Gast aan het woord


Als uw tegenwerpingen betrekking hebben op de teksten dat de Heere God mensen afwijst, dan is dat hoogstens voor de aioon, het tijdperk waarin zij leven en in een enkel geval geldt die afwijzing zelfs voor twee tijdperken.

Door Cor van Ruitenbeek

 

Onderwerp: GOD is geïnteresseerd in u, jou en mij.

 

Deuteronomium 10.

14 Zie, van de HEERE, uw God, is de hemel, ja, de allerhoogste hemel, de aarde en alles wat erop is.

GOD is schepper van alles.

Als GOD schepper is van alles is, is GOD ook de eigenaar van alles.

Als GOD schepper van alles is dan is GOD ook verantwoordelijk van en voor alles wat Hij geschapen heeft.

Voordat er een mens was geschapen was GOD al geïnteresseerd in u, jou en mij.

Jesaja 46.

10 Ik, die van den beginne de afloop verkondig en

vanouds wat nog niet geschied is; die zeg: Mijn

raadsbesluit zal volbracht worden en Ik zal al mijn welbehagen doen;

Wat is den beginne?

UIT HEM komen wij voort, en dat is al een reden dat GOD in u en jou en mij geïnteresseerd is.

En wat ligt er tussen het beginne en de afloop?

Allemaal GODS beloftes, en het gezworen woord van GOD.

Genesis 12:3,   18:18,  22:18,  26:4,  28:14 en Galaten 3:8.

Vijf beloftes door GOD gegeven terwijl de grootste deel  der mensheid nog niet geboren was.

We kunnen van de bovenstaande zegen niet voor kiezen of er wat voor doen.

Galaten herinnerd ons nog even aan de belofte voor de gehele mensheid want zes is het getal van de mens.

Nu gaan we naar het gezworen woord van GOD.

Jesaja 45.

23 Want Ik heb gezworen bij Mij zelf, waarheid is uit

mijn mond uitgegaan, een woord dat niet zal worden

herroepen: dat voor Mij elke knie zich zal buigen,

dat bij Mij elke tong zal zweren.

Nu weten we gelijk wat de afloop of GODS raadbesluit of voornemen is.

Romeinen 14:11 en Filippenzen 2:10-11.

GOD trekt er wel wat tijd er voor uit.

De komende duizend jaar en na die duizend jaar komt nog een tijdperk.

GOD is zo geïnteresseerd in u, in jou en in mij dat GOD alles voor Zijn rekening nam.

GOD HEEFT WERKELIJK BEWEZEN DAT HIJ VERANTWOORDELIJK IS VOOR ZIJN SCHEPPING.

Tussen het beginne een de afloop stierf Christus Jezus, het beeld van de onzichtbare GOD.   

Christus Jezus, de GOD in het vlees.

Er zullen wel wat wenkbrauwen gefronst worden maar het is niet anders.

2 Corinthiërs 5.

14 Want de liefde van Christus dringt ons,

15 daar wij tot het inzicht gekomen zijn, dat een voor

allen gestorven is. Dus zijn zij allen gestorven. En

voor allen is Hij gestorven, opdat zij, die leven,

niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor

Hem, die voor hen gestorven is en opgewekt.

Ook ten aanzien van het bovenstaande, daar hebben we niet voor kunnen kiezen we waren nog niet geboren.

En allen die voor de kruisdood van Christus Jezus waren ingeslapen konden dus er ook niet voor kiezen.

En diegene die leefde in Israël die konden ook niet kiezen want die waren  verblind en doof.

HET IS VOLBRACHT.

Colossenzen 2.

13 Ook u heeft Hij, hoewel gij dood waart door uw

overtredingen en onbesnedenheid naar het vlees,

levend gemaakt met Hem, toen Hij ons al onze overtredingen kwijtschold,

14 door het bewijsstuk uit te wissen, dat door zijn

inzettingen tegen ons getuigde en ons bedreigde.

En dat heeft Hij weggedaan door het aan het kruis te nagelen:

GOD is zo geïnteresseerd in u, in jou en mij dat HIJ al onze namen kent.

Exodus 33: 12.

IK ken u bij name en ook heb gij genade gevonden in Mijn ogen.  

De bovenstaande moest ik wat keren lezen vijf en half jaar geleden.

Ik gleed bijna van mijn stoel.

En vooral dat GOD een antwoord gaf op mijn vraag.

Kent U ook de namen van alle mensen? JA ZEKER.

