Gast aan het woord


Gij nu, bid niet voor dit volk; zend voor hen geen smeking op en geen gebed. Door Cor van Ruitenbeek

Jeremia 7: 16

16 Gij nu, bid niet voor dit volk; zend voor hen geen smeking op en geen gebed, en dring niet bij Mij aan, want Ik hoor naar u niet.

 

En wat zegt het christendom?

Nou, als we niet mogen bidden voor het volk dan steunen we het volk en gooien dan hun bekers of mokken in de strijd.

 

Zodra het volk Israël Egypte verliet kwam het volk in opstand tegen GOD.

Exodus 32: 4

4 Hij nam ze van hen aan, gaf er vorm aan met een stift en maakte er een gegoten kalf van. En zij zeiden:

Dit is uw god, Israël, die u uit het land Egypte heeft gevoerd.

GOD werd gewoon gedumpt.

 

1 Samuel 8: 5-6

5 En zeiden tot hem: Zie, gij zijt oud geworden en uw zonen wandelen niet in uw wegen; stel nu een koning over ons aan om ons te richten, als bij alle andere volken.

6 Toen zij zeiden: Geef ons een koning om ons te richten, mishaagde dat aan Samuel, en hij bad tot de Here.

En weer werd de Heere GOD gedumpt.

Als de omliggende landen een president hadden gehad had het volk om een president gevraagd.

 

Mattheüs 27: 20-21

20 Maar de overpriesters en de oudsten overreedden de scharen, dat zij om Barabbas zouden vragen, maar Jezus zouden laten ter dood brengen.

21 De stadhouder antwoordde en zeide tot hen: Wie van die twee wilt gij, dat ik u loslaat? Zij zeiden: Barabbas.

Het goede, de Heere Jezus die zonder zonde was, werd gedumpt en het slechte, een beruchte gevangene, Barabbas, werd vrijgelaten.

 

Gij nu, bid niet voor dit volk, houdt niet in dat ik maar even wat bommen op het volk moet gaan gooien of moet dreigen met een of andere wapen.

 

Het volk Israël loopt vanzelf wel vast. Daar hoef ik en GOD niet voor te zorgen.

 

Ben ik dan voor de omliggende landen waar de religie de islam is?

Absoluut niet.

 

Alle religies worden van tafel geveegd.

Alle religieuze gebouwen, kerken, moskeeën, tempels van welke religie dan ook worden omgekeerd.

Dat zeg ik ook tegen mijn moslim buurman.

Ook de moskee in Jeruzalem met die gouden koepel en die moskee in Mekka worden omgekeerd.

Alle religies zijn in GODS ogen te licht bevonden en voldoen niet aan GODS normen.

Ook de tempel, die nog gebouwd zal worden en waar ‘god de antichrist’ zichzelf zal verheffen tot god, zal verwoest worden.

Weer wordt GOD gedumpt.

 

2 Thessalonicenzen 2: 3-4

3 Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs,

4 de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is.

 

Het steunen van Israël is niets anders dan het dumpen van GOD.

Bidden voor het volk Israël is niets anders dan ongehoorzaamheid aan GOD.

Als GOD  het bovenstaande toelaat wil dat nog niet zeggen dat GOD er ook achterstaat.

We hebben geen enkele zeggenschap over het land Israël.

We hebben geen grenzen te trekken of het een of ander uit te roepen.

 

Leviticus 25: 23

23 En het land zal niet voor altijd verkocht worden, want het land is van Mij, en gij zijt vreemdelingen en bijwoners bij Mij.

 

Trouwens al het land op deze aarde is van GOD de Schepper.

Het lapje grond waar ik op woon is ook niet van mij.

Al het uitroepen en steun is niets anders dan eigen werken die nog in stand gehouden moeten worden.

 

En hoe wordt het land Israël instant gehouden? 

Met wapens, zoals kernwapens en veel meer van die troep.

 

En wat zegt GOD?

 

Zacharia 4: 6

6 Hij antwoordde mij: Dit is het woord des Heren tot Zerubbabel: 

niet door kracht noch geweld, maar door mijn Geest! zegt de Here der heerscharen.

 

Alle steun aan Israël nu gegeven verdwijnt in een bodemloze put.

Al onze eigen werken zijn levensgevaarlijk en je bereikt er niets mee.

