Gast aan het woord


Oordelen en nóg meer oordelen, door Cor van Ruitenbeek

Onderwerp: Oordelen, en nog meer oordelen.

 

Ik kwam het onderstaande tegen op een geloofsforum.

Bestaat de hel?

Veel christenen geloven in de hel, als de plaats waar mensen komen die God afwijzen.
Andere christenen geloven niet dat een liefdevolle God mensen naar de hel stuurt.

Wat denkt u en waarom?

Bestaat de hel?

Ja ga maar naar Syrië, Irak, Libië, en vele andere plaatsen.

Maar de hel die we zien in de bovenstaande plaatsen is er niets bij.

Het christendom “predikt” een hel die nog vele male erger is.

Hoe zien we dan de oordelen die beschreven staan in Openbaring?

Zijn die oordelen in Openbaring van GODS wege of van de mens?

GOD Zijn oordeel is twee duizend jaar geleden uitgesproken :  HET IS VOLBRACHT.

GODS oordelen in openbaring zijn niets meer dan het opruimen van de puinhopen die de mensheid heeft gecreëerd.

ZIE, IK MAAK ALLE DINGEN NIEUW.

Onze zogenaamde christelijke waarden en normen van het westen dringen we op aan andere landen.

Maar wat zijn die christelijke waarden en normen?

We grijpen wel even in met bommen en granaten, we sturen wel even F -16’s naar Irak, Syrië en Libië.

Met onze christelijke waarden en normen creëren we een hel op aarde en vervolgens, als door die moordpartijen mensen omkomen wacht hun nog de hel van het christendom.

Waarom grijp GOD niet in? Waarom laat GOD alles op zijn  beloop?

ZIE EN LEES EN GELOOF; “HET IS VOLBRACHT”.

Als GOD niet gelijk ingrijpt wil niet zeggen dat GOD het er dan mee eens is. Dat het gaat zoals het gaat.

GOD laat ons, de mensheid gewoon 6 dagen of zes duizend jaar werken en ziet wat wij er van maken.

HET IS VOLBRACHT! Maar de mensheid haalt de schouders van op het zal wel.

Daarnaast schrappen we GOD uit de boekjes en stellen we een ander voor in de plaats.

Dat in de plaats van GOD kan zijn:  de paus, voorganger, dominee, of een andere religieuze persoon maar ook politici die het voor ons maar even moeten gaan regelen.

Verstaan we wel de tijd waar we in leven?

De tijd van zes duizend jaar is bijna verstreken.

We, althans de Gemeente, het Lichaam van Christus stevent af naar de Harpazo = wegrukking.

Nu schijnt het zo te zijn, dat als ik artikelen plaats over Harpazo = wegrukking dat het gezien wordt als onrust stoken en ik maak mensen maar bang.

Waarom is er zo veel weerstand tegen de Harpazo = wegrukking?

Mensen die de Harpazo = wegrukking mee zullen maken zijn niet de lieverdjes van GOD.

Ze zullen ook niet gaan feesten en de bloemetjes buiten gaan zetten en voldaan zeggen:  wij zijn er.

We zullen met de Hogepriester meevoelen met allen die door de grote verdrukking gaan.

Als het goed is, is bij ons de gezindheid zoals Mozes en Paulus het verwoorden.

Dat God de Vader het Eindoordeel van deze aioon aan God de Zoon heeft gegeven is danwel een laatste afrekening maar geen definitief eindoordeel!

Exodus 32.

10 Nu dan, laat Mij begaan, dat mijn toorn tegen hen

ontbrande en Ik hen vernietige, maar u zal Ik tot een groot volk maken.

Maar u ( Mozes ) zal IK tot een groot volk maken.

Maar met dat bovenstaande indachtig, daar ging Mozes niet op in.  Hij zei:

32 Maar nu, vergeef toch hun zonde. En zo niet, delg

mij dan uit het boek dat Gij geschreven hebt.

Romeinen 9.

2 Ik heb een grote smart en een voortdurend hartzeer.

3 Want zelf zou ik wel wensen van Christus verbannen

te zijn ten behoeve van mijn broeders, mijn verwanten naar het vlees;

Het bovenstaande is wel even wat anders dan de oordelen van het christendom.