En geldt die genade ook voor alle mensen? JA ZEKER.

GOD is zo geïnteresseerd in u en jou en mij dat GOD nog iets in petto heeft.

Johannes 1.

29 De volgende dag zag hij Jezus tot zich komen en

zeide: Zie, het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt.

Zie, het LAM GODS, DAT DE ZONDE = ONGELOOF = DOOD DER WERELD WEGNEEMT.

GOD is geïnteresseerd in u, jou en mij.

Psalm 139.

1 Here, Gij doorgrondt en kent mij;

2 Gij kent mijn zitten en mijn opstaan, Gij verstaat van verre mijn gedachten;

3 Gij onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, met al mijn wegen zijt Gij vertrouwd.

 

Ik wens u allen geliefden en dierbaren GODS rijke zegen, genade en liefde toe.


God is geest en onzichtbaar. Door Cor van Ruitenbeek

Onderwerp: GOD is geest en onzichtbaar.

 

GOD is geest en onzichtbaar.

Johannes 4.

24 God is geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid.

De Bijbel getuigt dat God Geest is.

Hij wordt niet beperkt door een lichaam van vlees en bloed, dat Hem bindt aan een bepaalde tijd en plaats,

Colossenzen 1.

15 Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping,

GOD is Geest en onzichtbaar.

Een Geest, en wat onzichtbaar is kan niet aan het kruis genageld worden.

En hoe loste GOD het probleem op?

Door het beeld Christus Jezus was de oplossing het probleem opgelost.

Johannes 10

30 Ik en de Vader zijn een.

Johannes 14.

9 Jezus zeide tot hem: Ben Ik zolang bij u, Filippus,

en kent gij Mij niet? Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien;

hoe zegt gij dan: Toon ons de Vader?

Jesaja 9.

5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons

gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder

en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke

God, Eeuwige Vader, Vredevorst.

 

WANT EEN KIND IS ONS GEBOREN.

Mattheüs 2

11 En zij gingen het huis binnen en zagen het kind

met Maria, zijn moeder, en zij vielen neder en

bewezen hem hulde. En zij ontsloten hun kostbaarheden

en boden hem geschenken aan: goud en wierook en mirre.

EEN ZOON IS ONS GEGEVEN.

Mattheüs 1.

23 Zie, de maagd ( Maria ) zal zwanger worden en een zoon

baren, en men zal Hem ( Jezus ) de naam Immanuel geven,

hetgeen betekent: God met ons.

De heerschappij rust op zijn schouder.

Romeinen 11.

36 Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen:

Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid! Amen.

WONDERBARE RAADSMAN.

Johannes 19.

30 Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zeide

Hij: Het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest.

Wat een geweldige wonderbare Raadsman hebben wij.

HET VONNIS IS: HET IS VOLBRACHT.

Ik heb nog even de betekenis opgezocht van Raadsman.

RAADSMAN

1) Adviseur 2) Advocaat 3) Beroep 4) Consulent 5) Gids 6) Jurist 7) Mentor 8) Orakel 9) Patroon 10) Pleitbezorger

11) Pleiter 12) Raadgever 13) Raadsheer 14) Rader 15) Rechtsadviseur 16) Rechtsgeleerd adviseur

17) Rechtskundige term 18) Verdediger 19) Vraagbaak 20) Wetgeleerde

En wat voor raad of advies geeft onze Wonderbare Raadsman?

Mattheüs 11.

28 Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven;

29 neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben

zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen;

30 want mijn juk is zacht en mijn last is licht.

STERKE GOD.

Mattheüs 28.

5 Doch de engel antwoordde en zeide tot de vrouwen:

Weest gij niet bevreesd; want ik weet, dat gij Jezus zoekt, de gekruisigde.

6 Hij is hier niet, want Hij is opgewekt, gelijk Hij

gezegd heeft; komt, ziet de plaats, waar Hij gelegen heeft.

7 En gaat terstond op weg en zegt zijn discipelen,

dat Hij is opgewekt uit de doden. En zie, Hij gaat

u voor naar Galilea; daar zult gij Hem zien. Zie, ik heb het u gezegd.

EEUWIGE VADER.

Efeziërs 4

6 Een God en Vader van allen, die is boven allen en door allen en in allen.

VREDE VORST.

Micha 4.

3 En Hij zal richten tussen vele volkeren en rechtspreken

over machtige natien tot in verre landen.

Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen

omsmeden en hun speren tot snoeimessen; geen

volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen,

en zij zullen de oorlog niet meer leren.

