Gast aan het woord


GOD IS AAN HET VERZAMELEN. Door: Cor van Ruitenbeek

Onderwerp: GOD IS AAN HET VERZAMELEN.

 

Zoals wij mensen heel wat aan het verzamelen zijn, zo is GOD ook aan het verzamelen.

Als u zegeltjes verzamelt bij A.H. voor glaswerk dan wilt u toch ook de gehele verzameling ?

Nou, GOD WIL OOK DE GEHELE VERZAMELING.=COMPLEET

En nee, we zijn geen zegeltjes, wij zijn kostbaarder en waardevoller in GODS ogen.

GOD VERZAMELT OOK GESCHEIDEN IN.

Mens en dier is zo een gescheiden verzameling.

GOD verzamelt ook elke natie, ofwel elk volk.

GOD verzamelt met elke natie of volk dus ook alle huidskleuren.

Met alle huidskleuren verzamelt GOD ook de gebruiken en gewoontes. 

GOD verzamelt met al die naties of volkeren ook de verhalen van die naties of volkeren.

Als GOD al die naties of volkeren verzamelt ,dan verzamelt GOD van elk persoon zijn verhaal wat ook GODS verhaal is.

GOD zal alle tranen van de ogen afwissen dus GOD verzamelt de tranen van elk persoon en die tranen zijn ook GODS tranen.

Maar GOD verzamelt ook van elke persoon het plezier en de lach wat ook GODS plezier en lach is.

Elke verzameling moet ook compleet zijn.

U leest het: elke natie of volk, elk persoon is waardevol en kostbaar in GODS ogen.

Psalm 139 ONZE HEMELSE VADER KENT ONS BETER DAN DAT WE ONS ZELF KENNEN.

GOD HEEFT NIET ALLEN MAAR LIEF WAAR HIJ EEN DAGTAAK AAN HEEFT, MAAR GOD IS AAN HET VERZAMELEN.

Hoe verzamelt GOD mens en dier?

Genesis 3.

18 En doornen en distelen zal hij u voortbrengen, en gij zult het gewas des velds eten;

19 In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten,

totdat gij tot de aardbodem wederkeert, omdat gij

daaruit genomen zijt; want stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren.

Prediker 3.

20 Alles gaat naar een plaats, alles is geworden uit stof, en alles keert weder tot stof.

Prediker 12.

7 En het stof wederkeert tot de aarde, zoals het geweest is,

en de geest wederkeert tot God, die hem geschonken heeft.

 

De Goddelijke levensadem trekt zich terug en de dood treedt in.

Dan keert het stof weer tot de aarde, zoals het geweest is, en de geest (roeach) keert weder tot God,

die hem geschonken heeft (Pred. 12:7, zie ook Ps. 104:29).

De natuurlijke levensadem lijkt eigendom te blijven van Gods roeach.

Hoe zou GOD omgaan met de geest roeach die terug keert tot Hem?

MET EERBIED. HET IS ZIJN EIGENDOM.

In elke levensadem, de geest roeach, die weder keert tot GOD ziet HIJ het leven van een persoon.

GOD ziet elke twijfeling, elke traan, elke lach, elke pijn ,elke afwijzing door anderen en moeite die een persoon heeft door gemaakt.

GOD IS MET ONTFERMING BEWOGEN.

GOD IS AAN HET VERZAMELEN, ELKE LEVENSADEM DE GEEST ROEACH.

GOD IS AAN HET VERZAMELEN OM OP ZIJN TIJD WEER TE GEBRUIKEN.

De opstanding uit de doden of uit onze diepe slaap, ieder in zijn eigen rangorde.

 

Zou GOD eerst verzamelen om vervolgens het gros van de mensheid te doen verdwijnen in  een eeuwige hel?

Dan is het verzamelen een onzinnig werk geweest.

GOD DOET GEEN ONZINNIG WERK.

Als het gros van de mensheid verdwijnt in een eeuwige hel dan is het VOLBRACHTE WERK VAN CHRISTUS JEZUS VOOR NIETS GEWEEST.

Dan zal satan, dat loeder, met de grootste buit er vandoor gaan.

WAT HEEFT GOD VOOR OGEN?

Handelingen 3.

21 Hem moest de hemel opnemen tot de tijden van

de wederoprichting aller dingen, waarvan God

gesproken heeft bij monde van zijn heilige profeten, van oudsher.

Wederoprichting. We kunnen ook zeggen:  WEDERKEREN of WEDER TERUG KEREN TOT GOD.

GOD ZIJ ALLE IN ALLEN, WE KEREN TERUG TOT DE BRON.

Dus alle dingen houdt niet in de CERN, de deeltjes versneller, de H.A.A.R.P. installaties, of die kerken met gedrogten aan de gevels.

En so wie so alle gelikte gebedshuizen of leerscholen en satanische clubjes.

Alles wat van de mens afkomt zal omgekeerd worden.

Ik moet bekennen hoe eerder hoe beter.

HOE EERDER DE WEDEROPRICHTING VAN ALLEN, HOE BETER.

Terwijl de mensheid zichzelf afschrijft en elkaar is GOD AAN HET VERZAMELEN.

GOD SCHRIJFT NIEMAND AF EN HELEMAAL NIET HET VOLBRACHTE WERK VAN CHRISTUS JEZUS.

HET VOLBRACHTE WERK VAN CHRISTUS JEZUS IS DE ENIGE PLEITGROND, HET ENIGE FUNDAMENT, DE ROTS WAAR WE OP KUNNEN BOUWEN.

