Bijbelstudies en Bijbelse onderwerpen


GODS LIEFDE AGAPE gaat uit naar heel ZIJN schepping. Door: Cor van Ruitenbeek

Onderwerp: GODS LIEFDE AGAPE gaat uit naar heel ZIJN schepping.

 

Mattheüs 5

43 Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult uw

naaste liefhebben en uw vijand zult gij haten.

44 Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief en bidt voor

wie u vervolgen,

45 opdat gij kinderen moogt zijn van uw Vader, die in

de hemelen is; want Hij laat zijn zon opgaan over

bozen en goeden en laat het regenen over rechtvaardigen

en onrechtvaardigen.

Vers 45 is niet los te koppelen van vers 44.

Toegegeven het is voor ons mensen bijna niet te doen maar we zijn dan ook zondaars = doelmissers.

Christus Jezus heeft het wel bewezen. Hij had Zijn vijanden lief.

Marcus 12.

30 Het eerste is: Hoor, Israel, de Here, onze God, de

Here is een, en gij zult de Here, uw God, liefhebben

uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit

geheel uw verstand en uit geheel uw kracht.

31 Het tweede is dit: Gij zult uw naaste liefhebben als

uzelf. Een ander gebod groter dan deze, bestaat niet.

GOD DE ZOON HEEFT HET BOVENSTAANDE GEBOD OP EN TOP BEWEZEN.

GOD DE ZOON HEEFT HET GEBOD, DE WET VAN DE LIEFDE ( AGAPE ) VERVULD.

Hoe kunnen we GOD lief hebben? GELOOF GOD OP ZIJN WOORD.

GELOOF HET VOLBRACHTE WERK VAN CHRISTUS JEZUS.

Hoe kunt u zelf lief hebben?

GELOOF GOD OP ZIJN WOORD DAT LEERT: HET IS VOLBRACHT.

Romeinen 12.

9 De liefde zij ongeveinsd. Weest afkerig van het kwade, gehecht aan het goede.

10 Weest in broederliefde elkander genegen, in eerbetoon elkander ten voorbeeld,

11 in ijver onverdroten, vurig van geest, dient de Here.

12 Weest blijde in de hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend in het gebed,

13 bijdragend in de noden der heiligen, legt u toe op de gastvrijheid.

14 Zegent wie u vervolgen, zegent en vervloekt niet.

15 Weest blijde met de blijden, weent met de wenenden.

16 Weest onderling eensgezind, niet zinnende op

hoge dingen, maar voegt u in het eenvoudige. Weest niet eigenwijs.

17 Vergeldt niemand kwaad met kwaad; hebt het goede voor met alle mensen.

18 Houdt zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen.

19 Wreekt uzelf niet, geliefden, maar laat plaats voor de toorn, want er staat geschreven:

Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, spreekt de Here.

20 Maar, indien uw vijand honger heeft, geef hem te eten; indien hij dorst heeft, geef hem te drinken,

want zo zult gij vurige kolen op zijn hoofd hopen.

21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

Geef de vijanden te eten en te drinken.

Eten: GODS BELOFTES  DOORGEVEN.  Te drinken: HET LEVENDE WATER DOORGEVEN.

Het onderstaande willen we nog wel eens vergeten.

Romeinen 5:10 en 11 

Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood zijns Zoons,

zullen wij veel meer, nu wij verzoend zijn, behouden worden, doordat Hij leeft;

en dát niet alleen, maar wij roemen zelfs in God door onze Here Jezus [Christus],

door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben. 

En wat houdt verzoening ontvangen hebben in? Ontvangen houdt dus niet in iets hebben aangenomen hebben.

Zoals GODS genade, dat is om niet te hebben ontvangen, dus gratis.

Zal ik u wat vertellen?

De feesttafel is al gedekt en alles is al in gereedheid gebracht. ( JES 25:1 )

We gaan nog even naar Marcus 12: 31.

31 Het tweede is dit: Gij zult uw naaste liefhebben als

uzelf. Een ander gebod groter dan deze, bestaat niet.

GOD HEEFT ZICHZELF LIEF EN DAARMEE DUS OOK ZIJN NAASTE; DE GEHELE MENSHEID.

Zeg maar gerust de gehele schepping.

Gods agape laat zich zien in het kruis van Christus

Christus’kruis

De agapè-liefde van God wordt  nergens duidelijker dan bij Jezus Christus aan het kruis. ”

Hij die de gestalte van God had, hield aan zijn gelijkheid met God niet vast, maar deed er afstand van.

Hij nam de gestalte van een slaaf aan en werd gelijk aan een mens.

En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood, de dood aan het kruis (Fil.2:6)”

Bij Jesaja lezen we:”Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken.