2 Samuel 24.

14 Toen zeide David tot Gad: Het is mij zeer bang te

moede; laat ons toch vallen in de hand des Heren,

want zijn barmhartigheid is groot; maar laat mij

niet vallen in de hand der mensen.

Laat mij niet vallen in religieuze handen inclusief in de handen van het christendom.

Misschien bent u ook groot gebracht met  hel en verdoemenis?

Wil u van de hel af komen? Wil u van de christelijke hel bevrijd worden? lees de onderstaande boekjes.

http://pronk-stukjes.nl/wp-content/uploads/2014/01/MARTIN-ZENDER-GAAT-NAAR-DE-HEL.pdf

MARTIN ZENDER GAAT NAAR DE HEL – pronk-stukjes.nl

pronk-stukjes.nl

1 MARTIN ZENDER GAAT NAAR DE HEL Een kritische kijk op een onbekritiseerde doctrine Vertaald door Anke Pronk-Waterlander M A R T I N Z E N D E R

 

De onderstaande boekje heb ik al eens geplaatst op facebook maar daar viel het christendom ook al over van wege de afbeelding.

http://moeilijkverkrijgbareboeken.com/alle-boeken/9-hel-fictie-of-werkelijkheid.html

  Hel: Fictie of werkelijkheid – Moeilijkverkrijgbareboeken

moeilijkverkrijgbareboeken.com

Dit werk is niet ontsproten uit het denken van een agnost of een atheïst, noch uit iemand die de christelijke leerstellingen graag eens onderuit wil halen met …

 

GOD is het niet die oordeelt maar de mens, de religies inclusief het christendom oordelen wat af.

Religies inclusief het christendom heeft meer levens verwoest dan alle oorlogen bij elkaar.

Zie onder de religie inclusief het christendom.

Mattheüs 23.

12 Al wie zichzelf zal verhogen, zal vernederd worden

en al wie zichzelf zal vernederen, zal verhoogd worden.

13 Maar wee u, schriftgeleerden en Farizeeen, gij huichelaars,

want gij sluit het Koninkrijk der hemelen

toe voor de mensen. Immers, gij gaat er niet binnen

en die trachten binnen te gaan, laat gij niet toe daarin te komen.

14 [Wee u, schriftgeleerden en Farizeeen, gij huichelaars,

want gij eet de huizen der weduwen op, terwijl

gij voor de schijn lange gebeden uitspreekt.

Daarom zult gij zwaarder oordeel ontvangen. ]

15 Wee u, schriftgeleerden en Farizeeen, gij huichelaars,

want gij trekt zee en land rond, om een

bekeerling te maken, en wanneer hij het wordt,

maakt gij van hem een kind der hel, tweemaal zo erg als gij het zelf zijt.

 

Ik wens u alle geliefden en dierbaren GODS rijke zegen, genade en liefde toe.


Komt het wel goed met het Midden Oosten? ABSOLUUT. Door Cor van Ruitenbeek

Komt het wel goed met het Midden Oosten? ABSOLUUT.

Het vierkant geeft de omtrek aan van het nieuwe Jeruzalem.

Openbaring 21.

16 En de stad lag in het vierkant en haar lengte was

even groot als haar breedte; en hij mat de stad op

met de stok: twaalfduizend stadien; haar lengte en

haar breedte en haar hoogte waren gelijk.

Twaalf duizend stadiën!

Een stadie is een oude Griekse maat-eenheid, en die blijkt gelijk te staan met circa 180 meter.

Maar dan bedraagt 12.000 stadiën = (12.000 x 180 m)/1000 = 2160 km!

Zowel de lengte, als de breedte is ongeveer 2160 km!

[ ]

Het is jammer dat ze het vierkant niet op het Midden Oosten hebben geplaatst.

Laten we eens het vierkant plaatsen op het Midden Oosten dan zien we het volgende.

Dan zien we dat alle landen van het Midden Oosten in het vierkant past.

Israël, Libanon, Egypte, Saudi-Arabië, Jordanië, Syrië, Irak een stukje Iran, en net nog een stukje Griekenland de stad Athene.

En dan heb je in Israël nog de Palestijnse volk inclusief Samaria.

Al de bovenstaande landen staan nu weer op de kaart en waar veel om te doen is.