Uiteindelijk zal elke mens het bovenstaande BEAMEN.

 

Ik wens u allen geliefden en dierbaren GODS rijke zegen, genade en liefde toe.


Het kwaad van het opgelegde celibaat slot. Door Johannes D.

Het kwaad van het opgelegde celibaat slot

 

Tot slot nog enkele opmerkingen over het opgelegde celibaat en de verachting van de vrouw en de kinderen die in de bijbel mede het zaad der vrouw genoemd worden. Wellicht is het u ook opgevallen dat alle religieuze groeperingen de vrouw in min of meerdere mate verachten en dat onlosmakelijk aan die verstoorde rolverdeling kindermisbruik, seksueel en psychisch, verbonden is. Wat dit betreft geen veilige omgeving voor kinderen om op te groeien, daar waar de man de vrouw op wettische wijze zijn wil oplegt en domineert, de liefde in die relatie’s  is ondergeschikt aan voorwaarden van de gehoorzaamheid eisende man die dit eist van de vrouw.

En dergelijke vaders hebben deze manieren dan ook ten opzichte van de kinderen, hetgeen altijd tot excessen leidt op alle gebied en niet zelden; seksueel misbruik van de kinderen zoals zij hun vrouwen in die liefdeloze wettische verhouding ook misbruiken, want dat is dit. De religieuze mannen gemeenschappen, waar de vrouw veracht wordt, zijn dan ook broeinesten van allerlei ontaarding gelijk we dit bij name in de R.K. Kerk/ het Vaticaan zien. De zogenaamde gender problematiek is ontstaan uit de celibataire religie van Vaticaan en vele protestanten zijn niet anders georiënteerd.

 God schiep de man en de vrouw en beiden hebben van nature hun seksuele behoefte, de mens is als een seksueel wezen door God geschapen. Het is de grootste valstrik van de religie dat men het onthouden van seksuele behoeften ziet als een uiting van reinheid, met deze valstrik mismaken zij de natuur en kweken het onnatuurlijke in zowel de man als in de vrouw. De religie wordt in de schrift steevast aangeduid met Babylon, wanneer dit valt en ten ondergaat, zoals voorzegd op vele plaatsen in de schrift, dan wordt er in Openbaringen 19 meen ik gezegd, ‘in u zal niet meer gehoord worden de stem van een bruid noch van een bruidegom.

Dan houdt dat onnatuurlijke op, want zij maken van het zevende gebod hun werktuig om de relatie tussen man en vrouw onnatuurlijk te maken. Het geestelijk overspel dat zij plegen met allerlei leer van de slang, maakt dat zij zich mengen, met hun eigen gemaakte religieuze wetten in huwelijken, waar zij niets te zoeken hebben. Strikt genomen is een kerkelijk huwelijk dus een vorm van geestelijk overspel door de liefde tussen man en vrouw te onderwerpen aan menselijke wetten en regels, maar ook burgerlijk is dit het geval.

Alle goede voornemens van jonge echtelieden ten spijt, de religie is de duivel dikwijls die tussen de echtelieden in slaapt en dikwijls de splijtzwam die de natuurlijke liefde blust door de wetten van religieuze mensen op te leggen. Ik ken de positie van veel vrouwen binnen veel zogenaamd christelijke stromingen en ben er weinig gelukkigen tegen gekomen, omdat de religie zondag aan zondag de grootste plaats op eist binnen huwelijk en gezin. 

God geeft de kinderzegen, de opvoeding vertrouwde Hij de ouders toe. ‘Nee’, zegt de kerk de kinderen zijn van ons en ‘Nee’ zegt de politiek die kinderen zijn van ons. Beiden zijn een gruwel in Gods ogen. Het onderwijs, zowel religieus als maatschappelijk heeft alle kenmerken van psychisch kindermisbruik en lichamelijk misbruik is dan nog maar een kleine stap verder. Men creëert een klimaat waarin dit floreert en de kansen om als kind te ontsnappen aan de religieuze en politieke wurggreep is vrijwel nul.

De politiek geeft nu les in gender keuzes aan kinderen, met afschuw heb ik dat bewuste filmpje zaterdag op Boinnk gezien. Maar het Vaticaan doet dit al vele eeuwen, een keuze voor het celibaat is de ontkenning van de Schepper in de natuurlijke behoeften van de man. De schijnheiligheid is dat priesters en geestelijken ‘gender neutraal’ zijn, natuurlijk zijn ze dat niet. Dergelijke mannen ontwikkelen zich niet zelden tot de meest laffe pedofielen die denkbaar zijn. Uiteraard waar de vrouw veracht wordt daar zijn de kinderen hoe dan ook niet veilig, dat is een bijbels gegeven. Zodra men religieus wordt dan is er deze gender problematiek, ook binnen het protestantisme, een meer dan logisch gevolg, want celibaat en verachting van de vrouw is dé dwaling van de religie altijd geweest. 

Religieuze instituten die de kerk ‘hun moeder’ noemen, terwijl zij in genen dele natuurlijke liefde bezitten, dragen dus die naam ten onrechte, want waar de liefde tot de vrouw ontbreekt daar is de kerk de moeder van steen en krijgen ook de kinderen en de vrouwen stenen voor brood. Het Vaticaan heeft in alle eeuwen en bijzonder in deze eeuw de kinderen stenen voor brood gegeven, hoe gruwelijk is dit misbruik, maar nog afschuwelijker hoe het Vaticaan met die misbruikzaken omgaat.

