Gast aan het woord


Lezen wat er staat geschreven. DEEL 5. Door Cor van Ruitenbeek

Wie kan dan behouden worden?

 

Mattheüs 19: 26

26 Jezus zag hen aan en zeide: Bij de mensen is dit onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk.

 

Marcus 10: 27

27 Jezus zag hen aan en zeide: Bij mensen is het onmogelijk, 

maar niet bij God want alle dingen zijn mogelijk bij God.

 

Lukas 18: 27

27 Hij zeide tot hen: Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God.

 

En wat zegt het christendom? 

Bij de mensen is het mogelijk, maar bij GOD is het onmogelijk.

 

1 Timotheüs 2: 3-4

3 Dit is goed en aangenaam voor God, onze Heiland, ( Redder )

4 DIE WIL, dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen.

 

Bij GOD zijn alle dingen mogelijk en GOD wil het ook, zoals we kunnen lezen.

Het is GOD DIE WIL en tegen over DIE WIL van GOD met hoofdletters geschreven staat de christelijk wil met kleine letters geschreven.

 

1 Timotheüs 4: 10-11

10 Ja, hierom getroosten wij ons moeite en grote inspanning, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die een Heiland

( REDDER)  is van  alle mensen, inzonderheid voor de gelovigen.

 

Het bovenstaande wordt door het christendom glashard ontkent.

 

11 Beveel en leer dit.

DAT GOD REDDER IS VAN ALLE MENSEN.

 

En wat beveelt en leert het christendom?

 

Jesaja 28: 10

10 Want het is wet op wet, wet op wet, eis op eis, eis op eis, hier wat, daar wat.

 

Doen we het bovenstaande niet, dan loopt het zeer slecht af volgens het christendom.

 

Romeinen 5: 18

18 Derhalve, gelijk het door een daad van ( Adam ) overtreding

voor alle mensen tot veroordeling gekomen is, zo komt het ook door een daad van ( CHRISTUS ) gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven.

 

Van het bovenstaande wordt het eerste deel omarmd door het Christendom, maar het tweede deel wordt glashard ontkend door het christendom.

 

Efeziërs 2: 8-9

8 Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: 

het is een gave van God;

 

Nu heb ik wel eens een reactie gelezen van een christen dat behouden worden genade is, maar het geloof niet.

 

Er moet ietsje pietsje gewerkt worden anders hebben ze niets om te roemen bij het christendom.

Al moeten ze bij het christendom het geloof uit hun tenen halen; als ze toch maar ietsje pietsje zelf hun eigen redding kunnen verdienen.

 

Het christendom vindt het onderstaande wel heel erg.

 

9 niet uit werken, opdat niemand roeme.

 

HET IS VOLBRACHT wordt in het christendom ook glashard ontkend.

HET IS VOLBRACHT EN GENADE klinkt ook niet prettig in christelijke oortjes.

 

Filippenzen 2: 10-11

10 opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn,

11 en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader!

 

Ook het bovenstaande wordt glashard ontkend door het christendom.

 

Waarom is het geloof een gave van GOD? 

 

1 Opdat we niet roemen.

2 Opdat we blijven geloven tot de laatste knie zal buigen en de laatste tong zal getuigen.

 

1 Corinthiërs 15: 26-28

26 De laatste vijand, die onttroond wordt, is de dood, ( geloof )

27 want alles heeft Hij aan zijn voeten onderworpen.

Maar wanneer Hij zegt, dat alles onderworpen is,

is blijkbaar Hij uitgezonderd, die Hem alles onderworpen heeft.

28 Wanneer alles Hem onderworpen is, zal ook de

Zoon zelf Zich aan Hem onderwerpen, die Hem alles onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen.

 

Als het bovenstaande werkelijkheid is geworden dan vervalt het geloof en hoop, maar de liefde blijft.

Zolang het bovenstaande niet de werkelijkheid is, is geloof, hoop en liefde nodig voor ALLE MENSEN.

 

1 Corinthiërs 13: 13

13 Zo blijven dan: Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.

 

Mattheüs 5: 43-44

43 Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult uw naaste liefhebben en uw vijand zult gij haten.