De aardsvaders zijn rond getrokken in het gebied.

Maria en Jozef moesten vluchten met het Kind de Heere Jezus naar Egypte.

Zelf ging de Heere Jezus naar Samaria waar Hij de vrouw aan sprak aan de waterput.

Ook de discipelen trokken rond in het gebied maar denk ook aan de Joden in de verstrooiing.

En laten we de reizen van Paulus niet vergeten.

Dus ik kan ook Italië inclusief de stad Rome aan het lijstje van landen plaatsen.

In de dagen dat de Heere Jezus rondging in Israël was Rome de bezetter van het land Israël.

Israël lig precies in het midden van de vierkant.

Je hoort en lees nog wel eens over groot Israël.

Maar dan heb ik het liever over de grote stad het Nieuwe Jeruzalem van de Grote Koning der Koningen.

Wat we nu zien in het Midden Oosten is niets meer dan aanvallen van de tegenstander; satan.

Het gaat niet om de misleiding van olie of een pijpleiding maar het gaat om veel meer.    

2 Thessalonicenzen 2  

3 Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook,

want eerst moet de afval komen en de mens der

wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs,

4 de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God

of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de

tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is.

Zal satan slagen? ABSOLUUT NIET.

Komt het wel goed met het Midden Oosten? ABSOLUUT.

Jesaja 2.

4 En Hij zal richten tussen volk en volk en rechtspreken over machtige natiën.

Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren

tot snoeimessen; geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen,

en zij zullen de oorlog niet meer leren.

En het bovenstaande geldt niet alleen maar voor het Midden Oosten maar wereldwijd.

2 En het zal geschieden in het laatste der dagen:

dan zal de berg van het huis des Heren vaststaan als de hoogste der bergen,

en hij zal verheven zijn boven de heuvelen.

En alle volkeren zullen derwaarts heenstromen

3 En vele ( ALLE ) natiën zullen optrekken en zeggen:

Komt, laten wij opgaan naar de berg des Heren, naar het

huis van de God Jakobs, opdat Hij ons lere aangaande

zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen.

Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem.

Denk eens in dat alle islamitische  landen in het Midden Oosten waar nu zoveel om te doen is er niet  op hoeven uit te trekken maar deel zullen uitmaken van het Nieuwe Jeruzalem.

ZOU VOOR GOD IETS TE WONDERLIJK ZIJN? ABSOLUUT NIET.

We gaan nog zulke geweldige dingen zien wat GOD gaat doen met zijn volk Israëls en met alle omliggende islamitische landen. 

GOD MAAKT VAN VIJANDEN VRIENDEN.

Wat voor de mens onmogelijk is, IS MOGELIJK BIJ GOD. 

Halleluja PRIJS DE HEER.

 

Ik wens u alle geliefden en dierbaren GODS rijke zegen, genade en liefde toe.

 

 


“Ik wil u een geheimenis doorgeven”. Door: Cor van Ruitenbeek

Onderwerp: Ik wil u een geheimenis doorgeven.

 

Ik wil u een geheimenis doorgeven.

GOD draagt u op ZIJN hart.

2 Corinthiërs 5.

14 Want de liefde van Christus dringt ons,

15 daar wij tot het inzicht gekomen zijn, dat één voor allen gestorven is.

Dus zijn zij allen gestorven.

En voor allen is Hij gestorven, opdat zij, die leven,

niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor

Hem, die voor hen gestorven is en opgewekt.

Alle die in zijn geslapen zijn voor het VOLBRACHTE WERK VAN CHRISTUS ZIJN GESTORVEN MET HEM.

Alle die geboren zijn na het VOLBRACHTE WERK VAN CHRISTUS STERVEN MET HEM.

Het bovenstaande houdt in dat we niet konden kiezen.

Johannes 12.

32 En als Ik van de aarde verhoogd ben, zal Ik allen tot Mij trekken.

Ook aangaande het bovenstaande is er in wezen geen keuze.

CHRISTUS heeft elk mensenkind gepresenteerd aan de Hemelse VADER zonder vlek en rimpel en witter dan sneeuw.

Handelingen 1.

9 En nadat Hij dit gesproken had, werd Hij opgenomen,

terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen.