En dan nog volhouden dat we een goede paus hebben, ook het protestantisme achten dit in toenemende mate. De vrouw moest emanciperen, zij moest aan de man gelijk worden, dit uitte zich allereerst in de kleding, want ook vrouwen moesten mannenkleren aan. Hoe men daar ook over denkt, ik ben er aan gewend, maar dit is hetzelfde als dat mannen vrouwenkleren dragen. Alex Jones gaf reactie op het gender onderwijs en zei dat de ondergang volgt als mannen vrouwenkleren gaan dragen. Als je dit zo stelt, geldt dit ook voor de vrouw in mannenkleren natuurlijk. Want de mode is al meer dan honderd jaar bezig om de gender identiteit uit te wissen, met name het vrouwelijke als eerste doel. 

Alle regels, religieus, burgerlijk of politiek zijn bedoeld om de vrouw als moeder en vrouw uit haar rol te stoten, daar gebruikt men ook dus ook de kleding stijl voor. Gender neutrale kleding werd in de jaren 70 en 80 al volop geïntroduceerd dus nieuw is dit niet. Alleen sommigen worden nu wakker, nu het in dat opzicht al veel te laat is. De grote verzoeking die over de gehele aarde gekomen is, nadert haar eindpunt, wat volgt is de verwoesting van dat religieuze Babylon in alle soorten en maten. De troost is dat als God Almachtig de religie wegneemt, dan geeft Hij Zichzelf er voor in de plaats, want God zal alles in allen zijn.

Dan zal er geen rouw, moeite of verdriet meer zijn, geen wetenschappers meer die kennis verzamelen om God uit te sluiten, zoals de religie altijd zichzelf god boven God gemaakt heeft. Getuige de vele belijdenissen die in alle varianten ten eerste concurreren met de schrift, ten tweede concurreren met Gods Geest die door de belijdenissen gelasterd wordt en ten derde die de natuurlijke liefde van God geschapen tussen man en vrouw altijd verderft door wetten en regels van mensen. Uiteraard heb ik maar een zeer beknopt deel van deze ontsporingen genoemd, er zit veel meer in mijn pen dan op het papier gezet, maar tot zover over dit onderwerp.

Harte groet

Johannes D.

 

 

 

Tot slot nog enkele opmerkingen over het opgelegde celibaat en de verachting van de vrouw en de kinderen die in de bijbel mede het zaad der vrouw genoemd worden. Wellicht is het u ook opgevallen dat alle religieuze groeperingen de vrouw in min of meerdere mate verachten en dat onlosmakelijk aan die verstoorde rolverdeling kindermisbruik, seksueel en psychisch, verbonden is. Wat dit betreft geen veilige omgeving voor kinderen om op te groeien, daar waar de man de vrouw op wettische wijze zijn wil oplegt en domineert, de liefde in die relatie’s  is ondergeschikt aan voorwaarden van de gehoorzaamheid eisende man die dit eist van de vrouw.

En dergelijke vaders hebben deze manieren dan ook ten opzichte van de kinderen, hetgeen altijd tot excessen leidt op alle gebied en niet zelden; seksueel misbruik van de kinderen zoals zij hun vrouwen in die liefdeloze wettische verhouding ook misbruiken, want dat is dit. De religieuze mannen gemeenschappen, waar de vrouw veracht wordt, zijn dan ook broeinesten van allerlei ontaarding gelijk we dit bij name in de R.K. Kerk/ het Vaticaan zien. De zogenaamde gender problematiek is ontstaan uit de celibataire religie van Vaticaan en vele protestanten zijn niet anders georiënteerd.

 God schiep de man en de vrouw en beiden hebben van nature hun seksuele behoefte, de mens is als een seksueel wezen door God geschapen. Het is de grootste valstrik van de religie dat men het onthouden van seksuele behoeften ziet als een uiting van onreinheid, met deze valstrik mismaken zij de natuur en kweken het onnatuurlijke in zowel de man als in de vrouw. De religie wordt in de schrift steevast aangeduid met Babylon, wanneer dit valt en ten ondergaat, zoals voorzegd op vele plaatsen in de schrift, dan wordt er in Openbaringen 19 meen ik gezegd, ‘in u zal niet meer gehoord worden de stem van een bruid noch van een bruidegom.

Dan houdt dat onnatuurlijke op, want zij maken van het zevende gebod hun werktuig om de relatie tussen man en vrouw onnatuurlijk te maken. Het geestelijk overspel dat zij plegen met allerlei leer van de slang, maakt dat zij zich mengen, met hun eigen gemaakte religieuze wetten in huwelijken, waar zij niets te zoeken hebben. Strikt genomen is een kerkelijk huwelijk dus een vorm van geestelijk overspel door de liefde tussen man en vrouw te onderwerpen aan menselijke wetten en regels, maar ook burgerlijk is dit het geval.

Alle goede voornemens van jonge echtelieden ten spijt, de religie is de duivel dikwijls die tussen de echtelieden in slaapt en dikwijls de splijtzwam die de natuurlijke liefde blust door de wetten van religieuze mensen op te leggen. Ik ken de positie van veel vrouwen binnen veel zogenaamd christelijke stromingen en ben er weinig gelukkigen tegen gekomen, omdat de religie zondag aan zondag de grootste plaats op eist binnen huwelijk en gezin. 