 

Ik wens u allen geliefden en dierbaren  GODS rijke zegen, genade en liefde toe.


Bij GOD zijn alle dingen mogelijk. Door: Cor van Ruitenbeek

Onderwerp: BIJ GOD ZIJN ALLE DINGEN MOGELIJK.

 

Mattheüs 19.

26 Jezus zag hen aan en zeide: Bij de mensen is dit

onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk.

Markus 10.

27 Jezus zag hen aan en zeide: Bij mensen is het

onmogelijk, maar niet bij God want alle dingen zijn mogelijk bij God.

Lucas 18.

27 Hij zeide tot hen: Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God.

Nu moet ik met de bovenstaande teksten niet bij het christendom aan komen zetten.

Het christendom heeft het omgedraaid.

Wat bij de mens mogelijk is, is onmogelijk bij GOD.

En wat is bij de mens mogelijk? Afbraak, uitsluiten, hokjes geest, afschrijven, e.d. daar is de mens goed in.

En religie met name het christendom brengt een evangelie wat geen evangelie is.

Men verdraait het evangelie wat Paulus beschrijft in Gelaten 1: 6-10.

Ik moet denken aan een tekst.

Johannes 3.

30 Hij moet wassen, ik moet minder worden.

HIJ moet wassen ( Alles is mogelijk bij GOD )

Ik moet minder worden ( alles is onmogelijk )

Het christendom moet minder worden ( alles is onmogelijk )

Wat is mogelijk bij GOD?

1 Timotheüs 4.

10 Ja, hierom getroosten wij ons moeite en grote

inspanning, omdat wij onze hoop gevestigd hebben

op de levende God, die een Heiland ( Redder ) is van

alle mensen, inzonderheid van de gelovigen.

En wat houdt het ” inzonderheid “ van de gelovige in?

Ze geloven in het eerste deel van de tekst.

Maar dat GOD REDDER VAN ALLE MENSEN REDDER IS???

Daarnaast gelooft de gelovige dat bij GOD alles mogelijk is.

Wat bij de mens onmogelijk is, is mogelijk bij GOD.

Colossenzen 2.

13 Ook u heeft Hij, hoewel gij dood waart door uw

overtredingen en onbesnedenheid naar het vlees,

levend gemaakt met Hem, toen Hij ons al onze overtredingen kwijtschold,

14 door het bewijsstuk uit te wissen, dat door zijn

inzettingen tegen ons getuigde en ons bedreigde.

En dat heeft Hij weggedaan door het aan het kruis te nagelen:

En GOD heeft geen enkele overtreding vergeten.

15 Hij heeft de overheden en machten ontwapend en

openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd.

Ook religieuze machten inclusief, het christendom, heeft GOD openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. 

Zie bijv. ook:

Filippenzen 2.

9 Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd

en Hem de naam boven alle naam geschonken,

10 opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen

van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn,

11 en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader!

En wanneer zal vers 10 en 11 gebeuren?

Wel God heeft een plan met Zijn Schepping, met de aarde en met elk levend wezen.

Daarvoor heeft Hij een soort van Time Table, die Hij nauwgezet uitvoert tot op de dag, tot op de minuut.

En die wij als gelovigen langzaam maar zeker geopenbaard krijgen.

Maar GOD is niet te proppen in één mensenleven of te vangen in de tijd.

Het is niet te laat als een persoon gestorven ( ingeslapen ) is in ongeloof.

Zie: Ezechiël 16.

53 En Ik zal een keer brengen in haar lot, het lot van

Sodom en haar dochters en het lot van Samaria en

haar dochters; en tevens zal Ik een keer brengen in uw lot, ( Jeruzalem )

Mattheüs 23.

37 Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt, en

stenigt, wie tot u gezonden zijn, hoe dikwijls heb

Ik uw kinderen willen vergaderen, gelijk een hen

haar kuikens onder haar vleugels vergadert, en gij hebt niet gewild.

HET ONMOGELIJKE VAN GOD IS OOK  HET HERSTEL VAN ALLE DINGEN ( SCHEPSELEN ) ZOALS WE KUNNEN LEZEN IN EZECHIËL 16. 

GOD MAAKT ALLES NIEUW. EEN NIEUWE HEMEL EN EEN NIEUWE AARDE.

Jeremia 32.

27 Zie, Ik, de Here, ben de God van al wat leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn? ABSOLUUT NIET.

 

Ik wens u allen geliefden en dierbaren GODS rijke zegen, genade en liefde toe.


