Gast aan het woord


GODS OORDELEN! Door: Cor van Ruitenbeek

Onderwerp: GODS OORDELEN.

 

Ik zie het al voor mij dat sommige mensen nu plots recht opgaan zitten.

Al denkende: Eindelijk begin die broeder het in te zien, GODS oordelen.

Pak maar een stevige stoel want die heeft u wel nodig.

Oordeel 1.

Genesis 3.

23 Toen zond de Here God hem weg uit de hof van

Eden om de aardbodem te bewerken, waaruit hij genomen was.

24 En Hij verdreef de mens en Hij stelde ten oosten

van de hof van Eden de cherubs met een flikkerend

zwaard, dat zich heen en weer wendde, om de weg tot de boom des levens te bewaken.

Door dit bovenstaande oordeel heeft GOD de mensheid bewaard voor een eeuwig leven in zonden = doelmissers.

HEB. 11:40 Daar GOD iets beters met ons voor heeft.

OPB. 22: 1-2

De geboomte des levens zien we ook terug en wel twee bomen aan weerzijden van de rivier het water des levens.

Oordeel 2.

Genesis 4.

12 Wanneer gij ( Kain ) de aardbodem bewerken zult, zal hij u

zijn volle opbrengst niet meer geven; een zwerver

en een vluchteling zult gij op de aarde zijn.

Geen gevangenis muren of eenzame opsluiting maar een zwerver een vluchteling.

Laat staan de eeuwige hel van het christendom en de islam.

Kain had een moord gepleegd dat is toch even wat anders dan: nee dank u, het afwijzen van de Heere Jezus.

Is het niet zo dat vele die de Heere Jezus afwijzen eerder het afwijzen bedoelen van de leer van  hel en verdoemenis zoals het christendom dat predikt..

Oordeel 3.

De zondvloed.

Genesis 6.

11 De aarde nu was verdorven voor Gods aangezicht, en de aarde was vol geweldenarij.

12 En God zag de aarde aan, en zie, zij was verdorven,

want al wat leeft had zijn weg op de aarde verdorven.

Als GOD niet had ingegrepen dan was de aarde meer en meer verdorven geraakt.

Door dat bovenstaande oordeel voorkwam GOD voor de mensheid nog meer verdorvenheid.

Waar zouden al die mensen  nu dan zijn?

Ze zijn tot stof wedergekeerd ofwel: ze zijn ingeslapen.

Dat is toch wel even wat anders dan de eeuwige hel van het christendom en de religies.

Oordeel 4.

7 Welaan, laat Ons nederdalen en daar hun taal verwarren, zodat zij elkanders taal niet verstaan.

8 Zo verstrooide de Here hen vandaar over de gehele aarde, en zij staakten de bouw van de stad.

De Heere verstrooide de mensheid dat is toch een mooie oordeel.

Inplaats van op een kluitje zitten geeft GOD de ruimte.

De torenbouw, die zie je nou in alle religies terug, inclusief in het christendom.

Bouwen aan religieuze torens om de hemel te verdienen.

Samen met z’n alle bouwen en wat een verwarring zien we bij alle religies inclusief het christendom.

Alle religies inclusief het christendom staan voor: Babel.

Ga uit van Babel. GOD geeft de ruimte en HIJ is niet beperkt tot de gelikte gebedshuizen van pappen en nat houden.

In de vijftien jaar dat ik niet meer naar een gemeente ga of een kerk bezoek heeft GOD mij niet vergeten.

Gedurende de tien jaar dat mijn bijbel dicht lag met ristsluiting en al heeft GOD mij niet vergeten.

Oordeel 5

De verwoesting van Sodom.

Als we het hebben over Sodom en Gomorra dan hebben we het niet over homofilie.

Judas.1.

6 en dat Hij engelen, die aan hun oorsprong ontrouw

werden en hun eigen woning verlieten, voor het

oordeel van de grote dag met eeuwige banden

onder donkerheid heeft bewaard gehouden;

7 zoals Sodom en Gomorra en de steden in hun nabijheid,

die op gelijke wijze als genen haar hoererij hebben botgevierd

en ander vlees achternagelopen zijn, daar liggen

als voorbeeld, onder een straf van eeuwig vuur.