11 Die ook zeiden: Galileese mannen, wat staat gij

daar en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van

u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde

wijze wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien varen.

Colossenzen 3.

3 Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God.

4 Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid.

1 Thessalonicenzen 3:13.

13 Om uw harten te versterken, zodat zij onberispelijk

zijn in heiligheid voor onze God en Vader bij de

komst van onze Here Jezus met al zijn heiligen.

Een vraag met wie komt Christus Jezus terug?

Zie en lees het geheimenis.

Met al Zijn heiligen = apart gezet of de eerstelingen.

Maar het bovenstaande is niet compleet. HIJ Christus komt ook met al ZIJN heiligen die in HEM ZIJN.

Christus Jezus komt terug met allen die HIJ tot zicht heeft getrokken. ( JOH 12:32 )

Christus Jezus komt terug met allen die HIJ gepresenteerd heeft aan de Hemelse VADER.

Christus Jezus komt terug met allen die verborgen zijn met Christus in GOD.

Een vraag zijn dan ALLE heiligen?

Handelingen 10:28.

Doch mij heeft God doen zien, dat ik niemand onheilig of onrein mag noemen.

Als ik een persoon onheilig of onrein zal noemen dan neem ik HET VOLBRACHTE WERK VAN CHRISTUS NIET SERIEUS.

Elk mens is heilig = apart gezet en rein op grond van HET VOLBRACHTE WERK VAN CHRISTUS.

Elk mens is apart gezet om uiteindelijk zijn zijn knieën te buigen en te getuigen.

Het bovenstaande is niet maar even uit mijn duim gezogen maar het staat in GOD WOORD.

Jesaja 45.

23 Want Ik heb gezworen bij Mij zelf, waarheid is uit

mijn mond uitgegaan, een woord dat niet zal worden

herroepen: dat voor Mij elke knie zich zal buigen,

dat bij Mij elke tong zal zweren.

Romeinen 14.

11 Want er staat geschreven: (Zo waarachtig als) Ik

leef, spreekt de Here: voor Mij zal alle knie zich

buigen, en alle tong zal God loven.

Ik heb er nog een u komt niet zo maar van mij af.

Filippenzen 2.

10 opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen

van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn,

11 en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader!

In Romeinen 4:5 staat dat GOD goddelozen rechtvaardigt.

Ik was nog al goddeloos, mijn bijbel lag heel wat jaren dicht.

GOD red het toch niet met mij, GOD komt toch niet met mij tot ZIJN doel.

Ik dacht: GOD houdt niet meer van mij, het is gedaan met mij en mijn hoop is vervlogen.

Misschien herkent u het bovenstaande ook.

Dan heb ik goed nieuws voor u allen; ouderen en jongeren.

GOD houdt van u en het is niet gedaan met u en GOD heeft hoop voor u.

Linksom of rechtsom GOD komt met u tot ZIJN doel.

Die niet werkt maar GOD WERKT DES TEMEER.

Dit alles lijkt alsof elk mens die ooit geleefd heeft en nu nog leeft, bij Zijn wederkomst ineens verzoend zal zijn.

Ja en nee. Ja: de jure. En Nee: Ieder op zijn tijd. En dat is afhankelijk van God’s keuze.

Wie heeft Hij al tot Zich geroepen in dit leven? En wie zal Hij het licht schenken op een later tijdstip?

Maar één ding is zeker: Hij komt klaar met het werk wat Zijn handen is begonnen te maken.

 

Ik wens u allen gelliefden en dierbaren GODS rijke zegen, genade en liefde toe.


Zal HIJ dan het geloof vinden op aarde? Door: Cor van Ruitenbeek

Onderwerp: Zal HIJ dan het geloof vinden op aarde?

 

Lukas 18

8 Ik zeg u, dat Hij hun spoedig recht zal verschaffen.

Doch, als de Zoon des mensen komt, zal Hij dan het geloof vinden op aarde?

Over welk, of wat voor geloof heeft Christus Jezus het over?

Romeinen 4.

5 Hem echter, die niet werkt, maar zijn geloof vestigt

op Hem, die de goddeloze rechtvaardigt,

wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid,

Geloof heeft niets te maken met werken.

