Gast aan het woord


WIE IS GOD? Door: Cor van Ruitenbeek

Wie is GOD?

 

Johannes 4.

24 God is geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid

Kolossenzen 1

15 Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping,

Zoals we kunnen lezen is GOD geest en onzichtbaar.

Maar GOD is ook de VADER die dus ook geest is en onzichtbaar is.

Efeziërs 4.

6 een God en Vader van allen, die is boven allen en door allen en in allen.

Johannes 14: 9.

Wie Mij ( Christus Jezus ) gezien heeft, heeft de Vader gezien;

Johannes 10

30 Ik ( Christus Jezus ) en de Vader zijn één.

Tijdens mijn vakantie kwam het onderstaande zo goed als elke morgen tot mij.

Zoals de bovenstaande verzen.

Het vleesgeworden woord.

Johannes 1: 1-18.

En wie was het vleesgeworden woord?

CHRISTUS JEZUS, HET BEELD VAN DE ONZICHTBARE GOD. 

1 In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.

Dus GOD is niet allen maar geest en onzichtbaar maar GOD was ook het Woord.

GOD DE VADER WAS DUS OOK HET WOORD.

9 Het waarachtige licht, dat ieder mens verlicht, was komende in de wereld.

En wat is GOD nog meer?

GOD IS LICHT, DIE OOK KOMENDE WAS IN DE WERELD: CHRISTUS JEZUS.

14 Het Woord is vlees geworden en het heeft onder

ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd,

een heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid.

Het WOORD is vlees geworden ( Christus Jezus ) en heeft onder ons gewoond.

16 Immers uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen zelfs genade op genade;

Immers uit ZIJN ( Christus Jezus het beeld van de onzichtbare GOD DE VADER )

HEBBEN WIJ ALLEN ONTVANGEN, ZELFS GENADE OP GENADE.

Zoals een GOEDE VADER BETAAMT HEEFT GOD DE VADER ALLES VOOR ZIJN REKENING GENOMEN.

Een geweldige broeder die met mij is mee gegaan op vakantie zei nog iets moois.

Die broeder haalde Dr. Stephen E. Jones aan

GOD heeft nog een schuld open staan, namelijk we hebben het nog niet verkregen. ( lees Hebreeën 11 )

GOD is verantwoordelijk voor de schepping en elke mensenkind.

En versta mij wel goed, GOD is niet verantwoordelijk voor het kwaad, voor die ‘bekende’ zwarte achtergrond.

Denk maar aan het volgende.

Wat voor GODS beeld of VADER beeld is het niet als GOD de ZIJN GELIEFDE ZOON voor het kwaad laat op draaien.

Timotheüs 4.

9 Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard.

10 Ja, hierom getroosten wij ons moeite en grote inspanning, omdat wij onze hoop gevestigd hebben

op de levende God, die een Heiland ( Redder ) is van alle mensen, inzonderheid van de gelovigen.

GOD DE VADER IS DE REDDER VAN ALLE MENSEN DOORMIDDEL VAN HET HET BEELD, GELIJKENIS, CHRISTUS JEZUS VAN DE ONZICHTBARE GOD, DE VADER.

Als ik aan het Woord denk dan denk ik aan het Woord wat door de gehele schepping klonk.

HET IS VOLBRACHT, HET IS VOLBRACHT HALLELUJA PRIJS DE HEER.

Als ik zo in de morgen wakker moet worden en opgang moet komen, al piepend en krakend en soms zei ik het volgende.

Ik ellendig mens wie zal mij verlossen? Prijs GOD ONZE ALLER HEMELSE VADER, HET BESTE MOET NOG KOMEN.

Ik sluit met de volgende tekst

Jesaja 9.

5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons

gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder

en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke

God, Eeuwige Vader, Vredevorst.

 

Ik wens u allen geliefden en dierbaren GODS rijke zegen genade en liefde toe.


Wie is God en hoe werkt God? Door: Cor van Ruitenbeek

 

 

Wie is GOD en hoe werkt GOD?

Zach.4:6

Niet door kracht of door geweld,
maar door Mijn Geest, zegt de Heer der heerscharen.

Als we het hebben over kracht of door geweld dan hebben het over het duisternis of kwaad.

En wat niet in GOD zit kan er ook niet uit of gebruikt worden.

Aan de bovenstaande tekst kunnen we de volgende tekst aan vast koppelen.