God geeft de kinderzegen, de opvoeding vertrouwde Hij de ouders toe. ‘Nee’, zegt de kerk de kinderen zijn van ons en ‘Nee’ zegt de politiek die kinderen zijn van ons. Beiden zijn een gruwel in Gods ogen. Het onderwijs, zowel religieus als maatschappelijk heeft alle kenmerken van psychisch kindermisbruik en lichamelijk misbruik is dan nog maar een kleine stap verder. Men creëert een klimaat waarin dit floreert en de kansen om als kind te ontsnappen aan de religieuze en politieke wurggreep is vrijwel nul.

De politiek geeft nu les in gender keuzes aan kinderen, met afschuw heb ik dat bewuste filmpje zaterdag op Boinnk gezien. Maar het Vaticaan doet dit al vele eeuwen, een keuze voor het celibaat is de ontkenning van de Schepper in de natuurlijke behoeften van de man. De schijnheiligheid is dat priesters en geestelijken ‘gender neutraal’ zijn, natuurlijk zijn ze dat niet. Dergelijke mannen ontwikkelen zich niet zelden tot de meest laffe pedofielen die denkbaar zijn. Uiteraard waar de vrouw veracht wordt daar zijn de kinderen hoe dan ook niet veilig, dat is een bijbels gegeven. Zodra men religieus wordt dan is er deze gender problematiek, ook binnen het protestantisme, een meer dan logisch gevolg, want celibaat en verachting van de vrouw is dé dwaling van de religie altijd geweest. 

Religieuze instituten die de kerk ‘hun moeder’ noemen, terwijl zij in genen dele natuurlijke liefde bezitten, dragen dus die naam ten onrechte, want waar de liefde tot de vrouw ontbreekt daar is de kerk de moeder van steen en krijgen ook de kinderen en de vrouwen stenen voor brood. Het Vaticaan heeft in alle eeuwen en bijzonder in deze eeuw de kinderen stenen voor brood gegeven, hoe gruwelijk is dit misbruik, maar nog afschuwelijker hoe het Vaticaan met die misbruikzaken omgaat.

En dan nog volhouden dat we een goede paus hebben, ook het protestantisme achten dit in toenemende mate. De vrouw moest emanciperen, zij moest aan de man gelijk worden, dit uitte zich allereerst in de kleding, want ook vrouwen moesten mannenkleren aan. Hoe men daar ook over denkt, ik ben er aan gewend, maar dit is hetzelfde als dat mannen vrouwenkleren dragen. Alex Jones gaf reactie op het gender onderwijs en zei dat de ondergang volgt als mannen vrouwenkleren gaan dragen. Als je dit zo stelt, geldt dit ook voor de vrouw in mannenkleren natuurlijk. Want de mode is al meer dan honderd jaar bezig om de gender identiteit uit te wissen, met name het vrouwelijke als eerste doel. 

Alle regels, religieus, burgerlijk of politiek zijn bedoeld om de vrouw als moeder en vrouw uit haar rol te stoten, daar gebruikt men ook dus ook de kleding stijl voor. Gender neutrale kleding werd in de jaren 70 en 80 al volop geïntroduceerd dus nieuw is dit niet. Alleen sommigen worden nu wakker, nu het in dat opzicht al veel te laat is. De grote verzoeking die over de gehele aarde gekomen is, nadert haar eindpunt, wat volgt is de verwoesting van dat religieuze Babylon in alle soorten en maten. De troost is dat als God Almachtig de religie wegneemt, dan geeft Hij Zichzelf er voor in de plaats, want God zal alles in allen zijn.

Dan zal er geen rouw, moeite of verdriet meer zijn, geen wetenschappers meer die kennis verzamelen om God uit te sluiten, zoals de religie altijd zichzelf god boven God gemaakt heeft. Getuige de vele belijdenissen die in alle varianten ten eerste concurreren met de schrift, ten tweede concurreren met Gods Geest die door de belijdenissen gelasterd wordt en ten derde die de natuurlijke liefde van God geschapen tussen man en vrouw altijd verderft door wetten en regels van mensen. Uiteraard heb ik maar een zeer beknopt deel van deze ontsporingen genoemd, er zit veel meer in mijn pen dan op het papier gezet, maar tot zover over dit onderwerp.

Harte groet

Johannes D.

 

 


Het kwaad van het opgelegde celibaat, deel 4. Door Johannes D.

In deel 3 heb ik iets gezegd over dat de emancipatie bedoeld is om de vrouw als schepsel van God uit te wissen en dat komt voort uit het opgelegde celibaat waarmee Vaticaan de vrouw demoniseert in de letterlijke zin. Hun voorgewende reinheid is evenals dat de farizeeërs dit hadden, niets anders dan een witgepleisterd graf dat van binnen vol onreinheid en verderf is. En dat is gebleken uit de vele misbruikzaken wereldwijd binnen dat schijnheilige ‘celibataire’ Vaticaan. Het kan ook niet anders, wie in vijandschap tegen de vrouw leeft, verstrikt zichzelf en zal derhalve steeds demonischer openbaar komen en ook haar nageslacht haten en verderven, want dit is wat de satan altijd beoogt heeft.

God woont niet in tempelen met handen gemaakt, het domein van de satan is de religie en haar gebouwen, want die woont wel in tempelen met handen gemaakt, dat is het cruciale verschil tussen Christus Jezus en de satan, zoals Jezus gezegd heeft. Jeremia spreekt de farizeeërs/ de religie van zijn tijd aan, de mannen noemt hij in hoofdstuk 31 vers 22 de afkerige vrouw, zoals dit ook gold voor Adam die niet meer de man bleef zoals God die gemaakt had maar die uit het Zaad der vrouw behouden zou moeten worden. 