En over welk geloof heeft Christus Jezus het dan over?

Dat GOD goddelozen rechtvaardigt.

Er staat alleen geen dag of tijd bij.

Wat is geloof?

Hebreeën 11.

1 Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men

hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet.

Het geloof heeft niets met zien te maken noch met aanschouwen.

2 Corinthiërs 5.

7 Want wij wandelen in geloof, niet in aanschouwen. 

En laat nou juist in alle religies, inclusief het christendom het aanschouwen voorop staan.

En ook het werken voert de boventoon in plaats van het geloof bij alle religies, inclusief het christendom.

Romeinen 9.

31 doch Israel, hoewel het een wet ter gerechtigheid

najaagde, is aan de wet niet toegekomen.

32 Waarom niet? Omdat het hierbij niet uitging van

geloof, maar van vermeende werken. Zij hebben

zich gestoten aan de steen des aanstoots,

33 gelijk geschreven staat: Zie, Ik leg in Sion een

steen des aanstoots en een rots der ergernis, en

wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen.

En laat het bovenstaande een waarschuwing zijn voor allen, inclusief het christendom, dat men met werken je niets bereikt.

En over welke Rots hebben we het?

DE ROTS; CHRISTUS JEZUS, DIE HET HEEFT VOLBRACHT.

Laat nou juist het VOLBRACHTE WERK VAN CHRISTUS JEZUS EEN ERGERNIS ZIJN VOOR HET CHRISTENDOM.

VOLBRACHT en dan komt die bekende JA MAAAAAAAAR van het christendom, je moet wel wat puntjes op de i zetten.

We gaan eens kijken naar een belofte voor het gehele volk Israël.

Exodus 19.

8 En het gehele volk antwoordde eenparig:

Alles wat de Here gesproken heeft, zullen wij doen.

En Mozes bracht de woorden van het volk weder aan de Here over.

De bovenstaande belofte werd dus helemaal niets. ( lees Exodus 32 over de gouden kalf )

Het bovenstaande zou het christendom ook gezegd kunnen hebben.

De tien geboden van Mozes was al overtreden voordat de tien geboden beneden waren.

En het christendom zou de tien geboden wel even gaan doen en onderhouden?

Al onze eigen werken zijn niets meer dan het gouden kalf van buiten een dun laagje goud maar van binnen hout.

1 Corinthiërs 1.

23 doch wij prediken een gekruisigde Christus, voor

Joden een aanstoot, voor heidenen een dwaasheid,

24 maar voor hen, die geroepen zijn, Joden zowel als

Grieken, (prediken wij) Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods.

Voor heidenen en dat vooral van het christendom is een gekruisigde CHRISTUS een dwaasheid.

“HET IS VOLBRACHT” wordt zo van tafel geveegd en er voor in de plaats komen de eigen werken.

Colossenzen 2.

13 Ook u heeft Hij, hoewel gij dood waart door uw

overtredingen en onbesnedenheid naar het vlees,

levend gemaakt met Hem, toen Hij ons al onze overtredingen kwijtschold,

14 door het bewijsstuk uit te wissen, dat door zijn

inzettingen tegen ons getuigde en ons bedreigde.

En dat heeft Hij weggedaan door het aan het kruis te nagelen:

We kunnen werken tot we een ons wegen maar witter dan sneeuw worden we echt niet.

We kunnen werken tot we een ons wegen maar beter worden dan CHRISTUS JEZUS worden we echt niet.

Misschien vraagt u zich wel eens af.

Houdt GOD wel van mij?

Heeft GOD mij wel lief?

Nou ik heb goed nieuws: GOD HOUDT VAN U EN GOD HEEFT U LIEF ( AGAPE LIEFDE )

1 Corinthiërs 13.

4 De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren,

zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen,

5 zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet,

zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe.

6 Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid.

7 Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij.

8 De liefde vergaat nimmermeer; maar profetieen, zij

zullen afgedaan hebben; tongen, zij zullen verstommen; kennis, zij zal afgedaan hebben.

Bij het bovenstaande hebben we het over GODS AGAPE.

DIE LIEFDE VERGAAT NIMMERMEER.

OOK BIJ HET LAATSTE OORDEEL, BIJ DE GROTE WITTE TROON OF DE TROON DER GENADE, BLIJFT GODS LIEFDE OVEREIND STAAN.

