Gast aan het woord


Medische wetenschap en euthanasie. Door Joost D.

Mijn artikelen over euthanasie deden nogal wat stof opwaaien, ik zeg stof, want de mens die niet door Gods Geest van de Vader en de Zoon wandelt, leeft in en onder de duisternis, leert en keert ook in kennis enkel tot het stof weer. Ook al heeft men respectabele kennis, zonder de Verlichting en Liefde van God is de kennis vervloekt tot het stof, zoals God tot Adam en Eva zei, stof zijt gij en tot stof zult gij terugkeren. Dat betekende dat zij de wetenschap en de kennis door de Liefde verloren hadden, door naar de slang te luisteren. Zij hadden gekozen voor de kennis van goed en kwaad en offerden daarvoor de Liefde, de relatie met hun Schepper op en gingen liefdeloze wetenschap bedrijven.

Zonder Gods Geest, zonder Gods Liefde is alle kennis vergaderen een bewijs van het weerkeren tot het stof, waarmee men nooit het eeuwige leven kan bereiken. Want dit is het eeuwige leven, dat wij God de Vader kennen, erkennen en liefhebben en insgelijks Jezus Christus Die Hij gezonden heeft. Jezus genas vele zieken door Zijn Geest, zonder medicijnen zonder tot het stof weer te keren, Hij zocht niet in het bloed of de genetische samenstelling van de mens, maar sprak Zijn Goddelijke wil in Zijn Liefde uit, ‘ik wil dat gij gezond wordt en het was alzo! In Die Geest kunnen wij wandelen en om Genezing bidden zonder medische kennis of genetische onzin verhalen, want wie in Gods Kracht geloofd zal door de Liefde daar op vertrouwen.

God schiep de mens, en heeft geen medisch of genetisch paspoort ons gegeven, Hij heeft gezegd dat wie in Zijn Liefde niet is, die keert weer tot het stof en dat betekent wetenschap zonder de Liefde brengt uiteindelijk niets anders dan de dood. En wie in Christus Jezus is, die is een Nieuw schepsel, het oude is voorbij gegaan, die in Christus en de Vader is, die heeft het oneindige leven.

Alle wetenschappelijke rapporten ten spijt, zij die deze ( wetenschap ) tot goddelijk verheffen, zijn verder van God af dan zij zelf beseffen, zij wandelen steeds in duisternis en hebben geen Licht, geen Liefde, maar worden misleidt en zij misleiden anderen op hun liefdeloze spoor. Aan hen is alle vertrouwen gegeven dus een valstrik die men nauwelijks kan ontkomen.

Het is de tijd waarin wij leven dat de verleider uitgaat om van God af te doen keren, door de wetenschap, door de misvormde en liefdeloze intelligentie van de slang, de satan, die omschreven wordt als listiger dan al het gedierte, listiger dan de mens, deze wetenschap noemt en roemt men als fenomenaal, de top, de elite. Als de wetenschap van heden aan de macht is, dan regeert de mensenmoordenaar van de beginne, die ons alleen in zijn doolhof en strikken vangt, want hij is stof en eet stof, naar dat God hem daartoe vervloekt heeft.

Daarom kan de wetenschap zonder de Liefde niets anders bedenken dan euthanasie wanneer men het stoffelijk niet kan genezen. Men spreekt dan van ernstige degeneratieve ziekten die de medische wetenschap voor ongeneeslijk houdt en derhalve euthanasie de enige uitweg zou zijn. Wie een dergelijk materialistisch denkbeeld van zieken heeft, die geeft daarmee blijk van geheel tot het stof te zijn weergekeerd en derhalve kan God in hen niet wonen! Omdat die Zijn Liefde en Zijn Kracht uitsluiten op basis van een diagnose of andere verzonnen degeneratieve ziekte, om levens zogenaamd ethisch verantwoord te beëindigen. Uiteraard sluit dit naadloos aan bij de nazi praktijken waar deze denkwijze door geïntroduceerd is destijds en sluipenderwijs en nu algemeen geaccepteerd, heerst in de medische wereld.

