Gast aan het woord


HIJ HEEFT ONS MEDE EEN PLAATS GEGEVEN IN DE HEMELSE GEWESTEN. Door Cor van Ruitenbeek.

HIJ HEEFT ONS MEDE EEN PLAATS GEGEVEN IN DE HEMELSE GEWESTEN.

 

Efeziërs 2: 4 t/m 7

4 God echter, die rijk is aan erbarming, heeft, om zijn grote liefde, waarmede Hij ons heeft liefgehad,
5 ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen mede levend gemaakt met Christus, – door genade zijt gij behouden -,
6 en heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus,
7 om in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom zijner genade te tonen naar (zijn) goedertierenheid over ons in Christus Jezus.

 

Wat een bemoediging geven de bovenstaande teksten.

We hebben geen reden om teleurgesteld te zijn of boos te zijn, ondanks dat we nog niet weggerukt zijn.

We kunnen zeggen, zoals dat vermeld staat in Hebreeën 11, we hebben het nog niet verkregen.

 

Hebreeën 11: 39 

39 Ook deze allen, hoewel door het geloof een getuigenis aan hen gegeven is, hebben het beloofde niet verkregen,

Vele hebben de afgelopen maanden uitgezien naar de wegrukking, harpazo.

En weet u daar is totaal niets mis mee.

Dus laat u niets wijsmaken door religieus geneuzel.

Voor allen die naar de wegrukking, harpazo, hebben uit gegekeken is het onderstaande van toepassing.

 

Hebreeën 11: 38

38 – de wereld was hunner niet waardig,

 

Laten we staan op GODS BELOFTE, DE BELOFTE VAN ONZE HEERE.

 

1 Thessalonicenzen 4: 15 t/m 18

15 Want dit zeggen wij u met een woord des Heren: wij, levenden, die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan,
16 want de Here zelf zal op een teken, bij het reopen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan;
17 daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zo zullen wij altijd met de Here wezen.
18 Vermaant elkander dus met deze woorden.

 

Als we het wereldgebeuren onder ogen zien dan kan de wegrukking, harpazo, niet lang meer duren.

Het teken aan de hemel dat beschreven is in Openbaring 12: 1-5 is geweest, daar kunnen we niet onderuit.

 

HOUD VAST WAT U HEBT EN LAAT HET NIET ROVEN door religieus gezemel en geneuzel.

IN CHRISTUS ZIJN WIJ MEER DAN OVERWINNAARS.  

 

Groetjes Cor.

 

‘Ik wens u ALLEN, geliefde vrienden en vijanden, GODS rijke zegen, genade en liefde toe’.


Ingezonden artikel door: Reinier

Israel en het Lichaam van Christus

in samenhang met openbaring

 

Openbaring 12

5  En zij baarde een zoon, mannelijk,

die op het punt staat te hoeden

al de natiën, in een ijzeren knots.

En weggerukt wordt het kind van haar,

naar God toe en naar de troon van Hem.

6  En de vrouw vluchtte tot in de wildernis,

waar *zij ook een plaats heeft,

gereed gemaakt vanwege God,

opdat zij haar daar zullen voeden,

twaalfhonderd zestig dagen.

7  En het werd oorlog in de hemel,

Michaël en zijn boodschappers

voeren oorlog tegen de draak.

Ook de draak voert oorlog

en zijn boodschappers.

* “zij” kan duiden op het lichaam van christus.

 

8  En hij (Satan) is niet sterk (genoeg)

en zijn plaats werd in de hemel

niet meer gevonden.

9  En de grote draak werd [uit] geworpen,

de slang van de beginttijd,

die genoemd wordt ‘diabolos’ (dooreenwerper) en de ‘satan’, (tegenstander)

die de hele bewoonde wereld doet dwalen

en hij werd geworpen in het land (Israel)

en de boodschappers (welke onder zijn hiearchie staan) werden

met hem uit geworpen.

 

De mannelijke zoon op de troon

De heerschappij begint in de hemel

 

De mannelijke zoon weggerukt tot God en zijn troon

 (Mannelijke zoon=Lichaam christus)

Satan wordt op aarde geworpen.

 

Dit maakt tevens duidelijk wie de weerhouder is.