1 Joh. 1:5

God is licht. ‘En dit is de verkondiging die wij van Hem gehoord hebben en u verkondigen:

God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis.

Wie is GOD? GOD IS LICHT.

Dat er tegenwoordig kracht, geweld en duisternis gebruikt wordt dat gaat van satan uit.

Als we zeggen dat GOD het kwaad nodig heeft voor die zwarte achtergrond dan verdraaien we de boel.

Sterker nog satan komt nog beter er uit tevoorschijn dan GOD zelf.

Niet door kracht of geweld en wat voor duisternis dan ook houdt het volgende in.

GOD HEEFT GEEN HEL.

Vaak wordt er geroepen en Hitler dan?

Maar juist diegene die het hardst roepen en als voorbeeld Hitler benoemen, dan zetten zij daarmee GOD weg als nog erger zijnde dan Hitler.

Hitler had gastkamers waar het zo gepiept was, binnen de koste keren was het gebeurd met de mensen.

Maar GOD heeft volgens diegene die zo roepetoeteren en Hitler als het sublieme kwaad voorstellen dan het volgende.

God heeft een hel waar het juist niet zo gepiept is maar het gros van de mensheid zal voor eeuwig zal moeten lijden.

De losprijs is betaald voor ALLEN maar satan zal met het gros van de mensheid er van doorgaan.

Het in wezen absurde bovenstaande is het evangelie van het christendom.

Ja maar GOD is toch rechtvaardig roept het christendom eenstemmig.

HOE WERKT GOD?

GOD is rechtvaardig de losprijs wordt als volg uitbetaald.

Filippenzen 2.

9 Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken,

10 opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen

van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn,

11 en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader!

Lees ook maar Jesaja 45:23 en Romeinen 14:11.

Het bovenstaande komt niet uit mijn duim een ook niet uit een Donald Duck.

1 Timotheüs 2.

Dit is goed en aangenaam voor God, onze Redder,

4 die WIL, dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen.

5 Want er is een God en ook een middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus,

6 die Zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen; en daarvan wordt getuigd te juister tijd.

Nu heeft het christendom wel een hele rare kijk op wat goed is en aangenaam is.

Hoe wordt er gereageerd op, dat het gros van de mensheid naar de hel zal gaan of zal worden uitgedelgd?

Met het  geweldig  gedachtegoed dat ook je ongelovige moeder, vader broers en zusters naar de hel gaan.

Dat geldt ook voor het volgende. Zij die stellen:

“Dat is goed en aangenaam” zien we ook bij diegene die zeggen dat GOD het kwaad nodig heeft voor die zwarte achtergrond.

Alles is uit GOD.

Maar niet de kracht, geweld, en duisternis of enige ander zwarte achtergrond.

Wat niet in GOD zit kan er ook niet uit.

WIE IS GOD? GOD IS LICHT.

HOE WERKT GOD? DOOR ZIJN GEEST. 

 

Ik wens u allen geliefden en dierbaren GODS rijke zegen, genade en liefde toe.


GOD IS AAN HET VERZAMELEN. Door: Cor van Ruitenbeek

Onderwerp: GOD IS AAN HET VERZAMELEN.

 

Zoals wij mensen heel wat aan het verzamelen zijn, zo is GOD ook aan het verzamelen.

Als u zegeltjes verzamelt bij A.H. voor glaswerk dan wilt u toch ook de gehele verzameling ?

Nou, GOD WIL OOK DE GEHELE VERZAMELING.=COMPLEET

En nee, we zijn geen zegeltjes, wij zijn kostbaarder en waardevoller in GODS ogen.

GOD VERZAMELT OOK GESCHEIDEN IN.

Mens en dier is zo een gescheiden verzameling.

GOD verzamelt ook elke natie, ofwel elk volk.

GOD verzamelt met elke natie of volk dus ook alle huidskleuren.

Met alle huidskleuren verzamelt GOD ook de gebruiken en gewoontes. 

GOD verzamelt met al die naties of volkeren ook de verhalen van die naties of volkeren.

Als GOD al die naties of volkeren verzamelt ,dan verzamelt GOD van elk persoon zijn verhaal wat ook GODS verhaal is.

GOD zal alle tranen van de ogen afwissen dus GOD verzamelt de tranen van elk persoon en die tranen zijn ook GODS tranen.

Maar GOD verzamelt ook van elke persoon het plezier en de lach wat ook GODS plezier en lach is.

Elke verzameling moet ook compleet zijn.