De medische wetenschap spreekt nu van voltooid leven dat beëindigd mag worden zonder dat men strafbaar gesteld wordt, uiteraard is een dergelijke wet afkomstig van de mensenmoordenaar van de beginne en komen dergelijke wetten onder vlag van de antichrist en het beest tot stand. Dit is het eeuwige leven dat zij U, de Vader kennen en Jezus Christus Die Gij gezonden hebt, aan dat leven komt dus geen einde.

God kent geen uitzichtloos leven en geen hopeloze gevallen. God de Vader en God de Zoon zijn Het Vertrouwen Zelf voor alle einden van de aarde staat er meermalen in de Schrift. De wetenschap is ons vertrouwen dus niet waard wanneer zij ons op basis van het stoffelijke alleen diagnosticeren, de wurg greep van de esculaap, dat het artsensymbool, is in de grond genomen; de oude slang en satan in eigen gedaante. Ieder die daarop bouwt is ons vertrouwen, noch te voet, noch te paard waard, men kan daar geen heil van verwachten uiteraard. 

Ja maar dan oordeel ik, veel te hard zegt men dan, natuurlijk oordeel ik niet, dit is wat de Schrift ons bekend gemaakt heeft en dat geef ik door onder het besef dat niemand volmaakt is. Maar zij die de genade kennen en toch overgaan tot euthanasie, die hebben de gedaante van de Godzaligheid, maar verloochenen de Kracht van Gods Liefde, de Kracht van Christus Jezus Zijn Liefde in het bijzonder.

Paulus schrijft dat zij die Hemelse gaven gesmaakt hebben, de Krachten van de toekomende eeuw in Gods Koninkrijk en toch afvallen door deze dingen te doen, dat er geen slachtoffer is voor deze afval en zonde. Het is ontzettend wat Paulus hiermee zegt, want hij zegt hiermee dat Jezus voor hen niets meer zal doen. Dat oordeel ik dus niet, maar dit is het beschreven recht dat Paulus hiermee beschreven heeft. Paulus omschrijft dit duidelijk genoeg van degenen die de weg weten tot Jezus, tot de Vader maar hun toevlucht nemen tot de stoffelijke oude slang, die kunnen in deze eeuw(aioon) niet meer vernieuwd worden, want dit is wat Jezus ervan gezegd heeft.

Namelijk dat zij die de Weg geweten hebben en die niet bewandeld hebben, met dubbele slagen geslagen worden, uiteraard zoals reeds eerder beschreven, zegt Hij dit juist van de religieuze slangen, het adderengebroed. Wie ben ik om genade te verkondigen aan hen die deze dingen volhardend doen terwijl zij de Weg weten. Keert u tot Hem, want Hij is de Behouder. Voltooid leven bestaat niet, want de Heere Christus Jezus zal wederkomen en wij die dan nog leven, al zijn wij dodelijk uitzichtloos ziek, door Genade zullen wij in een moment van de tijd onsterfelijkheid aandoen zegt Paulus, bij de laatste bazuin. Hoe zullen wij dan verantwoorden dat wij euthanasie gepleegd hebben op onze naaste die Gods oogappel is?

Opm.Redaktie Boinnk

Uiteraard geldt dit ‘recht’ , deze norm voor het heden, voor deze eeuw ofwel aioon. En staat los van het FEIT dat door het offer en de verzoening die Christus Jezus heeft gebracht uiteindelijk ALLEN gered zullen worden. Doch zoals 1 Cor. 15 ons leert, alles op Zijn tijd in op Zijn volgorde. Want Hij laat niet varen de werken van Zijn barmhartigheid. Dat velen, ook zij die zeggen te geloven,  nog het een en ander te wachten zal staan is evident. Uiteindelijk komt God, de Schepper, tot Zijn doel, met heel  Zijn schepping en schepselen:  Wanneer straks, in de verre toekomst, HIJ ALLES IN ALLEN ZAL ZIJN. ( 1.Cor.15:28 )  S.V. Red. Boinnk


De wereld door de bril van Ben Jager

 

Geachte lezer,

 

Genoeg diplomatieke ervaring in het Haagse om een antenne te hebben voor ongelooflijke corruptie, en subversieve elementen in de top. Fraktieleiders hebben methoden om kadaverdiscipline af te dwingen. En het werkt.