Ander vlees zijn dus zonen GODS en dus niet mensen.

Het bovenstaande geldt dus ook voor Genesis 6, de zondvloed.

Waar zijn al die mensen die omgekomen zijn toen die steden omgekeerd werden?

Ze zijn allemaal tot stof terug gekeerd of ze zijn ingeslapen.

En wat is dat eeuwige vuur?  Dat is de Doden zee of het graf, het dodenrijk.

Dus allen die omgekomen zijn, zijn dus niet in een christelijke bedachte hel.

Komt het wel goed met Sodom en Gomorra?

Lees Ezechiël 16.

55 Uw zusters, Sodom en haar dochters, zullen terugkeren

tot haar vorige staat; Samaria en haar dochters

zullen terugkeren tot haar vorige staat; en gij

en uw dochters zult eveneens terugkeren tot uw vorige staat.

Herstel van Sodom, Gomorra, Samaria en Jeruzalem zeg maar gerust het gehele huis Israël.  ( EZE 36 en 37 )

Psalm 30.

6 Want een ogenblik duurt zijn toorn, een leven lang

zijn welbehagen; des avonds vernacht het geween,

tegen de morgen is er gejuich.

De toorn van het religieuze christendom duurt geen ogenblik maar eeuwig lang.

Als Adam en Eva opgewekt zullen worden dan is het net of ze een ogenblik hebben geslapen terwijl ze toch al zo’n 5 duizend jaar in het graf liggen.

Als we inslapen dan worden we over het lijden heen getild of over het zuchten heen getild. ( ROM 8: 22-23 )

Als de 6 duizend jaar een ogenblik is wat zal dan een leven lang  GODS welbehagen dan niet zijn?

Lees ROM 5:17 De dood = allen stervelingen en de dood = ongeloof. “ZAL IK NOG GELOOF VINDEN”? ZEI DE HEERE JEZUS.

Zie en lees GODS WELBEHAGEN EN DAT LEVENS LANG.

LEVEN MET HOOFDLETTERS GESCHREVEN.

LEVEN MET HOOFDLETTERS, DAAR ZAL ELK MENS DEEL AAN HEBBEN.

 

Ik wens u allen geliefden en dierbaren GODS rijke zegen, genade en liefde toe.


GODS LIEFDE AGAPE gaat uit naar heel ZIJN schepping. Door: Cor van Ruitenbeek

Onderwerp: GODS LIEFDE AGAPE gaat uit naar heel ZIJN schepping.

 

Mattheüs 5

43 Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult uw

naaste liefhebben en uw vijand zult gij haten.

44 Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief en bidt voor

wie u vervolgen,

45 opdat gij kinderen moogt zijn van uw Vader, die in

de hemelen is; want Hij laat zijn zon opgaan over

bozen en goeden en laat het regenen over rechtvaardigen

en onrechtvaardigen.

Vers 45 is niet los te koppelen van vers 44.

Toegegeven het is voor ons mensen bijna niet te doen maar we zijn dan ook zondaars = doelmissers.

Christus Jezus heeft het wel bewezen. Hij had Zijn vijanden lief.

Marcus 12.

30 Het eerste is: Hoor, Israel, de Here, onze God, de

Here is een, en gij zult de Here, uw God, liefhebben

uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit

geheel uw verstand en uit geheel uw kracht.

31 Het tweede is dit: Gij zult uw naaste liefhebben als

uzelf. Een ander gebod groter dan deze, bestaat niet.

GOD DE ZOON HEEFT HET BOVENSTAANDE GEBOD OP EN TOP BEWEZEN.

GOD DE ZOON HEEFT HET GEBOD, DE WET VAN DE LIEFDE ( AGAPE ) VERVULD.

Hoe kunnen we GOD lief hebben? GELOOF GOD OP ZIJN WOORD.

GELOOF HET VOLBRACHTE WERK VAN CHRISTUS JEZUS.

Hoe kunt u zelf lief hebben?

