Boinnkstukjes


BOINNK ONDER VUUR!

Het onderstaande is een antwoord welke wij geschreven hebben aan een uitermate commercieel “Belgisch Incasso-bureau”

Aan: Permission Machine bvba,

Brusselsesteenweg 540 bis

2800-Mechelen

België

 

Betreft uw dossier nummer IN440970

 

 

L.S.,

In antwoord op uw “rappel”-schrijven van j.l. 30 januari 2017 wil ik, willen wij, u het volgende mededelen:

U eist van ons een betaling van ruim € 9.000,- in zake het plaatsen van diverse foto’s waarvan de ‘rechten’ zouden toe behoren aan het A.N.P. e.e.a. vermeerderd met rappelkosten.

Het gaat grofweg om een dertigtal afbeeldingen die op het internet gestaan hebben, die inmiddels al lang van onze site/blog zijn verwijderd en inmiddels geen enkele nieuwswaarde meer hebben.

Navraag bij het A.N.P. gedaan hebbende heeft ons geleerd dat zij in onderhavig geval “van niets wisten” noch op de hoogte waren van het gebeuren.

Concluderend moeten wij dan vast stellen dat uw manier van werken, lees: geld verdienen bestaat uit het naarstig speuren op het immense internet naar  eventuele “overtredingen” waaraan u een vermeende sanctie, dan welboete denkt te kunnen opleggen. Het betreft dus nieuwsfeiten waarbij GEEN waarschuwing is gegeven dat de desbetreffende berichten onder het z.g. copyright vallen. Daar ze zijn overgenomen, geheel of gedeeltelijk van vrije en openbare nieuwssites zoals o.a. Nu.nl.

Wij echter beogen met het doorgeven van “nieuws” geen enkel commercieel belang. Dat gaat zelf zover dat onze site/blog dan ook geen advertenties toestaat, noch abonnementgeld vereist.

Vaak staan bij de door u aangevoerde voorbeelden zelfs de mogelijkheid aangegeven e.e.a. te delen hetzij op Facebook, Twitter en welke andere social media dan maar ook.

U beschuldigt ons inbreuk te hebben gepleegd op het verdienste model van uw ‘beoogde’ cliënt , in dit geval het Algemeen Nederlands Persbureau.

 Dat wij dit in twijfel trekken of op z’n minst aan zullen vechten is evident, daar wij ons geen enkel geval kunnen voorstellen dat het plaatsen van een afbeelding die reeds op het internet staat/stond direct dan wel indirect ook maar enige schade berokkent aan uw vermeende cliënt. Zoals u beweert.

In een eerdere mail heb ik u te kennen gegeven dat wij sowieso niet in staat zijn om de in onze ogen absurde eis van € 9.051,50 überhaupt te kunnen voldoen.

Als voorlopige onderbouwing kan ik u mededelen dat wij slechts een ook nog gedeeltelijke A.O.W.’genieten’ , dit in verband met het feit dat wij in onze jeugd enige tijd in het buitenland hebben vertoeft en die jaren worden gekort op de nu uit te betalen A.O.W., alsmede een klein pensioen van nog gen € 100,- per maand . E.e.a. aangevuld met  wettelijke toeslagen. Alles bij elkaar amper genoeg om van te leven en grenzend aan de beslagvrije voet welke in Nederland geldend is.

 

Dat u daarnaast heeft proberen uit te zoeken wat wij als stichting nog voor een verdienste model hebben door op een andere site van ons met valse naam in te loggen en een fancy bestelling te doen , wel dat zegt meer van uw werkwijze en moraal dan van de onze.

Feit is dat wij met ons minimaal inkomen tevreden zijn en onze site met de eventuele inkomsten minus de kosten daarvan, geheel aan derden schenken die in nog meer moeilijke en kommervolle omstandig heden leven dan wij.

Een ander feit is dat wij geen onroerend goed bezitten, noch aandelen, noch obligaties of wat dies zij te meer. Ergo: het doen laten leggen van beslag op enige goederen al dan niet roerend zal u weinig tot niets opleveren, zeker gezien het Nederlandse waaraan u zich zal dienen te conformeren, dan een hele lange adem en zeer veel kosten die u in ieder geval zal moeten voorschieten en per saldo zal moeten betalen.