 

Komt vorig week het bericht voorbij van geweld tegen Le Pen. ( De betreffende media plaatste dit in context van verzet tegen de nep-vluchtelingen).

 

Dan weet ik, dat dit stemmingmaken is. Riduculiseren van mensen met gegronde bezwaren tegen deze rassenleer; de omvolking van de EU, een obscessie van de psychopatische eugenisten die zich in de EU hebben verenigd.

 

(ref. Coudenhove-Kalergi plan, Het ‘Merkel-Plan van de NAVO, Tweet Timmermans:

“Diversity, that’s where humanity is heading” https://www.youtube.com/watch?v=q94syUDDhxA

Europe, will against its own will … turn Europe into a mixed race of Asians and Negros … through this artificial selection process.

 

Dus ff het nep-nieuws nagetrokken, of de Franse verkiezingen (niet) ook zo worden gemanipuleerd door de  globalisten als we in ons land hebben ervaren met het referendum en opens ca. 10 nieuwe lijsten – velen met buitenlandse sponsors.

 

Nou, dan weet je niet óf je wat tegenkomt, laat staan hoeveel. (Lastig, want moet in de vrije tijd, en om niet. Een beetje een beroepsafwijking; spannender dan een Ludlum, Voskuil, noem maar op. Dat drijft je dan.)

Wauw! – verschrikkelijk welk een ramp zich (stilzwijgend) voltrekt in de 2de grootste economie in de EU.

 

En alle media zwijgen dit dood. Eigenlijk (mij) niet meer verbazend; veelzeggend.

Terwijl bij de (nep-)verkiezingen ver buiten onze grenzen, in de VSA, de media ons maandenlang irriteren met een diarree van nep-nieuws daaromtrent! Duidelijke partijdigheid, ook dat nog.

En een belangrijk land als Fr. zwijgen ze dood.

 

Bewijst eigenlijk al hoe bezeten de globalisten zijn, tot alles toe in staat – zoals zij dat door de eeuwen heen hebben laten zien (en voelen!). Bloed zal gaan vloeien, van ons. Zo deden zij dat altijd, blij.

 

Zie ik gister eindelijk een item op het Journaal. Plat als een pannenkoek; het blijft (opzettelijk) aan de oppervlakte.

Alsof de NPO geen internetverbinding heeft.

Kijkt u in het attachment naar de vele schandalen die Macron omgeven, het is een uiterst omstreden figuur.

Nee, de NPO desondanks zelfs een overwegende sympatieke beeldvorming omtrent de nieuwe despoot in Frankrijk, agent van de Rockefeller dynastie, m.n. David Rockefeller, Parijs.

 

Het enige rake in het item van het Journaal is de vergelijking met D666. Maar dan zou dat een waarschuwing moeten zijn, en niet de (impliciete) goedkeurende draai die het Journaal aan deze stille coup geeft. Journaal: Profi’s van Propaganda; zodanig (massief) dat het de argeloze kijkers niet meer opvalt. Terwijl het werkelijk van je scherm druipt. Qua propaganda:  vakwerk – toegegeven. De presentators kunnen nep-nieuws opdreunen als ademhalen.

 

Daarom laat ik dit niet langer liggen. De verkiezingen zijn a.s. zondag al. Zal ook onze toekomst beslissen, helaas.

 

zie in het attachment o.a.:

The Rivkin Project  Globalism Using Multiculturalism to Subvert Sovereign Nations.

What is the Pacific Council on International Policy?

The PCIP, of which Rivkin is a member,

The best way of destroying any such sentiment is to weaken the concepts of nationhood and nationality by means of promoting “multiculturalism.”

use France’s large, unassimilated Islamic component, just as the Bolshevik revolution was undertaken

The Rivkin Project for Subverting French Youth

Wikileaks released the “confidential” Rivkin program. It is entitled “Minority Engagement Strategy.”

The program also includes redefining French history in the school curricula

Tactic Number Three” is entitled: “Launch Aggressive Youth Outreach.” As in other states targeted by the US State Department and their allies at the Soros network,

 

 

the Ambassador’s inter-agency Youth Outreach Initiative

We will also develop new tools to identify, learn from, and influence future French leaders.