GELOOF GOD OP ZIJN WOORD DAT LEERT: HET IS VOLBRACHT.

Romeinen 12.

9 De liefde zij ongeveinsd. Weest afkerig van het kwade, gehecht aan het goede.

10 Weest in broederliefde elkander genegen, in eerbetoon elkander ten voorbeeld,

11 in ijver onverdroten, vurig van geest, dient de Here.

12 Weest blijde in de hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend in het gebed,

13 bijdragend in de noden der heiligen, legt u toe op de gastvrijheid.

14 Zegent wie u vervolgen, zegent en vervloekt niet.

15 Weest blijde met de blijden, weent met de wenenden.

16 Weest onderling eensgezind, niet zinnende op

hoge dingen, maar voegt u in het eenvoudige. Weest niet eigenwijs.

17 Vergeldt niemand kwaad met kwaad; hebt het goede voor met alle mensen.

18 Houdt zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen.

19 Wreekt uzelf niet, geliefden, maar laat plaats voor de toorn, want er staat geschreven:

Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, spreekt de Here.

20 Maar, indien uw vijand honger heeft, geef hem te eten; indien hij dorst heeft, geef hem te drinken,

want zo zult gij vurige kolen op zijn hoofd hopen.

21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

Geef de vijanden te eten en te drinken.

Eten: GODS BELOFTES  DOORGEVEN.  Te drinken: HET LEVENDE WATER DOORGEVEN.

Het onderstaande willen we nog wel eens vergeten.

Romeinen 5:10 en 11 

Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood zijns Zoons,

zullen wij veel meer, nu wij verzoend zijn, behouden worden, doordat Hij leeft;

en dát niet alleen, maar wij roemen zelfs in God door onze Here Jezus [Christus],

door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben. 

En wat houdt verzoening ontvangen hebben in? Ontvangen houdt dus niet in iets hebben aangenomen hebben.

Zoals GODS genade, dat is om niet te hebben ontvangen, dus gratis.

Zal ik u wat vertellen?

De feesttafel is al gedekt en alles is al in gereedheid gebracht. ( JES 25:1 )

We gaan nog even naar Marcus 12: 31.

31 Het tweede is dit: Gij zult uw naaste liefhebben als

uzelf. Een ander gebod groter dan deze, bestaat niet.

GOD HEEFT ZICHZELF LIEF EN DAARMEE DUS OOK ZIJN NAASTE; DE GEHELE MENSHEID.

Zeg maar gerust de gehele schepping.

Gods agape laat zich zien in het kruis van Christus

Christus’kruis

De agapè-liefde van God wordt  nergens duidelijker dan bij Jezus Christus aan het kruis. ”

Hij die de gestalte van God had, hield aan zijn gelijkheid met God niet vast, maar deed er afstand van.

Hij nam de gestalte van een slaaf aan en werd gelijk aan een mens.

En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood, de dood aan het kruis (Fil.2:6)”

Bij Jesaja lezen we:”Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken.

Wij dwaalden rond als schapen; ieder zocht zijn eigen weg, maar de wandaden van ons allen liet de HEER op hem neerkomen.

(Jesaja 53:5) In de NBG vertaling: de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem’Het mysterie van deze agapè-liefde verstaan we niet.

In Fil. 2 wordt deze oeverloze liefde ons verkondigd, maar ook als voorbeeld voorgehouden!.

Het is GOD ZELF DIE ALLES VOOR ZIJN REKENING NAM.

Jesaja 9.

5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons

gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder

en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke

God, Eeuwige Vader, Vredevorst.

Johannes 3.

13 En niemand is opgevaren naar de hemel, dan die

uit de hemel nedergedaald is de Zoon des mensen.

DE ZOON DES MENSEN zie: JES. 9: 5 EEN ZOON IS ONS GEGEVEN.

VREDEVORST HET LAM WAS AL GESLACHT VOOR DE NEDERWERPING DER WERELD.

GODS AGAPE LIEFDE WAS ER AL VOOR DAT EEN MENS GESCHAPEN WAS.