Dat wet en recht ook in deze weer volledig met elkaar in botsing komen zij met deze zaak wederom weer eens blootgelegd.

Uiteraard hebben wij ons verdiept en laten voorlichten gezien de positie waarin u ons denkt te hebben gemanoeuvreerd. En natuurlijk laten wij in deze het achterste van onze tong nog niet zien, dit op aanraden van juridisch geschoolden.

Wel kan ik u mededelen dat als u tot vervolging zou overgaan wij nog een aantal mooie troefkaarten hebben om tegen u uit te spelen.

Één feitje zal ik u alvast verklappen, daar u geprobeerd heeft achter onze boekenverkoop te komen. Wel met hard aantoonbaar bewijs kan ik uw mededelen dat de omzet in de maand januari incl.BTW van verkochte boeken nog geen € 150,- was en die van februari tot op heden.  Nog geen € 17,- Rekening houdende met het feit dat wij zelfs de portokosten, welke ongeveer de helft bedragen van de bruto winst voor onze rekening nemen. Dan kunt u nagaan welke Kapitalen  er over blijven.

Dat dit absurd klinkt in de oren van commercieel ingestelde mensen dat begrijpen wij uiteraard. Maar helaas voor u, nou ja helaas? U heeft gegokt en het blijkt een misser!

 

Met de u toekomende achting

Mevr. S. Videler.

Dollard 123

NL-8032KC ZWOLLE


Verantwoording van de redactie naar onze lezers.

Oplettende en trouwe lezers zullen ongetwijfeld, zeker weer vandaag, opgemerkt hebben dat er af en toe artikelen verschijnen op Boinnk waarvan men kan zeggen dat die niet des Boinnks zijn. In het bijzonder heb ik het dan als uitgeefster van deze site op het vandaag geplaatste artikel van Johannes D. Inderdaad is het zo dat er mensen zijn binnen onze ‘vriendenkring’, beter gezegd: mensen die min of meer regelmatig artikelen aanleveren of zelf schrijven waar ik persoonlijk een totaal andere zienswijze of mening over heb.

Zo ook met de artikelen van Johannes D. en dan in het bijzonder aangaande zijn zienswijze op wat dan in algemene termen heet : ‘de toekomstverwachting en meer specifiek inzake de “opname”, liever gebruik ik het woord: Harpazo, of wel overgezet: wat letterlijk “wegrukking” betekent.

Wat al op zich taalkundig duidt dat dit geen tegemoet gaan kan betekenen. Opgemerkt moet worden dat ook Sietse Werkman in deze een andere mening is toegedaan in deze dan die ik of b.v. Cor van Ruitenbeek en nog diverse andere medewerkers voorstaan. Dat er met meerdere mensen, die werkzaam zijn aan één site, ook meerdere meningen en overtuigingen bestaan moet op zich niet vreemd zijn.

En ik realiseer me ook dan ten volle dat het een utopie is in deze tijd om een zo’n veelzijdige groep van mensen, die het Evangelie van de verzoening zijn toegedaan dat zij allemaal, óók op onderdelen volledig één (kunnen) zijn in denken en beleven. Als stelregel hebben wij dan ook besloten dat als mensen na duidelijk tekenen te hebben gegeven ‘één te zijn’ t.a.v. de allesoverheersende Blijde Boodschap, het Goede Bericht, van de verzoening dat zij dan ook in principe eigen geschreven materiaal /artikelen op Boinnk.nl mogen en kunnen plaatsen.

Dat u als lezer daardoor enigszins verward kan raken door op bepaalde aspecten soms een afwijkende mening te lezen. Wel dat moge dan zo zijn maar dan geldt voor u als lezer des te meer de zaken zelf vanuit uw Bijbel te onderzoeken welke mening, stelling, idee etc. het dichts voor u de Bijbelse waarheid benaderd.

Silvia Videler