De tijd dat “de mens der wetteloosheid” optreedt in de tempel Gods, is gelijk aan de tijd dat satan op aarde razend zal rondgaan, nadat hij uit de hemel is geworpen. We lezen in Openbaring dat hij is “nedergedaald  in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd heeft” (openbaring 12:12). De Gemeente is niet gesteld tot toorn van de tegenstander en zal daarom in veiligeheid worden gebracht, als deze toorn zal losbreken. Dus de ‘vasthouder’ is dezelfde als de “mannelijke zoon” in Openbaring 12.

Vervolgens start de toorn van de draak (Satan).

 

(Vergelijk  ook 1 Thessalonika 4-17)

 

(Hetzelfde woord als in Openb.12:5)

 

1 Thes. 4-17

Vervolgens zullen wij de levenden, de overlevenden,

gelijktijdig samen met hen worden weggerukt in wolken,

tot ontmoeting van de Heer in de lucht.

En zó zullen wij altijd samen zijn met de Heer.

Het lichaam van christus wordt net op tijd weggerukt voor de toorn van de Draak. Niet te verwarren met Gods toorn over de de volkeren werld.

 

 

De toorn van de draak (Satan)

Gods toorn

Doorbreken koninkrijk Israel

 

Daniël 12

12-1 Te dien tijde

zal Michael opstaan, de grote vorst,

die de zonen van uw volk (Israel) terzijde staat;

en er zal een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals er niet geweest is

sinds er volken bestaan, tot op die tijd toe. maar in die tijd zal uw volk (Israel) ontkomen.

 

Michaël gaat dus optreden bij het begin van “de grote verdrukking” Hij zal de satan eruit werpen.

De strijd zal dus vanuit het “op”hemsle beginnen en zich verplaatsen naar de aarde.

 

3,5 jaar of 7 jaar ?

 

Als de Messias zou komen zou Hij (volgens Daniël 9) een verbond zeven jaar bekrachtigen. De eerste drie en half jaar verwijzen naar de periode van Jezus’ publieke bediening op aarde tot aan het moment dat Hij tijdens het Pascha, op het moment van het avondoffer stierf en slachtoffer en sprijsoffer deed ophouden.

 

Nog drie en half jaar zouden volgen, waarin Hij (maar nu als de opgestane) op krachtige wijze de boodschap aan Israël en de heilige stad, zou bevestigen door tekenen en wonderen. Het eindigde abrupt bij de steniging van Stefanus. Dit moment markeert het einde van de zeventig jaarweken van Daniël 9…

 

Het aanbrekende koninkrijk wordt uitgesteld. Irael komt in de pauze stand en breekt de verborgenheid van het lichaam van christus aan. Deze verborgenheid is nog steeds actueel totdat het lichaam van Christus is weggerukt naar zijn hemelse bestemming om met Christus te heersen uiteraard met een lichaam wat niet meer door sterfelijk denken gestoord zal worden en volkomen gelijkvormig is zoals Jezus na zijn opostanding.

 

Er blijven dus nog 3,5 jaar staan om vervuld te worden voordat het koninkrijk op aarde voor Israel zal beginnen. De toorn van tegenstander zal in deze 3,5 jaar plaatsvinden’. Israel zal hierdoor zware verdrukking ondervinden.

 

De dag van Gods toorn volgens Lucas.

 

Lucas 21-26

Er er zullen tekenen zijn

in zon en maan en sterrenbeelden

en op de aarde spanning van natiën

in radeloosheid van weergalming van

zee en beving,

26  terwijl mensen bezwijmen van vrees

en verwachting van de dingen

die tot de bewoonde wereld komen,

want de machten van de hemelen

zullen worden geschud.

 

Aanvang  van het Koninkrijk

Matteüs24-34

Maar wie verduurt tot in [het] einde, die zal gered worden. En dit goede bericht van het Koninkrijk zal geproclameerd worden in de heel de bewoonde wereld tot een getuigenis voor al de natiën en dan zal het einde arriveren.

 

Matteüs 24 is het beroemde hoofdstuk waarin Jezus vanaf de Olijfberg antwoord geeft op vragen naar zijn komst en het einde van deze aeon.Voor een groot deel staan we daarbij op Joodse bodem (“wie in Judea zijn”; 24:16).