 

Ik wens u alle geliefden en dierbaren GODS rijke zegen, genade en liefde Agape toe.


Dwaalleer, een dwaling een vervolg op wat is zonde? Door: Cor van Ruitenbeek

Onderwerp: Dwaalleer, een dwaling een vervolg op wat is zonde?

 

Laatst kreeg ik de volgende reactie:

Wij promoten geen Alverzoening,want dat is een dwaling.

We gaan eerst even naar dé verschillende dwaalleren van uit het christendom.

Dwaalleer 1

Je moet de Heere Jezus aannemen.

Johannes 3.

16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij

zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

17 Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden,

opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

U ‘mag’ geloven dat is even wat anders dan, moeten of aannemen.

Ik pak gelijk maar vers 17 er bij want dat wordt meestal onder tapijt geveegd.

Het is zelfs zo dat de Heere Jezus Zichzelf uitnodigde.

Lucas 19.

5 En toen Jezus bij die plaats kwam, keek Hij naar

boven en zeide tot hem: Zacheus, kom vlug naar

beneden, want heden moet Ik in uw huis vertoeven.

Dat is toch wel even wat anders dan de Heere Jezus aannemen!

Dwaalleer 2.

‘Wordt net als de Heere Jezus’.

Wilt u zich vernederen? neemt u het kruis op? wilt u minder zijn?

Zou u Zacheus uitgenodigd hebben of in gesprek gegaan zijn met de Samaritaanse vrouw die 5 mannen heeft gehad?

dwaalleer 3.

Doe wat de Heere Jezus zegt.

De Heere Jezus heeft veel gezegd maar dat was gericht aan de verloren schapen van het huis Israëls.

De volgende woorden zei de Heere Jezus ook maar dat wordt het liefst onder het tapijt geveegd.

Mattheüs 5.

43 Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult uw

naaste liefhebben en uw vijand zult gij haten.

44 Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief en bidt voor wie u vervolgen,

Omdat gij kinderen moogt zijn van uw ( hemelse ) Vader. ( een waarschuwing. )

Paulus schreef er ook over Romeinen 12: 9-21.

Dwaalleer 4.

De hel en verdoemenis of uitgedelgd worden, dus: over en uit.

Dat is het tegenover gestelde wat in Romeinen 12: 21 staat geschreven.

21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar

overwin het kwade door het goede.

Dwaalleer 5.

Als je een christen ben ga je naar de hemel.

Nou dat naar de hemel gaan kan een christen wel vergeten.

Genesis 3.

19 In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten,

totdat gij tot de aardbodem wederkeert, omdat gij

daaruit genomen zijt; want stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren.

Prediker 3: 20 en 12:7.

Als christenen nu al in de hemel zijn dan zal het onderstaande niet waar kunnen zijn.

1 Thessalonicenzen 4.

16 want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen

van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin

Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in

Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan;

17 daarna zullen wij, levenden, die achterbleven,

samen met hen op de wolken in een oogwenk

weggevoerd worden, de Here tegemoet in de

lucht, en zo zullen wij altijd met de Here wezen.

18 Vertroost elkander dus met deze woorden.

Als christenen vermoord worden en we houden ons vast aan de dwaalleer van het naar de hemel gaan dan zijn ze toch waar ze willen zijn.

Of gunnen de christenen dat toch niet?

Ziet u hoe dubbel die dwaalleer is.

Nu gaan we naar: Het ware en echte goede bericht, dus: GEEN DWAALLEER.

Colossenzen 1.

20 en door Hem, vrede gemaakt hebbende door het

bloed zijns kruises,  ( HET AL ) alle dingen weder met Zich te

verzoenen, door Hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is.

Filippenzen 2

9 Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd

en Hem de naam boven alle naam geschonken,

10 opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen

van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn,

11 en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader!

Als ik denk aan HET AL dan denk ik aan de beloftes van GOD aan Abraham, Izaak, en Jakob.

Alle gelachten, alle volkeren, het gehele huis Israëls HET AL.

Voor dat GOD met ZIJN schepping begon had GOD HET AL VOOR OGEN.