Opmerkelijk is dat Jeremia hieraan refereert wanneer hij zegt; ‘de Heere heeft wat nieuws op de aarde geschapen; de vrouw zal de man omvangen’. Eva was uit de zijde van Adam genomen en derhalve was zij voor die tijd in de man omvangen zoals de Schepper dit gemaakt heeft uit Adam zijn zijde. Jeremia ziet hier op en zegt de rollen zijn wat dit betreft omgedraaid, de Man, Christus Jezus zal uit de vrouw voortkomen, daarom noemde hij de geestelijken van zijn tijd een afkerige dochter. Zij hebben Jeremia gedood zoals wij weten, juist om deze uitspraken, want toen Jeremia de positie van de vrouw verdedigde werden zij ontdekt aan hun eigen onreinheid en daarom moest Jeremia zwijgen.

Bedenk dat de vrouw vlees van ons vlees is en been van ons been zoals de schrift dit zegt, dat betekend wie haar haat of veracht die haat ook zijn eigen vlees inclusief de kinderen die uit haar geboren worden, dit is de valstrik van het opgelegde celibaat waarin ook onwetende mensen verstrikt kunnen zijn. Dit waren zij in de tijd van Jeremia al, dus Jeremia verkondigd genade voor hen die op deze wijze verstrikt zijn.

De farizeeërs verklaarden de vrouw ook onrein en zochten elke gelegenheid om vrouwen te stenigen wegens vermeend overspel. Het celibaat is dus al wat ouder, het was bij de farizeeërs net zo, inclusief pedofilie, overtuig uzelf en lees de Talmut er op na, waar zij regels zelfs hadden voor kindermisbruik! De satan tracht in deze eindtijd de vrouw en haar zaad uit te roeien, zoals gezegd gebruiken zij daar ook de verhalen van de gevallen engelen voor, die de vrouwen van de mensen namen en verdierven, zowel als het nageslacht dat daaruit voortkwam.

Deze verhalen staan niet op zichzelf, het is de wereldwijde inspanning om het zaad der vrouw uit te roeien en voor de duivel uit te maken. Want de schrift legt de schuld van deze vermenging destijds voor honderd procent bij de gevallen engelen en dat is terecht uiteraard. De machtsverhouding mag duidelijk zijn, de vrouwen hadden geen rechten en hun vaders gaven ze ten huwelijk aan deze gevallen engelen en zo is alle vlees afgeweken, ontspoord en de zondvloed nam hen allen weg. 

Die farizeeërs zijn springlevend ook vandaag nog, opnieuw zien we dat de man zich steeds meer verheft boven de vrouw en meent dat hij beter is dan de vrouw ten aanzien van Gods genade. Maar in Christus Jezus is noch man noch vrouw iets, maar zijn zij gelijk in Hem, namelijk die in Christus Jezus is, die is een nieuw schepsel, het oude is voorbij gegaan! Namelijk de vloek over Adam en zijn vrouw Eva heeft dan geen kracht meer, die is voorbij gegaan in de verzoening van beiden.

Zij die dus de vrouw verachten en het verschil tussen man en vrouw benadrukken ten aanzien van de Genade zijn niet in verzoening met hun Schepper! Want Die heeft de zonden van Adam en Eva volkomen uitgewist in het Zaad van de vrouw, namelijk Christus Jezus.

Ik meen dat dit juist ook genoemd moet worden, want dit is satanisch tot op het bot om de vrouw te beschuldigen van de zonden van de man, dit doet het opgelegde celibaat namelijk. En dit is voorzegd als een teken van deze eindtijd, dat alles zich zal verzetten om de vrouw en haar zaad uit te roeien. Allen die van vrouwen geboren zijn, zijn in de natuurlijke zin dus ook zaad der vrouw, zoals de man en de vrouw noodzakelijk beiden hun aandeel hebben in hun nageslacht.

Wie dus het celibaat oplegt om wille van de vermeende onreinheid van de vrouw die heeft zichzelf bij de neus, want voor zeker de helft draagt de man de erfelijke eigenschappen van de vrouw voor wat betreft de genen.

Wereldwijd zien we ook dat de kinderen in deze eeuw werkelijk verdorven worden met alle mogelijke middelen. Denk aan abortus en alle instrumenten die tegen kinderen bereidt worden, waarom?Omdat God gezegd heeft dat Hij het laatste nageslacht bijzonder zal zegenen, ja en dat in het Zaad der vrouw, in Christus Jezus. Jesaja omschrijft ze zo in hoofdstuk 65 vers 5 ‘zij die zeggen: Houd u bij uzelf en nader tot mij niet, want ik ben heiliger dan gij: deze zijn een rook in Mijnen neus een vuur de gehele dag brandende”. Jesaja zegt daar dus wat God van deze mensen vindt en daarmee gaat hij geen grens over, maar stelt de eigengerechtigheid van de geestelijkheid in zijn tijd daarmee aan de kaak.

Bedenk dat Paulus de rol van de vrouw altijd juist heeft weergegeven, wanneer hij er steeds van uit gaat dat zij beiden binnen zijn gemeente tot de nieuwe schepping behoren, want in Christus Jezus is dat verschil er niet meer. Getuige ook dat Jezus geboren werd uit een vrouw zonder toedoen van een man, onderstreept dit, zoals Jeremia reeds zei, de vrouw zal de man omvangen en dat werd vervuld in de geboorte van Jezus. 