44 Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief en bidt voor wie u vervolgen,

 

Hoe zit het als uw naaste niet gelooft? Heeft u die dan ook lief? 

Of gaat uw naaste dan ook naar de kachel, de hel?

 

Weet u dat GOD ook uw naaste is? Namelijk: GOD IS DE VADER VAN ALLE MENSEN.

En het christendom heeft juist de naaste, die GOD is, niet lief.

Mag ik het christendom er aan herinneren dat u vijandelijk was en nog erger, u bent het nog steeds.

 

Romeinen 5: 10

10 Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood zijns Zoons, zullen wij veel meer, nu wij verzoend zijn, behouden worden, doordat Hij leeft;

 

Het christendom heeft zich nooit verzoend met GOD.

 

 Ik wens u ALLEN, geliefde vrienden en vijanden, Gods rijke zegen, genade en liefde toe ‘.

 

 


Lezen wat er staat geschreven. DEEL 4. Door Cor van Ruitenbeek

Jeremia 29: 11

Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des Heren,  gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.

 

In de bovenstaande tekst lees ik nou niet eerst het zuur ( onheil ) en dan het zoet. (vrede )

Ik lees ook niet eerst het zoet ( vrede ) en dan het zuur ( onheil )

Ik lees VREDE en nog een keer VREDE een hoopvolle toekomst.

 

Hebreeën 4: 15

15 Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medevoelen met onze zwakheden, maar een, die in alle dingen op gelijke wijze (als wij) is verzocht geweest, doch zonder te zondigen.

 

Wie is die Hogepriester? GOD ZELF.

 

Jesaja 9: 5

5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.

 

Gedachten van vrede en niet van onheil, want GOD is de Vredevorst.

En door wie is de Heere Jezus verzocht geweest? Nou niet door GOD.

 

Mattheüs 3: 3

3 En de verzoeker kwam en zeide tot Hem: 

Indien Gij Gods Zoon zijt, zeg dan, dat deze stenen broden worden.

 

En de verzoeker ( die praatjesmaker, de leugenaar, de duivel ) en kwam tot Hem. ( Heere Jezus )

En de duivel is niet gestuurd door GOD want de duivel stond voor GOD.

 

We gaan nog even naar het volgende:

 

We hebben een Hogepriester die met ons mee kan voelen met onze zwakheden.

Maar de Hogepriester voelt ook mee met alle leed die wij zelf anderen aan doen en zelf te verduren krijgen.

Zoals ik al aangaf is de Hogepriester GOD die met ons meevoelt.

Het zou toch heel gek zijn dat GOD eerst alle onheil, het kwaad voor die zwarte achtergrond over ons uitstort en vervolgens met ons meevoelt.

 

Johannes 3: 13

13 En niemand is opgevaren naar de hemel, dan die uit de hemel nedergedaald is de Zoon des mensen.

Vanaf dat Adam en Eva gezondigd hadden was GOD al de Hogepriester die met deze wereld Zijn schepping meevoelt tot op de dag van vandaag.

Dat zal ook zo zijn als de mensheid de laatste 7 jaar ingaat van de grote verdrukking.

 

Zo gebruik ik nog wel eens de onderstaande teksten:

Gal. 3: 8; Gen. 12: 3; 18: 18; 22: 18; 26: 4; 40: 10.

 

Ik kwam er nog een tegen:

 

Handelingen 3: 25

25 Gij zijt de zonen van de profeten en van het verbond, dat God met uw vaderen gemaakt heeft, toen Hij tot Abraham zeide: 

En in uw nageslacht zullen alle stammen der aarde gezegend worden.

 

Alle stammen, alle geslachten en alle volken zullen gezegend worden.

Het zijn zeven teksten die spreken over GODS belofte dat alle geslachten gezegend zullen worden.

Zeven teksten voor elke dag een tekst of voor elke 1000 jaar een tekst.

Zeven teksten geldt ook voor de laatste zeven jaar, ook wel bekend als de grote verdrukking.

Zoals ik schreef in deel 3.

Zeven maal komt het licht voor. Dat is voor elke dag licht of voor elke 1000 jaar licht.

Immers is voor GOD een dag duizend jaar of duizend jaar is een dag voor GOD.

