Eindtijd ontwikkelingen


Als dit geen oorlogsverklaring wordt, wat moet er dán gebeuren als zijnde een lont in het kruidvat?

Aangeleverd door: It’s Me

Is de oorlog nú nabij? Het heeft er alle schijn van.

Op zaterdagavond, 23 september zijn in de Syrische provincie Deir Ezzor drie hoge Russische militairen omgekomen door een mortieraanval van milities van het verschrompelde IS-kalifaat. Luitenant-generaal Valery Asopov, commandant van het 5e Russische leger. Hij was op bezoek in Deir Ezzor om zich op de hoogte te stellen van de situatie aldaar. Twee kolonels van het Russische leger zijn eveneens omgekomen, dit drietal zijn de hoogste Russische officieren tot nu toe, die in Syrië zijn gesneuveld. Er is niets bekend over het totale aantal Russische slachtoffers.

Een succes voor ISIS, zo lijkt het.

De feiten.

Drie jaar lang hebben de terreurgroepen van het IS-kalifaat de stad Deir Ezzor en haar vliegveld belegerd, zonder noemenswaardige slachtoffers te maken, anders dan onschuldige burgers die de stad waren ontvlucht.

Nu is aan de orde, dat de Amerikanen steeds meer “adviseurs” in Oostelijk Syrië stationeren om ISIS te assisteren bij de strijd tegen de Syrische en Russische legers. Bekend is dat er tot nu toe 9 bases in dat gebied zijn ingericht, van waaruit  speciale Amerikaanse eenheden opereren onder de vlag van het kalifaat.

Nu is het de ISIS militanten dan eindelijk gelukt om een groep hoge Russische officieren in één keer uit te schakelen met een precisie-aanval.

Ongeloofwaardig en direct naar het rijk der fabelen te verwijzen.

Vorige week haalden de Russische minister van Defensie en militaire woordvoerders hard uit naar de Amerikanen, met de boodschap: “Stop met het dekken van de terroristen en ga uit de weg. Wij staan niet in voor de gevolgen van Amerikaanse aanwezigheid in Syrië.”

Rusland waarschuwt Amerika

Reeds eerder was er al een botsing geweest, die door naar nu blijkt met speciale Checheense milities heeft plaatsgevonden; we hebben daar reeds eerder over bericht, zie:

TV Nieuws – Amerikanen in de pan gehakt

Nu zijn de Amerikanen onder dekking van het koppensnellerssyndicaat en de Koerden bezig om Syrië ten oosten van de Eufraat van de rest van het land af te splitsen. Toevallig zit daar ook de meeste olie en lopen er belangrijke pijpleidingen doorheen.

Met deze aanval heeft Amerika Rusland de facto de oorlog verklaard, ook al zullen we dat niet horen of lezen. Of toch wel?

TV Nieuws – ‘We are at war with RUSSIA’

Op deze oorlogsverklaring komt een reactie. Dat kunnen bijvoorbeeld de Syriërs of Iraniërs doen. Het hoeft ook niet in Syrië te gebeuren, maar elders waar brandhaarden zijn opgestookt door het Westen.

Het grote plan.

Het einddoel is om de beide vernietigers van het Khazaarse koninkrijk van weleer alsnog met een totale oorlog van de aardbodem weg te vagen. Dat waren voorlopers van de Russische Tsaar en de Iraanse Shah, meer dan 800 jaar geleden, door (bijna) iedereen vergeten. Het Khazaarse rijk is verpulverd, de Khazaren zijn naar het Westen gevlucht en volledig in de maatschappij en cultuur opgenomen, velen zelfs als “Asjkenazische joden”, die nota bene zeggen dat ze van Abraham afstammen en Palestina in bezit willen nemen.

De geschiedenis verraadt zich altijd weer.

Je moet natuurlijk wel de open eindjes van de flarden aan elkaar knopen, iets wat door velen niet wordt gewaardeerd en iets wat door vrijwel niemand wordt gedaan. De rijkdommen van Rusland en Iran liggen na de puinhoop voor het oprapen, zo is de natte droom van een neurotensekte.

Het vuurtje kan alleen maar brandend worden gehouden door onze onwetendheid te cultiveren en ons af te leiden van de kern van de zaak. Het nieuwste melodietje is op tekst gezet:

Aanslagje hier, aanslagje daar, gelukkig kunnen we nog op vakantie dit jaar….

Afleiden, misleiden, lulpraatjes voor waarheid verkopen, er komt schijnbaar geen eind aan onze absolute meegaandheid.

