Diverse artikelen


Er moet me iets van het hart.

Er moet me iets van het hart.

 

Het wordt langzaam hoog tijd dat ik als eindverantwoordelijk zijnd voor datgene wat op www.boinnk.nl wordt gepubliceerd voor altijd en eens duidelijk maak hoe ik “er in” sta. En dan doel ik op de vaak tegenstrijdige boodschappen, uitingen d.m.v. video’s en predikingen die wij op onze site plaatsen. De door mij zéér gewaardeerde video’s van mensen zoals Amir Tsarfati, J.D. Farag, Ben Noon en vele anderen spreken soms, de ene meer nadruk  leggend op, dan de ander, over het eeuwig verloren gaan, over de hel als zijnde de eindbestemming voor velen, al dan niet letterlijk brandend in een alles verzengende vuurzee, waaruit geen ontsnappen mogelijk is, dan wel, dat er een einde aan komt.

Na ruim 7½ jaar ‘Boinnk’ weten de reguliere lezers inmiddels wel dat ik, ondergetekende, daar anders over denk dan de gemiddelde gelovige, al dan niet ‘wedergeboren’. Onze mede redacteur Cor van Ruitenbeek schrijft en spreekt daar nóg meer over dan ik en dat zelfs zeer uitgesproken en gaat tot het bekende ‘randje’, door sommige van deze m.i. oprechte predikers, voorgangers, of hoe ze zich ook mogen noemen, “gelikte” predikanten te noemen. Overigens ben ik van mening dat hij, Cor, zijn visie en liefde voor onze Heer en Heiland op geen betere manier kan verwoorden, dan menigeen, vaak in ontwapende eenvoud,  en ik wil benadrukken dat ik heel, heel blij ben om deze schrijver in ons midden te hebben.

Persoonlijk zou ik niet zover willen gaan hen, de predikers op de diverse you tube video’s ook deze titel van ‘gelikt’ toe te schrijven. Ik geloof van harte dat veel van deze predikers de Here ook van harte liefhebben en uit volle overtuiging hun boodschap en visie over het wereldgebeuren met kijkers en volgers willen delen.

En ja, vele van hen geloven, net zoals ik trouwens, die dit tientallen jaren geleden, óók heeft onderschreven, dat als men niet tot “HET GELOOF” in Christus Jezus komt dat men dan verloren is. Door God’s genade ben ik daar inmiddels bijna 20 jaar geleden anders over gaan denken en zijn mijn inzichten daarin overduidelijk verandert. Van ganser harte geloof ik en belijd ik, dat Christus in wie alles geschapen is, niets verloren zal laten gaan van wat Zijn handen hebben gemaakt. Een zinsnede trouwens waarmee menige christelijke voorganger zijn /haar vergadering, dienst dan ook mee opent. Om dan later in diezelfde dienst, preek of verkondiging plots andere taal te spreken en te wijzen dat als wij niet tot geloof komen; dat we een eeuwig verderf tegemoet zullen gaan. Maar dat even terzijde.

Het is in dit artikel dan ook niet mijn bedoeling een complete uitleg te gaan geven hoe en waarom ik geloof, ja overtuigd ben, van een uiteindelijke complete verzoening. Ik verwijs slechts naar de tekst uit: 1 Cor.15: 28  wat zegt dat God alles in allen zal zijn. En Kolossenzen 1: 20 wat ronduit stelt dat God door Christus Jezus, (ook weer uiteindelijk) alle dingen met Zichzelf zal verzoenen. De Bijbel leert dat ook voor alles een “tijd” is en ook de verzoening zal gebeuren in fases. En dat herkennend en erkennend kan ik mij voorstellen dat predikers, en dat met recht, stellen en prediken; dat als men nu niet tot geloof komt, dat men dan verloren gaat. Ja, maar……verloren voor de aioon (eeuw, tijdperk) en in sommige gevallen zelfs voor de daarop volgende aioon.

Terugkijkend op mijn eigen ontwikkeling, mijn wandeling en leven met God, zijnde met vallen en opstaan. Wel dan moet ik toegeven dat ook ik jarenlang en ‘bekleed’ met de titel van ‘wedergeboren’ en toen ook geloofde; dat als men niet tot geloof kwam in dit leven dat de zaak dan wel bekeken was voor iemand die de genade niet aanvaard had. Dat brengt me dan op de vraagstelling: “Was ik dan in die jaren ook een ‘gelikt’ figuur, die tenslotte ook niets meer predikte en onderwees naarmate de kennis die ik toen had?