We leven nu in de zesde dag  die bijna ten einde is of de zesduizend jaar is bijna teneinde.

Ook de komende 7 jaar van de grote verdrukking blijft GOD LICHT.

Maar ook de zevende dag of de komende duizend jaar is het licht nodig en vooral aan het einde van de zevende dag.

 

En waar staat het getal zeven voor?  

Volmaaktheid, Kwalitatieve volheid, Geestelijke volmaaktheid.

 

Ik wil nog even stilstaan bij de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.

Als de oude hemel en de oude aarde vervangen worden door de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zal dat geen pijn doen?

Dat zou zomaar kunnen.

 

Maar wat nog meer pijn doet is aanmodderen, aanklooien, pappen en nat houden. De leugen blijft regeren als GOD niet ingrijpt.

Er is zo een grote weerstand tegen de wegrukking.

Er wordt wel gezegd dat wij die weggerukt zullen worden de chaos van de grote verdrukking ontlopen.

Er is niets mis mee om uit te zien naar onze REDDER en laten we ons vooral niet een schuldgevoel aanpraten.

Maar ik kan een ding zeggen dat we meer dan we nu kunnen met de Hogepriester mee zullen voelen.

Meevoelen is nog zeer zacht uitgedrukt.

Wij gelovige zullen met de Hogepriester grote smart voelen en kennen.

Wij gelovige zullen met de Hogepriester een voortdurend hartzeer kennen.

Die grote smart en dat voortdurende hartzeer is de gezindheid van de Hogepriester, Christus GOD DE VADER.

Elke persoon, mens, schepsel gaat de Hogepriester Christus Jezus, = GOD DE VADER, ZEER AAN HET HARD.

Ondanks de grote smart en voortdurend hartzeer kijk ik uit naar het wederzien met GOD DE VADER.

 

‘ Ik wens u ALLEN, geliefde vrienden en vijanden, Gods rijke zegen, genade en liefde toe ‘.


Lezen wat er staat geschreven. DEEL 3. Door Cor van Ruitenbeek

Genesis 1: 3-5

3 En God zeide: Er zij licht; en er was licht.

GOD IS LICHT.

4 En God zag, dat het licht goed was, en God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis.

5 En God noemde het licht dag, en de duisternis noemde Hij nacht. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de eerste dag.

 

We moeten goed onderscheiden dat in vers 3 staat er zij licht en er was licht en niet er was duisternis.

De duisternis in vers 4 en 5 heeft niets te maken met dat GOD ook duister is.

Duisternis staat voor nacht en dat is om te slapen en uit te rusten.

Het liefst blijven we maar 24 uur doorgaan en dan bedoel  ik niet alleen de 24 uurs economie.

Maar ook 24 uur werken met het oog om wat te verdienen.

 

Genesis 1: 31

31 En God zag alles wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed. 

Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de zesde dag.

Het WAS ZEER GOED maar de mens dacht er heel anders over tot op de dag van vandaag.

 

Jesaja 24: 5

De aarde is ontwijd door haar bewoners.

Er staat niet dat de aarde ontwijd is door GOD.

Niet allen de aarde is ontwijd maar ook de bewoners, de mens, zijn ontwijd.

In de eerste levensjaren worden kinderen volgespoten met troep dat in vaccins zit.

Denk ook maar aan de voeding die we dagelijks binnen krijgen.

Daarnaast is ook de schrift, GODS woord, ontwijd door alle slechte vertalingen.

DAAROM WAAKT GOD OVER ZIJN WOORD EN VOERT GOD ZIJN WOORD OOK UIT. 

Daarom ook is het zo nodig dat we GODS woord lezen met verlichte ogen des harten en met het vernieuwen van ons denken.

Verlichte ogen des harten en met het vernieuwen van ons denken is ook GODS werk en niet ons werk.

Verlichte ogen des harten en het vernieuwen van ons denken gun ik ieder mens.

Ik gun het niet alleen maar, ik geloof dat het gebeurt, sterker nog, ik weet het zeker dat het gebeurt.

 

2 Petrus 3: 9

De Here talmt niet met de belofte, al zijn er, die aan talmen denken, maar Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen.