Dat is vanaf nu dus afgelopen, zegt het voort, voordat idioten als Freeman c.s. alsnog gelijk krijgen.

Dis-unite the States – period.


Juist nu, na het Openbaring-12 teken moeten we voor 2 zaken extra alert zijn: Niet de neiging krijgen alsnog aan “date-setting” te gaan doen én ons goed realiseren dat we de zaken aangaande Israël en de gemeente goed gescheiden houden.

De 23ste september is amper voorbij en wat zien we?  Nieuwe data worden de lucht in geslingerd en herberekeningen worden er gemaakt door deze en gene. Op zich begrijpelijk, want niemand is perfect in het nagaan van God’s “spoorboekje” zijhet dat we de grote lijnen wel degelijk kunnen herkennen en zoals Daniël 12 stelt zal de kennis aangaande de tijden en dus aangaande het einde van deze bedeling/aioon wel degelijk toe nemen.

Echter misschien moeten we ons de vraag eerst eens stellen of de wegrukking van Zijn gemeente überhaupt iets met Israël te maken heeft?  In eerste instantie ben ik geneigd te zeggen: “Neen”! 

In zoverre dat de opname/wegrukking van de gemeente een afsluiting is van de bedeling/aioon der genade. Die wegrukking/opname dient EERST te geschieden alvorens de Here Zich weer gaat richten tot Zijn volk.  Hetgeen inhoudt dat we t.a.v. de wegrukking/opname ons niet primair bezig hoeven te houden met de feesten die volgens het boek Leviticus zijn gegeven aan het volk Israël en dus NIET aan de volkeren waaruit later Zijn gemeente is ontstaan, bestaande uit Joden én grotendeels zelfs; Heidenen, of wel niet Joden.

De Gemeente, het Lichaam van Christus heeft zich mijns inziens terecht nimmer iets gelegen laten liggen aan de wat nu heet : De Joodse feestdagen. Hiermede niet gezegd hebbende dat onze kerstvieringen en paas feesten e.d. nou zo Bijbels onderbouwd waren. Feit is wel dat de Gemeente een heel eigen “project” is van God. Vrijgemaakt van de wet, los van de feesten gegeven aan Israël en nu nog door een restant van het toenmalige Israël, zijnde de Joden, in acht genomen.

De Gemeente, het lichaam van Christus, het mannelijk kind, is in wezen een “teken” voor Israël. Het is ook gegeven om Israël tot jaloersheid op te wekken. Én het wordt vermeld in het Openbaring-12 gebeuren, dat het zal worden weggerukt, tot God en Zijn troon. Tekenen wijzen in principe op dingen die staan te gebeurenof die gaan plaatsvinden. Dus toekomst. Zijhet inacht nemende dat de 2 dagen voor Israël (de 2.000 jaren) Zie Hosea 6, zéér spoedig ten einde raken.

Dat wij en vele anderen hierbij de datum  van het zichtbaar worden van het Openbaring-12 teken hebben ‘meegenomen’ als zijnde een aanwijzing dat de gemeente dan ook weggerukt zou worden, is inmiddels foutief gebleken. 

De Gemeente, het Lichaam van Christus is dus fundamenteel een andere zaak, een ander ‘fenomeen’ dan het volk Israël. Hele groepen, kerken enz. hebben zich in de afgelopen 2.000 jaren schuldig gemaakt aan de vermenging van hetgeen God tot Israël/ de Joden geboden en gepredikt heeft en wat God, middels Paulus, de Gemeente aangereikt heeft. 

En ondanks het feit dat wij middels onze site altijd geprobeerd hebben die scheiding duidelijk naar voren te brengen, zijn ook wij er toch weer ingetrapt zou ik haast zeggen, om een teken wat duidelijk voor Israël is en was bedoeld, op onszelf van toepassing te brengen.

Wat wil ik hiermede duidelijk stellen is: Dat de feest- en hoogtijdagen niet per se samen behoeven te vallen met de laatste zichtbare actie die onze Here nog gaat doen t.a.v. Zijn Lichaam, namelijk het wegrukken van alle leden van Zijn lichaam. 

