Gast aan het woord


Geen diploma en toch geslaagd en dat met een vette tien. Door Cor van Ruitenbeek.

Jeremia was nog geen eens geboren.

Jeremia heeft nog geen eens een klaslokaal van binnen gezien.

Jeremia heeft ook geen alpha cursus of een bijbelschool doorlopen.

Theologie heeft Jeremia al helemaal niet gehad.

 

Jeremia 1: 5 – 7

 
5 Eer Ik u vormde in de moederschoot, heb Ik u gekend, en eer gij voortkwaamt uit de baarmoeder,
heb Ik u geheiligd; tot een profeet voor de
 volkeren heb Ik u gesteld.
6 Doch ik zeide: Ach, Here Here, zie, ik kan niet spreken, want ik ben jong.
7 De Here echter zeide tot mij: Zeg niet, ik ben jong, want tot een ieder, tot wie Ik u zend, zult gij
gaan, en alles wat Ik u gebied, zult gij spreken.

Ik kan niet spreken, ik begon met mijn achtste te praten en met mijn vijftiende kon ik eindelijk een boek lezen.
Heb jaren op spraakles gezeten.
Toen GOD zes jaar geleden aan mij vroeg of ik wilde schrijven over ZIJN GENADE zei ik het volgende:
Ik ben helemaal geen schrijver en wat weet ik nou van Uw genade af?
Nu heb ik heel weinig in mijn mars, zeg maar gerust nul komma nul.
Ik kan niet mensen overtuigen, geloof geven, en bekeren, dat is GODS werk.
En waarom kan ik mensen niet overtuigen, geloof geven en bekeren?????
Omdat ik anders zal gaan roemen in mijzelf en pronken met GODS veren of pronken met GODS werk.

https://ixquick-proxy.com/do/spg/show_picture.pl?l=nederlands&rais=1&oiu=http%3A%2F%2Fwww.krabbelsxl.nl%2Ffiles%2Fkrabbels-teksten-gedichten%2Fgedichten-visje%2Fvisje-krabbel-897454768.jpg&sp=71a545d11ff059597589b708dc6a5a5a

 

Geen diploma en toch geslaagd en dat met een vette tien.
Zo ziet GOD de VADER ons mensen al.
GOD ziet vanaf het begin het einde.
GOD ZIJ ALLES IN ALLEN.

Jesaja 46: 10

10 Ik, die van den beginne de afloop verkondig en
vanouds wat nog niet geschied is; die zeg: Mijn
raadsbesluit zal volbracht worden en Ik zal al mijn
welbehagen doen;

 

GOD heeft een welbehagen en een LOL om u en jou en mij een vette tien te geven.

1) Believen 2) Euforie 3) Genoegen 4) Genot 5) Goedvinden 6) Lust 7) Plezier 8) Plezierig 9) Smaak 10) Weerklank 11) Welgevallen 12) Willekeur

https://ixquick-proxy.com/do/spg/show_picture.pl?l=nederlands&rais=1&oiu=http%3A%2F%2Fblezzz.nl%2Forigineel_img%2Fvoor%2Fmomenten%2Fgeslaagd%2Fgeslaagd-visje-1&sp=75aacd4e18822926c1a1bf10724ae486

 

GOD laat je nooit zakken.

Die vette tien wordt nooit minder.

 

https://ixquick-proxy.com/do/spg/show_picture.pl?l=nederlands&rais=1&oiu=http%3A%2F%2Fblezzz.nl%2Fdesign_larger_thumb%2Fgeslaagd-visje-2&sp=1f1ded323a85d69d1654badb7b5522fb

 

GOD is een expert in het onmogelijke.

Wat bij mensen onmogelijk is, IS MOGELIJK BIJ GOD.

 

Lukas 18: 27

27 Hij zeide tot hen: Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God.

 

https://ixquick-proxy.com/do/spg/show_picture.pl?l=nederlands&rais=1&oiu=http%3A%2F%2Fwww.visjeposters.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F02%2F10431501_849389958456244_7300652256216141764_n.jpg&sp=0b193f437df76f2fccdb3ed876230e29

 

Ik wens u allen GODS rijke onvoorwaardelijke zegen, genade en liefde toe.