Het is op de Olijfberg (!) dat de Messias zal verschijnen om in Jeruzalem zijn troon te vestigen. Velen denken dat wanneer de Messias eenmaal zal regeren in Jeruzalem, daarmee ook het koninkrijk wereldwijd zal zijn aangebroken.

 

Het Koninkrijk begint in Jeruzalem maar aanvankelijk deelt alleen Israël nog maar in dat Koninkrijk. Terwijl vreselijke gerichten de overige volken zullen treffen (Gods toorn), zal ook de boodschap van het Koninkrijk wereldwijd worden geproclameerd. Een buitengewoon harde tijd, maar waarin het Joodse bericht zal klinken: “wie verduurt tot het einde, zal gered worden”.Verduren tot het einde van de aeon (tijdperk). Het is die generatie die het begin zal meemaken van “de zomer” (:32-34): Christus’ wereldwijde heerschappij!

 

 

Tot slot.

2 Petrus 3:8

Laat echter dit ene jullie niet onopgemerkt zijn geliefden, dat één dag bij de Heer als duizend jaren is en duizend jaren als één dag.

Sinds Jezus Christus heenging rond 30 AD zijn inmiddels bijna tweeduizend jaren voorbij. Maar voor de Heer is dat slechts als twee dagen. Een belangwekkend profetisch gegeven…


Ingezonden artikel door Roël H.

Is het misschien dat wij zo vol van verwachting zijn waardoor we willen dat alles in éen dag gebeurd? Openbaring 12 vers 5: En zij baarde een mannelijken zoon, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede; en haar kind werd weggerukt tot God en Zijn troon. Éen ding staat vast en dat is dat dit gaat gebeuren. Maar uit deze vers kunnen we niet halen dat het kind meteen werd weggerukt tot God en Zijn troon, of dat er een (korte) tijdsperiode voorbij gaat alvorens het kind wordt weggerukt.

Toen Noach in de ark ging, was er 7 dagen lang geen vuiltje in de lucht. Genesis 7 vers 4 “Want over nog zeven dagen zal Ik doen regenen op de aarde”. Wat zullen ze gelachen hebben om Noach.

Op dit moment bevind Jupiter zich nog steeds in Virgo. Dat betekend dat zij op dit moment aan het bevallen is. In mijn App Skieview lijkt het of Jupiter 7 dagen nodig heeft om Virgo te verlaten. (Jupiter is uitvergroot waardoor het lastig is om een betere inschatting te maken)

7 dagen brengt ons bij Jom Kipoer (Grote verzoendag).

Het openbaring 12 teken is uniek. En ik ben er persoonlijk van overtuigd dat de laatste dagen in vervulling zijn gegaan.

Gr,
R


Harpazo, jaloersheid, overwonnen, weerhouder, grote scharre, wederkomst, de grote witte troon. Door Cor van Ruitenbeek.

Waarvoor is de wegrukking, harpazo?

Om jaloersheid te wekken.

 

Romeinen 11: 11

“Ik zeg dan: Zijn zij soms gestruikeld met de bedoeling dat zij vallen zouden? Volstrekt niet! Door hun val echter is de zaligheid tot de heidenen gekomen om hen tot jaloersheid te verwekken”.

 

Johannes 16: 33

Maar houd moed: IK heb de wereld overwonnen.

 

Maar houd moed, geloof, uitzien naar de wegrukking, harpazo.

 

Wie is de weerhouder?

Het lichaam van Christus.

 

Dat is toch niet voor te stellen dat ik door genade een weerhouder bent.

Ik een weerhouder die meer zit en lig, nou ja GOD zit ook en die lacht.

 

Openbaring 7: 9

9 Daarna zag ik, en zie, een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle volk en stammen en natiën en talen stonden voor de troon en voor het Lam, bekleed met witte gewaden en met palmtakken in hun handen.

 

En waar komt die grote schare die niemand tellen kon uit?

De grote verdrukking.

