Boinnkstukjes


Openbaring 13:16 in het licht van de Wegrukking/Opname van de Gemeente van Christus Jezus

Wat leert ons dit vers uit Openbaring 13:16-17?

16.En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven, een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd.

17. en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam. 

Met name wil ik het woord “kleinen” uit vers 16 eens belichten. Onwillekeuring denken we dan aan kinderen. Maar staat er dat ook in de Griekse grondtekst? 

Middels de Strong concordantie is het woord “small” zoals weer gegeven in de King James vertaling en wat dan in de Nederlandse Bijbelvertalingen/tekst als “kleinen” is vertaald. Behalve in de Prof. Brouwer vertaling, die geeft weer: “klein”.

Onder Strong nummer 3398 lezen we dat het koine Grieks hiervoor het woord: “Mikros” weergeeft, wat “small” betekent. Maar slaat dit dan op kinderen?  Ter verduidelijking zegt de concordantie dat het begrip “small” hier slaat op: In size (maat) in quantity (aantal, hoeveelheid), number (nummer/getal) of figuurlijk: dignity (waardigheid)  en verder nog: Least, less, little, small. Geen van alle begrippen die direct nou direct als eerste op kinderen wijzen. Een kind KAN NIET de gevolgen aangerekend worden wat dit accepteren van het merkteken van het beest tot gevolg heeft.

Persoonlijk geloof ik, mag ik, hieruit opmaken dat in dit vers 16 niet bedoeld wordt dat ook kinderen dit merkteken van het beest wordt gegeven. Waarom niet? Omdat er op dat moment geen kinderen meer zijn die daarvoor überhaupt in aanmerking komen! Vers 16 uit Openbaring 13 is voor mij een indirect, afgeleid bewijs dat met de wegrukking der gemeente welke dus enkele jaren eerder heeft plaatsgevonden, ook de kinderen zijn weggerukt, c.q., zijn opgenomen.

Als God in dit vers kinderen bedoeld had dan had Hij Johannes ook “kinderen” laten neerschrijven. Zoals op vele plaatsen in de Bijbel ook voorkomt.

Evenzo zij die niet over hun volle verstandelijke vermogens beschikken en derhalve de consequentie van het accepteren, het meedoen met het anti-christelijke systeem van economie, niet kunnen overzien. En kom mij niet vertellen dat kinderen niet met het financiële systeem te maken hebben.

Als jong kind (destijds op de lagere school was ik al zeer actief in de plaatselijke postzegelvereniging en kocht en verkocht als een lieve lust hele series postzegels, waarbij de bedragen zeker tot enkele tientallen guldens van eigenaar wisselden. Uiteraard probeerde mijn vader hier enigszins controle op te houden. Maar een feit was en is dat ik en ik niet alleen, al zeer jong “handelde” en zeker niet elke verdiende gulden weer spandeerde aan nieuwe postzegels. 

Kinderen en zwak begaafden KUNNEN de consequentie niet overzien om het merkteken van het beest wel of niet te accepteren. Dat is mijn stelling/overweging. En daar we te maken hebben met een RECHTVAARDIG God, een 100% eerlijk God, KAN het niet zo zijn dat in vers 16 van Openbaring 13 met het begrip “kleinen” kinderen wordt bedoeld. Zegt de Here Jezus niet elders in het Evangelie: “Laat de kinderen tot Mij komen en verhindert hen niet”.

Dat dit feit tot consequentie heeft dat de wegrukking der gemeente van Christus veel en veel meer is dan een schimmig gebeuren waarbij slechts her en der wat mensen plots zijn verdwenen is evident. Het zal wereldwijd een uitermate schokkend gebeuren zijn waarbij veel, zeer veel mensen tot wanhoop en razernij zullen vervallen.

Silvia Videler


BOINNK ONDER VUUR!

Het onderstaande is een antwoord welke wij geschreven hebben aan een uitermate commercieel “Belgisch Incasso-bureau”

Aan: Permission Machine bvba,

Brusselsesteenweg 540 bis

2800-Mechelen

België

 

Betreft uw dossier nummer IN440970

 

 

L.S.,

In antwoord op uw “rappel”-schrijven van j.l. 30 januari 2017 wil ik, willen wij, u het volgende mededelen:

U eist van ons een betaling van ruim € 9.000,- in zake het plaatsen van diverse foto’s waarvan de ‘rechten’ zouden toe behoren aan het A.N.P. e.e.a. vermeerderd met rappelkosten.

Het gaat grofweg om een dertigtal afbeeldingen die op het internet gestaan hebben, die inmiddels al lang van onze site/blog zijn verwijderd en inmiddels geen enkele nieuwswaarde meer hebben.