De koninklijke weg. Door Cor van Ruitenbeek

De koninklijke weg. 

 

IK BEN DE WEG, DE WAARHEID EN HET LEVEN.

GODS WEG IS DE BESTE.

 

Johannes 15: 16

16 Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen en u aangewezen,

 

Het bovenstaande geldt ook voor mij.

Sterker nog ik was nog geen eens geboren.

 

Romeinen 8: 29 – 30

29 Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijns Zoons, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen;

30 en die Hij tevoren bestemd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt.

 

Romeinen 9: 16

16 Het hangt dus niet daarvan af, of iemand wil, dan wel of iemand loopt, maar van God, die Zich ontfermt.

Het hangt niet van iemand af die wil of een keuze heeft gemaakt.

Het hangt ook niet van onze religieuze wil, religieuze keuze en eigen religieuze wandel af.

 

Efeziërs 1: 4

4 Hij heeft ons immers in Hem uitverkoren voor de grondlegging ( nederwerping ) der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht.

 

Jeremia heeft ook niet kunnen kiezen.

 

Jeremia 1: 4 – 5

4 Het woord des Heren nu kwam tot mij:

5 Eer Ik u vormde in de moederschoot, heb Ik u gekend, en eer gij voortkwaamt uit de baarmoeder, heb Ik u geheiligd; tot een profeet voor de volkeren heb Ik u gesteld.

 

Wat is de Koninklijke weg en wat is bekering?

 

Dat GOD kiest en dat we afhankelijk zijn van GOD de Vader.

Bekering houdt niet in dat wij ons leven geven aan HEM.

Bekering houdt in dat GOD de Vader voortdurend geeft aan ons.

De koninklijke weg is GODS GENADE.

Met GODS genade kunnen we niets meer verdienen.

 

Wanneer was het VOLBRACHT?

 

Johannes 17: 4

4 Ik heb U verheerlijkt op de aarde door het werk te voleindigen, ( VOLBRACHT )

dat Gij Mij te doen gegeven hebt.

 

Romeinen 10: 20

20 En Jesaja waagt het te zeggen: 

Ik ben gevonden door wie Mij niet zochten, Ik ben openbaar geworden aan wie naar Mij niet vroegen.

 

De Koninklijke weg is dat GOD verlorenen zoekt en die niet naar GOD zochten en vroegen.

Niet ik heb gekozen, niet ik heb gezocht en vroeg naar GOD.

Maar GOD zocht en vond mij en vroeg naar mij.

Ik was onverschillig en zocht niet naar de HEER.

Maar HIJ zocht mij vol liefde.

Niet mijn geloof maar het geloof van GOD de Vader.

En het geloof in het geloof van GOD de Vader is een gave GODS en niet onze gave.

De Koninklijke weg is GODS WERK.

 

Romeinen 4: 5

5 Hem echter, die niet werkt, maar zijn geloof ( een gave GODS ) vestigt op Hem, 

die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof ( een gave GODS ) gerekend tot gerechtigheid,

 

De Koninklijke weg is dat GOD het willen en werken in ons uitwerkt.

 

Filippenzen 2: 13

13 want God is het, die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt.

 

De Koninklijke weg is GODS BEKWAAMHEID.

 

2 Corinthiërs 3: 5 – 6

5 Niet dat wij uit onszelf bekwaam zijn iets als ons werk in rekening te brengen, maar onze bekwaamheid is Gods werk,

6 die ons ook bekwaam gemaakt heeft om dienaren te zijn van een nieuw verbond niet der letter, maar des Geestes, want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.

 

Geen andere pleitgrond hebben wij dan alleen GOD die werkt en dat is tevens ook de Koninklijke weg.

Al onze eigen pleitgrond of eigen werken is uit onze handen geslagen.

We verdienen met onze eigen pleitgrond of eigen werken niets mee zeg maar gerust nul komma nul.

Met onze eigen pleitgrond of werken zullen we alleen maar nog verder verwijderd zijn van GOD.

Een bekende belofte van een volk.

Alles wat GOD gesproken heeft zullen wij doen. ( Exodus 19: 8 )

Van het bovenstaande kwam dus helemaal niets.

Het christendom heeft er ook heel weinig, zo niet niets, van geleerd.

 

Mattheüs 7: 22 – 23

22 Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan?