GOD ZIJ ALLES IN ALLEN. ( 1 COR 15: 28 ).

En GOD werkt niet als het christendom met gelikte evangelisatie campagnes.

Na afloop van evangelisatie campagnes worden de mensen in die fuik gebracht van “moeten en laten”.

 

Ik wens alle geleiden en dierbare GODS rijke zegen, genade en liefde toe.


Wat is ZONDE? Deel 3, Door Cor van Ruitenbeek

Onderwerp: Wat is zonde? deel 3.

 

Wat is zonde?

Afnemen van de woorden der profetie van GODS woord.

We gaan eens naar Openbaring 22.

18 Ik betuig aan een ieder, die de woorden der profetie

van dit boek hoort: Indien iemand hieraan toevoegt,

God zal hem toevoegen de plagen, die in dit boek beschreven zijn;

19 en indien iemand afneemt van de woorden van

het boek dezer profetie, God zal zijn deel afnemen

van het geboomte des levens en van de heilige

stad, welke in dit boek beschreven zijn.

We kunnen toevoegen en afnemen van de woorden der profetie.

Wat kunnen we zoal toevoegen aan de woorden der profetie?

Bijvoorbeeld:

1 GOD die het kwaad nodig heeft voor die zwarte achtergrond.

2 De hel en verdoemenis.

3 Oordelen.

Punt 1.

1 Johannes 1

5 En dit is de verkondiging, die wij van Hem

gehoord hebben en u verkondigen: God is licht en

in Hem is in het geheel geen duisternis.

Punt 2

Hoef ik niet behandelen want de hel kunnen we gerust schrappen.

Als er geen hel is dan kan ik er ook niets over schrijven.

Punt 3.

Oordelen, zoals: “GOD straft onmiddellijk”, dat hoor je nog en lees je nog wel eens.

Maar dat oordelen is eerder van de mens.

Een bekend oordeel is wel; u heeft een klein geloof of u heeft een verborgen zonde = doelmisser.

Johannes 12.

47 En indien iemand naar mijn woorden hoort, maar

ze niet bewaart, Ik oordeel hem niet, want Ik ben

niet gekomen om de wereld te oordelen, doch om de wereld te behouden.

Dat is toch wel even andere koek wat de Heere Jezus  daar zegt.

We kunnen rustig zeggen als we toevoegen aan de woorden der profetie wordt het er niet mooier van.

God zal hem toevoegen de plagen, zou dat niet de christenvervolging kunnen zijn?

Wie hel en verdoemenis zaait zal ook de hel en verdoemenis oogsten.

En nee niet de hel en verdoemenis van Gods wegen.

 

Wat zouden we zoal afkunnen afnemen van de woorden der profetie?

1 De GODHEID VAN CHRISTUS JEZUS.

2 HET IS VOLBRACHT.

3 De Harpazo, de wegrukking.

4 De wederkomst van CHRISTUS JEZUS, DE KONING DER KONINGEN.

Punt 1.

Jesaja 9.

5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons

gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder

en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke

God, Eeuwige Vader, Vredevorst.

We gaan eens met het laatste beginnen.

Een Vredevorst is ons gegeven, Eeuwige Vader, Sterke God, een Zoon en een Kind is ons geboren.

En de Heerschappij was er al voor GOD alles geschapen had.

Punt 2

HET IS VOLBRACHT.

Maar wat is er dan VOLBRACHT ? En dat is geen vraag van ongelovigen maar van diegenen die zich christen noemen.

Colossenzen 2

13 Ook u heeft Hij, hoewel gij dood waart door uw

overtredingen en onbesnedenheid naar het vlees,

levend gemaakt met Hem, toen Hij ons al onze overtredingen kwijtschold,

14 door het bewijsstuk uit te wissen, dat door zijn

inzettingen tegen ons getuigde en ons bedreigde.

En dat heeft Hij weggedaan door het aan het kruis te nagelen:

15 Hij heeft de overheden en machten ontwapend en

openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd.

Nemen we een overtreding er van af dan is Christus Jezus een zondaar = doelmisser.