Wij dwaalden rond als schapen; ieder zocht zijn eigen weg, maar de wandaden van ons allen liet de HEER op hem neerkomen.

(Jesaja 53:5) In de NBG vertaling: de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem’Het mysterie van deze agapè-liefde verstaan we niet.

In Fil. 2 wordt deze oeverloze liefde ons verkondigd, maar ook als voorbeeld voorgehouden!.

Het is GOD ZELF DIE ALLES VOOR ZIJN REKENING NAM.

Jesaja 9.

5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons

gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder

en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke

God, Eeuwige Vader, Vredevorst.

Johannes 3.

13 En niemand is opgevaren naar de hemel, dan die

uit de hemel nedergedaald is de Zoon des mensen.

DE ZOON DES MENSEN zie: JES. 9: 5 EEN ZOON IS ONS GEGEVEN.

VREDEVORST HET LAM WAS AL GESLACHT VOOR DE NEDERWERPING DER WERELD.

GODS AGAPE LIEFDE WAS ER AL VOOR DAT EEN MENS GESCHAPEN WAS.

 

Ik wens u alle geliefden en dierbaren GODS rijke zegen, genade en liefde Agape toe.


Het Joodse/Hebreeuwse jaar: 6.000 Door: Arie Goedhart

Op verzoek van veel lezers, plaatsen wij dit artikel alsnog.

Wist je dat ……

Wist je dat Israël een natie werd in 1948.

De parabel van de vijgenboom zegt dat de generatie die Israël herboren ziet worden ook die generatie is die Jezus terugkomst zal zien.

Psalm 90 zegt dat een generatie een periode van 70 jaar is. Israël zal dus als natie 70 jaar oud zijn in het jaar 2018.

En verder:
Abraham werd geboren 1948 jaar na de Schepping en
Abraham ontving het Verbond 2018 jaar na de Schepping, ook na een periode van 70 jaar.

God schiep 6 dagen, ruste uit op de 7e dag.

Hij heeft nu bijna 6000 jaar gewerkt in onze geschiedenis en we staan nu ongeveer op het punt dat we Zijn 1000 jarig Koninkrijk periode zullen binnengaan, waarin Hij op aarde regeert en heerst.

GOD – die alles in zijn handen heeft – onthult in de Geschriften dat op ‘de vastgestelde tijd’, de “Eindtijd World Order” zal worden vernietigd en Christus Jezus (in het Hebreeuws: Yashua Messiah) de zaken zal overnemen en Zijn Duizendjarig Koninkrijk zal invoeren.

Maar wanneer zal dat gebeuren? Zijn er aanwijzingen te vinden in de Bijbel, die zouden kunnen leiden tot het jaar en zelfs de periode van Zijn wederkomst? Het antwoord hierop is: JA!

Het is een feit dat als je de bewijzen samenvoegt die zijn te vinden in het ’Oude’ en het ‘Nieuwe’ Testament, je in staat bent de jaren te tellen vanaf de schepping van Adam (3983 V.C.??) tot de wegrukking (2017 N.C.)
De 7-jarige periode van de ‘grote verdrukking’ die daar op volgt is een tijdspanne die niet is opgenomen in God’s Klok
die loopt van de schepping van Adam tot aan het Millenium (het 1000 jarig Rijk).

Aanwijzingen:

In Genesis 6, vertelde God Noach iets heel interessants toen Hij zei:
“Mijn Geest zal niet altijd met mensen vechten, omdat het ook vlees is; echter zijn dagen zullen zijn 120 jaar”.

De Balfour Verklaring begon daadwerkelijk in 1897, het jaar van het EERSTE ZIONISTISCHE CONGRES GEHOUDEN IN BAZEL DOOR THEODOR HERTZL, en betrof de eerste officiële daad om de weg te bereiden voor de Joden om terug te keren naar hun vaderland.

Dit was het eerste ontspruiten van de vijgenboom. Niet in 1917, dat was het tweede ontspruiten.
Als we die dagen van 120 jaar (verhaal aan Noah) toepassen op dat eerste ontspruiten van de vijgenboom in 1897 komen we dus uit op het jaar 2017.

Generaties en tijdvakken:
De nummer 100, 70, 50 en 40 hebben allemaal te maken met de gerealiseerde voorspelling of een bepaald tijdvak waaraan we veel aandacht moeten schenken:
Het volk Israël werd in Egypte gevangen gehouden gedurende 400 jaar of 4 generaties van 100 jaar elk.
Het volk Israël werd in Babylonië 70 jaar gevangen gehouden. Daniël spreekt over een periode van 70 jaarweken of 490 jaar (70 x 7) als geestelijke straf voor Israëls zonden. 469 jaar zijn voorbij. Het Jubilee-jaar was 50 jaar waarin het land en de mensen werden gered en vrijgelaten. Het is een beslissend jaar in de geschiedenis van Israël.