Onderwerp: Is GOD een zondaar, een doelmisser? Door Cor van Ruitenbeek

Onderwerp: Is GOD een zondaar, een doelmisser?

 

Is GOD een zondaar, een doelmisser?

Als GOD een zondaar, een doelmisser is dan kan ik de onderstaande reactie wel begrijpen.

 

“God vraagt maar schenkt geen geloof”.

Dat was een reactie op de tekst uit Efeze 2: 8

Je kan ook zeggen dat GOD niet roept maar dat we zelf moeten komen.

 

Vroeg GOD iets aan Adam? Ik dacht het niet.

Kwam Adam en Eva tot GOD toen Hij riep? Nee GOD riep Adam en Eva én GOD kwam tot Adam en Eva.

Adam kreeg een hof waar hij van alle bomen kon eten op één boom na.

Daarnaast kreeg Adam een vrouw; toegegeven het koste Adam wel een rip uit zijn lijf.

Maar die rip uit Adams lijf, daar heeft hij niets van gemerkt, zo is GOD ook nog.

Aan wie zou GOD iets vragen?

Aan zondaars = doelmissers of met andere woorden aan losers?

Als GOD geen geloof schenkt dan moeten we ons geloof uit onze tenen halen.

En wat voor geloof is dat dan?

GOD vraagt niet maar GOD geeft.

Johannes 3

16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij

zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

17 Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden,

opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

GOD GAF ZICHZELF ALS EEN GOEDE VADER VOOR ALLEN.

Lees Jesaja 9: 5,  Colossenzen 1:15  en 1 Johannes 1: 20.

Geeft GOD geloof? Ja Absoluut.

Efeziërs 2.

8 Want door genade zijt gij behouden, door het geloof,

en dat niet uit uzelf: het is een gave van God;

9 niet uit werken, opdat niemand roeme.

Door het geloof en dat niet uit uzelf: het is een gave van GOD; ( een gave = GOD geeft )

Vele mensen begrijpen zelfs niet wat het woordje ALLEN en ALLE betekent.

De christelijke zondaars = doelmissers, losers, sukkels, mislukkelingen en sulletjes.

We gaan naar wat beloftes van GOD.

Genesis 12:3.

En met u ( Abram ) zullen alle geslachte des aardbodems gezegend worden.

In Genesis 18 vers 18 worden twee beloftes gedaan aan Abraham.

18 Abraham immers zal voorzeker tot een groot en

machtig volk worden en met hem zullen alle volken der aarde gezegend worden;

Als het bovenstaande niet zal uit komen dan is GOD een zondaar, een doelmisser.

En dan is GOD niet allen een zondaar dus een doelmisser maar GOD heeft Abraham dan ook een valse belofte gegeven.

En wat is nou die zegen voor alle geslachten of alle volken?

 

HET VOLBRACHTE WERK VAN CHRISTUS JEZUS.

En ook het VOLBRACHTE WERK VAN CHRISTUS JEZUS wordt weggezet als een aanfluiting, want zo zegt men; het heeft zijn doel gemist.

Ik lees nog wel eens het volgende.

Als alles goed komt waarom moest CHRISTUS dan sterven?

En dat vragen dan christenen die zeggen dat ze geloven.

Christenen weten niet wat de woordjes ALLEN en ALLE betekenen maar ze zijn ook het onderstaande vergeten.

Alle mensen, dus inclusief alle christenen, zijn:… Zondaars = doelmissers, losers, sukkels, mislukkelingen en sulletjes.

LEES Romeinen 3: 9 – 20 er maar op na.

Het kan nog erger, hier zit een satanist, de duivel zelve, een ketter, een dwaalleraar volgens sommige christenen.

Ben ik boos? Nee, er kan maar een reactie op die aantijgingen komen.

Vergeeft het hun ze weten niet wat ze doen ( zeggen ).

Het klinkt niet prettig in de oortjes van satan en sommige christenen als je GOD TOT MEER DAN OVERWINNAAR MAAKT.

 

We gaan nog even naar de reactie.

God vraagt maar schenkt geen geloof.

Wat kunnen we dan zoal geven aan GOD?

 

Wel: onze eigen werken maar dat blijkt niet meer is dan hout, hooi en stro te zijn.

Als GOD geen gelooft geeft dan is ons geloof ook niets anders dan wat hout, hooi en stro.

Als GOD geen geloof geeft dan is ons geloof als drijfzand  en het houdt geen stand.