1 Timótheüs 2: 3-4

Dit is goed en aangenaam voor God, onze Heiland, ( Redder ) DIE WIL, dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen.

Zeven maal komt het woordje licht voor in Johannes 1: 4–9.

 

Johannes 1: 1-9

1 In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.

2 Dit was in den beginne bij God.

3 Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is.

4 In het Woord was leven en het leven was het licht der mensen;

5 en het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen.

6 Er trad een mens op, van God gezonden, wiens naam was Johannes;

7 deze kwam als getuige om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden.

8 Hij was het licht niet, maar was om te getuigen van het licht.

9 Het waarachtige licht, dat ieder mens verlicht, was komende in de wereld.

 

Vanmorgen moest ik denken aan het volgende.

Zeven maal komt het licht voor. Dat is voor elke dag licht of voor elke 1000 jaar licht.

Immers is voor GOD een dag duizend jaar of duizend jaar is een dag voor GOD.

We leven nu in de zesde dag  die bijna ten einde is of de zesduizend jaar is bijna teneinde.

Ook de komende 7 jaar van de grote verdrukking blijft GOD LICHT.

Maar ook de zevende dag of de komende duizend jaar is het licht nodig en vooral aan het einde van de zevende dag.

 

Openbaring 20: 7-8

7 En wanneer de duizend jaren voleindigd zijn, zal de satan uit zijn gevangenis worden losgelaten,

8 en hij zal uitgaan om de volkeren aan de vier hoeken der aarde te verleiden Gog en Magog, om hen tot de oorlog te verzamelen, en hun getal is als het zand der zee.

De mensheid blijft hardnekkig net zoals het volk Israël in de woestijn. ( Exodus 32: 9 )

Twee citaten uit het boekje WET EN GENADE.

Men leze slechts Gal. 3:10: “Want zo velen als er uit de werken der Wet zijn, die zijn onder de vloek; want er is geschreven:

Vervloekt is een iegelijk, die niet blijft in AL hetgeen geschreven is in het Boek der Wet, om dat te doen.

De Galaten hadden de Geest ontvangen uit de prediking des geloofs en niet uit de werken der Wet.

En nu had men hen als gelovigen verleid om desondanks onder de Wet te leven.

Zij waren “betoverd”. Gal. 3:1 Paulus noemt hen “uitzinnig”! Gal. 1:3 Thans is bijna het gehele Christendom betoverd! 

 

Het onderstaande is toch een stevige uitspraak.

Ja, het is zelfs zo, dat mensen, die niet onder de Wet leven (hoewel ze misschien van de Genade ook niets weten) niet zo veel zondigen als zij, die onder de Wet leven!

 

Hoe zit het met de achtste dag?

 

Openbaringen 22: 23-24

23 En de stad heeft de zon en de maan niet van node, dat die haar beschijnen, want de heerlijkheid Gods verlicht haar en haar lamp is het Lam.

24 En de volken zullen bij haar licht wandelen en de koningen der aarde brengen hun heerlijkheid in haar;

 

In de bovenstaande tekst lezen we weer van het licht. Daar is GOD ook mee begonnen in Genesis 1

 

Johannes 1: 5

en het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen.

De duisternis, alle religies inclusief het Christendom, heeft het niet begrepen.

Met religie bedoel ik ook de evolutie leer en alles wat daarbij komt kijken.

Klimaat, wetenschap en alles wat van GOD afwijkt is ook een vorm van religies.

Het christendom volgt satan die zich voordoet als licht, maar dat is satan dus niet.

GOD doet zich niet voor als licht: GOD IS LICHT.

 

 ‘ Ik wens u ALLEN, geliefde vrienden en vijanden, Gods rijke zegen, genade en liefde toe ‘.


Lezen wat er staat geschreven. DEEL 2. Door Cor van Ruitenbeek

Lezen wat er staat geschreven.

 

Het bovenstaande lees je of hoor je nog wel eens.

Een bijbelleraar zegt het bovenstaande nog wel eens, maar hij zelf leest niet wat er staat geschreven.

Ik ben er zelf ook ingetuind dat GOD het kwaad nodig heeft.