Inmiddels ben ik tot de overtuiging gekomen dat dátgene, wat ik of wie dan ook, weet of begrijp van God’s Woord niets meer is dan louter GENADE en dat we NIETS hebben, ook niet qua kennis en inzicht om ons op de borst te kloppen. Genade ook qua inzicht en begrip van Zijn Woord is iets wat zo diep gaat, zó ondoorgrondelijk kan zijn voor een ander, dat het me geleerd heeft; die ander, daar niet meer op af te rekenen noch op te veroordelen is. Feit blijft dat ik het als ‘redactie’ van een site als de onze heel jammer vind dat vele predikers en leraren die wél inzicht hebben én met veel kennis begenadigd zijn omtrent de eindtijd en álles, nou ja, ‘heel veel’ weten omtrent Zijn spoedige wederkomst, om die dan te moeten weren van onze site. Dat ben ik geenszins van plan. God’s Woord is zo groots, maar ook letterlijk zoveel, nee,  zelfs allesomvattend dat het voor een mens haast niet te vatten is en al zeker niet om elk aspect van dat WOORD van GOD geheel te begrijpen en juist te kunnen weergeven. Daarom vraag ik uw begrip, voor zover mogelijk, dat u soms artikelen, video’s e.d. tegenkomt op onze site die enerzijds een bepaald aspect van God’s heilsplan accentueren en anderzijds bepaalde aspecten daarvan onderbelichten of zelfs ontkennen. En dit dus maar voor lief te nemen. Ook in de Bijbel en met name in het z.g. Nieuwe Testament zien we ook door God geïnspireerde schrijvers waar de ene een bepaalde nadruk op legt en de ander er zelfs niet over spreekt. Mensen hebben de eigenschap in een boodschap of prediking zoveel mogelijk aspecten samen te vatten en dan ook hun eigen ge(en mis)vormde visies, daarin weer te geven. En dat zoiets dan vaak of soms een tegengestelde mening of boodschap weergeeft, wel het zij zo.

Ik ben blij met de m.i. vaak goede en Bijbels verantwoorde wijze waarop vele broeders of zusters hun visie geven op het wereldgebeuren en zeker op de profetieën, en net zo blij ben ik met b.v. een broeder als Cor van Ruitenbeek die het als zijn opdracht ziet de onuitputtelijke en oneindige genade van God, onze Hemelse Vader, expliciet naar voren te brengen en dat God Zijn schepping en schepselen zo lief heeft dat Hij Zich VERZOEND heeft met ons allen.

Silvia Videler


Seks versus Liefde

Aangeleverd door: Corry
Er staat weer een nieuwe video online waarin Désirée Röver in gesprek is met Eugenie van Ruitenbeek.
De video heeft dezelfde titel als het gratis eBook, namelijk ‘Seks versus Liefde’.
Dit is de link naar dit boeiende interview:  Klik:> https://www.youtube.com/watch?v=holIVp2xIas

Eugenie van Ruitenbeek heeft dit mooie eBook geschreven over het verschil tussen Seks en Liefde.
Hier kun je het gratis downloaden.Klik:> https://www.dropbox.com/s/2jhvquktgo7xj2h/eBook%20Seks%20vs%20liefde.pdf?dl=0

In het interview verteld Eugenie o.a. over de lange weg die zij en haar man afgelegd hebben om de omschakeling te kunnen bereiken van het hebben van seks tot het bedrijven van de Liefde.
Ze legt o.a. uit dat seks z’n oorsprong heeft in het brein en dat het bedrijven van de Liefde z’n oorsprong heeft in het hart.
Twee totaal andere energieën dus, die beide een totaal andere cocktail aan stoffen teweeg brengt in het lichaam.
Die beiden totaal andere frequenties hebben en ook anders beleefd worden.
Alles begint in de energie en heel belangrijk is dat we ons bewust zijn van ons bewustzijn.

De meesten van ons houden zich bezig met gebonk in de onderste regionen van het lichaam als het om seks gaat, waarbij minstens één van de twee teleurgesteld is over het eindresultaat.
Daarnaast is het echter ook mogelijk dat twee mensen die zielsveel van elkaar houden, tijdens het bedrijven van de Liefde een gevoel ervaren van samensmelten en gelukzaligheid die dagen voldoening geeft. Dit is overigens zoals het van oorsprong bedoeld is en niet dat het, zoals het samenzijn van twee mensen in die zin inmiddels het niveau bereikt heeft van een patatje mèt.

Ik raad iedereen aan dit interview te beluisteren en het eBook te downloaden, want het onderwerp raakt zovelen…
Als we in staat zijn om de Liefde te bedrijven zoals Eugenie dit ons uitlegd tijdens het interview, dan zal dat grote verbeteringen kunnen gaan geven in de relatiesfeer en op maatschappelijk gebied. Het Leven van Liefde…

 

Enjoy!