 

We gaan naar een tekst dat ons zegt dat GOD niets vraagt.

Handelingen 17.

24 De God, die de wereld gemaakt heeft en al wat

daarin is, die een Heer is van hemel en aarde,

woont niet in tempels met handen gemaakt,

25 en laat Zich ook niet door mensenhanden dienen,

alsof Hij nog iets nodig had, daar Hij zelf aan allen

leven en adem en alles geeft.

Klip en klaar staat er dat GOD NIETS VRAAGT MAAR GEEFT.

Leven en adem en alles geeft.

En neem van mij maar aan dat GOD VOOR ELK MENS “LEVEN GEEFT”, LEVEN  MET HOOFDLETTERS GESCHREVEN.

En wat is het LEVEN?  GELOOF ( lees Johannes 1:29 )

En hoe versta ik het woordje ALLES?

1 Corinthiërs 15: 28

GOD ZIJ ALLES IN ALLEN.

We hebben het over de ENIGE OVERWINNAAR GOD DE VADER.

Het grote probleem zit in het feit dat God dat geloof geeft op Zijn tijd.

En de kerken leren dat alles nu in dit leven in orde gemaakt moet worden.

 

Ik wens u allen geliefden en dierbaren GODS rijke zegen, genade en liefde toe.


Ja, die wegrukking op of omstreeks 23 september 2017, of komt u die datum eigenlijk niet zo goed uit? Nog zóveel te doen zeker?

Onderwerp: 23-9-2017 of hebben we nog wat zaken te regelen?

Door: Cor van Ruitenbeek

 

23-9-2017 Negeren of hebben we nog wat zaken te regelen?

Zoals etende en drinkende en ten huwelijk gevende als in de dagen van Noach.

Mattheüs 24:37-40: “Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. Want zoals ze bezig waren in de dagen voor de zondvloed met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk geven, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging, en het niet merkten, totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.

Of hebben we nog wat doden te begraven? Of andere “belangrijke” zaken?

Lukas 9

59 En Hij zeide tot een ander: Volg Mij. Maar deze
zeide: Sta mij toe eerst heen te gaan en mijn vader te begraven.

61 En weer een ander zeide: Ik zal U volgen, Here,

Of:  maar laat mij eerst afscheid nemen van mijn huisgenoten.

Of hebben we nog een grote klus opstapel staan zoals een verbouwing van het huis of een ander grote project?

De wegrukking moet nog maar even wachten want ik loop mijn pensioentje en AOW mis.

Nou dat   pensioentje en AOW mogen ze van mijn part houden.

Voordat GOD mij ZIJN genade liet zien voor ALLEN had ik ook nog wat reizen op de planning staan.

Ik had nog zo graag de vanuit Shanghai de Yangtze rivier af willen varen naar Chongqing.

Ik had nog zo graag willen fietsen op de stads muur van Xi’an.

Maar het pakte toch even anders uit.

GOD HEEFT VELE MALEN IETS BETERS MET MIJ EN JA OOK VOOR U IN PETTO.

In de geest maar van uit mijn stoel met beide voetjes op de vloer mag ik het onderstaande zien.

Efeziërs 1

3 Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus
Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in
de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus.

Efeziërs 1

20 die Hij heeft gewrocht in Christus, door Hem uit
de doden op te wekken en Hem te zetten aan zijn
rechterhand in de hemelse gewesten,

Efeziërs 2

6 en heeft ons mede opgewekt en ons mede een
plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus,

En vanuit de hemelse gewesten zie ik in de geest alle geliefden en dierbaren waar Christus Jezus voor gestorven is en ik mag weten dat het VOLBRACHT is.

Alle reizen heeft mij niet die uitzicht gegeven als het uitzicht vanuit de hemelse gewesten.

En nu nog heel even  en straks de wegrukking, de Harpazo dan zal ik een onvergankelijk lichaam bezitten.

Zelfs het klusje zoals de koffer in pakken hoef ik niet te doen, net zo min als het overstappen zoals ik dat vaak moest doen tijdens de reizen.

Zei Paulus niet; die niet werkt en zijn geloof vestigt op HEM CHRISTUS JEZUS.

 

Klik:>https://www.youtube.com/watch?v=-Dsyfwv3CCU&feature=youtu.be

 

Revelation 12 SIGN: What do you see at September 23rd 2017?

www.youtube.com

The Revelation 12 Sign is an extremely rare and complex astronomical alignment which many believe matches the Biblical prophecy found in Revelation 12:1-2. L…