 

Mattheüs 23: 37-38

37 Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt, en stenigt, wie tot u gezonden zijn, hoe dikwijls heb Ik uw kinderen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens onder haar vleugels vergadert, en gij hebt niet gewild.

38 Zie, uw huis wordt aan u overgelaten.

Zie, uw huis wordt aan u overgelaten en dan zoeken ze bij anderen hun redding.

Zoals bij het christendom, Donald Trump, en het zionisme, waar het land Israël door bezet is.

 

Mattheüs 23 is een rede tegen schrifgeleerden en farizeeën.

We kunnen ook gerust het volgende schrijven:

Rede tegen religieuze godsdiensten, inclusief het christendom.

Ik zie uit naar Hem en de definitieve val van Babylon!

Daarna nooit meer wat voor religie dan ook.

Zie het bovenstaande maar als een waarschuwing.

En vergist u niet, ik heb hoop, geloof en liefde, niet uit mijzelf, voor GODS gehele schepping.

ZIE, IK MAAK ALLE DINGEN NIEUW.

HALLELUJA, PRIJS DE HEER.

 

Ik wens u allen GODS rijke zegen, genade en liefde toe.

 


Ik was ook eens een gelikte persoon. Door Cor van Ruitenbeek.

Ik, Cor van Ruitenbeek, was ook eens een gelikte persoon.

Ik was nog erger dan een gelikte persoon.

Ik was een addergebroed, een witgekalkt graf, van buiten mooi en van binnen zo rot als het maar zijn kan.

Eens schreef ik een brief naar een oom die kanker had en niet zolang meer te leven had.

Mijn oom geloofde niet en ik schreef in die brief dat hij een keuze moest maken.

Als mijn oom niet die keuze zou maken dan zou mijn oom naar de hel gaan.

Ik schreef mijn oom dat als hij niet een keuze zou maken voor de Heere Jezus hij naar de hel zou gaan.

Die brief werd niet in dank aangenomen en TERECHT.

Wat ik schreef naar mijn oom was dus in het geheel geen evangelie.

Ik was er nog erger aan toe dan mijn oom.

Het onderstaande was op mijn geloof van toepassing.

 

Jesaja 28: 10

10 Want het is wet op wet, wet op wet, eis op eis, eis op eis, hier wat, daar wat.

 

Ik was een lopende grafzerk; er zat totaal geen leven in mij.

Het was zo erg dat ik zelfs niet mocht denken, er werd voor mij gedacht.

Ik was net als mijn oom onwetend en eigenlijk nog meer onwetend dan mijn oom.

Als de pastors, waar ik over schreef ,onwetend zijn als het gaat over GODS OVERWELDIGENDE GENADE dan geldt dat ook voor ALLEN die de OVERWELDIGENDE GENADE niet kennen.

En dat geldt voor alle religieuzen onder ons en alle niet religieuzen onder ons.

 

Nu moet u niet denken dat ik het evangelie bracht al die jaren dat ik geloofde en een christen was.

Ik schaamde mij voor GODS Woord en het evangelie.

Het geloof moest ik uit mijn tenen halen en dan stond ik nog met lege handen.

Ik heb jaren gewerkt voor mijn eigen redding.

Ik moest wel elke keer dat witgekalkte graf of die grafzerk bijhouden want anders kwam het zwarte tevoorschijn.

In de bethel pinksterkerk te Tilburg werd ons het volgende voorgehouden:

We moesten zonder vlek en rimpel zijn.

 

Het gevolg er van was dat ik maar weer aan de was ging en strijken en dan heb ik het niet over het wasgoed.

Ik was jaren een nepper, ik deed net alsof, ik liep jaren met een masker op.

Ik heb jaren geprobeerd om GOD tevreden te stellen met nep werken wat niets anders is dan eigen werken.

Ik was nog vele malen erger dan de pastors waar ik over schreef.

GOD is niet tevreden te stellen met onze eigen gelikte werken.

GOD IS TE VREDE.

Al onze overtredingen, al onze doelmissers zijn voor eens en altijd uitgewist en kwijtgescholden.

 

Ik schreef gisteren nog een bemoediging naar een broeder.

Bij de broeder was parkinson  vastgesteld.

De bemoediging was dat HET BESTE KOMT NOG.