 

Wat zegt ons de onderstaande tekst?

GOD IS LICHT.

 

1 Johannes 1: 5

5 En dit is de verkondiging, die wij van Hem gehoord hebben en u verkondigen: 

God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis.

 

Toch zijn er mensen die het bovenstaande anders verstaan of anders lezen, zoals:

God is duisternis en in Hem is in het geheel geen licht.

Nu begrijp ik ook waarom sommigen zeggen dat GOD het kwaad nodig heeft voor die zwarte achtergrond.

Het is maar een kleine groep christenen die geloven dat GOD het kwaad nodig heeft.

 

Ik moet altijd denken aan:  ‘eerst het zuur en dan het zoet’, maar zo werkt GOD niet.

 

Wel is er een grote groep christenen die niet geloven dat GOD het kwaad nodig heeft.

 

Maar die grote groep christenen geloven wel dat het kwaad blijft bestaan door middel van een eeuwige straf in de hel.

De bovenstaande groep heeft iets als; wie zoet is krijgt lekkers ( hemel ) en wie stout is de roe ( hel ).

Zowel op de kleine groep als op de grote groep is het onderstaande van toepassing:

 

1 Johannes 1: 6

6 Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem hebben en in de duisternis wandelen, 

( ‘GOD heeft het kwaad nodig en heeft een hel IS NIETS ANDERS DAN KWAAD SPREKEN OVER GOD )

dan liegen wij en doen de waarheid niet;

 

We gaan naar nog een tekst:

 

Zacharia 4: 6

6 Hij antwoordde mij: Dit is het woord des Heren tot Zerubbabel: 

niet door kracht noch geweld, maar door mijn Geest! zegt de Here der heerscharen.

 

De voorgaande teksten spreken van kandelaar, lampen ( spreekt van licht ) olijfolie ( spreekt van vreugde olie ) olijfbomen (spreekt van leven )

 

Duisternis maakt gebruik van kracht en geweld of kracht en geweld maakt gebruik van duisternis.

Kracht en geweld gebeurt altijd in duisternis of op een geniepige achterbakse manier en ook wel achter gesloten deuren.

 

GOD doet het niet met kracht en geweld wat niets meer is dan het kwaad, maar GOD doet het door ZIJN geest.

 

Romeinen 11: 36 

Want uit Hem, en door Hem, en tot Hem zijn alle dingen. ( Schepsels )

Uit de bovenstaande tekst zeggen christenen dat het kwaad en de hel uit GOD komt.

Nou tot Hem kan GOD wel vergeten want volgens het christendom heeft GOD nog een hel in petto.

Maar hoe zit het dan met het laatste oordeel bij de grote witte troon?

Lees eens wat er staat geschreven over de grote WITTE TROON.

In Hebreeën 4:16 wordt de troon ook genoemd de TROON DER GENADE.

Zelfs de troon wordt WIT GENOEMD en niet zwart of een duistere troon.

Vele teksten lees ik met verlichte ogen des hart of met het vernieuwen van mijn denken.

Verlichte ogen des hart of met het vernieuwen van mijn denken IS GODS WERK en niet mijn werk.

Geen enkel werk van mijn kant en dat is zowel lichamelijk werk als geestelijk werk. ( Romeinen 4: 5 en 2 Corinthiërs 3: 5 )

 

Openbaring 22: 14-15

14 Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad.

15 Buiten zijn de honden en de tovenaars, de hoereerders, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder, die de leugen liefheeft en doet.

 

Waar komen de bovenstaande mensen vandaan die hun gewaden nog niet hebben gewassen?

Nou, ze vallen niet uit de lucht of uit een doosje.

Ze komen van het laatste oordeel bij de grote witte troon, ook wel de troon der genade genoemd.

Mag ik u er aan herinneren dat de stad, het nieuwe Jeruzalem, is nedergedaald op de nieuwe aarde.

Lees hoofdstuk 21. Eerst komt de nieuwe hemel en de nieuwe aarde en dan het nieuwe Jeruzalem.

Zalig zij, dat zijn ook die honden en de tovenaars, de hoereerders, de moordenaars,

de afgodendienaars en ieder, die de leugen liefheeft en al doet deelmaken van de nieuwe aarde.