U leest het: elke natie of volk, elk persoon is waardevol en kostbaar in GODS ogen.

Psalm 139 ONZE HEMELSE VADER KENT ONS BETER DAN DAT WE ONS ZELF KENNEN.

GOD HEEFT NIET ALLEN MAAR LIEF WAAR HIJ EEN DAGTAAK AAN HEEFT, MAAR GOD IS AAN HET VERZAMELEN.

Hoe verzamelt GOD mens en dier?

Genesis 3.

18 En doornen en distelen zal hij u voortbrengen, en gij zult het gewas des velds eten;

19 In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten,

totdat gij tot de aardbodem wederkeert, omdat gij

daaruit genomen zijt; want stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren.

Prediker 3.

20 Alles gaat naar een plaats, alles is geworden uit stof, en alles keert weder tot stof.

Prediker 12.

7 En het stof wederkeert tot de aarde, zoals het geweest is,

en de geest wederkeert tot God, die hem geschonken heeft.

 

De Goddelijke levensadem trekt zich terug en de dood treedt in.

Dan keert het stof weer tot de aarde, zoals het geweest is, en de geest (roeach) keert weder tot God,

die hem geschonken heeft (Pred. 12:7, zie ook Ps. 104:29).

De natuurlijke levensadem lijkt eigendom te blijven van Gods roeach.

Hoe zou GOD omgaan met de geest roeach die terug keert tot Hem?

MET EERBIED. HET IS ZIJN EIGENDOM.

In elke levensadem, de geest roeach, die weder keert tot GOD ziet HIJ het leven van een persoon.

GOD ziet elke twijfeling, elke traan, elke lach, elke pijn ,elke afwijzing door anderen en moeite die een persoon heeft door gemaakt.

GOD IS MET ONTFERMING BEWOGEN.

GOD IS AAN HET VERZAMELEN, ELKE LEVENSADEM DE GEEST ROEACH.

GOD IS AAN HET VERZAMELEN OM OP ZIJN TIJD WEER TE GEBRUIKEN.

De opstanding uit de doden of uit onze diepe slaap, ieder in zijn eigen rangorde.

 

Zou GOD eerst verzamelen om vervolgens het gros van de mensheid te doen verdwijnen in  een eeuwige hel?

Dan is het verzamelen een onzinnig werk geweest.

GOD DOET GEEN ONZINNIG WERK.

Als het gros van de mensheid verdwijnt in een eeuwige hel dan is het VOLBRACHTE WERK VAN CHRISTUS JEZUS VOOR NIETS GEWEEST.

Dan zal satan, dat loeder, met de grootste buit er vandoor gaan.

WAT HEEFT GOD VOOR OGEN?

Handelingen 3.

21 Hem moest de hemel opnemen tot de tijden van

de wederoprichting aller dingen, waarvan God

gesproken heeft bij monde van zijn heilige profeten, van oudsher.

Wederoprichting. We kunnen ook zeggen:  WEDERKEREN of WEDER TERUG KEREN TOT GOD.

GOD ZIJ ALLE IN ALLEN, WE KEREN TERUG TOT DE BRON.

Dus alle dingen houdt niet in de CERN, de deeltjes versneller, de H.A.A.R.P. installaties, of die kerken met gedrogten aan de gevels.

En so wie so alle gelikte gebedshuizen of leerscholen en satanische clubjes.

Alles wat van de mens afkomt zal omgekeerd worden.

Ik moet bekennen hoe eerder hoe beter.

HOE EERDER DE WEDEROPRICHTING VAN ALLEN, HOE BETER.

Terwijl de mensheid zichzelf afschrijft en elkaar is GOD AAN HET VERZAMELEN.

GOD SCHRIJFT NIEMAND AF EN HELEMAAL NIET HET VOLBRACHTE WERK VAN CHRISTUS JEZUS.

HET VOLBRACHTE WERK VAN CHRISTUS JEZUS IS DE ENIGE PLEITGROND, HET ENIGE FUNDAMENT, DE ROTS WAAR WE OP KUNNEN BOUWEN.

Uiteindelijk zal elke mens het bovenstaande BEAMEN.

 

Ik wens u allen geliefden en dierbaren GODS rijke zegen, genade en liefde toe.


Het kwaad van het opgelegde celibaat slot. Door Johannes D.

