde hoofdstuk waarin Jezus vanaf de Olijfberg antwoord geeft op vragen naar zijn komst en het einde van deze aeon.Voor een groot deel staan we daarbij op Joodse bodem (“wie in Judea zijn”; 24:16).

Het is op de Olijfberg (!) dat de Messias zal verschijnen om in Jeruzalem zijn troon te vestigen. Velen denken dat wanneer de Messias eenmaal zal regeren in Jeruzalem, daarmee ook het koninkrijk wereldwijd zal zijn aangebroken.

 

Het Koninkrijk begint in Jeruzalem maar aanvankelijk deelt alleen Israël nog maar in dat Koninkrijk. Terwijl vreselijke gerichten de overige volken zullen treffen (Gods toorn), zal ook de boodschap van het Koninkrijk wereldwijd worden geproclameerd. Een buitengewoon harde tijd, maar waarin het Joodse bericht zal klinken: “wie verduurt tot het einde, zal gered worden”.Verduren tot het einde van de aeon (tijdperk). Het is die generatie die het begin zal meemaken van “de zomer” (:32-34): Christus’ wereldwijde heerschappij!

 

 

Tot slot.

2 Petrus 3:8

Laat echter dit ene jullie niet onopgemerkt zijn geliefden, dat één dag bij de Heer als duizend jaren is en duizend jaren als één dag.

Sinds Jezus Christus heenging rond 30 AD zijn inmiddels bijna tweeduizend jaren voorbij. Maar voor de Heer is dat slechts als twee dagen. Een belangwekkend profetisch gegeven…


Ingezonden artikel door Roël H.

Is het misschien dat wij zo vol van verwachting zijn waardoor we willen dat alles in éen dag gebeurd? Openbaring 12 vers 5: En zij baarde een mannelijken zoon, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede; en haar kind werd weggerukt tot God en Zijn troon. Éen ding staat vast en dat is dat dit gaat gebeuren. Maar uit deze vers kunnen we niet halen dat het kind meteen werd weggerukt tot God en Zijn troon, of dat er een (korte) tijdsperiode voorbij gaat alvorens het kind wordt weggerukt.

Toen Noach in de ark ging, was er 7 dagen lang geen vuiltje in de lucht. Genesis 7 vers 4 “Want over nog zeven dagen zal Ik doen regenen op de aarde”. Wat zullen ze gelachen hebben om Noach.

Op dit moment bevind Jupiter zich nog steeds in Virgo. Dat betekend dat zij op dit moment aan het bevallen is. In mijn App Skieview lijkt het of Jupiter 7 dagen nodig heeft om Virgo te verlaten. (Jupiter is uitvergroot waardoor het lastig is om een betere inschatting te maken)

7 dagen brengt ons bij Jom Kipoer (Grote verzoendag).

Het openbaring 12 teken is uniek. En ik ben er persoonlijk van overtuigd dat de laatste dagen in vervulling zijn gegaan.

Gr,
R


Het Openbaring 12 teken is nog steeds aanwezig. Wat zegt dat?

Aangeleverd door: Sabine Vlaming

 

Bijgaand zie je  (klik:> )onze zojuist gepubliceerde video update over de geboortemaan van Openbaring 12. Hierbij, tevens een Nederlandse begeleidende tekst,

 

Summary:

 

As long as the moon is under her feet, the Sept 23rd sign has not finished. She is still travailing in labour. The Sign of the Son of man will not fully appear until she gives birth. We are watching this celestial sign – mentioned by Jesus – for fulfillment of multiple prophecies in Scripture. Let us Watch like we were commanded! And be ready! Maranatha!

 

 

We hebben de meest recente astronomische gebeurtenissen in deze infographic weergegeven.

Bijgaand tevens onze eerdere video over de context van Openbaring 12 welke inzichtelijk maakt hoe we dit teken en de voorspiegelde gebeurtenissen voordien en achteraf kunnen begrijpen.