R J Barnet and R E Müller in their study of the global corporation, Global Reach,

 

a far-reaching subversive program – in the name of “multiculturalism.”

In 2017 Presidential Candidate Marine Le Pen represents an existential threat to that objective.

https://theconservativetreehouse.com/2017/02/10/u-s-state-department-begins-effort-to-undermine-french-election-and-utilize-the-vast-russian-conspiracy/

In the Special Notes at the bottom of Update 6, I showed how the globalists were helping Wilders and Le Pen get elected,

 

So I think that’s what the globalists will do to push Le Pen over the top:                                                                        

have their paid provocateurs and terrorists stage riots and terror

 

Under Option 1, then, a 9/11-scale event will be orchestrated for France before either the first or second phase of the election, and it will galvanize the electorate in support of the candidate who is most seen as a strident defender of France against the Muslim migrant invasion, Marine Le Pen.

Under Option 2, Macron, who is a former Rothschild banker and

Emmanuel Macron – Rothschild’s Choice For President Of France            

He has no real political experience. He has not been elected anywhere before.       He is not a member of any of the leading parties   By profession, Macron is >> an investment banker

 

in 2007, a crucial year in his career, the promising 29-year-old economist was spotted and invited by Jacques Attali in his Commission for stimulating economic growth.

Jacques Attali is a very interesting person.                          

Formally, he is a philosopher-globalist, a writer of color utopias of how all nations and states will disappear from the face of the earth during bloody conflicts, and the survivors of humanity will unite under the banner of democracy and under the control of a World Government.    

 

300 proposals to change France

–increase immigration to France

– displace the local workers from manufacturing and services.                   

-drastically reduce government spending on health, education and pension provision. 

Sarkozy did not dare to accept this radical plan.

 

Once Macron announced that he enters the presidential race, the French gave him the nickname “the candidate of Rothschild.”

 

 

Soros Funds Google to Stop Populist Le Pen                                                      

Google launches “CrossCheck” in France to censor pro-Le Pen news

Jerome R. Corsi | Infowars.com – February 14, 2017         https://www.infowars.com/soros-funds-google-to-stop-populist-le-pen/

George Soros has invested in Google as it stepped up its “Fake News” campaign designed to depress the vote of anti-globalist Marine Le Pen,

 

Suburban militants trained by Soros-backed groups to fight against French police violence’         a lot of that violence is a kind of organized provocation. And it is not only limited to France. Two – three years ago I met suburban militants, who were trained in the US by [George] Soros foundations to fight against what they call ‘French police violence’.   https://www.rt.com/op-edge/343019-france-rennes-labor-laws/

 

Marine Le Pen accosted as FEMEN protester storms stage

Published time: 17 Apr, 2017 21:45   https://www.rt.com/viral/385099-lepen-femen-protester-stage/?utm_source=spotim&utm_medium=spotim_recirculation&spotim_referrer=recirculation

 

Policy Network arose out of the progressive governance movement,

Focus on sustainability, the future of post-industrial societies, community and identity, welfare state reform and public services. migration to western societies, as well as the necessity for the European centre-left to develop a common strategy on the integration of migrants. https://www.theguardian.com/politics/thinktanks/page/0,,1939140,00.html

 

 

 

son mouvement politique baptisé “En Marche !http://tempsreel.nouvelobs.com/politique/20160411.OBS8233/en-marche-en-fait-emmanuel-macron-fait-du-neuf-avec-du-vieux.html

vgl.  Forza !  (Lega Norte)

            Vooruit ! (D666)

Moveon ! (Open Society Institute, Soros)

 

ses donateurs aussi s’inquiètent.

Zéro euro ! Voilà ce qu’il resterait dans les caisses d’ En marche, le mouvement de Macron.