In 1 Johannes 1 vers 6 spreekt men over liegen ( leugen ) en dat lezen we ook in Openbaring 22: 15.

Het christendom mag werkelijk blij zijn dat de tweede dood, de poel des vuurs, niet een hel is zoals ze beweren.

En de tweede dood is ook niet een letterlijk dood, immers doden kunnen niets, laat staan hun gewaden wassen.

Er is geen werk of overleg of kennis of wijsheid in het dodenrijk ( het graf of urn ) waarheen gij gaat. Prediker 9: 10.

Of zullen de doden slaapwandelend het nieuwe Jeruzalem binnen gaan. ( humor )

Ik heb nog een heel goedbericht en dat is dan ook de laatste regel van Vaders boek.

21 De genade van de Here Jezus = GOD DE VADER zij met allen.

 

Ook het onderstaande wordt ontkend.

De Heere Jezus = GOD in het vlees en Hij heeft onder ons gewoond. 

 

Jesaja 9: 5

5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.

 

Wil gaan nog even een misverstand uit de weg ruimen.

Wij gaan niet bij GOD wonen, maar GOD gaat bij de mensen wonen. ( Openbaring 21: 3. )

 

Als ik weggerukt wordt kom ik eens weer terug. 

Nee toch????????

 

Ja toch, die rotzak komt terug. ( even humor er tussen door )

Heeft u er wel eens over nagedacht waarom er geen zee meer zal zijn? ( Openbaring 21: 1 )

 

Denk maar aan de belofte van GOD aan Abraham gegeven.

En met u ( Abram ) zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. ( Genesis 12: 3 )

 

Het zal maar een kale en een lege boel zijn op aarde als alleen maar diegenen op aarde zijn die dachten dat zij alleen het hebben verdiend.

 

Het verdienen kunnen we wel op ons buik schrijven het is ALLEEN MAAR GENADE en niets anders.

 

De 12 poorten van het nieuwe Jeruzalem zullen nooit gesloten worden.

Dan komen er 12 mensen binnen die hun gewaden gewassen hebben en dan weer 5, 10, 7, 9, of 2, maar GOD heeft geduld.

GOD heeft geduld en ja, GOD heeft nog altijd ook met mij geduld.

 

GODS GEDULD RAAKT NIET OP.

GODS LIEFDE RAAKT NIET OP.

GODS GENADE RAAKT NIET OP. 

 

‘ Ik wens u ALLEN, geliefde vrienden en vijanden, Gods rijke zegen, genade en liefde toe ‘.


Lezen wat er staat geschreven. DEEL 1. Door Cor van Ruitenbeek

 

Heeft GOD de tegenstander geschapen voor een zwarte achtergrond?

Absoluut niet.

 

Ik ging gisteren met de volgende woorden naar bed:

Hof van Eden.

 

Ezechiël 28: 12-16

Volmaakt zijt gij van gestalte, vol van wijsheid, volkomen schoon. 

In Eden waart gij, Gods hof; Allerhande edelgesteente overdekte u: 

rode jaspis, chrysoliet en prasem, turkoois, chrysopraas en nefriet, lazuursteen, hematiet en malachiet. 

Van goud was het werkstuk, waarin zij waren gevat en aan u vastgehecht: toen gij geschapen werd, waren zij gereed. 

Gij waart een beschuttende cherub met uitgespreide vleugels; 

Ik had u een plaats gegeven; op de heilige berg der goden, wandelend te midden van vlammende stenen. 

Onberispelijk waart gij in uw wandel, vanaf de dag dat gij geschapen werd, totdat er onrecht in u werd gevonden: 

door uw uitgebreide handel zijt gij vervuld geraakt met geweldenarij en kwaamt gij tot zonde. 

Van de berg der goden verbande ik u, en deed u weg, gij beschuttende cherub, van tussen de vlammende stenen.

 

Het bovenstaande gaat niet over de Koning van Tyrus maar over satan.

De Koning van Tyrus is nooit in het Hof van Eden geweest.

Ook voor de Koning van Tyrus geldt wat in Romeinen 5 vers 18 staat geschreven.