 

 

 

 

Onderliggend studiemateriaal:

 

 

BE YE READY | GUIDE FOR SPIRITUAL PREPARATION FOR THE IMMINENT RAPTURE
https://drive.google.com/open?id=0B4l…

TIME OF PERPLEXITY | MANIPULATION OF TIME AND NATURAL LAWS AFTER THE RAPTURE
https://drive.google.com/open?id=0B4l…

THE REVELATION CHAPTER 12 SIGN
https://drive.google.com/open?id=0B4l…

———————————————————-

TIMELINE (three-month view)
https://drive.google.com/open?id=0B4l…

TIMELINE (multi-page version)
https://drive.google.com/open?id=0B4l…

TIMELINE (supersize)
https://drive.google.com/open?id=0B4l…

WISE MEN LEARNING JOURNEY (poster)
https://drive.google.com/open?id=0B4l…

 

Hartelijk,

Sabine Vlaming

 


Ingezonden artikel door Anja van Aaken

Het ziet ernaar uit dat de profetie uit Openbaring 12 echt aan het uitkomen is waar we  bij staan. Kijk:

 

Op.12: 1 -6 En er werd een GROOT TEKEN gezien in de hemel; namelijk een VROUW, bekleed met de zon, en de maan was onder HAAR voeten, en op HAAR hoofd een kroon van twaalf sterren; 2 En ZIJ was zwanger, en riep, barensnood hebbende, en zijnde in pijn om te baren. 3 En er werd een ander teken gezien in de hemel; en ziet, er was een grote rode draak, hebbende zeven hoofden, en tien hoornen, en op zijn hoofden zeven koninklijke hoeden. 4 En zijn staart trok het derde deel van de sterren des hemels, en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de VROUW, die baren zou, opdat hij HAAR kind zou verslinden, wanneer ZIJ het zou gebaard hebben. 5 En ZIJ baarde een mannelijke zoon, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede; en HAAR kind werd weggerukt tot God en Zijn troon. 6 En de VROUW vluchtte in de woestijn, alwaar ZIJ een plaats had, HAAR van God bereid, opdat zij HAAR aldaar zouden voeden duizend tweehonderd zestig dagen

 

Op. 12: 13-17 . … 13 En toen de draak zag, dat hij op de aarde geworpen was, zo heeft hij de VROUW vervolgd, die het manneke gebaard had. 14 En (aan) de VROUW zijn gegeven  twee vleugels (als) van een grote arendopdat zij zou vliegen in de woestijn, in haar plaats, alwaar zij gevoed wordt een tijd, en tijden, en een halve tijd (d.i. 31⁄2 jaar), buiten het gezicht van de slang. 15 En de slang wierp uit haar mond achter de VROUW water als een rivier, opdat hij HAAR door de rivier zou doen wegvoeren. 16 En de aarde kwam de VROUW te hulp, en de aarde opende haar mond, en verzwolg de rivier, welke de draak uit zijn mond had geworpen. 17 En de draak vergrimde op de VROUW, en ging heen om krijg te voeren tegen de overigen van haar zaad, die de geboden Gods bewaren, en het getuigenis van Jezus Christus hebben.

 

Het ziet ernaar uit dat de vrouw, Israël, een paar dagen geleden die vleugels als van een arend al heeft gekregen. Voor het eerst in de geschiedenis wappert de Amerikaanse vlag in het Israëlische leger:

 

For the first time in Israel’s history, the United States Army has opened a permanent base on Israeli soil, flying the Stars and Stripes inside an IDF base. 

 

“Due to the close cooperation between us and the American forces in the field of air defense, as well as the extensive experience accumulated by the Aerial Defense Division, it was decided that the first permanent base of the American Army would be established at the School of Air Defense,” Brig.-Gen Zvika Haimovitch, head of the IDF’s Aerial Defense Division, stated on Monday.

 

“This is the first time that we have an American flag flying in an IDF base,” Haimovitch said following the “historic and exciting” inauguration of the American base attended by senior American officials such as the American Defense Attaché.

 

http://m.jpost.com/Israel-News/IDF-US-Army-celebrate-inauguration-of-first-joint-base-in-Israel-505449

 

Het nationale symbool van de VS is de zeearend……Duidelijker kan het toch bijna niet……?!