Dat deze ‘actie ‘ spoedig plaats zal gaan vinden dat staat m.i. buiten kijf. Denk aan de tekenen der tijden maar óók bezie; de ontwikkelingen van en met Israël ( land én volk ) Ja, zelfs inclusief hún feesten en hoogtijdagen, want zij zijn wel degelijk een soort van klok voor ons. Mits we hun zaken maar niet op ons van toepassing brengen, want dan geraken we in de knoop of in de war.  Doch de mogelijkheid dat onze Heer de zaken van de Gemeente afsluit en direct en wel per ommegaande zich gaat richten op Zijn volk, zodat de mogelijkheid dat de opname/wegrukking toch nog zou kunnen plaats op een Joodse feestdag hiermee niet ontkend wordt.

Silvia Videler


Het teken uit Openbaring 12 is pas op 26 september voltooid.

Aangeleverd door: Sabine Vlaming

Update 25/9/17 

Bij de vaststelling wanneer het Openbaring 12 Teken haar voltooiing vindt, is het belangrijk het perspectief en de context van Johannes, die het Openbaring 12 Teken waarnam en beschreef, als uitgangspunt te nemen. Directe visuele waarneming (i.t.t. geautomatiseerde, via astronomische software programma’s) vanuit ons en zijn perspectief (Patmos, Griekenland) resulteert in een uitgebreider tijdvak van voltooiing dan op 23 september 2017 alleen. Het Teken van Openbaring is op het moment van schrijven dus nog steeds in voltooiing en dit zal zo zijn t/m 26 september 2017. Onderbouwing van deze stellingname vind je in deze video en in deze Openbaring 12 infographic aangevuld met in onderstaand gelinkte blog met aanvullende  bronnen.

Om e.e.a. zelfstandig te kunnen waarnemen en verifiëren, kun je uiteraard de hemel bij zonsopgang en zonsondergang onderzoeken (dan is het Openbaring 12 Teken in delen zichtbaar) alsook middels het web, bijvoorbeeld via TheSkylive.com dan wel door bijvoorbeeld Stellarium te downloaden.

Lees verder op deze blog en bekijk hier onze meest recente video, getiteld: ‘Visible Moon Labor


HIJ HEEFT ONS MEDE EEN PLAATS GEGEVEN IN DE HEMELSE GEWESTEN. Door Cor van Ruitenbeek.

HIJ HEEFT ONS MEDE EEN PLAATS GEGEVEN IN DE HEMELSE GEWESTEN.

 

Efeziërs 2: 4 t/m 7

4 God echter, die rijk is aan erbarming, heeft, om zijn grote liefde, waarmede Hij ons heeft liefgehad,
5 ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen mede levend gemaakt met Christus, – door genade zijt gij behouden -,
6 en heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus,
7 om in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom zijner genade te tonen naar (zijn) goedertierenheid over ons in Christus Jezus.

 

Wat een bemoediging geven de bovenstaande teksten.

We hebben geen reden om teleurgesteld te zijn of boos te zijn, ondanks dat we nog niet weggerukt zijn.

We kunnen zeggen, zoals dat vermeld staat in Hebreeën 11, we hebben het nog niet verkregen.

 

Hebreeën 11: 39 

39 Ook deze allen, hoewel door het geloof een getuigenis aan hen gegeven is, hebben het beloofde niet verkregen,

Vele hebben de afgelopen maanden uitgezien naar de wegrukking, harpazo.

En weet u daar is totaal niets mis mee.

Dus laat u niets wijsmaken door religieus geneuzel.

Voor allen die naar de wegrukking, harpazo, hebben uit gegekeken is het onderstaande van toepassing.

 

Hebreeën 11: 38

38 – de wereld was hunner niet waardig,

 

Laten we staan op GODS BELOFTE, DE BELOFTE VAN ONZE HEERE.

 

1 Thessalonicenzen 4: 15 t/m 18

15 Want dit zeggen wij u met een woord des Heren: wij, levenden, die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan,
16 want de Here zelf zal op een teken, bij het reopen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan;
17 daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zo zullen wij altijd met de Here wezen.
18 Vermaant elkander dus met deze woorden.

 

Als we het wereldgebeuren onder ogen zien dan kan de wegrukking, harpazo, niet lang meer duren.

Het teken aan de hemel dat beschreven is in Openbaring 12: 1-5 is geweest, daar kunnen we niet onderuit.

 

HOUD VAST WAT U HEBT EN LAAT HET NIET ROVEN door religieus gezemel en geneuzel.

IN CHRISTUS ZIJN WIJ MEER DAN OVERWINNAARS.  

 

Groetjes Cor.

 

‘Ik wens u ALLEN, geliefde vrienden en vijanden, GODS rijke zegen, genade en liefde toe’.