Punt 3 en 4 kunnen we wel samen behandelen.

Schrappen we de harpazo, de wegrukking, dan is er ook geen opstanding der doden.

En dan komt CHRISTUS JEZUS DE KONING DER KONINGEN alleen terug als Hoofd maar zonder Leden.

1 Thessalonicenzen 4

15 Want dit zeggen wij u met een woord des Heren:

wij, levenden, die achterblijven tot de komst des

Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan,

16 want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen

van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin

Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in

Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan;

17 daarna zullen wij, levenden, die achterbleven,

samen met hen op de wolken in een oogwenk

weggevoerd worden, de Here tegemoet in de

lucht, en zo zullen wij altijd met de Here wezen.

1 Thessalonicenzen 5

18 Vertroost elkander dus met deze woorden.

9 want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar

tot het verkrijgen van zaligheid door onze Here Jezus Christus,

10 die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij

waken, hetzij wij slapen, tezamen met Hem zouden leven.

11 Vertroost  daarom elkander en bouwt elkander op, gelijk gij dit ook doet.

 

Voor allen die achterblijven heb ik ook een vertroosting en een bemoediging.

Romeinen 14.

8 want als wij leven, het is voor de Here, en als wij
sterven, het is voor de Here. Hetzij wij dan leven,
hetzij wij sterven, wij zijn des Heren.

Of we nou wakende zijn of slapende zijn we zijn des Heren.

GOD VERGEET U NIET en zou GOD er één vergeten dan is GOD een zondaar = een doelmisser.

Door het toevoegen en afnemen van de woorden der profetie wordt het Evangelie, het GOEDE BERICHT er niet mooier op.

Neem ik niet af van de oordelen? Absoluut niet.

Daar kom ik nog op terug.

 

 

Ik wens u alle geliefden en dierbaren GODS rijke zegen, genade en liefde toe.


Wat is zonde? Deel 2. Door Cor van Ruitenbeek

Onderwerp: Wat is zonde? deel 2.

 

Wat is zonde? Doelmissen.

Ik begon het de eerste deel met een goed glas wijn.

En dat is het VOLBRACHTE WERK VAN CHRISTUS JEZUS NOU OOK.

Wat is zonde? We zijn doelmissers we zijn allemaal stervelingen.

En : na een kort of lang leven slapen we uiteindelijk in.

Romeinen 5.

12 Daarom, gelijk door een mens de zonde de wereld

is binnengekomen en door de zonde de dood, zo

is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat allen gezondigd hebben;

15 Maar het is met de genadegave niet zo als met de

overtreding; want, indien door de overtreding van

die ene zeer velen gestorven zijn, veel meer is de

genade Gods en de gave, bestaande in de genade

van de ene mens, Jezus Christus, voor zeer velen overvloedig geworden.

‘ VEEL MEER’ in plaats van het ‘zeer velen’

  in de laatste regel zal het VEEL MEER moeten zijn.

18 Derhalve, gelijk het door een daad van overtreding

voor alle mensen tot veroordeling gekomen is, zo

komt het ook door een daad van gerechtigheid

voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven.

ALLE MENSEN komt twee keer voor in de bovenstaande tekst.

Eerste ALLE MENSEN is net zoveel als de tweede ALLE MENSEN.

Wat is zonde? doelmissen.

Nu zijn we altijd wel geneigd om elkaars zonden op te meten of die ander de maat te nemen.

Nou de dood kunnen we niet opmeten.

Buiten het feit dat we voor een lange tijd inslapen en dus ons doel missen. Zo missen we in ons leven hier op aarde ook vaak onze doelen.

We hebben allemaal wel doelen of voornemers die niet uit komen.

Met andere woorden we missen vaak onze doelen.

We gaan eens kijken naar een bekende doelmisser.

Adolf Hitler.

Hoe vaak hoor je het niet:  “en Hitler dan, is die ook gered”?

Ja, ook Hitler is gered. Ook Hitler is een zondaar = een doelmisser.

Hitler heeft zijn doel van dat duizendjarige rijk niet gehaald en is dus daarom alleen al een zondaar, een doelmisser.

