Reacties


Binnengekomen reactie t.a.v. de Opname van de Gemeente.

Naar aanleiding van het feit dat ook deze keer weer gebleken is dat het bepalen van een datum voor de opname tot mislukken is gedoemd, wil ik maar weer eens benadrukken, dat gedurende de tijd dat de kerk als belijdend lichaam op aarde het enige door God erkende getuigenis is, er van geen enkel teken of feest aangaande het volk Israël sprake kan zijn en dus pure misleiding is.

(Oef, dat was een lange zin.)

Het volk Israël, ook al is een gedeelte weer naar het land teruggekeerd, valt nog steeds onder de noemer, ” Lo-Ammi” en Lo-Ruchama, Hosea 1.

Het volk zal door het oordeel heen hersteld worden wat in al de profeten is aangekondigd en wat in de tijd van Openb. 6-19 zal worden verwezenlijkt.

Het is te hopen dat iedereen nu genezen is van het berekenen van datums of het toepassen van de feesttijden voor Israël en voor de gemeente.

We zien aan de tekenen der tijden dat het nabij, is maar we weten nog steeds niet dag of uur.

De enige clou in de bijbel, en dan nog voor het volk Israël, zijn de “twee dagen” uit Hosea 6

Het schiet dus op, blijf waakzaam.

L.Overduin

 


Ingezonden artikel door: Reinier

Israel en het Lichaam van Christus

in samenhang met openbaring

 

Openbaring 12

5  En zij baarde een zoon, mannelijk,

die op het punt staat te hoeden

al de natiën, in een ijzeren knots.

En weggerukt wordt het kind van haar,

naar God toe en naar de troon van Hem.

6  En de vrouw vluchtte tot in de wildernis,

waar *zij ook een plaats heeft,

gereed gemaakt vanwege God,

opdat zij haar daar zullen voeden,

twaalfhonderd zestig dagen.

7  En het werd oorlog in de hemel,

Michaël en zijn boodschappers

voeren oorlog tegen de draak.

Ook de draak voert oorlog

en zijn boodschappers.

* “zij” kan duiden op het lichaam van christus.

 

8  En hij (Satan) is niet sterk (genoeg)

en zijn plaats werd in de hemel

niet meer gevonden.

9  En de grote draak werd [uit] geworpen,

de slang van de beginttijd,

die genoemd wordt ‘diabolos’ (dooreenwerper) en de ‘satan’, (tegenstander)

die de hele bewoonde wereld doet dwalen

en hij werd geworpen in het land (Israel)

en de boodschappers (welke onder zijn hiearchie staan) werden

met hem uit geworpen.

 

De mannelijke zoon op de troon

De heerschappij begint in de hemel

 

De mannelijke zoon weggerukt tot God en zijn troon

 (Mannelijke zoon=Lichaam christus)

Satan wordt op aarde geworpen.

 

Dit maakt tevens duidelijk wie de weerhouder is.

De tijd dat “de mens der wetteloosheid” optreedt in de tempel Gods, is gelijk aan de tijd dat satan op aarde razend zal rondgaan, nadat hij uit de hemel is geworpen. We lezen in Openbaring dat hij is “nedergedaald  in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd heeft” (openbaring 12:12). De Gemeente is niet gesteld tot toorn van de tegenstander en zal daarom in veiligeheid worden gebracht, als deze toorn zal losbreken. Dus de ‘vasthouder’ is dezelfde als de “mannelijke zoon” in Openbaring 12.

Vervolgens start de toorn van de draak (Satan).

 

(Vergelijk  ook 1 Thessalonika 4-17)

 

(Hetzelfde woord als in Openb.12:5)

 

1 Thes. 4-17

Vervolgens zullen wij de levenden, de overlevenden,

gelijktijdig samen met hen worden weggerukt in wolken,

tot ontmoeting van de Heer in de lucht.

En zó zullen wij altijd samen zijn met de Heer.

Het lichaam van christus wordt net op tijd weggerukt voor de toorn van de Draak. Niet te verwarren met Gods toorn over de de volkeren werld.

 

 

De toorn van de draak (Satan)

Gods toorn

Doorbreken koninkrijk Israel

 

Daniël 12

12-1 Te dien tijde

zal Michael opstaan, de grote vorst,

die de zonen van uw volk (Israel) terzijde staat;

en er zal een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals er niet geweest is

sinds er volken bestaan, tot op die tijd toe. maar in die tijd zal uw volk (Israel) ontkomen.

 

Michaël gaat dus optreden bij het begin van “de grote verdrukking” Hij zal de satan eruit werpen.

De strijd zal dus vanuit het “op”hemsle beginnen en zich verplaatsen naar de aarde.

 

3,5 jaar of 7 jaar ?