Het kwaad van het opgelegde celibaat slot

 

Tot slot nog enkele opmerkingen over het opgelegde celibaat en de verachting van de vrouw en de kinderen die in de bijbel mede het zaad der vrouw genoemd worden. Wellicht is het u ook opgevallen dat alle religieuze groeperingen de vrouw in min of meerdere mate verachten en dat onlosmakelijk aan die verstoorde rolverdeling kindermisbruik, seksueel en psychisch, verbonden is. Wat dit betreft geen veilige omgeving voor kinderen om op te groeien, daar waar de man de vrouw op wettische wijze zijn wil oplegt en domineert, de liefde in die relatie’s  is ondergeschikt aan voorwaarden van de gehoorzaamheid eisende man die dit eist van de vrouw.

En dergelijke vaders hebben deze manieren dan ook ten opzichte van de kinderen, hetgeen altijd tot excessen leidt op alle gebied en niet zelden; seksueel misbruik van de kinderen zoals zij hun vrouwen in die liefdeloze wettische verhouding ook misbruiken, want dat is dit. De religieuze mannen gemeenschappen, waar de vrouw veracht wordt, zijn dan ook broeinesten van allerlei ontaarding gelijk we dit bij name in de R.K. Kerk/ het Vaticaan zien. De zogenaamde gender problematiek is ontstaan uit de celibataire religie van Vaticaan en vele protestanten zijn niet anders georiënteerd.

 God schiep de man en de vrouw en beiden hebben van nature hun seksuele behoefte, de mens is als een seksueel wezen door God geschapen. Het is de grootste valstrik van de religie dat men het onthouden van seksuele behoeften ziet als een uiting van reinheid, met deze valstrik mismaken zij de natuur en kweken het onnatuurlijke in zowel de man als in de vrouw. De religie wordt in de schrift steevast aangeduid met Babylon, wanneer dit valt en ten ondergaat, zoals voorzegd op vele plaatsen in de schrift, dan wordt er in Openbaringen 19 meen ik gezegd, ‘in u zal niet meer gehoord worden de stem van een bruid noch van een bruidegom.

Dan houdt dat onnatuurlijke op, want zij maken van het zevende gebod hun werktuig om de relatie tussen man en vrouw onnatuurlijk te maken. Het geestelijk overspel dat zij plegen met allerlei leer van de slang, maakt dat zij zich mengen, met hun eigen gemaakte religieuze wetten in huwelijken, waar zij niets te zoeken hebben. Strikt genomen is een kerkelijk huwelijk dus een vorm van geestelijk overspel door de liefde tussen man en vrouw te onderwerpen aan menselijke wetten en regels, maar ook burgerlijk is dit het geval.

Alle goede voornemens van jonge echtelieden ten spijt, de religie is de duivel dikwijls die tussen de echtelieden in slaapt en dikwijls de splijtzwam die de natuurlijke liefde blust door de wetten van religieuze mensen op te leggen. Ik ken de positie van veel vrouwen binnen veel zogenaamd christelijke stromingen en ben er weinig gelukkigen tegen gekomen, omdat de religie zondag aan zondag de grootste plaats op eist binnen huwelijk en gezin. 

God geeft de kinderzegen, de opvoeding vertrouwde Hij de ouders toe. ‘Nee’, zegt de kerk de kinderen zijn van ons en ‘Nee’ zegt de politiek die kinderen zijn van ons. Beiden zijn een gruwel in Gods ogen. Het onderwijs, zowel religieus als maatschappelijk heeft alle kenmerken van psychisch kindermisbruik en lichamelijk misbruik is dan nog maar een kleine stap verder. Men creëert een klimaat waarin dit floreert en de kansen om als kind te ontsnappen aan de religieuze en politieke wurggreep is vrijwel nul.

De politiek geeft nu les in gender keuzes aan kinderen, met afschuw heb ik dat bewuste filmpje zaterdag op Boinnk gezien. Maar het Vaticaan doet dit al vele eeuwen, een keuze voor het celibaat is de ontkenning van de Schepper in de natuurlijke behoeften van de man. De schijnheiligheid is dat priesters en geestelijken ‘gender neutraal’ zijn, natuurlijk zijn ze dat niet. Dergelijke mannen ontwikkelen zich niet zelden tot de meest laffe pedofielen die denkbaar zijn. Uiteraard waar de vrouw veracht wordt daar zijn de kinderen hoe dan ook niet veilig, dat is een bijbels gegeven. Zodra men religieus wordt dan is er deze gender problematiek, ook binnen het protestantisme, een meer dan logisch gevolg, want celibaat en verachting van de vrouw is dé dwaling van de religie altijd geweest. 