23 En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid.

 

Hoeveel profetieën-datums zijn er het afgelopen half jaar niet geweest over de wegrukking?

Al die datums over de wegrukking zijn niets  anders dan rekenen en nog eens rekenen wat niets anders is dan religieuze werken.

Vers 22 spreekt niet over de Koninklijke weg maar over eigen religieuze werken.

Na 23 september 2017 heb ik mij  gedistantieerd van al die profetieën-datums die niet uitkwamen.

En als een profetie niet uitkomt dan kunnen we spreken van valse profeten.

Ik heb er voor 23 september 2017 ook vol aan mee gedaan.

Excuus aanbieden en vergeving vragen en bekennen dat we fout zaten is op zijn plaats.

Zie ik nu niet naar HEM uit?

Meer dan ooit zie ik naar onze VERLOSSER uit.

De Koninklijke weg is dat GOD alle vruchten van de geest uit zal werken.

GOD heeft onze mensen handjes en onze religieuze werken niet nodig.

( Handelingen 17: 24 – 25 )

 

Alle eigen roem is uitgesloten.

Het zal heel anders verlopen dan wij denken.

Het kan heel goed zijn dat onze ongelovige buren, collega’s en/of vrienden als eerste zullen zijn.

Ze werken niet en GOD geeft geloof; immers het geloof is een gave GODS.

 

Mattheüs 19: 30 

Maar vele eersten zullen de laatsten zijn, en vele laatsten de eersten.

 

De Koninklijk weg is GODS ONVOORWAARDELIJK ZEGEN, GENADE EN LIEFDE VOOR DE GEHELE MENSHEID. 

 

Ik wens u allen GODS onvoorwaardelijk zegen, genade en liefde toe. 


Speciaal, apart, uniek, kostbaar en waardevol. Door Cor van Ruitenbeek

De Aarde is erg speciaal.

https://www.deaardsewaarheid.com/tot-slot.html
Weet u dat u in GODS ogen ook speciaal bent?

Weet u dat u in GODS ogen ook apart bent?

Weet u dat u in GODS ogen uniek bent?

Weet u dat u in GODS ogen kostbaar bent en waardevol?

U, jij en ik, zijn speciaal, apart, uniek, kostbaar en waardevol in GODS ogen.

GOD heeft met elke schepsel een plan omdat we speciaal, apart, uniek, kostbaar en waardevol zijn in GODS ogen.

 

Wij mensen zijn geen vergissingen.

GOD vergist Zich niet.

Wij mensen zijn geen foutjes.

Want GOD maakt geen fouten.

Wij mensen zijn geen ongelukjes.

GOD maakt geen ongelukken.

Lees eens hoe speciaal, apart, uniek, kostbaar en waardevol u, jij en ik, zijn in GODS ogen.

 

Psalm 139: 1 t/m 6

Here, Gij doorgrondt en kent mij;

2 Gij kent mijn zitten en mijn opstaan, Gij verstaat van verre mijn gedachten;

3 Gij onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, met al mijn wegen zijt Gij vertrouwd.

4 Want er is geen woord op mijn tong, of, zie, Here, Gij kent het volkomen;

5 Gij omgeeft mij van achteren en van voren en Gij legt uw hand op mij.

6 Het begrijpen is mij te wonderbaar, te verheven, ik kan er niet bij.

 

Voor GODS ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE KUNNEN WE NIET VLUCHTEN.

 

Psalm 139: 7 t/m 12

7 Waarheen zou ik gaan voor uw Geest, waarheen vlieden voor uw aangezicht?

8 Steeg ik ten hemel; Gij zijt daar. Of maakte ik het dodenrijk tot mijn sponde; Gij zijt er;

9 Nam ik vleugelen van de dageraad, ging ik wonen aan het uiterste der zee,

10 Ook daar zou uw hand mij geleiden, uw rechterhand mij vastgrijpen.

11 Zeide ik: Duisternis moge mij overvallen, dan is de nacht een licht om mij heen;

12 Zelfs de duisternis verbergt niet voor U, maar de nacht licht als de dag, de duisternis is als het licht.

 

Zelfs de dood kan ons niet scheiden van GODS ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE.