Et les 12 M€ levés auprès de banquiers à Londres ?

http://www.leparisien.fr/espace-premium/fait-du-jour/le-gros-doute-des-donateurs-31-05-2016-5843507.php

 

Visit by Emmanuel Macron to the World Economic Forum, Davos   21-22 January 2016

Mastering the Fourth Industrial Revolution”.  http://proxy-pubminefi.diffusion.finances.gouv.fr/pub/document/18/20366.pdf

 

Corruptieschandaal: Macron en pharmaceut ‘Laboratoire Servier’:

Macron heeft rechtsvervolging weten te ontlopen; het onderzoek werd afgebroken; (privileges!):

En er is (nóg) meer!:

Scandale, Israel, Macron – PAS l’Info #727   https://www.youtube.com/watch?v=Vvl0AV5CMOU

 

INCROYABLE SCOOP INEDIT ouvrez bien les YEUX ! Censure & SCANDALE MACRON

eric legrang https://www.youtube.com/watch?v=Cou6F4BJYso  Gepubliceerd op 19 feb. 2017

 

Macron ritselt de uitverkoop van Alstom aan het Amerikaanse General Electric – hij de vette bonussen, de werknemers ontslag, parlementaire meerderheid genegeerd, en de fiscus leeg getrokken:

 

LE VRAI VISAGE DE MACRON : CRIME DE HAUTE TRAHISON CONTRE LA FRANCE ET LES FRANÇAIS  https://youtu.be/mQllGeuRlv8

 

Zo moeilijk is het niet, je struikelt er ahw. onvermijdelijk over. Het Journaal ‘ziet’ echter niks. Onmogelijk, dat is bewust de beeldvorming manipulen.

In rond Nederlands: propaganda. Eigenlijk het enig dat ze routineus doen.

 

Met Schippers hebben de Bilderberg partijen bij ons WEF-collega Exith Schippers (net toevallig? haar) de sleutelrol gegeven. Je houdt je hard vast. De argeloze mensen feesten nog gewoon door – tot de muziek stopt. Dan denk je natuurlijk niet aan de toekomst; van jou; familie, bekenden, kinderen en generaties na ons.

 

mvgr. Ben Jager


Openbaring 20:14, nader toegelicht door: Cor van Ruitenbeek

Onderwerp: OPENBARING 20:14

 

Openbaring 20.

14 En de dood en het dodenrijk werden in de poel

des vuurs geworpen. Dat is de tweede dood: de poel des vuurs.

Wat is de tweede dood en wat is de poel des vuurs?

Als er een tweede dood is dan moet er ook een eerste dood zijn geweest.

Vele mensen die roepen dat ze leven maar in wezen het zijn levende doden.

Vooral in het christendom denken ze dat ze leven maar GOD ziet dat toch even anders.

Openbaring 3.

1 En schrijf aan de engel der gemeente te Sardes:
Dit zegt Hij, die de zeven Geesten Gods en de
zeven sterren heeft: Ik weet uw werken, dat gij de
naam hebt, dat gij leeft, maar gij zijt dood.

Waar staat de dood voor?

De dood staat voor ongeloof.

1 Timotheüs 5

 6 doch zij, die een los leven leidt, is levend dood.

Een andere bijbel vertaling zegt het beter.

Maar die verkwistend leeft, is, hoewel levend, gestorven.

Wat kunnen we zoal verkwisten?

Het VOLBRACHTE WERK VAN CHRISTUS JEZUS.

Voor de Jood is het bovenstaande een aanstoot en voor de heidenen een dwaasheid. ( 1 COR 1:23 )

Waar staat de poel des vuurs voor?

De poel des vuurs staat voor de volkeren zee.

Jesaja 57.

20 Maar de goddelozen zijn als de zee, zo opgezweept,

dat zij niet tot rust kan komen, en wier wateren slijk en modder opwoelen.

Levende doden kunnen doden begraven.

Mattheüs 8.

22 Maar Jezus zeide tot hem:

Volg mij en laat de doden hun doden begraven.

Het bovenstaande is ‘AMEN’ ZEGGEN OP HET VOLBRACHTE WERK VAN CHRISTUS JEZUS.

OF GELOVEN DAT HET VOLBRACHTE WERK VAN CHRISTUS JEZUS MEER DAN GENOEG IS.

Levende doden kunnen ook lopen en hun gewaden wassen.

Openbaring 21.

8 Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken,

de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars,

de afgodendienaars en alle leugenaars – hun

deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood.

Hoe brandt die brandt van vuur en zwavel?

Hout, hooi en stro of met andere woorden al onze eigen werken.

De eerste dood en de tweede dood zijn niets meer dan dode werken.

Opbaring 22.