Religieuze instituten die de kerk ‘hun moeder’ noemen, terwijl zij in genen dele natuurlijke liefde bezitten, dragen dus die naam ten onrechte, want waar de liefde tot de vrouw ontbreekt daar is de kerk de moeder van steen en krijgen ook de kinderen en de vrouwen stenen voor brood. Het Vaticaan heeft in alle eeuwen en bijzonder in deze eeuw de kinderen stenen voor brood gegeven, hoe gruwelijk is dit misbruik, maar nog afschuwelijker hoe het Vaticaan met die misbruikzaken omgaat.

En dan nog volhouden dat we een goede paus hebben, ook het protestantisme achten dit in toenemende mate. De vrouw moest emanciperen, zij moest aan de man gelijk worden, dit uitte zich allereerst in de kleding, want ook vrouwen moesten mannenkleren aan. Hoe men daar ook over denkt, ik ben er aan gewend, maar dit is hetzelfde als dat mannen vrouwenkleren dragen. Alex Jones gaf reactie op het gender onderwijs en zei dat de ondergang volgt als mannen vrouwenkleren gaan dragen. Als je dit zo stelt, geldt dit ook voor de vrouw in mannenkleren natuurlijk. Want de mode is al meer dan honderd jaar bezig om de gender identiteit uit te wissen, met name het vrouwelijke als eerste doel. 

Alle regels, religieus, burgerlijk of politiek zijn bedoeld om de vrouw als moeder en vrouw uit haar rol te stoten, daar gebruikt men ook dus ook de kleding stijl voor. Gender neutrale kleding werd in de jaren 70 en 80 al volop geïntroduceerd dus nieuw is dit niet. Alleen sommigen worden nu wakker, nu het in dat opzicht al veel te laat is. De grote verzoeking die over de gehele aarde gekomen is, nadert haar eindpunt, wat volgt is de verwoesting van dat religieuze Babylon in alle soorten en maten. De troost is dat als God Almachtig de religie wegneemt, dan geeft Hij Zichzelf er voor in de plaats, want God zal alles in allen zijn.

Dan zal er geen rouw, moeite of verdriet meer zijn, geen wetenschappers meer die kennis verzamelen om God uit te sluiten, zoals de religie altijd zichzelf god boven God gemaakt heeft. Getuige de vele belijdenissen die in alle varianten ten eerste concurreren met de schrift, ten tweede concurreren met Gods Geest die door de belijdenissen gelasterd wordt en ten derde die de natuurlijke liefde van God geschapen tussen man en vrouw altijd verderft door wetten en regels van mensen. Uiteraard heb ik maar een zeer beknopt deel van deze ontsporingen genoemd, er zit veel meer in mijn pen dan op het papier gezet, maar tot zover over dit onderwerp.

Harte groet

Johannes D.

 

 

 

Tot slot nog enkele opmerkingen over het opgelegde celibaat en de verachting van de vrouw en de kinderen die in de bijbel mede het zaad der vrouw genoemd worden. Wellicht is het u ook opgevallen dat alle religieuze groeperingen de vrouw in min of meerdere mate verachten en dat onlosmakelijk aan die verstoorde rolverdeling kindermisbruik, seksueel en psychisch, verbonden is. Wat dit betreft geen veilige omgeving voor kinderen om op te groeien, daar waar de man de vrouw op wettische wijze zijn wil oplegt en domineert, de liefde in die relatie’s  is ondergeschikt aan voorwaarden van de gehoorzaamheid eisende man die dit eist van de vrouw.

En dergelijke vaders hebben deze manieren dan ook ten opzichte van de kinderen, hetgeen altijd tot excessen leidt op alle gebied en niet zelden; seksueel misbruik van de kinderen zoals zij hun vrouwen in die liefdeloze wettische verhouding ook misbruiken, want dat is dit. De religieuze mannen gemeenschappen, waar de vrouw veracht wordt, zijn dan ook broeinesten van allerlei ontaarding gelijk we dit bij name in de R.K. Kerk/ het Vaticaan zien. De zogenaamde gender problematiek is ontstaan uit de celibataire religie van Vaticaan en vele protestanten zijn niet anders georiënteerd.