Laat de schrift spreken, beter te trouwen dan te branden, is een uitspraak van Paulus die dus op geen enkele wijze de verachting van de vrouw geleerd heeft, noch een celibaat heeft opgelegd. Het was een gave van Gods Geest dat hij de vleselijke lusten niet had tot een vrouw of man, maar dat dit bij hem geen rol van betekenis speelde. Waardoor hij zich geheel kon wijden aan zijn apostelschap. Wie die gave niet heeft kan dus Paulus niet navolgen daarin, wanneer God deze gave ons niet geeft dan opent Hij de deur tot een relatie. Hij legt ons geen celibaat op.

Harte groet

Johannes D.

 


Twee verloren zonen, door Cor van Ruitenbeek

Onderwerp: TWEE VERLOREN ZONEN.

 

De jongste zoon stelt de volkeren voor en de oudste zoon stelt Israël voor.

Als we het volgende aanhouden dan hebben we in wezen een zoon.

Er is geen onderscheid tussen Jood en Griek.

GODS GENADE geldt zowel voor de Jood en Griek. ( Handelingen 15: 11 )

Lukas 15.

11 En Hij zeide: Iemand had twee zonen.

12 De jongste van hen zeide tot zijn vader: Vader,

geef mij het deel van ons vermogen, dat mij toekomt.

En hij verdeelde het bezit onder hen.

Waar denken we aan als we lezen over ons VERMOGEN?

HET IS VOLBRACHT.

Zoals we kunnen lezen is het een keuze van de jongste zoon.

13 En weinige dagen later maakte de jongste zoon

alles te gelde en ging op reis naar een ver land,

waar hij zijn vermogen verkwistte in een leven van overdaad.

Hoe verstaan we die weinige dagen?

Zes dagen of twee dagen.

Vanaf de woorden HET IS VOLBRACHT is het twee dagen of twee duizend jaar.

14 Toen hij er alles doorgebracht had, kwam er een

zware hongersnood over dat land en hij begon gebrek te lijden.

15 En hij trok er op uit en drong zich op aan een der

burgers van dat land en die zond hem naar het veld om zijn varkens te hoeden.

16 En hij begeerde zijn buik te vullen met de schillen, die de varkens aten, doch niemand gaf ze hem.

De bovenstaande teksten geeft aan waar we nu in zitten.

We hebben het over geestelijke hongersnood.

Waar denken we aan als we lezen over schillen die voor de varkens bestemd zijn?

Lees maar GALATEN 1: 6 – 10.

Een laat nou  juist het christendom gek zijn op de schillen en niemand geeft het hun.

Zelf voor de schillen werkt het christendom uit de naad.

Nu geldt het voor alle religies en in het algemeen voor de gehele mensheid, die gek zijn op schillen.

KOMT HET WEL GOED? ABSOLUUT.

17 Toen kwam hij tot zichzelf en zeide: Hoeveel dagloners

van mijn vader hebben brood in overvloed

en ik kom hier om van de honger.

18 Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tot hem

zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u,

19 ik ben niet meer waard uw zoon te heten; stel mij gelijk met een uwer dagloners.

Een voor een komen we; ieder in zijn eigen rangorde schrijft Paulus.

En wat is de reactie van de VADER?

20 En hij stond op en keerde naar zijn vader terug.

En toen hij nog veraf was, zag zijn vader hem en werd met ontferming bewogen.

21 En hij liep hem tegemoet viel hem om de hals en kuste hem.

Dit is zo een mooie reactie van de VADER.

22 En de zoon zeide tot hem: Vader, ik heb gezondigd

tegen de hemel en voor u, ik ben niet meer waard uw zoon te heten.

23 Maar de vader zeide tot zijn slaven: Brengt vlug het

beste kleed hier en trekt het hem aan en doet hem een

ring aan zijn hand en schoenen aan zijn voeten.

24 En haalt het gemeste kalf en slacht het, en laten wij een

feestmaal hebben, want mijn zoon hier was dood en is

weer levend geworden, hij was verloren en is gevonden.

En zij begonnen feest te vieren.

Vers 22 hoorde de VADER NOG GEEN EENS.

In JESAJA 24 lezen we over de feestmaal voor de volkeren.

En hoe zit het met de oudste zoon?
25 Zijn oudste zoon was op het land, en toen hij dicht bij

huis kwam, hoorde hij muziek en dans.

26 En hij riep een van de knechts tot zich en vroeg, wat er te doen was.

27 Deze zeide tot hem: Uw broeder is gekomen en uw

vader heeft het gemeste kalf laten slachten, omdat hij hem gezond en wel terug heeft.

28 Maar hij werd boos en wilde niet naar binnen gaan.

Toen kwam zijn vader naar buiten en drong bij hem aan.

De oudste zoon werd boos, waar zie je dat nog meer die boosheid?

In het christendom.

29 Maar hij antwoordde en zeide tot zijn vader: Zie, zovele

jaren ben ik al in uw dienst en nooit heb ik uw gebod

overtreden, maar mij hebt gij nooit een geitebokje gegeven

om met mijn vrienden feest te vieren.

30 Doch nu die zoon van u gekomen is, die uw bezit heeft

opgemaakt met slechte vrouwen, hebt gij voor hem het

gemeste kalf laten slachten.