 

Openbaring 7: 14

14 En ik sprak tot hem: Mijn heer, gij weet het. En hij zeide tot mij: Dezen zijn het, die komen uit de grote verdrukking; en zij hebben hun gewaden gewassen en die wit gemaakt in het bloed des Lams.

 

De heilige geest zal een grote schare die niemand tellen kon overtuigen van zonde = ongeloof.

 

Houd moed, zie op de beloftes van GOD DE VADER.

Ik moest ook naar die beloftes van GOD DE VADER opzien toen ik naar bed ging.

 

Maar laten we alles naar GODS voornemen en Zijn raadbesluit bezien. 

Eerst de wegrukking, harpazo, van de weerhouder, het lichaam van Christus.

Dan de grote verdrukking, die zeven jaar zal duren en waar een grote schare tot bekering en tot geloof komen door de heilige geest.

Dan de wederkomst van Christus met de zijne, het complete Lichaam van Christus.

En dan het laatste oordeel bij de GROTE WITTE TROON ook wel de troon der GENADE GENOEMD.

 

Er zullen nog heel wat opstandingen plaats vinden.

De laatste vijand, die onttroond wordt is de dood = ongeloof wordt onttroond.

En wat is uiteindelijke het einddoel van GOD?

OPDAT GOD ZIJ ALLES IN ALLEN.

 

Groetjes Cor.

Het kan zomaar het laatste artikel zijn.

 

‘Ik wens u ALLEN, geliefde vrienden en vijanden, GODS rijke zegen, genade en liefde toe’.


IK ZAL VERZAMELEN: MENS EN DIER. Door Cor van Ruitenbeek

We gaan eens naar Sefanja 1: 3 
Er staat de volgende regel:
IK zal wegvagen mens en dier.
Maar het woordje wegvagen staat er niet.
Er staat: IK ZAL VERZAMELEN MENS EN DIER….
Er zijn mensen die zich zorgen maken over hun huisdieren nadat die mensen, gelovigen, weggerukt zijn.
In Romeinen 8: 22 staat dat heel de schepping zucht en in barensnood is.
Dus ook alle dieren en huisdieren zuchten.
In Handelingen 3: 21 staat het volgende:
21 Hem moest de hemel opnemen tot de tijden van de wederoprichting aller dingen, waarvan God gesproken heeft bij monde van zijn heilige profeten, van oudsher.


WEDEROPRICHTING ALLER DINGEN
en dat is inclusief alle dieren en dus ook onze geliefde huisdieren.
In Openbaring 21: 5 staat ook zo iets geweldigs.
5 En Hij, die op de troon gezeten is, zeide: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide: Schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig.


Steven Ben Noon zei gisteren het volgende:
GOD IS EEN GEWELDIGE GOD. 
En reken er maar op dat het ook met uw huisdieren dik in orde komt.
GOD IS GETROUW EN WAARACHTIG OP GOD KUNNEN WE REKENEN EN OP BOUWEN.


De wegrukking, harpazo, is een scheiding, maar dat is een tijdelijke scheiding.
Er is maar een die iets moet en dat is GOD.
GOD heeft een schuld opstaan ten opzichte van de mensheid.
Hoe durf ik zo te schrijven?
In Hebreeën brief hoofdstuk 11: 39 staat het volgende:
39 Ook deze allen, hoewel door het geloof een getuigenis aan hen gegeven is, hebben het beloofde niet verkregen,


‘Hebben het beloofde niet verkregen’; ziet u wel dat GOD een schuld open heeft staan.
40 daar God iets beters met ons voor had, zodat zij niet zonder ons tot de volmaaktheid konden komen.


Daar GOD iets beters ( herstel van alle dingen: een totale VOLMAAKTHEID )
Als er een is die iets moet dan is het GOD wel.

GOD HEEFT BIJ ZICH ZELF GEZWOREN.
Hoger kon GOD niet zweren.

Jesaja 45: 23
23 Want Ik heb gezworen bij Mij zelf, waarheid is uit mijn mond uitgegaan, een woord dat niet zal worden herroepen: dat voor Mij elke knie zich zal buigen, dat bij Mij elke tong zal zweren.

 

 

‘Ik wens u ALLEN, geliefde vrienden en vijanden, GODS rijke zegen, genade en liefde toe’.