 God schiep de man en de vrouw en beiden hebben van nature hun seksuele behoefte, de mens is als een seksueel wezen door God geschapen. Het is de grootste valstrik van de religie dat men het onthouden van seksuele behoeften ziet als een uiting van onreinheid, met deze valstrik mismaken zij de natuur en kweken het onnatuurlijke in zowel de man als in de vrouw. De religie wordt in de schrift steevast aangeduid met Babylon, wanneer dit valt en ten ondergaat, zoals voorzegd op vele plaatsen in de schrift, dan wordt er in Openbaringen 19 meen ik gezegd, ‘in u zal niet meer gehoord worden de stem van een bruid noch van een bruidegom.

Dan houdt dat onnatuurlijke op, want zij maken van het zevende gebod hun werktuig om de relatie tussen man en vrouw onnatuurlijk te maken. Het geestelijk overspel dat zij plegen met allerlei leer van de slang, maakt dat zij zich mengen, met hun eigen gemaakte religieuze wetten in huwelijken, waar zij niets te zoeken hebben. Strikt genomen is een kerkelijk huwelijk dus een vorm van geestelijk overspel door de liefde tussen man en vrouw te onderwerpen aan menselijke wetten en regels, maar ook burgerlijk is dit het geval.

Alle goede voornemens van jonge echtelieden ten spijt, de religie is de duivel dikwijls die tussen de echtelieden in slaapt en dikwijls de splijtzwam die de natuurlijke liefde blust door de wetten van religieuze mensen op te leggen. Ik ken de positie van veel vrouwen binnen veel zogenaamd christelijke stromingen en ben er weinig gelukkigen tegen gekomen, omdat de religie zondag aan zondag de grootste plaats op eist binnen huwelijk en gezin. 

God geeft de kinderzegen, de opvoeding vertrouwde Hij de ouders toe. ‘Nee’, zegt de kerk de kinderen zijn van ons en ‘Nee’ zegt de politiek die kinderen zijn van ons. Beiden zijn een gruwel in Gods ogen. Het onderwijs, zowel religieus als maatschappelijk heeft alle kenmerken van psychisch kindermisbruik en lichamelijk misbruik is dan nog maar een kleine stap verder. Men creëert een klimaat waarin dit floreert en de kansen om als kind te ontsnappen aan de religieuze en politieke wurggreep is vrijwel nul.

De politiek geeft nu les in gender keuzes aan kinderen, met afschuw heb ik dat bewuste filmpje zaterdag op Boinnk gezien. Maar het Vaticaan doet dit al vele eeuwen, een keuze voor het celibaat is de ontkenning van de Schepper in de natuurlijke behoeften van de man. De schijnheiligheid is dat priesters en geestelijken ‘gender neutraal’ zijn, natuurlijk zijn ze dat niet. Dergelijke mannen ontwikkelen zich niet zelden tot de meest laffe pedofielen die denkbaar zijn. Uiteraard waar de vrouw veracht wordt daar zijn de kinderen hoe dan ook niet veilig, dat is een bijbels gegeven. Zodra men religieus wordt dan is er deze gender problematiek, ook binnen het protestantisme, een meer dan logisch gevolg, want celibaat en verachting van de vrouw is dé dwaling van de religie altijd geweest. 

Religieuze instituten die de kerk ‘hun moeder’ noemen, terwijl zij in genen dele natuurlijke liefde bezitten, dragen dus die naam ten onrechte, want waar de liefde tot de vrouw ontbreekt daar is de kerk de moeder van steen en krijgen ook de kinderen en de vrouwen stenen voor brood. Het Vaticaan heeft in alle eeuwen en bijzonder in deze eeuw de kinderen stenen voor brood gegeven, hoe gruwelijk is dit misbruik, maar nog afschuwelijker hoe het Vaticaan met die misbruikzaken omgaat.

En dan nog volhouden dat we een goede paus hebben, ook het protestantisme achten dit in toenemende mate. De vrouw moest emanciperen, zij moest aan de man gelijk worden, dit uitte zich allereerst in de kleding, want ook vrouwen moesten mannenkleren aan. Hoe men daar ook over denkt, ik ben er aan gewend, maar dit is hetzelfde als dat mannen vrouwenkleren dragen. Alex Jones gaf reactie op het gender onderwijs en zei dat de ondergang volgt als mannen vrouwenkleren gaan dragen. Als je dit zo stelt, geldt dit ook voor de vrouw in mannenkleren natuurlijk. Want de mode is al meer dan honderd jaar bezig om de gender identiteit uit te wissen, met name het vrouwelijke als eerste doel. 