Navraag bij het A.N.P. gedaan hebbende heeft ons geleerd dat zij in onderhavig geval “van niets wisten” noch op de hoogte waren van het gebeuren.

Concluderend moeten wij dan vast stellen dat uw manier van werken, lees: geld verdienen bestaat uit het naarstig speuren op het immense internet naar  eventuele “overtredingen” waaraan u een vermeende sanctie, dan welboete denkt te kunnen opleggen. Het betreft dus nieuwsfeiten waarbij GEEN waarschuwing is gegeven dat de desbetreffende berichten onder het z.g. copyright vallen. Daar ze zijn overgenomen, geheel of gedeeltelijk van vrije en openbare nieuwssites zoals o.a. Nu.nl.

Wij echter beogen met het doorgeven van “nieuws” geen enkel commercieel belang. Dat gaat zelf zover dat onze site/blog dan ook geen advertenties toestaat, noch abonnementgeld vereist.

Vaak staan bij de door u aangevoerde voorbeelden zelfs de mogelijkheid aangegeven e.e.a. te delen hetzij op Facebook, Twitter en welke andere social media dan maar ook.

U beschuldigt ons inbreuk te hebben gepleegd op het verdienste model van uw ‘beoogde’ cliënt , in dit geval het Algemeen Nederlands Persbureau.

 Dat wij dit in twijfel trekken of op z’n minst aan zullen vechten is evident, daar wij ons geen enkel geval kunnen voorstellen dat het plaatsen van een afbeelding die reeds op het internet staat/stond direct dan wel indirect ook maar enige schade berokkent aan uw vermeende cliënt. Zoals u beweert.

In een eerdere mail heb ik u te kennen gegeven dat wij sowieso niet in staat zijn om de in onze ogen absurde eis van € 9.051,50 überhaupt te kunnen voldoen.

Als voorlopige onderbouwing kan ik u mededelen dat wij slechts een ook nog gedeeltelijke A.O.W.’genieten’ , dit in verband met het feit dat wij in onze jeugd enige tijd in het buitenland hebben vertoeft en die jaren worden gekort op de nu uit te betalen A.O.W., alsmede een klein pensioen van nog gen € 100,- per maand . E.e.a. aangevuld met  wettelijke toeslagen. Alles bij elkaar amper genoeg om van te leven en grenzend aan de beslagvrije voet welke in Nederland geldend is.

 

Dat u daarnaast heeft proberen uit te zoeken wat wij als stichting nog voor een verdienste model hebben door op een andere site van ons met valse naam in te loggen en een fancy bestelling te doen , wel dat zegt meer van uw werkwijze en moraal dan van de onze.

Feit is dat wij met ons minimaal inkomen tevreden zijn en onze site met de eventuele inkomsten minus de kosten daarvan, geheel aan derden schenken die in nog meer moeilijke en kommervolle omstandig heden leven dan wij.

Een ander feit is dat wij geen onroerend goed bezitten, noch aandelen, noch obligaties of wat dies zij te meer. Ergo: het doen laten leggen van beslag op enige goederen al dan niet roerend zal u weinig tot niets opleveren, zeker gezien het Nederlandse waaraan u zich zal dienen te conformeren, dan een hele lange adem en zeer veel kosten die u in ieder geval zal moeten voorschieten en per saldo zal moeten betalen.

Dat wet en recht ook in deze weer volledig met elkaar in botsing komen zij met deze zaak wederom weer eens blootgelegd.

Uiteraard hebben wij ons verdiept en laten voorlichten gezien de positie waarin u ons denkt te hebben gemanoeuvreerd. En natuurlijk laten wij in deze het achterste van onze tong nog niet zien, dit op aanraden van juridisch geschoolden.

Wel kan ik u mededelen dat als u tot vervolging zou overgaan wij nog een aantal mooie troefkaarten hebben om tegen u uit te spelen.

Één feitje zal ik u alvast verklappen, daar u geprobeerd heeft achter onze boekenverkoop te komen. Wel met hard aantoonbaar bewijs kan ik uw mededelen dat de omzet in de maand januari incl.BTW van verkochte boeken nog geen € 150,- was en die van februari tot op heden.  Nog geen € 17,- Rekening houdende met het feit dat wij zelfs de portokosten, welke ongeveer de helft bedragen van de bruto winst voor onze rekening nemen. Dan kunt u nagaan welke Kapitalen  er over blijven.

Dat dit absurd klinkt in de oren van commercieel ingestelde mensen dat begrijpen wij uiteraard. Maar helaas voor u, nou ja helaas? U heeft gegokt en het blijkt een misser!

 

Met de u toekomende achting

Mevr. S. Videler.

Dollard 123

NL-8032KC ZWOLLE