31 Doch hij zeide tot hem: Kind, gij zijt altijd bij mij en al het mijne is het uwe.

32 Wij moesten feestvieren en vrolijk zijn, want uw broeder

hier was dood en is levend geworden, hij was verloren en is gevonden.

Jaren ben ik al in dienst, heb mij uit de naad gewerkt.

Ook ik heb mezelf jaren uit de naad gewerkt en het heeft mij tot niets gebracht.

Zelfs mijn bijbel ging op slot en zat voor jaren dicht.

Uit de naad werken is ook een eigen keuze.  ( Handelingen 17: 24 en 25 )

Maar met al dat ‘uit de naad werken’ zien we niet waar het werkelijk omgaat en verliezen het VOLBRACHTE WERK UIT HET OOG.

KOMT HET WEL GOED MET DE VERLOREN ZOON? ABSOLUUT.

Lees Ezechiël 36 en 37 maar eens door.  

 

Ik wens u allen geliefden en dierbaren GODS rijke zegen, genade en liefde toe.


Deel 3, het opgelegde celibaat, door Johannes D.

 

Ik wil in dit 3de deel het opgelegde celibaat als kwaad tegen het licht van Gods woord houden, en ja ik weet dat vele religieuze mannen de tanden knarsen over hetgeen ik geschreven heb in de vorige twee delen. Dat is het nadeel van in gedeeltes schrijven, omdat niet alle kanten in één deel belicht kunnen worden. Hoewel ik de vele religieuze mannen die zich ergeren aan dit schrijven niet tegemoet zal komen in hun visie op de vrouw. Hun haat tegen vrouwen onder een vrome dekmantel is in geen enkel opzicht aanvaardbaar in de Schrift, sterker nog; de Schrift benoemd het beest in Daniël dat op de begeerte der vrouwen geen acht geeft.

Waarvan het opgelegde celibaat het meest bekende bewijs is. De satan, kwam in de gedaante van de slang, hij wordt ook vaak de wolf in schapenkleren genoemd, verwijzend naar de religie die zich als een schaap of lam, ja, als Christus Jezus voordoet, maar in hun leer en misleiding zijn zij grijpende wolven die slachtoffers maken onder de mensen. Dat was de reden dat satan Eva aansprak en haar verleidde, zoals de wolf het zwakke altijd aanvalt en verslind, zo dacht de satan over Eva en heeft haar verstrikt en Adam stemde daar zwijgend mee in en hij at ook willens en wetende. Maar dat ‘zwakkere’, die Eva, was eveneens goed door God geschapen en wees de satan af, verwierp hem en heeft haar schuld beleden en werd daarin gezegend boven Adam die de satan niet heeft afgewezen noch verworpen. 

Vanaf de z.g. moeder-belofte in Genesis 3 heeft de satan het zoveel temeer voorzien op de vrouw, om haar en haar kind te verslinden. In de Bijbel lezen we hier ook van en ook van Maria, toen Jezus geboren was, wilde Herodes haar kind verslinden, doden. Zij die het celibaat opleggen aan geestelijken en sommigen aan hun zonen; omdat de vrouw onreiner zou zijn dan de man, die doen hetzelfde als dat de satan deed. Proberen te voorkomen dat er kinderen geboren worden tot Gods eer, want die worden uit een vrouw geboren zoals God bepaald heeft.

We zien binnen de religie van het Vaticaan de wolven in schapenkleren openbaar worden, want hun celibaat is tegen de vrouw in vijandschap gericht. Maar de gave van de seksuele onthouding hebben zij niet en hun lusten richten zich op het zaad der vrouw, zij verwoesten de kinderen zoals de satan alleen dit kan inspireren. Want het is bewust verderven van kinderen in dit misbruik dat het Vaticaan niet aangerekend schijnt te mogen worden, maar deze gruwelen zijn bij God bekend! Want de wereld van nu, ook de protestantse religieuze groeperingen, verheffen de Paus alsof die God is, ondanks dat dit verderven van kinderen in de gehele wereld openbaar is van het Vaticaan. 

Het is zoals toen Jezus gekruisigd werd, Pilatus stelde hen voor de keus, Jezus was onschuldig aan moord en het verderven van mensen. Barabbas was een moordenaar en allen kozen de moordenaar vrij te laten, en Jezus te doden, zoals men nu wereldwijd ook dat Vaticaan kiest en de kinderen laat verderven. Jezus was het beloofde Zaad der vrouw en de kinderen zijn Zijn erfdeel die Hij tot Zich riep en hen zegende, maar niet zoals de priesters en geestelijken van het Vaticaan dat doen. Want zij doen alsof zij Jezus zijn, maar het blijken kinderverkrachters te zijn.

De wolf in schapenkleren is wat zij zijn, met hun voorgewende vrome celibaat dat niets anders is dan de dekmantel voor hun pedofilie waarop zij nog niet veroordeeld worden ook in deze wereld. De kindermoordenaar wordt losgelaten en de kinderen opgeofferd aan de lusten van de religie. Ja dat is het kwaad tegen het zaad der vrouw, het Vaticaan, de satan, verderft de kinderen voor dat zij het onderscheid weten tussen goed en kwaad. Dit staat gelijk aan de kindermoord in Bethlehem die Herodes ontketende om het Kind Jezus te verslinden, daarom vluchtte Jozef en Maria naar Egypte. 