13 Zo blijven dan: Geloof, hoop en liefde, deze drie,
maar de meeste van deze is de liefde.

Wie u ook bent GOD HEEFT ALLE DRIE GELOOF, HOOP EN LIEFDE IN U.

 

 

Ik wens u allen geliefden en dierbaren GODS rijke zegen, genade en liefde toe. 


We kunnen nooit ten koste van elkaar aankomen; alleen met elkaar. Door Cor van Ruitenbeek

Onderwerp: We kunnen nooit ten koste van elkaar aankomen; alleen met elkaar. 

 

HET IS VOLBRACHT, dat staat, schoon de bergen wijken.

HET IS VOLBRACHT ZAL ROTSVAST STAAN mocht deze aarde bezwijken.

WANT HET IS VOLBRACHT, DAT STAAT VAST.

We gaan nog even terug naar  het verhaal over de Mount Everest beklimmen.

Om hoger op te komen, helaas gaat dat vaak ten koste van andere mede-bergbeklimmers of dragers.

Ik moet denken aan de Sherpa’s die de lasten mogen dragen.

Juist als iemand ten koste van een ander wil aan komen kost het die persoon alles.

Een expeditie naar de mount Everest kost so wie so een vermogen.   

Het bovenstaande zie je ook bij alle religies inclusief het christendom.

Dat vermogen bij het christendom zie je dat het ten koste van HET VOLBRACHTE WERK VAN CHRISTUS JEZUS GAAT.

Dat vermogen bij het christendom houdt in dat dan andere niet gered worden ook al zijn het eigen familie leden.

We gaan naar een mooie spreuk die op de site stond.

Dé boodschap van de Bijbel is niet , hoe u gered kan worden, maar dát u gered wordt

Johannes 12.

En als Ik van de aarde verhoogd ben, zal Ik allen tot Mij trekken.

Romeinen 4:5

Hem echter, die niet werkt, maar zijn geloof vestigt op Hem, die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid,

Hem echter, die niet werkt!  Dus:… u hoef niet hoger op te komen ten koste van anderen.

Jesaja 45

23 Want Ik heb gezworen bij Mij zelf, waarheid is uit

mijn mond uitgegaan, een woord dat niet zal worden

herroepen: dat voor Mij elke knie zich zal buigen, dat bij Mij elke tong zal zweren.

Romeinen 14.

11 Want er staat geschreven: (Zo waarachtig als) Ik

leef, spreekt de Here: voor Mij zal alle knie zich

buigen, en alle tong zal God loven.

Filippenzen 2.

10 opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen

van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn,

11 en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader!

Jesaja 45:23,     Romeinen 14:11 en Filippenzen 2: 10-11  Let wel; er staat niet: wanneer.

Maar neem van mij maar aan dat elke knie zal buigen en dat elke tong zal getuigen.

 

 

2 Corinthiërs 5 

7 Want wij wandelen in geloof, niet in aanschouwen.

Wij wandelen in het geloof van Christus Jezus die gelooft dat GOD de goddeloze rechtvaardigt.

CHRISTUS JEZUS EN GOD DE VADER DIE EEN ZIJN GELOVEN ALLEBEI DAT GODDELOZE GERECHTVAARDIGD WORDEN.

GOD LAAT NIET VAREN DE WERKEN VAN ZIJN HANDEN.

HET VOLBRACHTE WERK VAN CHRISTUS JEZUS ZAL ROTSVAST BLIJVEN STAAN TOTDAT ELK KNIE ZAL BUIGEN EN ELKE TONG ZAL GETUIGEN.

De onderstaande koortje heb ik vaak gezongen.

In de Bijbel staat:  schoon de bergen wijken.

De Bijbel zal ROTSVAST STAAN  mocht deze aarde bezwijken.

We kunnen nooit ten koste van elkaar aankomen; alleen met elkaar. 

Dat is de gezindheid van GOD DE VADER EN CHRISTUS JEZUS DIE EEN ZIJN DIE WIL DAT WE ALLEN MET ELKAAR AANKOMEN.

 

Ik wens u allen geliefden en dierbaren GODS rijke zegen, genade en liefde toe.