14 Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht

mogen hebben op het geboomte des levens en

door de poorten ingaan in de stad.

15 Buiten zijn de honden en de tovenaars, de hoereerders,

de moordenaars, de afgodendienaars en

ieder, die de leugen liefheeft en doet.

De mensen in vers 15 hebben nog niet hun gewaden gewassen.

Dus levende doden kunnen ook hun gewaden wassen.

Buiten is;  buiten de stad het NIEUWE JERUZALEM.

De poorten van de stad het nieuwe Jeruzalem zullen nooit gesloten zijn.

Openbaring 21.

25 en haar poorten zullen nooit gesloten worden des

daags, want daar zal geen nacht zijn;

26 en de heerlijkheid en de eer der volken zullen in haar gebracht worden.

En wat is te vinden in de stad het nieuwe Jeruzalem?

2 Midden op haar straat en aan weerszijden van de

rivier staat het geboomte des levens, dat twaalfmaal

vrucht draagt, iedere maand zijn vrucht

gevende; en de bladeren van het geboomte zijn

tot genezing der volkeren.

Allen die hun gewaden gewassen hebben kunnen zo de stad het nieuwe Jeruzalem binnen gaan.

De levende doden staan voor de grote witte troon of ook wel genoemd de troon der genade.

En wie veroordeeld al die levende doden = ongelovigen?

CHRISTUS JEZUS DIE VOOR AL DIE LEVENDE DODEN GESTORVEN IS.

Ik wil eindigen met de laatste regel van Vaders boek.

Openbaring 22.

21 De genade van de Here Jezus ( CHRISTUS JEZUS ) zij met allen.

De zegen aan Abraham belooft en met hem alle geslachten en de genade en liefde zal tot het einde blijven gelden.

 

Ik wens u allen geliefden en dierbaren GODS rijke zegen, genade en liefde toe.


De wereld door de bril van Ben Jager

 

Geachte lezer,

 

Bent u het inmiddels ook wel een beetje zat? Kabinets- en Kamerleden die categorisch blijven liegen over nut, laat staan noodzaak, van de illegale oorlogen waar wij als belastingbetaler voor moeten kromliggen – nog afgezien van het ons medeplichtig maken aan de betreffende oorlogsmisdaden. De Kamer zit vól met oorlogsmisdadigers; het klapvee/de-aan-nipte-meerderheid-helpers cq. collaborateurs ook tot de oorlogsmisdadigers tellende.

(Ik zou daar niet trots op zijn, zacht gezegd; ze zijn duidelijk de schaamte voorbij, ‘Van-God-Los’).

 

Hoe vat je dit nu samen? NIET. Alles – in de bijlage – is zeer relevant, uit goede bronnen (door de mediabazen in ons land dan ook zorgvuldig gecensureerd);

niks ervan is uit de duim gezogen, ook niet gedramatiseerd – de feiten liegen er niet om. Lees, en oordeelt u zelf, aub.

 

Dit kwam vorig week al voorbij; althans de leugens van de Bekende Trekpoppen – ik ga geen namen noemen – (u kent ze wel) die je prikkelen even een paar dingen na te trekken. Wat er achter zou kunnen zitten, waarom de TV-kijkers niet gewoon eerlijk vertellen waar ze nu helemaal mee bezig zijn; en zaken die worden gesteld, doch geen feiten zijn.

 

Neem mij niet kwalijk dat ik toch deze feestdagen heb gebruikt waarvoor ze bedoeld zijn.

(ter zijde: onlangs kwam langs dat er scholen zijn in Nederland die bij Paasoptochten de toppen van kruisen afbreken !??)

Kinderen in Den Haag krijgen aangepast Paasfeest

http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=11755:kinderen-in-den-haag-krijgen-aangepast-paasfeest&catid=9:binnenland&Itemid=22

 

Toch gaat deze mail niet dáárover. Wel over onderstaande.

 

307 people were killed and another 273 wounded between 17 February and 22 March.

The most deadly incidents occurred on 17 March, when an airstrike hit a house in al-Jadida neighborhood in western Mosul.

At least 200 people, according to different estimates, are reported to have been killed by the US-led Coalition.

And US Lieutenant General Stephen Townsend has confirmed publicly a role of US warplanes in this deadly raid.