Het beste kan nu al uw deel zijn , ouderen en jongelui,  als u voor ogen houdt dat GOD AL TEVREDEN IS.

Het beste kan nu al uw deel zijn als u, ouderen en jongelui,  voor ogen houdt dat AL uw en jouw overtredingen en doelmissers voor eens en altijd zijn uitgewist en kwijtgescholden zijn.

En ik heb het over grote en kleine overtredingen en doelmissers die eens en voor altijd zijn uitgewist en kwijtgescholden is.

HALLELUJA, PRIJS DE HEER.

 

Ik wens u GODS rijke zegen, genade en liefde toe.


NA TWEE DAGEN en niet eerder. Door Cor van Ruitenbeek.

We gaan naar twee gelikte pastors.

http://www.calvarychapelkaneohe.com/

 

Ik heb het een en ander opgezocht.

 

Pastor J.D. Farag

  1. ‘We believe in a literal Heaven and a literal Hell and that all those who place their faith, hope and trust in Jesus Christ will spend eternity in Heaven with the Lord, while those who reject Jesus’ free gift of salvation will spend eternity separated from the Lord in Hell’.(Matthew 5:3, 25:31-34; Hebrews 12:23; 1 Peter 1:4; Psalm 9:17; Matthew 5:22, 18:9; Luke 12:5)
  2. Wij geloven in een letterlijke hemel en een letterlijke hel en dat allen die hun geloof, hoop en vertrouwen in Jezus Christus zetten, de eeuwigheid in de hemel met de Heer zullen doorbrengen,terwijl zij die Jezus ‘gratis geschenk van redding’ afwijzen de eeuwigheid gescheiden zullen doorbrengenvan de Heer in de hel.(Mattheüs 5: 3, 25: 31-34; Hebreeën 12:23; 1 Petrus 1: 4; Psalm 9:17; Mattheüs 5:22; 18: 9; Lucas 12: 5)

 

De bovenstaande kerk loop ik hard voorbij.

Pastor J.D. Farag heeft een mondvol over Israël; die komen er wel.

 

Nog een Pastor Steve Cioccolanti.

Die heeft ook een mondvol over Israël; die komen er wel.

Hand boven Israël houden, maar je ongelovige familie, buren, collega’s  en vrienden die niet dat hebben gedaan wat Israël heeft gedaan, gaan naar de hel.

Vele youtube  filmpjes over Israël. Maar de bovenstaande pastors vegen heel wat onder het tapijt.

En dan denken ze ook nog dat ze weggerukt worden.

Gewoon eens wat teksten over dat wat de bovenstaande Pastors niet aankaarten.

 

Hosea 1: 6 en 9

6 Zij werd wederom zwanger en baarde een dochter; Hij zeide tot hem: Noem haar Lo-ruchama, want Ik zal Mij voortaan niet meer over het huis Israels ontfermen, dat Ik hun iets vergeven zou.

9 Toen zeide Hij: Noem hem Lo-ammi, want gij zijt mijn volk niet en Ik zal de uwe niet zijn.

 

Hosea 6: 2

2 Hij zal ons na twee dagen doen herleven, ten derden dage zal Hij ons oprichten, en wij zullen leven voor zijn aangezicht.

 

Over de twee dagen lezen we ook in Johannes 4.

 

Johannes 4: 43-44

43 En na die twee dagen vertrok Hij vandaar naar Galilea,

44 want Jezus zelf had getuigd, dat een profeet in zijn vaderland niet in ere is.

 

Nu we toch een profeet ziet staan heb ik nog een tekst over profeten.

 

Mattheüs 24: 37-38

37 Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt, en stenigt, wie tot u gezonden zijn, hoe dikwijls heb Ik uw kinderen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens onder haar vleugels vergadert, en gij hebt niet gewild.

38 Zie, uw huis wordt aan u overgelaten.

 

Handelingen 2: 36

36 Dus moet ook het ganse huis Israëls zeker weten, dat God Hem en tot Here en tot Christus gemaakt heeft, deze Jezus, die gij gekruisigd hebt.