 

Romeinen 8: 38 en 39

38 Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten,

39 noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de ( ONVOORWAARDELIJKE ) liefde Gods,

welke is in Christus Jezus, onze Here. ( GOD zelf als we Jesaja 9 vers 5 verstaan )

 

Voor GOD mogen we er zijn.

 

Psalm 139: 13 en 14

13 Want Gij hebt mijn nieren gevormd, mij in de schoot van mijn moeder geweven.

14 Ik loof U, omdat ik gans wonderbaar ben toebereid, wonderbaar zijn uw werken; mijn ziel weet dat zeer wel.

 

Ik geloof u, omdat u, jij en ik, wonderbaar zijn toebereid.

Wonderbaar dat wil zeggen dat elk persoon een wonder van GOD IS.

 

Psalm 139: 17 en 18

17 Hoe kostelijk zijn mij uw gedachten, o God, hoe overweldigend is haar getal.

18 Wilde ik ze tellen, zij zijn talrijker dan het zand; als ik ontwaak, dan ben ik nog bij U.

 

En wat zijn GODS gedachten?

 

Jeremia 29: 11

11 Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des Heren, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.

 

Wat voor knoeiboel we er ook van gemaakt hebben GODS onvoorwaardelijk liefde blijft recht overeind staan.

Niet door vertellen.

Ik maak er nog steeds een knoeiboel van.

Ik bak er nog steeds niets van.

Ik heb dus niets om te roemen, nul komma nul.

Ik kan dus niet op mijn strepen staan van ik heb………………. vul maar in.

Zelfs het geloof is een gave van GOD en niet mijn eigen werken die ik in kan vullen.

 

Ik wens u allen GODS rijke onvoorwaardelijke zegen, genade en liefde toe.

Opm. Red. door Silvia Videler

Ja, Cor van Ruitenbeek predikt een bijzondere boodschap. En ook ondergetekende gelooft deze boodschap. Echter één aspect gaat in deze onderwijzing verloren.

En dat is een niet onbelangrijk aspect!i n dit leven, in deze aioon ( eeuw ) zoekt de Heer Zich een gemeente uit, een bruid zeggen sommigen.  Uit alle tong, ras en natie. Hij doet daar middels de Bijbel een voortdurende oproep toe. Om Hem te zoeken, om in Hem te geloven. Doet men dat niet dan leert de kerk(en) dat u verloren gaat voor eeuwig en sommige leren dan ook nog eens een helse straf die tot in eeuwen, dus eindeloos duurt. Wel dat is dus NIET het geval. Want Hij God wil dat eenieder tot geloof komt, tot Hem komt. En dat leert de Bijbel OOK!   Alleen hij/zij die nu in dit leven Christus, die de Weg, de Waarheid en het Leven is, afwijst zal geen deel hebben aan de heerlijkheid die is beloofd aan hen die Hij tot de Zijnen mag rekenen, de gemeente. Zij zullen zelfs het komende vrederijk node moeten missen. En daarom wil ik er toch op wijzen dat de boodschap van het Evangelie meer inhoudt dan”Alles zal wel recht komen”. Ja uiteindelijk na een zeer lange tijd…Ja dan zal God alles in alles zijn. Maar wij kiezen voor de Koninklijke weg! De weg van bekering en met Hem gaan, nú al! Het is inderdaad een gave van God, maar u kunt die gave ook zoeken.


Verdwijnt GOD uit Europa???? Ik dacht het niet. Door Cor van Ruitenbeek

GOD verdwijnt uit Europa.

Een reactie op het onderstaande artikel:

http://xandernieuws.punt.nl/content/2018/04/God-verdwijnt-uit-Europa-Helft-bevolking-driekwart-jonge-mensen-in-Nederland-niet-meer-religieus

 

Maar is dat wel waar?

Absoluut niet.

 

Efeziërs 4: 6

6 Een GOD en Vader van ALLEN, die is boven ALLEN, en door ALLEN en in ALLEN. 

 

De helft van de bevolking en driekwart van de jongeren zijn niet meer religieus.

Laat GOD de Vadernou niets met religies van doen te hebben!

Het aantal christenen in bijvoorbeeld Irak en Syrië is dankzij de jihadoorlog van ISIS, Al-Qaeda en andere moslim terreurgroepen gedecimeerd.

