Geen categorie


Spreuk van de dag

Spreuk van de dag

 

Is er iets diepers dan dat de Schepper van hemel en aarde Zijn schepselen/leerlingen vraagt voor Hem te bidden voordat zijn diepste lijden begint? 

Kolossenzen 1: 16; Markus 14: 33, 34 en 37, 38 (Zie Tekst van de dag)


Tekst van de dag

Tekst van de dag

 

Hij [Jezus] nam Petrus en Jakobus en Johannes mede.
En Hij begon zeer ontsteld en beangst te worden,
en Hij zeide tot hen: Mijn ziel is zeer bedroefd, tot stervens toe;
blijft hier en waakt.

En Hij kwam en vond hen slapende, en Hij zei tot Petrus: Simon, slaapt gij? Was u niet bij machte één uur te waken?
Waakt en bidt, dat u niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.

Markus 14: 33, 34 en 37, 38


Zoals bekend draaien windmolens niet op wind maar op subsidie…

Geen windmolens in het IJsselmeer

Op zijn nieuwe website ‘Interessante tijden’ gaat Rypke Zeilmaker onverdroten door met het tegels lichten van de misstanden in de duurzaamheidssector. Hij schenkt hierbij aandacht aan de voortgaande natuurvernietiging in Friesland door de plaatsing van windparken.

Zoals bekend draaien windmolens niet op wind maar op subsidie. Toch slaagt Nederland er niet in om de CO2-uitstoot te beperken. En daar was het officieel toch om te doen.

Ondanks miljardensubsidies voor hernieuwbare energie is de CO2-uitstoot in Nederland de laatste tijd flink toegenomen. En ook wereldwijd is er de laatste jaren geen sprake van vermindering. Niettemin is de gemiddelde wereldtemperatuur sinds een klein jaar geleden met 0,65 (!) graden C gedaald. Maar van de apostelen van het opwarmingsevangelie horen we daar niets over. We horen alleen maar dat die temperatuur de laatste 150 jaar met 0,8 graden Celsius is gestegen.

Onder de titel, ‘Sander de Rouwe (CDA) 127 miljoen euro belasting-bankier Windpark Fryslân’, schreef Rypke Zeilmaker over de laatste ontwikkelingen in Friesland. Zijn ‘posting’ is rijkelijk geïllustreerd met foto’s van eigen hand. Ik pik er een aantal elementen uit.

Gedeputeerde Financiën Sander de Rouwe, ex-Kamerlid voor het CDA wil – terwijl de bezwaarprocedures van natuurorganisaties als Natuurmonumenten nog lopen – 127 miljoen euro belastinggeld steken in de start van Windpark Fryslân van Anne Tjitte de Groot. Dus 89 windturbines in Natura 2000-gebied IJsselmeer, op 800 meter van de Waddenzee.

Meer op:

http://climategate.nl/2017/04/24/68194/


Spreuk van de dag

Spreuk van de dag

Werk is ontzettend leuk, maar het moet niet teveel tijd kosten.


Tekst van de dag

Tekst van de dag

 

Niet voor eeuwig verstoot de Here.

Want als Hij bedroefd heeft, ontfermt Hij Zich

naar de grootheid van zijn gunstbewijzen.

Immers niet van harte verdrukt

en bedroeft Hij de mensenkinderen.

Klaagliederen 3: 31-33