Diverse artikelen


Uit de rapporten van Pontus Pilatus……aan Keizer Tiberius

Aangeleverd door: Luitjen Westra

Klik:> https://www.youtube.com/watch?v=n2UdpqsN2tw

 

Acta Pilate: Pilate’s Report to Caesar of the Crucifixion …

www.youtube.com

Originally documented by the historian Valleus, this report was collected by Mahan in his 1913 publication, Archko Volume. It is Pilate’s official report to Tiberius …

Klik:>http://www.franklinterhorst.nl/De%20brief%20van%20Pontius%20Pilatus%20aan%20Ceasar%20keizer%20van%20Rome.htm

 

De brief van Pontius Pilatus aan Ceasar, keizer van Rome

www.franklinterhorst.nl

De brief van Pontius Pilatus aan Tiberius Caesar, Keizer van Rome . Door: Franklin ter Horst . Door de jaren hebben allerlei bijbeldeskundigen zich afgevraagd of de …


Het kwaad van het opgelegde celibaat, door Johannes D.

 

In een aantal delen wil ik het ontstaan van het celibaat toelichten en laten zien dat dit demonisch van oorsprong is en tot in de diepste kern een gruwelijke dwaling. We kennen Genesis 3 allemaal, het gesprek tussen de slang, de satan en Eva. De slang zegt haar dat ze van de verboden boom mag eten, waarop Eva met de waarheid antwoord en zegt dat zij daar niet van mogen eten. Bedenk dat Adam daar bij was, zoals Genesis 3 ons laat weten, maar Adam zwijgt en laat Eva haar gang gaan in dat gesprek met de slang en navolgend in de begeerte tot; en het eten van de verboden ‘vrucht’. Zij nam die vrucht en at en zij gaf Adam ook daarvan en hij at zonder dat hij ingreep, want hij wist dat die vrucht verboden was. Hij is dus niet in de list van zijn vrouw getrapt, hij stond er bij, keek er naar en zei geen woord, maar at zoals zij. Zijn zwijgen wordt hem dus aangerekend, want hij had zijn vrouw van die verboden vrucht moeten weerhouden maar hij deed dat niet. 

 

Wanneer God hem aanspreekt op het eten van de verboden ‘vrucht’, dan geeft Adam God direct de schuld en zegt; ‘die vrouw die Gij mij gegeven hebt, die heeft mij gegeven van de verboden boom, en ik heb gegeten’. Adam beschuldigd dus God van het geven van een slechte vrouw aan Adam. Deze valse beschuldiging en leugen is het zaad van de slang dat de vijandschap zet tussen Adam en Eva en hun Schepper. We weten dat de slang, de satan daar vervloekt is en dat Adam en Eva uit de hof van Eden gezet werden, maar dat hen, desondanks deze straf, toch Genade gegeven werd en de Zaligmaker uit hen zou voortkomen als de tijd daar zou zijn.

 

De slang, de satan, werd blijvend vervloekt en door Genade hebben Adam en Eva de leugen en de leugenaar verworpen en is die vijandschap dus door God tussen hen en de satan gezet en niet meer tussen God en Adam en Eva!!!!.  Zij die Genade ontvangen haten de leugen en de leugenaar de satan, en de satan heeft dan ook niets dan haat tegen de mens die Genade ontving. Deze vijandschap heeft de Schepper, onze Heere Jezus Christus dus gezet tussen de macht van de leugen en de duisternis aan ene zijde en de kinderen des Lichts aan de andere zijde, hier dus Adam en Eva. Ook al hebben zij de heerlijkheid van het paradijs verloren, zij kregen de weg tot behoud van hun Schepper weer terug. Hun eerste huwelijk was heilig in éénheid met hun Schepper. Na het eten van de verboden vrucht was die heiligheid in hun huwelijk er niet meer en hebben zij veel geleden, van elkaar en hun kinderen.

Zij die het celibaat leren, Katholiek of anderszins theologisch misleid, menen dat de vrouw het zaad van de slang genoemd wordt en de man er in die visie beter af komt dan de vrouw ten opzichte van God en Christus. Darby heeft een soortgelijke visie op de vrouw als de Katholieken, het Vaticaan en ook diverse ‘evangelische’ stromingen zijn hiermee geïnfecteerd. Zij spreken graag over de heiligheid van het huwelijk, maar zetten de vijandschap dus tussen de man en de vrouw, mag u raden wat voor witgepleisterde graven hun huwelijken inhouden!  Adam werd uit zijn koningschap gezet en kreeg wel heerschappij over de vrouw, maar uit het geheel blijkt dat dit voor Eva geen zaak van vreugde was, want zijn heerschappij was niet meer in de Heilige Liefde waarin hij haar voor hun afval geleid heeft.