 

En wie hebben Al-Qaelda en ISIS gecreëerd?

Ja wel, het westen, waaronder ook Nederland.

 

Hoeveel moslim burgers, waaronder ook vele kinderen, zijn er niet om het leven gekomen door Al-Qaelda en ISIS?

https://www.wanttoknow.nl/overige/media/ex-cia-agent-isisis-opgericht-en-bewapend-door-vs/

https://www.wanttoknow.nl/overige/mind-control/hoe-cia-en-mossad-isis-in-het-leven-riepen/

 

Ik krijg regelmatig een moslim buurman op bezoek en dan is het ook nog een Marokkaan.

En ik leef nog steeds.

De moslim buurman doet niets aan de islam en staat ook niet achter ISIS en Al-Qaeda.

De moslim buurman is ook de enige die mij opzoekt uit de buurt.

De moslim buurman zet de vuilnisbakken aan de weg en doet mijn tuintje.

In gesprekken zeg ik ook tegen de buurman dat GOD REDDER VAN ALLE MENSEN IS.

En daar is de buurman het van harte mee eens.

Want de buurman zegt ook dat WIJ, ALLE MENSEN, GODS CREATIES, MAAKSELS, ZIJN.

 

Tijdens gesprekken zeg ik ook het volgende tegen de buurman.

Alle religieuze godsdienstige bolwerken zullen omgekeerd worden.

En dan heb ik het over kerken, oosterse tempels, waar dan ook, én  moskeeën, inclusief die in Jeruzalem en in Mekka.

 

Voor Jeruzalem geldt twee vliegen in een klap.

De tempel die nog gebouwd zal worden en de moskee op de tempelberg worden omgekeerd.

 

Alle religies, inclusief een wereld religie, worden van tafel geveegd of omgekeerd.

 

GOD HEEFT EUROPE, AFRIKA, AZIË, AUSTRALIË EN AMERIKA ONVOORWAARDELIJK LIEF. 

Dat zijn dus vijf continenten wat inhoudt ‘onvoorwaardelijke genade’.

 

Ik heb de afgelopen jaren meer voor mijn kiezen gehad van christenen dan van anderen.

Als je GOD groot maakt dan wordt je weggezet als ketter.

 

De aarde is ontwijd ( religies ) door haar bewoners.

Religies zijn de ware vervolgers van de mensheid.

De elite van deze wereld is erg blij met religies, we maken elkaar immers af.

 

Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt, en de Geest Gods in ulieden woont?

Voor het bovenstaande hoeven we niet naar een kerk, moskee of een of andere tempel te gaan.

Voor het bovenstaande hoeven we niet een of andere religie te volgen.

Religies breken de de tempels, die we zijn van GOD, af.

Met religie zijn we nooit klaar, je blijft werken tot je een ons weegt.

 

Ik wens u allen GODS onvoorwaardelijke zegen, genade en liefde toe.


Alle eigen religieuze en godsdienstige werken elimineren. Deel 2. Door Cor van Ruitenbeek

 

We gaan nog even verder met alle eigen religieuze en godsdienstige werken elimineren.

Religieuze en godsdienstige werken hebben meer doden en slachtoffers gemaakt dan welke oorlog dan ook.

Religieuze en godsdienstige werken hebben meer mensenlevens verwoest dan welke oorlog dan ook.

Als ik het over doden heb dan omvat dat ook het monddood maken van personen.

 

Met onze eigen religieuze en godsdienstige werken willen we drie dingen bereiken.

1 > Onze naam worde geheiligd.

2 > Ons koninkrijk kome.

3 > Onze wil geschiede.

 

Maar het bovenstaande geschiedt wel met kracht en geweld.

En met afschrijven en buitensluiten en vooral: veel moeten en heel veel laten.

 

Mattheüs 6: 9-10

9 Bidt gij dan aldus: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd;

10 uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.

 

En hoe werkt onze VADER?

Nou, niet met kracht en geweld.

 

Zacharia 4: 6

6 Hij antwoordde mij: Dit is het woord des Heren tot Zerubbabel: 

niet door kracht noch geweld, maar door mijn Geest! zegt de Here der heerscharen.

 

Wat betekend het woordje geheiligd of heilig?

APART GEZET.