Ik ken maar twee mensen die in het Hof van Eden waren en dat waren Adam en Eva.

De Koning van Tyrus is ook niet rechtstreeks geschapen maar verwekt.

 

Jesaja 14: 3-4 en 12-15

3 En het zal geschieden ten dage, wanneer de Here u rust geeft van uw smart en van uw onrust en van de harde dienst die men u heeft laten verrichten,

4 Dat gij dit spotlied op de koning van Babel zult aanheffen: Hoe heeft de drijver opgehouden, opgehouden is de verdrukking!

12 Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij morgenster, zoon des dageraads; hoe zijt gij ter aarde geveld, overweldiger der volken!

13 En gij overlegdet nog wel: Ik zal ten hemel opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon oprichten en zetelen op de berg der samenkomst ver in het noorden;

14 Ik wil opstijgen boven de hoogten der wolken, mij aan de Allerhoogste gelijkstellen.

15 Integendeel, in het dodenrijk wordt gij neergeworpen, in het diepste der groeve.

De koning van Tyrus en de koning van Babel zijn nooit vanuit de hemel gevallen maar wel satan.

 

Johannes 3: 13

13 En niemand is opgevaren naar de hemel, dan die uit de hemel nedergedaald is de Zoon des mensen.

 

Satan is niet nedergedaald maar is uit de hemel gevallen als een bliksem = lichtflits.

 

Lukas 10: 18

18 En Hij zeide tot hen: Ik zag de satan als een bliksem uit de hemel vallen.

 1. Voor zijn val was Hij een beschuttende cherub
 2. Op een bepaald moment is er onrecht in zijn hart opgekomen
 3. Hij wilde als God zijn. Dat was zijn motivatie voor zijn opstand tegen God.16.4. Dit was het moment dat het kwaad ontstondVoor dit moment was er geen kwaad in het universum.

  God zelf is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis (1 Joh. 1: 5,6).

  En ook alles wat God geschapen heeft, waaronder de mensen en de engelen, was ZEER goed. (Gen. 1: 31)

  De kernzonde is HOOGMOED.

  En die hoogmoed zien we in alle religies, inclusief in het christendom.

  We zien die hoogmoed bij onze wereldleiders.

  We willen gelijk zijn aan GOD.

  Het is nog veel erger we willen nog beter zijn dan GOD.

  Dat beter willen zijn dan GOD hield satan Adam en Eva ook voor.

  Deze kernzonde en dwaling van het gelijk willen zijn aan God komt ook ten volle tot uiting in de in de eindtijdprofetie aangekondigde antichrist, in de mens der zonde.

  “Laat niemand u misleiden … want eerst moet de afval komen en de mens der  wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderf, de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is.”  (2 Thess. 2: 3,4)

  Hier is sprake van een mens (de mens der wetteloosheid) die zich op een bepaald moment in de tempel Gods zal zetten om te laten zien dat hij een god is.

  Dit zal hij doen onder inspiratie van de satan die als het ware zijn eigen oorspronkelijke zonde (van het als schepsel aan God gelijk willen zijn) herhaalt in de komende antichrist.

  De komst van de mens der zonde, de antichrist, is ‘naar de werking des satans’ (2 Thess. 2: 1-12, speciaal : 9)

  “zij aanbaden de draak (de satan) omdat hij aan het beest (aan de antichrist, aan de mens der zonde) de macht gegeven had, en zij aanbaden het beest (de antichrist)” (Openb. 13: 4).

  Hier werkt satan naar toe, en het zal hem op een bepaald moment in de eindtijd ook gelukken. Dan zullen hij, en zijn zetbaas de antichrist, als goden worden vereerd, aanbeden.

Ik heb goed nieuws: satan en de antichrist lopen totaal vast.

 1. Alle religies en alle wereldse bolwerken zullen totaal vastlopen.
 2. ALLEEN GOD LOOPT NIMMER VAST EN HEEFT ALLES ONDER CONTROLE.
 3. BIJ GOD GAAT ER NIETS MIS OF FOUT.

‘ Ik wens u ALLEN, geliefde vrienden en vijanden, Gods rijke zegen, genade en liefde toe ‘.