 

“We have every reason to believe that the Americans and their allies will use the same tactics of “liberation”, but in fact “mass cleanings” in other cities in Iraq and in Raqqa (Syria) as well.” https://www.rt.com/op-edge/383073-liberation-mosul-new-catastrophe/                                                                             https://geopolitics.co/2017/04/02/why-is-the-us-genocide-continues-in-the-middle-east-under-trump/

 

Britain Confirms Involvement in West Mosul Bombing of Civilians

 

Richie “US Is Murdering Civilians In Mosul, Like It’s Going Out Of Style & The Media Is SIlent!Chris Woods: “hundreds of death, every week, by allied bombing.            https://youtu.be/1csGdLmvSS4

U.S. Investigating Mosul Strikes Said to Have Killed Up to 200 Civilians

By TIM ARANGO and HELENE COOPERMARCH 24, 2017

Scores of residents are reported to have been killed by coalition airstrikes in the area this month. Credit Felipe Dana/Associated Press

 

More than 1,400 civilians have been killed in coalition actions in Syria, according to Chris Woods, director of Airwars, which monitors civilian casualties caused by international airstrikes in Iraq, Syria and Libya.

Read DW’s entire interview with Airwars Director Chris Woods

 

At least Centcom accepts that civilians are being killed, even if its figures are far too low. In contrast to the Americans, the British government chooses an easier option:

denying that there is any kind of problem and hoping no one will notice.                                                              

https://www.opendemocracy.net/paul-rogers/syria-iraq-civilian-deaths-british-denials

 

Britain carries out first Syria airstrikes after MPs approve...

Britain has carried out airstrikes in Syria, hours after MPs voted overwhelmingly to authorise military action. [??!]

https://www.theguardian.com/world/2015/dec/02/syria-airstrikes-mps-approve-uk-action-against-isis-after-marathon-debate

After Canada (February 2016), Denmark is the second member of the so called “coalition against ISIS” withdrawing its participation in airstrikes in Syria and Iraq,

 

‘NAVO: Eén Genocide, is géén genocide’:

YEMEN: “Saudis, Emiratis and USA are Inflicting a War of Genocide Against Houthis  Prof. Francis Boyle

http://21stcenturywire.com/2017/03/31/yemen-saudis-emiratis-and-usa-are-inflicting-a-war-of-genocide-against-the-houthis-prof-francis-boyle/ 31 Mar 2017

 

Kamer- noch Kabinetsleden hebben klaarblijkelijk een geweten. Zij zijn ons hierover nog uitleg verschuldigd.

Zij kiezen ervoor dit dood te zwijgen. Het is taboe in die kringen.

Het enige dat een beschaafd mens dan nog kan doen hen confronteren met wat hun beleid aanricht. Uit het taboe halen, de balk uit hun ogen halen, de leugens doorprikken en de leugenaars ontmaskeren, e.d..

 

mvgr. Ben Jager


Euthanasie en Opstanding

Door: Joost D.

De eerste moord was die van Kaïn op zijn broer Abel, en toen God hem vroeg waar is uw broeder, toen zei hij; ‘ben ik mijn broeders hoeder’ ? Nee Kaïn was zijn broeders hoeder niet maar was zijn moordenaar. Als Kaïn net zo veel liefde had gehad tot Abel als tot zichzelf dan had hij Abel beschermd tegen alle gevaar van doodslag. We weten dat Kaïn na zijn moord zelf uiterst bang was ook vermoord te worden, zoveel ‘liefde’ had hij tot zichzelf behouden. Judas 1 vers 10 en 11 zegt meer over de weg van Kaïn, dat allen die hun naaste doden, daarmee hun eigen ziel en lichaam verderven.

Dit is de weg van Kaïn ingaan, namelijk: euthanasie tot ‘een bewijs van liefde tot de naaste te maken’.  Deze weg van Kaïn is dus opnieuw gemeengoed binnen de religie en men zegt daar dus eigenlijk mee, ‘ben ik mijn broeders hoeder’? Daarom omdat het vergoten bloed van Abel tot de Hemel, tot God, riep om wraak, zo roept de dood van hen die door euthanasie zijn gestorven om wraak tot God Die alleen heerst over leven en dood en Die ook de mate van ons lijden begrensd heeft. 