Het celibaat is het bewijs van dat de haat van de satan die in de geestelijkheid woont die zich richt tegen de vrouw en haar zaad, dat zijn haar kinderen. Juist in deze eindtijd waarvan God in de schrift gezegd heeft, dat Hij zal zijn als de regen in Zijn Zegen over het laatste nageslacht dat van Hem is. Natuurlijk komen dan de verhalen los, wanneer ik dit schrijf, dat de vrouwen zich vermengd hebben met de gevallen engelen, maar zij die dit beweren lezen niet goed.

Want de gevallen engelen, daar nog de zonen Gods genoemd, zagen de dochters van de mensen dat zij schoon waren van aanzien en zij Namen ze zichzelf tot een vrouw en verwekten kinderen bij hen en de zo genoemde Nephilim ontstonden daaruit. Ook hier zien we weer de satan als de wolf in schapenkleren, want die vrouwen hadden niets te vertellen die werden genomen door die gevallen engelen met instemming van hun vaders zoals in de eerste wereld gewoon was. De vrouw was in die tijd minder dan niets in de ogen van de man, vergelijkbaar zoals IS(IS) nu nog met vrouwen omgaat. Zij namen ze, dat is in veel gevallen door verkrachting waar toen geen straf op stond, het was ‘gewoon’ om een vrouw te nemen door verkrachting en die vrouw had geen enkel recht. 

Nergens in de Bijbel lees je dat die dochters of vrouwen de gevallen engelen begeerd hebben, nogmaals de vrouw had geen keus te maken er werd altijd over haar beslist, zoals ook hier. De boodschap die de Bijbel ons hiermee gegeven heeft is dat de satan, de gevallen engelen, altijd de vrouw heeft willen verderven en haar kind, dit deden de gevallen engelen hier dus door zich tegen nature te vermengen met die vrouwen.

Ik merk nogmaals op dat de vrouw in die tijd niet geacht was enige keus te maken voor een man die zij begeerde, nee dat was hen niet toegestaan. We weten dat deze vermenging tot de zondvloed heeft geleid en dat daarmee de nephilim door God zijn uitgeroeid. Maar het zaad der vrouw, Christus Jezus is uit het nageslacht van Noach uiteindelijk geboren, want dat konden de gevallen engelen niet voorkomen! Toch was dit hun opzet toen ze zich met de vrouwen vermengden, namelijk Gods kind doden en de duivelen via de mens deel te geven in de hemel.

Alles wat de zonen Gods de gevallen engelen gedaan hebben met de vrouwen in die tijd, was om de geboorte van Christus Jezus te voorkomen en de duivelen die zij waren, erfgenamen te maken van de hemel. Daartoe verdierven zij de vrouwen en hun nageslacht en het is in de religie nog steeds zo dat men de vrouw en haar kinderen verderft indien het hun mogelijk is, om het adderengebroed dat zij zijn een plaats in de hemel te veroveren, hetgeen niet kan. Enkel door genade kan de mens terugkeren in de gemeenschap met God door Christus Jezus, buiten Hem is geen hemel mogelijk.

In deze tijd wordt de vrouw en haar kinderen ook verdorven door de zogenoemde emancipatie, daar zal ik in een volgend deel meer over schrijven, maar wil het toch vast noemen. Vanaf het moment dat men van vrouwen mannen is gaan maken, zien we dat de vrouwen ontsporen, zo een goed voorbeeld geeft de man dus blijkbaar, inderdaad daar heeft dit mee te maken.

Vanaf dat de emancipatie een feit is en de vrouw als man wordt gerekend, zien we abortus oprukken, de vrouw die haar eigen nageslacht vernietigd is nooit geweest zoals nu is. Dit is wat de emancipatie, die natuurlijk helemaal geen emancipatie is, maar een ontwrichting van het vrouwelijke dat God eenmaal gezegend heeft in haar nageslacht. Ja dit is het ergste wat er ooit op aarde gezien is, namelijk dat de vrouw haar eigen nageslacht vernietigd, maar dit is geïnspireerd door de mannen die tot deze omwenteling aangestuurd hebben, immers dit komt voort uit de haat tegen de vrouw.

De man zegt in deze tijd, ben ik mijn broeders hoeder, en nu dus ook; ben ik de hoeder van mijn vrouw, ja, dat behoorde de man vanuit de schepping te zijn maar hij doet het niet! De vrouw kan niet gelijk aan de man zijn, nogmaals opmerkelijk dat sinds men roept dat de vrouw hetzelfde is als de man, zien we de abortus opkomen, dat is ook het einde van de mensheid wanneer dit algemeen geworden is wereldwijd.

In dit verband zal ik daar ook nog over schrijven, maar dat zal in de volgende delen zijn. Want ik zeg hiermee niet dat de man het zaad van de slang is, maar dat de man die de vrouw veracht en geen acht geeft op haar begeerte, dat die nog onder de macht van het zaad van de slang, de satan, is en derhalve niet verlost is van de duisternis. Onze naaste liefhebben als onszelf is onze opdracht en in relatie tot de vrouw heeft God daar nog boven toegevoegd, die twee zullen tot één vlees zijn, dat is nog een stapje dichterbij natuurlijk. Wij kunnen alleen door de liefde van Christus onze vrouw leiden, maar als we haar verachten als kind van de satan; dan is ons hoog geroemde huwelijk niets anders dan een religieuze strik van satan over onszelf en onze vrouw wanneer wij zo samenleven zonder natuurlijke liefde.

 

Harte  groet

Johannes D