 

Johannes 10 vers 32 werd aan gehaald op 3 minuten 41.
De Heere Jezus had het dus tegen de Joden.

https://www.youtube.com/watch?v=yvi382ig88Q

 

 

Hamas is tot stand gekomen met volledige steun en medewerking van de Mossad, de Israëlische geheimedienst.

http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=8154:hamas-doet-precies-wat-het-moet-doen&catid=20:het-complot&Itemid=33

 

Pastor Steve Cioccolanti heeft andere redders voor Israël.

https://discover.org.au/bookshop/image/cache/data/Mug%20Ad-400×400.jpg

https://discover.org.au/bookshop/image/cache/data/Mug%20Design-Ad%20Israel-400×400.jpg

 

Als u, christenen, ook twee mokken koopt dan kunt u weer wat eigen werken toevoegen aan de werklijst.

 

Waar je die twee gelikte pastors ook niet over hoor spreken is de onderstaande tekst:

 

2 Thessalonicenzen 2: 3-4

3 Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs,

4 de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is.

Lees ook:

Ezechiël 16: 47-48

47 Maar gij hebt zelfs niet gewandeld in haar wegen en naar haar gruwelen gedaan; het duurde niet lang, of gij ( Jeruzalem ) waart erger dan zij in heel uw gedrag.

48 Zo waar Ik leef, luidt het woord van de Here Here, voorzeker, uw zuster Sodom, samen met haar dochters, heeft niet gedaan wat gij  ( Jeruzalem ) gedaan hebt, samen met uw dochters.

 

Komt het goed met Israël? 

Ja zeker, NA TWEE DAGEN.

 

Lees: Ezechiël 36 en 37.

Ezechiël 16, 36 en 37 hebben het over herstel.

 

Handelingen 3: 20-21

20 en Hij de Christus, die voor u tevoren bestemd was, Jezus, zende;

21 Hem moest de hemel opnemen tot de tijden van de wederoprichting aller dingen, waarvan God gesproken heeft bij monde van zijn heilige profeten, van oudsher.

 

Het bovenstaande gelooft Pastor J.D. Farag niet, in het geheel geen herstel.

Terwijl zij die Jezus ‘gratis geschenk van redding afwijzen de eeuwigheid gescheiden zullen doorbrengen van de Heer in de hel.

Gratis geschenk, maar wel eerst aannemen en uitpakken. Je moet je redding wel verdienen.

 

Hier nog zo’n gelikte voorganger.

Alverzoening? Nee, geen herstel van het AL.

Of hoe kan God, die goed is, een eeuwige hel maken?

https://www.youtube.com/watch?v=RHyv5JhonaU

 

1 Corinthiërs 5: 6

Weet gij niet, dat een weinig zuurdeeg het gehele deeg zuur maakt?

 

Ik wens u ALLEN, geliefde vrienden en vijanden, Gods rijke zegen, genade en liefde toe.

 


Wat kritische opmerkingen. Door Cor van Ruitenbeek

 

Het onderstaande artikel heb ik een aantal keren gelezen:

http://boinnk.nl/155856/deuteronomy-64-het-verhaal-van-goed-en-kwaad/

 

Heb wat kritische opmerkingen.

De schuin geschreven tekst is van het artikel.

God schijnt zonder het kwaad niet tot Zijn doel te kunnen komen.

Het enige verschil is, dat vanwege het wonder van de schepping, God ieder mens een vrije wil gaf.

 

Ik geloof in een beperkte vrije wil. 

Hoe zit het dan met geloof dat een gave is van GOD.

En hoe zit het dan met Jeremia die nog niet geboren was en dus geen vrije wil had.

 

Efeziërs 1: 4

4 Hij heeft ons immers in Hem uitverkoren voor de nederwerping  der wereld, 

opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht.

 

Ik geloof dat het woordje ONS slaat op de gehele mensheid.

De bovenstaande tekst geeft klip en klaar aan dat we niets hebben te kiezen en dat het voor GOD al in orde was.

 

En waar sloot GOD Genesis 1 mee af?

 

Genesis 1: 31

31 En God zag alles wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed. 

Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de zesde dag.

 

Genesis 6: 12 

God zei dat alle levende wezens verdorven waren.

De mensen EN de dieren. Hij gaf satan NIET de schuld.

 

Hij gaf de satan niet de schuld of zou dat er uitgehaald zijn om GOD zo in een kwaad daglicht te zetten? 

 

Wij hebben keuzes te maken.

We maken elke dag wel keuzes, wat eten we, blijven we thuis of gaan we weg.

Wat is het gevaar als het om een keuze gaat en dat op het gebied van geloof?