Alle regels, religieus, burgerlijk of politiek zijn bedoeld om de vrouw als moeder en vrouw uit haar rol te stoten, daar gebruikt men ook dus ook de kleding stijl voor. Gender neutrale kleding werd in de jaren 70 en 80 al volop geïntroduceerd dus nieuw is dit niet. Alleen sommigen worden nu wakker, nu het in dat opzicht al veel te laat is. De grote verzoeking die over de gehele aarde gekomen is, nadert haar eindpunt, wat volgt is de verwoesting van dat religieuze Babylon in alle soorten en maten. De troost is dat als God Almachtig de religie wegneemt, dan geeft Hij Zichzelf er voor in de plaats, want God zal alles in allen zijn.

Dan zal er geen rouw, moeite of verdriet meer zijn, geen wetenschappers meer die kennis verzamelen om God uit te sluiten, zoals de religie altijd zichzelf god boven God gemaakt heeft. Getuige de vele belijdenissen die in alle varianten ten eerste concurreren met de schrift, ten tweede concurreren met Gods Geest die door de belijdenissen gelasterd wordt en ten derde die de natuurlijke liefde van God geschapen tussen man en vrouw altijd verderft door wetten en regels van mensen. Uiteraard heb ik maar een zeer beknopt deel van deze ontsporingen genoemd, er zit veel meer in mijn pen dan op het papier gezet, maar tot zover over dit onderwerp.

Harte groet

Johannes D.

 

 


Het kwaad van het opgelegde celibaat, deel 4. Door Johannes D.

In deel 3 heb ik iets gezegd over dat de emancipatie bedoeld is om de vrouw als schepsel van God uit te wissen en dat komt voort uit het opgelegde celibaat waarmee Vaticaan de vrouw demoniseert in de letterlijke zin. Hun voorgewende reinheid is evenals dat de farizeeërs dit hadden, niets anders dan een witgepleisterd graf dat van binnen vol onreinheid en verderf is. En dat is gebleken uit de vele misbruikzaken wereldwijd binnen dat schijnheilige ‘celibataire’ Vaticaan. Het kan ook niet anders, wie in vijandschap tegen de vrouw leeft, verstrikt zichzelf en zal derhalve steeds demonischer openbaar komen en ook haar nageslacht haten en verderven, want dit is wat de satan altijd beoogt heeft.

God woont niet in tempelen met handen gemaakt, het domein van de satan is de religie en haar gebouwen, want die woont wel in tempelen met handen gemaakt, dat is het cruciale verschil tussen Christus Jezus en de satan, zoals Jezus gezegd heeft. Jeremia spreekt de farizeeërs/ de religie van zijn tijd aan, de mannen noemt hij in hoofdstuk 31 vers 22 de afkerige vrouw, zoals dit ook gold voor Adam die niet meer de man bleef zoals God die gemaakt had maar die uit het Zaad der vrouw behouden zou moeten worden. 

Opmerkelijk is dat Jeremia hieraan refereert wanneer hij zegt; ‘de Heere heeft wat nieuws op de aarde geschapen; de vrouw zal de man omvangen’. Eva was uit de zijde van Adam genomen en derhalve was zij voor die tijd in de man omvangen zoals de Schepper dit gemaakt heeft uit Adam zijn zijde. Jeremia ziet hier op en zegt de rollen zijn wat dit betreft omgedraaid, de Man, Christus Jezus zal uit de vrouw voortkomen, daarom noemde hij de geestelijken van zijn tijd een afkerige dochter. Zij hebben Jeremia gedood zoals wij weten, juist om deze uitspraken, want toen Jeremia de positie van de vrouw verdedigde werden zij ontdekt aan hun eigen onreinheid en daarom moest Jeremia zwijgen.

Bedenk dat de vrouw vlees van ons vlees is en been van ons been zoals de schrift dit zegt, dat betekend wie haar haat of veracht die haat ook zijn eigen vlees inclusief de kinderen die uit haar geboren worden, dit is de valstrik van het opgelegde celibaat waarin ook onwetende mensen verstrikt kunnen zijn. Dit waren zij in de tijd van Jeremia al, dus Jeremia verkondigd genade voor hen die op deze wijze verstrikt zijn.

De farizeeërs verklaarden de vrouw ook onrein en zochten elke gelegenheid om vrouwen te stenigen wegens vermeend overspel. Het celibaat is dus al wat ouder, het was bij de farizeeërs net zo, inclusief pedofilie, overtuig uzelf en lees de Talmut er op na, waar zij regels zelfs hadden voor kindermisbruik! De satan tracht in deze eindtijd de vrouw en haar zaad uit te roeien, zoals gezegd gebruiken zij daar ook de verhalen van de gevallen engelen voor, die de vrouwen van de mensen namen en verdierven, zowel als het nageslacht dat daaruit voortkwam.