 

Zijn heerschappij was gebroken en dus werd Eva onderworpen aan zijn wet, een wet van regel op regel, hoewel hij door Genade wel liefde tot haar had, de volmaaktheid was er uit. God zegt dit ook in dat gesprek, namelijk dat Adam anders dan voorheen heerschappij over haar zou voeren, geen ‘sprookjeshuwelijk dus buiten het paradijs’  waarin hun huwelijk heilig was door de liefde en éénheid met hun Schepper. en al helemaal geen volmaakt huwelijk meer buiten het paradijs. 

 

In het gesprek dat God met Adam en Eva voerde, gaf Eva haar man niet de schuld, maar de satan die haar verleidt had. Adam gaf echter wel zijn vrouw de schuld en gaf blijk van de vijandschap tot zijn vrouw en tot God. Zijn antwoord was van demonisch demonisch geïnspireerd, namelijk liegen, de eigen werken van de leugenaar doen. Liegen dat is het zaad van de slang tegenover de Waarheid, God is enkel Waarheid, Liefde, Trouw enz, de leugen is het onkruid, de Waarheid het Goede zaad van God zoals Jezus ons geleerd heeft.

 

Dit is de leugen, het zaad van de slang, dat liefdeloosheid brengt en doet scheiden van de naaste en van God. Beslist een afschuwelijk antwoord dat Adam hier God gaf, in de eerste plaats is hij bang van God want hij verborg zich, en in de tweede plaats verheft hij zich boven God en zegt; ‘die vrouw die Gij mij gegeven hebt, die deugt niet, die heeft mij ten val gebracht’. Hij verwierp daarmee de Heiligheid en Waarheid van God en de Heiligheid en Waarheid van zijn huwelijk en derhalve heeft hij die heiligheid in zijn huwelijk nooit meer terug gekregen buiten het paradijs.

 

Uiteraard niet, want zij beiden hebben smart gehad tot het einde van hun leven op aarde, zoals God hen gezegd had. De Messias zou wel behouden, hetgeen Adam niet heeft gedaan, want hij had zijn vrouw Eva kunnen behouden, maar hij deed dat niet. Hij veroordeelde haar en haar Schepper. Christus Jezus, de Man van God, door de Vader gezonden deed dat wel. Hij heeft hen beiden behouden en zal dat blijven doen tot het laatste nageslacht van Adam en Eva. Daarom wanneer men spreekt van de heilige huwelijkse staat, maar dan heeft men de eerste hoofdstukken van Genesis niet goed gelezen of begrepen.

 

Want het is na Adam zo; dat elke man en vrouw de keuze maakt voor zijn of haar partner en er dan later wordt het sprookje over verteld dat God hen met Zijn Eigen hand heeft samengebracht, hoewel het hun eigen keus is, of; zoals in veel culturen, dat het door de respectievelijke ouders is gearrangeerd en dat niets zegt over de keuze die God gemaakt heeft. Want onze keuze is nu eenmaal niet heilig meer en onze begeerte tot onze partner is een mengsel van goed en kwaad en wij allen zijn onder de zonden besloten.

 

In een volgend deel ga ik er verder op in, maar deze inleiding is noodzakelijk om tot de verklaring van het gruwelijke celibaat te komen, want daarin is meer duisternis dan de wereld ziet. Denk maar aan de vele misbruikzaken die daar uit voort gekomen zijn, ik ga daar in de volgende delen wel verder op in.

 

Harte groet

 

Johannes D,


De hedendaagse staat Israël en de geestelijke toestand van het eveneens hedendaagse jodendom. Door Cor van Ruitenbeek

 1. Cor van Ruitenbeek zeer gedurfd onderwerp en heel gevoelig in de christelijke gemeenschap maar het moet eens gezegd worden.
  De spreker uit de video is een niet gelovige maar wel op scherp met de waarheid. Hij is niet de eerste dit dit alles heeft geopenbaard. Aaron Russo deed dit ook maar is ook al vermoord.
  Dit schreef ik lang geleden terug, al over deze elite Kabala joden die Jezus een vervloekt kind noemen, in hun heilig boek………DE VLAG VAN ISRAEL en de occulte ster!
  God staat echt niet achter deze valse actie van deze nep natie. Je kan het huidige vormen van de staat Israel nergens in de bijbel vinden.
  De joden zijn nog niet bijeen gebracht.
  Niemand wil dit horen maar Jezus heeft altijd met dit elite groepje van zijn eigen mensen gevochten. Zij hebben Hem uiteindelijk aan het kruis genageld. Tot op heden haten ze Jezus.