We schrijven een ander af die niet die keuze van wat ik geloof heeft gemaakt.

Dan krijg je dat idee van de opname en het gros van de mensheid blijft achter in de chaos van de grote verdrukking.

 

Weet u trouwens dat de opname allang is geweest?

 

Johannes 12: 32

En als Ik van de aarde verhoogd ben, zal Ik allen tot Mij trekken.

 

Handelingen 10: 28

28 en hij sprak tot hen: Gij weet, hoe het een Jood verboden is zich te voegen bij of te gaan tot een niet-Jood; doch mij heeft God doen zien, dat ik niemand onheilig of onrein mag noemen.

 

Eén van de tegenstellingen.

 

Als er een toekomst is, dan MOET er ook een verleden zijn.

 

Romeinen 11: 36

36 Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen:

 

Uit HEM ( door het WOORD en door HEM ( door het WOORD ) en tot HEM ( door het woord ) lees: Johannes 1: 3.

 

Nu weet u wat ons verleden en onze toekomst is.

UIT HEM EN DOOR HEM EN TOT HEM.

 

We gaan naar een tekst waar ik al eerder over geschreven heb:

 

Jesaja 54:16 

Zie, Ik heb den smid geschapen, die de kolen in het vuur opblaast en die het instrument voortbrengt tot zijn werk; ook heb ik den verderver geschapen, om te vernielen.

 

Wie is de smid?

Christus Jezus.

 

Waar dienen die kolen voor?

Met vurige kolen op iemands hoofd stapelen wordt bedoeld dat je iemand die iets verkeerds of slechts heeft gedaan niet straft, maar juist heel vriendelijk voor hem bent.

 

Wie is die verderver?

Christus Jezus.

 

Wat wordt er vernield? 

Al onze eigen gelikte religieuze werken, al onze eigen gelikte werken gaan zo de kachel in.

Ik geloof in de alverzoening, maar zonder het kwaad voor die zwarte achtergrond.

 

Is GOD minder zonder het kwaad?

ABSOLUUT NIET.

 

Zonder het kwaad is GOD GROTER DAN IK OOIT VOOR MOGELIJK HEB KUNNEN HOUDEN.

 

Ik ben zestig en heb er totaal niets van gebakken.

Dus kan ik ook niet een persoon uitsluiten of afschrijven.

Ik heb niets met pastors, voorgangers, bijbelschool leraren en theologen.

 

Wat leert men ook op de bijbelschool?

Eigen zakken vullen, anderen afschrijven en GOD in een kwaad daglicht zetten.

 

Ik wens u ALLEN, geliefde vrienden en vijanden, Gods rijke zegen, genade en liefde toe.

 


En wat doen we dan met de tempel van de Antichrist, genoemd door Daniël, Jezus en Paulus? Door Cor van Ruitenbeek.

De schuin geschreven regels zijn overgenomen uit het onderstaande artikel:

http://wimjongman.nl/artikelen/rapture/waarom-een-opname.html

 

 

En wat doen we dan met de tempel van de Antichrist, genoemd door Daniël, Jezus en Paulus?

De bovenstaande vraag kwam ik tegen in het artikel van Wim Jongman.

 

Ik wil deze vraag graag beantwoorden.

Jerusalem zal nog verwoest worden en daarmee ook de tempel van de antichrist.

Naast de tempel van de antichrist zullen ook de moskeeën en kerken verwoest worden.

GOD doet niet aan religies, dus ook niet aan die ene wereldreligie waar de antichrist mee komt.

 

Voorziende de vervulling van de oudtestamentische profetieën, werkten de Joden en christenen samen.

Voor welke doel werkten de Joden en christenen samen?

Voor de bouw van de tempel van de antichrist.

 

Profetieën: Iran (Perzië), Irak (het oude Babylon), Koeweit, Saoedi-Arabië als (Seba en Dedan), Syrië (Damascus), Egypte, Libië, Ethiopië e.a. zijn allemaal prominent genoemd in de Schrift.

En ze vallen allemaal onder de controle van het grote plan, dat al zo lang de droom is van de Islamitische Broederschap, dat is: de vernietiging van Israël.

Zoals ik al eerder schreef profetieën, een agenda of een planning afwerken.

Aan die agenda of planning afwerken doet Nederland graag mee door het sturen van de 4 F-16’s naar het Midden Oosten.