Deze verhalen staan niet op zichzelf, het is de wereldwijde inspanning om het zaad der vrouw uit te roeien en voor de duivel uit te maken. Want de schrift legt de schuld van deze vermenging destijds voor honderd procent bij de gevallen engelen en dat is terecht uiteraard. De machtsverhouding mag duidelijk zijn, de vrouwen hadden geen rechten en hun vaders gaven ze ten huwelijk aan deze gevallen engelen en zo is alle vlees afgeweken, ontspoord en de zondvloed nam hen allen weg. 

Die farizeeërs zijn springlevend ook vandaag nog, opnieuw zien we dat de man zich steeds meer verheft boven de vrouw en meent dat hij beter is dan de vrouw ten aanzien van Gods genade. Maar in Christus Jezus is noch man noch vrouw iets, maar zijn zij gelijk in Hem, namelijk die in Christus Jezus is, die is een nieuw schepsel, het oude is voorbij gegaan! Namelijk de vloek over Adam en zijn vrouw Eva heeft dan geen kracht meer, die is voorbij gegaan in de verzoening van beiden.

Zij die dus de vrouw verachten en het verschil tussen man en vrouw benadrukken ten aanzien van de Genade zijn niet in verzoening met hun Schepper! Want Die heeft de zonden van Adam en Eva volkomen uitgewist in het Zaad van de vrouw, namelijk Christus Jezus.

Ik meen dat dit juist ook genoemd moet worden, want dit is satanisch tot op het bot om de vrouw te beschuldigen van de zonden van de man, dit doet het opgelegde celibaat namelijk. En dit is voorzegd als een teken van deze eindtijd, dat alles zich zal verzetten om de vrouw en haar zaad uit te roeien. Allen die van vrouwen geboren zijn, zijn in de natuurlijke zin dus ook zaad der vrouw, zoals de man en de vrouw noodzakelijk beiden hun aandeel hebben in hun nageslacht.

Wie dus het celibaat oplegt om wille van de vermeende onreinheid van de vrouw die heeft zichzelf bij de neus, want voor zeker de helft draagt de man de erfelijke eigenschappen van de vrouw voor wat betreft de genen.

Wereldwijd zien we ook dat de kinderen in deze eeuw werkelijk verdorven worden met alle mogelijke middelen. Denk aan abortus en alle instrumenten die tegen kinderen bereidt worden, waarom?Omdat God gezegd heeft dat Hij het laatste nageslacht bijzonder zal zegenen, ja en dat in het Zaad der vrouw, in Christus Jezus. Jesaja omschrijft ze zo in hoofdstuk 65 vers 5 ‘zij die zeggen: Houd u bij uzelf en nader tot mij niet, want ik ben heiliger dan gij: deze zijn een rook in Mijnen neus een vuur de gehele dag brandende”. Jesaja zegt daar dus wat God van deze mensen vindt en daarmee gaat hij geen grens over, maar stelt de eigengerechtigheid van de geestelijkheid in zijn tijd daarmee aan de kaak.

Bedenk dat Paulus de rol van de vrouw altijd juist heeft weergegeven, wanneer hij er steeds van uit gaat dat zij beiden binnen zijn gemeente tot de nieuwe schepping behoren, want in Christus Jezus is dat verschil er niet meer. Getuige ook dat Jezus geboren werd uit een vrouw zonder toedoen van een man, onderstreept dit, zoals Jeremia reeds zei, de vrouw zal de man omvangen en dat werd vervuld in de geboorte van Jezus. 

Laat de schrift spreken, beter te trouwen dan te branden, is een uitspraak van Paulus die dus op geen enkele wijze de verachting van de vrouw geleerd heeft, noch een celibaat heeft opgelegd. Het was een gave van Gods Geest dat hij de vleselijke lusten niet had tot een vrouw of man, maar dat dit bij hem geen rol van betekenis speelde. Waardoor hij zich geheel kon wijden aan zijn apostelschap. Wie die gave niet heeft kan dus Paulus niet navolgen daarin, wanneer God deze gave ons niet geeft dan opent Hij de deur tot een relatie. Hij legt ons geen celibaat op.

Harte groet

Johannes D.