  “Hebt gij niet de tent van Moloch gedragen en de ster van de god Romfa, de afbeeldingen, die gij gemaakt hadt om die te aanbidden? En Ik zal u overbrengen, nog verder dan Babylon.”
  Handelingen 7:43 NBG51.

  De Zionisten maken misbruik van dit schrift gedeelte om mensen bang te maken tegen een jood te spreken terwijl God hier sprak tot Abraham en niet tot Israel!!!
  “Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal Ik vervloeken, en met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden.”
  Genesis 12:3 NBG51.

  De Farizeeërs hebben de wet altijd tegen hun eigen mensen gebruikt dus deze strijd tussen hun en Jezus heeft met discriminatie niets te maken.
  Zo zijn deze joden tot op heden bezig de gemeente aan te vallen met valse doctrines en gelovigen die de waarheid spreken te vermoorden.
  “die zelfs de Here Jezus en de profeten gedood en ons tot het uiterste vervolgd hebben, die Gode niet behagen en tegen alle mensen ingaan,”
  1 Tessalonicenzen 2:15 NBG51.

  DE ONRECHTVAARDIGE PACHTERS. Wie zijn die? Math 21: 33-46.
  Daarom, Ik zeg u, dat het Koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden en het zal gegeven worden aan een volk, dat de vruchten daarvan opbrengt. [En wie op deze steen valt, zal verpletterd worden, en op wie hij valt, die zal hij vermorzelen.] En toen de overpriesters en de Farizeeën zijn gelijkenissen hadden gehoord, begrepen zij, dat Hij hen bedoelde. (Matteüs 21:43-45 NBG51)

  Ik weet uw werken, en verdrukking, en armoede (doch gij zijt rijk), en de lastering dergenen, die ZEGGEN, dat zij JODEN zijn, en zijn het NIET, maar zijn een synagoge des satans. (Openbaring 2:9 SV1750)

  SYNAGOGE DES SATANS is niets anders dan de hedendaagse geheime orde van vrijmetselaars.
  Het Zionisme is nog steeds de geheime orde die Jezus zelf al aankaartte.
  Veel voorgangers lezen dit alles maar zijn geïntimideerd om goede studies over dit onderwerp te geven.
  Veel gelovigen weten niet dat ze een valse Christus dienen waneer ze Israel ophemelen in hun daden.

https://www.youtube.com/watch?v=Ei_Hu1hcsa4

‘Marching to Zion’ Full – Christian Zionism and 1948 …

www.youtube.com

Buy DVD here: http://store.framingtheworld.com/products/m2zdvd Buy Digital copy here: http://framingtheworld.vhx.tv/ About Film: For over 1800 years, the Jews were …


United Airlines mept terecht passagier uit zijn stoel (lees die kleine lettertjes!)

United Airlines mept terecht passagier uit zijn stoel (lees die kleine lettertjes!)

Ook zo boos om die United Airlines-passagier die zijn stoel is uitgemept? Niet doen, om twee redenen. Ten eerste ging hij akkoord met een willekeurige annulering van zijn trip, bovendien kan het iedereen overkomen: u ook.

Uit de algemene voorwaarden blijkt alleen dat overboeken toegestaan is. Luchtvaartmaatschappijen verkopen meer tickets dan dat er stoelen zijn, in de hoop dat mensen niet komen opdagen. Klinkt flauw, maar de passagier ging daarmee akkoord toen hij een ticket boekte.

Omdat United Airlines winstgevend is, zouden ze dat procentje minder omzet (meer zal het niet zijn) op dezelfde kosten prima kunnen dragen. Op een omzet van $ 36,5 miljard maakte UA vorig jaar $ 2,2 miljard winst. Door dit incidentje (waarin UA dus compleet in zijn recht staat) heeft het bedrijf ruim $ 1 miljard aan beurswaarde verloren. 

Misschien is het tijd om dat bewuste overboeken, waarbij maatschappijen net een beetje meer pakken op een beperkt aantal stoelen, gewoon af te schaffen. Tot die tijd mogen luchtvaartmaatschappijen u gewoon uit uw stoel meppen, zo zijn de regels.