Eigenlijk hoef ik niet zover te kijken om een zondaar, een doelmisser te zien.

Als ik voor de spiegel sta dan zie ik een zondaar, een doelmisser.

Heb je goede voornemers vandaag zeg ik tegen die persoon in de spiegel.

Genoeg goede voornemers maar er komt niets van terecht.

We gaan eens kijken naar het volk Israël,  die hadden ook een goed voornemen.

Exodus 19.

8 En het gehele volk antwoordde eenparig:

Alles wat de Here gesproken heeft, zullen wij doen.

En Mozes bracht de woorden van het volk weder aan de Here over.

De bovenstaande belofte kwam niet uit. Dus zonden = Het doel gemist tot de dag van vandaag.

Mattheüs 23.

37 Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt, en

stenigt, wie tot u gezonden zijn, hoe dikwijls heb

Ik uw kinderen willen vergaderen, gelijk een hen

haar kuikens onder haar vleugels vergadert, en gij hebt niet gewild.

Paulus waarschuwde de heidenen al voor hoogmoed.

Romeinen 11.

20 Goed! Zij zijn om hun ongeloof weggebroken en

gij staat door het geloof. Wees niet hoogmoedig, maar vrees!

21 Want indien God de natuurlijke takken niet

gespaard heeft, Hij zal ook u niet sparen.

En wat zegt het christendom?  Alles wat de Heere Jezus zei moeten we doen net als het volk Israël zei; “alles wat GOD zegt zullen we doen”.

Maar wat zei de Heere Jezus nog meer?

Mattheüs 5.

43 Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult uw

naaste liefhebben en uw vijand zult gij haten.

44 Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief en bidt voor wie u vervolgen,

En wat zegt het volk Israël?

We knikkeren de Palastijnen het land uit en we bouwen een muur.

Het christendom is nog veel erger, die hebben een hel gecreëerd voor het gros van de mensheid.

En straks zal Israël de antichrist binnen halen en op de troon zetten van de nog te bouwen tempel met medewerking van het christendom en met “christenen voor Israël” voorop.

Het wordt nog veel gekker en bonter wat het christendom er van maakt.

Wordt net als de Heere Jezus, nou ga er maar aanstaan, onbegonnen werk.  

Maar dat HET IS VOLBRACHT, daar moet het christendom niets van hebben.

Gij staat door het geloof, geloof zonder werken.  

In het christendom wordt alleen maar water door gegeven in plaats van GOEDE WIJN,  WAT HET EVANGELIE OOK IS.

We kunnen de kerken wel de plaats Mare noemen, Mare, het water wat het christendom biedt is bitter.

Daarom zie vooral in charismatische kringen, volle evangelie gemeentes en pinkstergemeentes veel van de wereldse zaken.

Zoals dans, harde muziek, en veel van die onzin wordt erbij gesleept, maar de boodschap blijft bitter.

Verder stroomt er een en al hoogmoed uit die gelikte kerken, zeg maar gerust; een tsunami van hoogmoed. 

Zoals ik in het eerste deel schreef: GOD is de grootste zondaar die je maar kan bedenken.

En GOD DE ZOON heeft er ook niet veel van gebakken.

“HET IS VOLBRACHT” wordt weggezet als zijnde van nul en geen waarde.

Zo kreeg ik de onderstaande reactie.

Heb je je leven gegeven aan Jezus?

Ja, dat moet je wel wat doen want anders…..!

Wat er feitelijk gebeurt bij een bekering is net andersom.

Het is veel mooier. GOD greep mij in mijn nek vel op een prettige manier.

Totaal geen eigen inbreng maar als GODS GENADE.

Even een hint. Tegen wie sprak de Heere Jezus eigenlijk?

De Heere Jezus sprak tegen de verloren schapen van het huis Israëls.

Dus het christendom gaat hier al de mist in of met andere woorden de zonden = het doelmissen in.

Want dat christendom stelt zich in de plaats van het volk Israël

 

Ik wens u alle geliefden en dierbaren GODS rijke zegen, genade en liefde toe.