Het nummer 40 is een testperiode voor een staat en/of een individu.

En verder:

1977-78 (Het jaar waarin Israël volwassen werd) + 40 jaar (testen) = 2017/18;

1967 (Het jaar waarin Jerusalem opnieuw ingenomen werd door Israël sinds de gevangenschap in Babylon) + 50 jaar (Jubilee/redding) = 2017

1947/48 (Het jaar waarin Israël weer een staat werd na 2500 jaar verbanning) + 70 jaar (gevangenschap voorspelling volbracht) =  2017/18

1917 (Het jaar waarin de Balfour Verklaring werd uitgebracht) + 100 jaar (gevangenschap) = 2017

1897 (Het jaar van het eerste Zionistische Congres) + 120 jaar (arrest) = 2017

In 1967 nam Israël de stad Jerusalem weer in en bestuurde het weer voor de eerste keer sinds de Babylonische gevangenschap.

50 jaar na 1967 is 2017, het jaar waarin  er wordt  gesproken over’van de bevrijding van Jerusalem door de komst van onze Heer Christus Jezus op aarde. ( 7 jaar later!)

Dit na een testperiode van 40 jaar door de volwassen staat Israël sinds 1977/1978. Ook dit komt uit op 1977/78 + 40 = 2017/2018.

Volgens de Joodse geschiedenis en cultuur is een volwassen man gerijpt op de leeftijd van 30 jaar. Dat is ook de vereiste leeftijd om het priesterschap uit te kunnen oefenen.

Denk er aan dat de Heer Jezus in Mattheus 24: 32 e.v. zei:

“Leert dan van de vijgenboom deze les: Wanneer zijn hout reeds week wordt (geboorte) en de bladeren doen uitspruiten weet gij daaraan, dat de zomer (rijpheid) nabij is. Zo moet ook gij , wanneer gij dit alles ziet, weten, dat het nabij is; voor de deur staat. Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt”.

Israël werd een staat in 1948 en werd rijp in 1977-78 (denk eraan dat de Israëlische burgeroorlog begon in september en niet in januari.

Tegen de tijd dat de ‘vijgenboom generatie’ een complete generatie verder is, is de ‘grote verdrukking’ voorbij en is Jezus teruggekeerd.

Menach Begin werd minister-president van Israël in 1977 en in 1978 werd het Camp David Vredesakkoorden getekend met de Egyptische president Anwar Sadat, waarbij Jimmy Carter heeft bemiddeld.

Het Camp David vredesakkoorden zetten de Arabische wereld op tegen Sadat, die werd vermoord.

De akkoorden maakten ook Yassar Arafat, leider van de PLO woedend. Hij startte in 1987-1993 de eerste en in 2000-2004 de tweede ‘intifada’ (een opstand).

Hieruit kun je concluderen dat hetgeen de Heer Jezus zei in Mattheus 24 over de geboorte en rijpheid van de staat Israël en de daarbij behorende historische gebeurtenissen die de natie is overkomen de laatste ‘testperiode’ van die natie begon toen zij rijpheid bereikte in 1977-1978.

In de Torah staat namelijk:

De Heer zei dat Hij Israël testte in de wildernis gedurende 40 jaar.

Het is goed te weten dat de laatste testperiode voor de wereld ook begon in 1977-1978.

Het frappante feit uit het bovenstaande is dat ieder tijdvak eindigt in de periode ‘2017-2018’ in de (huidige en gebruikelijke) Joodse jaartelling het jaar 5777.

Belangrijk.

Als we de geschiedenis bekijken, weten dat het volk Israël 430 jaar in ballingschap in Egypte verbleef, waarvan 215 jaar als vrij mens en 215 jaar als slaaf. De latere Rabbijnen oordeelden echter dat de 215 jaar als slaaf niet als ‘leven’ kon worden aangemerkt en daardoor namen zij die 215 jaren niet mee in hun jaartelling.

Dat betekent dat uitgaande van het Joodse jaar 5777 er dus 215 jaren bijgeteld moet worden, waardoor we komen op 5992, op 23 september 2017 komt daar een opnieuw een jaar bij, hetgeen inhoudt dat dan het totaal op 5993 jaren komt.

Tellen we daarbij op de 7 jaren van de ‘grote verdrukking’, dan blijkt aan het einde van de ‘grote verdrukking’ dat we uitkomen op:

het Joodse jaar 6000. En wat staat ons, de mensheid, de wereld de komende jaren te wachten?

 
Eindtijd schema

water_to_fire