DNA-bewijs kan veel zeggen, maar hoeft nog niet de waarheid te zijn + Reactie

DNA-bewijs kan veel zeggen, maar hoeft nog niet de waarheid te zijn

Dat politie en justitie er dankzij nieuwe technologie en wetgeving, maar ook door volharding en plichtsbesef in slaagden om een cold case uit de jaren negentig dichter bij een oplossing te brengen, is een felicitatie waard. Maar toch. Een verdachte is pas een dader als de rechter dat vaststelt en dat oordeel onherroepelijk is. En DNA-bewijs is, hoewel zwaarwegend, niet per definitie doorslaggevend…

..De aangehouden persoon is een ‘genetische verdachte’, die nog in tijd, plaats, gedrag en motief in verband moet worden gebracht met het delict. In deze zaak, de Rotterdamse prostitutiemoorden, speelde DNA-verwantschaps-onderzoek een sleutelrol…

…Sinds 2005 dienen veroordeelden verplicht DNA-materiaal afstaan, met een databank met een kwart miljoen profielen als referentiemateriaal tot gevolg. Dankzij een biologische bijzonderheid in de historische DNA-sporen en deze databank kon via het profiel van een familielid deze verdachte uiteindelijk worden aangehouden. Daar zit dan ook het dilemma in dergelijke kwesties. Eén veroordeelde neef in de database en u en uw hele familie zijn automatisch lid van een verdachte groep, wat ook niet echt eerlijk is – en bovendien grondstof voor toekomstige zoekslagen door de politie.

Naarmate de database groter wordt neemt de kans op missers toe – toevallige genetische overeenkomsten tussen niet-verwante personen komen namelijk ook voor. Een ‘hit ’ hoeft nog geen echte hit te zijn. Alle reden om DNA-resultaten omzichtig en kritisch te blijven behandelen. Als één van de bewijsmiddelen.

Alles bij de bron; pdfNRC [abo-versie]

https://www.privacynieuws.nl/nieuwsoverzicht/lichamelijke-integriteit/dna/18792-dna-bewijs-kan-veel-zeggen-maar-hoeft-nog-niet-de-waarheid-te-zijn.html

Reactie:

Psychopaten zijn levensgevaarlijk, zeker indien onherkend (!) geïnfiltreerd binnen de overheidsadministratie.
CVD
************************

DNA-bewijs kan veel zeggen, maar hoeft nog niet de waarheid te zijn……

Een verdachte is pas een dader als de rechter dat vaststelt en dat oordeel onherroepelijk is.
————————
Ook dan nog niet.

Helaas vaak over het hoofd gezien, is het hierbij wel premisse, dat de rechter betrouwbaar moet zijn en (nu goed onder het masker van super-democraat verholen/in het geniep, omdat de omstandigheden momenteel niet dezelfde zijn als die in Nazi-Duitsland) in ieder geval geen (zich als een kameleon aangepast hebbende)  Roland Freisler (= een beruchte Nazi-rechter) type psychopaat = proactieve (!) moordzuchtige  leugenaar.

En, wederom helaas,  is het zo, dat dergelijke machtswellustelingen en controle-freaks (van een haast “buitenaardse” geestesgesteldheid of ‘alien mindset’ wordt door deskundigen gesproken), als wespen op zoetigheid afkomen om aards rechter te worden. Ook blijkt reeds de rechtenstudie sec, een meer dan gemiddelde aantrekkingskracht op psychopaten uit te oefenen.

In dergelijke gevallen, loop je een groot risico, dat mensen door een goed klinkende (!) en doorwrocht lijkende (!) zgn. “bewuste juridische dwaling” van het type “2 + 2 = 5 en dit als waarheid uitgesproken door een wiskundeleraar aan het gymnasium” uit pure boosaardigheid en ijskoud misbruik makend van bovenstaand (erin gemanipuleerd) “eindeloos vertrouwen”, onschuldig tot ziekmakende straffen worden veroordeeld of bijv. kinderen OTS krijgen e.d., terwijl de goegemeente nietsvermoedend onverschillig verder snurkt.

Vroeger was hier weinig tegen te doen, maar nu hebben we al zeker een decennium de beschikking over een moderne zgn. psychopatentest.

Forensisch deskundigen als Dr. Martha Stout adviseren met klem, om iedereen die een dergelijke belangrijke functie (als bijv. dus “rechter”) ambieert, eerst   -goed gewaarborgd-  een dergelijke test af te nemen.

Hetgeen mij absoluut in het ALGEMEEN BELANG voorkomt.