Opmerkelijk is dat Judas de apostel in dit verband ook de gevallen engelen noemt, die hun beginsel en woonstede in de Hemel hebben verlaten om zich tegen hun beginsel uit God in met de mensheid te vermengen. Gevallen engelen zijn duivelen geworden zoals wij weten, die duivelen leren ons de weg van Kaïn, de weg van het doden van onze naaste.

Euthanasie is geaccepteerd binnen de religieuze wereld die zich christelijk noemt en zo openlijk de weg van Kaïn bewandeld in het doden van de naaste. In de dag van de opstanding zullen de gedoden tegen hen getuigen, want deze moorden zijn bij God bekend ten alle tijde. Het is een gruwelijk sektarisme dat leert dat euthanasie een bewijs van genade tot de naaste is, zij die dit leren zijn niet alleen de weg van Kaïn ingegaan, maar ook de weg van de gevallen engelen die zich met de mensen hebben vermengd. 

De gevallen engelen hebben zich met de mensen vermengd om hen uit te roeien en niet omdat zij de mensheid zo lief hadden! Want de duivelen kunnen wel vleselijk verleiden, maar liefde is in hen nooit gevonden, ook niet toen zij zich de dochters van de mensen tot vrouw namen, was daarin geen enkele liefde aanwezig. Ook al hebben deze verleiders liefde voorgewend, hun liefde was om zielen en lichamen van mensen te verderven, ja om de gehele mensheid uit te roeien.

Zo ook zij die euthanasie plegen, zelfs onder voorwendsel dat eenieder toch gered wordt en dat hun moord op de doodzieke naaste bedoeld is om die naaste eerder in de Hemel te brengen, die is gruwelijk demonisch bezig, zoals de Nephilim deden, de weg van Kaïn tot ‘godsdienst’ verheffen.

Ieder die zijn naaste lief heeft door de liefde van Christus Jezus, zal Hopen op Genezing door Hem, tot de laatste snik van de stervende. Want Jezus is de Weg, de Waarheid en Het Leven Zelf, Hij leerde ons niet te wanhopen door lijden en ziekte, Hij heeft ons geleerd dat wij alle zieken tot Hem mogen brengen en er zijn bij Hem geen mislukte genezingen geweest. Euthanasie is sektarisch tot in de kern, het is Christus Jezus uitschakelen, lasteren dat Hij minder genadig is dan degene die de dood per euthanasie brengt en uitvoert. 

Het gaat dus veel verder dan dat wij weten, de mensheid kiest nu voor de dood in plaats van het leven, dit juist is het ultieme teken van de laatste dagen van deze wereld. Want zij zullen tot hun oordeel de wederkomst van onze Heere Jezus Christus verhaasten zegt de Bijbel hierover. De laatste dagen worden gekenmerkt als de dagen van Noach, maar ook de dagen van hen die de weg van Kaïn zijn ingegaan, God zal deze dagen verkorten, omdat anders geen vlees behouden zou worden!

Dat is indringend de waarheid van wat zich nu afspeelt. Jezus Christus is opgestaan uit de doden en heeft daarmee over dood, hel en graf getriomfeerd, wie dus een mede-gelovige doodt per euthanasie, die doodt opnieuw onze Heere en Zaligmaker in Zijn leden die op de aarde zijn. De ‘genade’ van de mens in deze tijd is euthanasie, het tegenovergestelde van de Opgestane Levensvorst Christus Jezus, zij die deze dingen doen dragen het beeld van de gevallen engelen, hun lampen worden uitgeblust in zwarte duisternis.

Het is actueel, deze tijd kenmerkt zich door moord op ongeboren kinderen en zieken, er is geen verschil tussen de beide manieren van moorden. De duivelen verkondigen dat de dood het beste is, Christus Jezus heeft in alles en meest in Zijn Opstanding geleerd dat Het Leven, het altijddurende Leven met Hem en de Vader is wat Hij voor ons bereidt heeft. Loof Hem, heb Hem Lief, dan zult u het leven dat op deze aarde is ook liefhebben, want juist dat Zegent God Die het leven en de adem geeft.


Harte groet

Johannes D.