 

Gaat de strijd in het Midden Oosten niet om twee personen?

Namelijk de antichrist van de Joden en christenen en die van de moslims, de mahdi.

 

Zijn de verwoestingen die we zien in de bovenstaande landen, inclusief die van Israël, van GOD?

ABSOLUUT NIET.

 

Zacharia 4:6

Niet door kracht of geweld maar door mijn geest.

 

Mattheüs 26: 52

52 Toen zeide Jezus tot hem: Breng uw zwaard weder op zijn plaats, want allen, die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard omkomen.

Allen die naar wat voor wapens dan ook grijpen zullen door dezelfde wapens omkomen.

De kerk of het Christendom heeft nog een andere wapen waarmee ze dreigen.

Namelijk de hel en verdoemenis.

Waarom heeft God een verwijdering van de Kerk van de aarde voorgenomen? 

Als de Heer terugkomt om Zijn Koninkrijk op te richten (wat Hij zeker zal doen), waarom komt Hij niet gewoon eenvoudig terug, 

wekt de rechtvaardige doden op en gaat dan verder op dat punt? Waarom zou Hij de rechtvaardigen – zowel de levende als dode.

 

Hoezo is de kerk, het Christendom, rechtvaardig? 

 

Romeinen 3: 10-12

10 gelijk geschreven staat: Niemand is rechtvaardig, ook niet een,

11 er is niemand, die verstandig is, niemand, die God ernstig zoekt;

12 allen zijn afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden; er is niemand, die doet wat goed is, zelfs niet een.

De kerk, het Christendom, zoekt zichzelf en gaat hun eigen stenen hart of arglistig hart achterna.

 

En wat doet een stenen hart of een arglistig hart? 

Hoereren met de wereld, de normen van de wereld over nemen.

Denk maar aan de VOC mentaliteit van Jan Peter Balkenende.

 

En wat was die mentaliteit? 

Leeg plunderen van volken en economische huurmoordenaars er op af sturen.

Dan moeten we er ook niet raar van op kijken als mensen uit gebieden die leeg geroofd zijn, naar hier komen.

 

Ga maar zoeken op internet naar Shell en Nigeria.

En al dat leeg roven van volken wordt dan genoemd de christelijke waarden en normen.

Ik mis in het artikel ook Amerika en west Europa, de zogenaamde christelijke naties.

 

Heeft de kerk, het Christendom, niet het evangelie gebracht in tal van landen?

Absoluut niet.

 

Het evangelie dat niets anders is dan ‘een goed bericht’ heeft de kerk, het Christendom, niet gebracht.

Wel heeft de kerk, het Christendom, het volgende gebracht.

 

Jesaja 28: 10

10 Want het is wet op wet, wet op wet, eis op eis, eis op eis, hier wat, daar wat.

Als de kerk, het Christendom, weggerukt wordt dan blijf ik nog liever hier beneden.

 

Openbaring 18: 4-5

4 En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: 

Gaat uit van haar, mijn volk, opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen.

5 Want haar zonden hebben zich opgehoopt tot aan de hemel en God heeft aan haar ongerechtigheid gedacht.

 

De bovenstaande oproep geldt ook voor de kerk, het Christendom.

Want de zonden, en zonde = ongeloof, van de kerk, het Christendom, hebben zich opgehoopt tot aan de hemel.

Neem geen deel aan die afschuwelijke leer van hel en verdoemenis.

Neem geen deel aan die afschuwelijke leer dat GOD het kwaad nodig heeft voor die zwarte achtergrond.

In het woordje gemeente lezen we ook het woordje gemeen en dat is precies wat de twee bovenstaande leringen ook zijn.

 

Neem geen deel aan wat voor religie dan ook.

Ik zal met het bovenstaande de kerk, het Christendom, niet behagen, maar dat is dan ook niet anders.

 

GOD IS REDDER VAN ALLE MENSEN. 

En dat geldt zowel voor allen die deel uitmaken van het volk Israël en ook voor allen die deel uitmaken van wat voor religie dan ook en ook voor allen die geen deel uitmaken van een religie.

 

HET BESTE KOMT NOG VOOR ALLE MENSEN. 

 

Ik wens u ALLEN, geliefde vrienden en vijanden, Gods rijke zegen, genade en liefde toe.