 

Onze hemelse VADER IS APART.

Het woordje gezet kunnen we wel weg laten want GOD is niet te vangen of in een of andere hokje te stoppen.

 

Waar is onze hemelse VADER APART IN?

GOD DE VADER KAN HET ZONDER KRACHT EN GEWELD AF OF ZONDER DUISTERNIS EN HET KWAAD.

 

1 Johannes 1: 5

5 En dit is de verkondiging, die wij van Hem gehoord hebben en u verkondigen: 

God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis.

 

‘Uw Koninkrijk kome’ geldt voor alle mensen. Dat houdt dus in dat geen enkel mens wordt uitgesloten of buitengesloten.

 

Het APARTE VAN GOD DE VADER is dat de VADER NIEMAND UITSLUIT EN BUITENSLUIT.

 

Door onze koninkrijkjes worden vele mensen uitgesloten en buitengesloten.

 

‘Uw wil geschiede’ houdt dus in dat de WIL VAN GOD DE VADER WORDT UITGEVOERD DOOR GOD DE VADER ZELF.

 

De wil van GOD DE VADER IS APART want alles wat DE VADER WIL ZAL GESCHIEDEN.

‘Onze wil geschiede’ zal niet geschieden en gelukkig maar ook.

 

Met alle eigen religieuze godsdienstige werken hebben we het aparte (= Geheiligde) Koninkrijk en DE Wil van GOD DE VADER geëlimineerd.

 

GOD DE VADER  heeft maar wat staan zweren bij ZICHZELF in Jesaja 45:23 volgens de religieuze godsdienstige mens.

 

Volgens de religieuze godsdienstige mens houdt GODS WIL niet zoveel in. Het hangt van de wil van religieuze godsdienstige mens af van wat GOD voor elkaar krijgt.

 

En O wee als je schrijft dat GOD REDDER VAN ALLE MENSEN IS.

Dan krijg je de gehele religieuze godsdienstige mensheid over je heen.

 

En O wee als je GOD DE VADER vrijwaart van alle kwaad dan krijg je ook de religieuze godsdienstige mens over je heen.

 

Nu snap ik wel dat ik de religieuze godsdienstige mensheid over mij heen krijg, want ik elimineer hun religieuze godsdienstige werken en leer en daarmee hun broodwinning.

 

Ik kom eigenlijk aan de aparte geheiligde, koninkrijkjes en willetjes van de religieuze godsdienstige leiders en daarmee hun broodwinning.

 

Komt het wel goed met de religieuze godsdienstige mensheid?

ABSOLUUT.

Al zullen de religieuze godsdienstigen mogelijk als laatsten zijn in plaats van de eersten; goed komt het zeker.

 

Het is een karwei om ongelovigen te bekeren maar een heidens karwei om religieuze godsdienstige mensen te bekeren.

Het is een karwei om ongelovigen te bekeren maar een heidens karwei om religieuze godsdienstige leiders te bekeren.

 

Maar bekering is dan OOK GODS WERK EN DIE KOMT DAN ZOWEL MET ONGELOVIGEN, ALS OOK MET DIE RELIGIEUZE GODSDIENSTIGE LEIDERS EN MENSEN TOT ZIJN DOEL.

Tegen over de liefde van GOD DE VADER IS niets maar dan ook niets in te brengen en ook niet met onze eigen religieuze godsdienstige werken.

 

De religieuze godsdienstige mens kent alleen maar voorwaardelijke liefde: JE MOET NOG ZOVEEL, JE MOET NOG AAN ZOVEEL DINGEN VOLDOEN.

 

De liefde van GOD DE VADER IS APART, WANT DE LIEFDE VAN GOD DE VADER IS AGAPE LIEFDE EN DAT IS ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE.

 

We kunnen het nog zo verbruit hebben en verknald hebben in ons leven: DE LIEFDE VAN GOD DE VADER BLIJFT ONVOORWAARDELIJK.

DE LIEFDE VAN GOD DE VADER IS ONVOORWAARDELIJK ik heb zelfs GOD gedumpt maar GOD DE VADER ZOCHT MIJ MET ONVOORWAARDELIJK LIEFDE.

 

 

Ik wens u allen GODS rijke onvoorwaardelijke zegen, genade en liefde toe.