 

Als de Messias zou komen zou Hij (volgens Daniël 9) een verbond zeven jaar bekrachtigen. De eerste drie en half jaar verwijzen naar de periode van Jezus’ publieke bediening op aarde tot aan het moment dat Hij tijdens het Pascha, op het moment van het avondoffer stierf en slachtoffer en sprijsoffer deed ophouden.

 

Nog drie en half jaar zouden volgen, waarin Hij (maar nu als de opgestane) op krachtige wijze de boodschap aan Israël en de heilige stad, zou bevestigen door tekenen en wonderen. Het eindigde abrupt bij de steniging van Stefanus. Dit moment markeert het einde van de zeventig jaarweken van Daniël 9…

 

Het aanbrekende koninkrijk wordt uitgesteld. Irael komt in de pauze stand en breekt de verborgenheid van het lichaam van christus aan. Deze verborgenheid is nog steeds actueel totdat het lichaam van Christus is weggerukt naar zijn hemelse bestemming om met Christus te heersen uiteraard met een lichaam wat niet meer door sterfelijk denken gestoord zal worden en volkomen gelijkvormig is zoals Jezus na zijn opostanding.

 

Er blijven dus nog 3,5 jaar staan om vervuld te worden voordat het koninkrijk op aarde voor Israel zal beginnen. De toorn van tegenstander zal in deze 3,5 jaar plaatsvinden’. Israel zal hierdoor zware verdrukking ondervinden.

 

De dag van Gods toorn volgens Lucas.

 

Lucas 21-26

Er er zullen tekenen zijn

in zon en maan en sterrenbeelden

en op de aarde spanning van natiën

in radeloosheid van weergalming van

zee en beving,

26  terwijl mensen bezwijmen van vrees

en verwachting van de dingen

die tot de bewoonde wereld komen,

want de machten van de hemelen

zullen worden geschud.

 

Aanvang  van het Koninkrijk

Matteüs24-34

Maar wie verduurt tot in [het] einde, die zal gered worden. En dit goede bericht van het Koninkrijk zal geproclameerd worden in de heel de bewoonde wereld tot een getuigenis voor al de natiën en dan zal het einde arriveren.

 

Matteüs 24 is het beroemde hoofdstuk waarin Jezus vanaf de Olijfberg antwoord geeft op vragen naar zijn komst en het einde van deze aeon.Voor een groot deel staan we daarbij op Joodse bodem (“wie in Judea zijn”; 24:16).

Het is op de Olijfberg (!) dat de Messias zal verschijnen om in Jeruzalem zijn troon te vestigen. Velen denken dat wanneer de Messias eenmaal zal regeren in Jeruzalem, daarmee ook het koninkrijk wereldwijd zal zijn aangebroken.

 

Het Koninkrijk begint in Jeruzalem maar aanvankelijk deelt alleen Israël nog maar in dat Koninkrijk. Terwijl vreselijke gerichten de overige volken zullen treffen (Gods toorn), zal ook de boodschap van het Koninkrijk wereldwijd worden geproclameerd. Een buitengewoon harde tijd, maar waarin het Joodse bericht zal klinken: “wie verduurt tot het einde, zal gered worden”.Verduren tot het einde van de aeon (tijdperk). Het is die generatie die het begin zal meemaken van “de zomer” (:32-34): Christus’ wereldwijde heerschappij!

 

 

Tot slot.

2 Petrus 3:8

Laat echter dit ene jullie niet onopgemerkt zijn geliefden, dat één dag bij de Heer als duizend jaren is en duizend jaren als één dag.

Sinds Jezus Christus heenging rond 30 AD zijn inmiddels bijna tweeduizend jaren voorbij. Maar voor de Heer is dat slechts als twee dagen. Een belangwekkend profetisch gegeven…


Na de zomervakantie………een reactie van een meelevende lezeres

Goedemorgen,

 

Ieder jaar na de “zomervakantieperiode”, na een tijd van min of meer reflectie van het afgelopen “jaar”, valt de chaos in de wereld meer en meer op.

Van klein naar groot:

 

de moeiten binnen het gezin om het gezin ‘draaiende’ te houden op allerlei gebied;

de chaos binnen de familie; de een na de ander kan niet meer met elkaar;

de chaos binnen de buurt waarin je woont; er gebeurt in ieder huis zoveel;

de chaos binnen scholen bij de start van het schooljaar;

de chaos bij werkgevers bij het weer steeds drukker worden op de werkvloer;

de chaos bij de overheid en instanties;

de chaos in je woonplaats en land (neem alleen de regering maar die er nog steeds niet is…………….)

de chaos in de wereld.

 

Rode draden: een babelonie van spraak; communicatie is soms bijna niet meer mogelijk. Men verstaat elkaar gewoon niet meer. Alsof er een zwarte deken over de wereld wordt uitgerold waarin een ieder tastend en schreeuwend een weg in probeert te vinden….. .

 

Er rest ons nog maar 1 ding: uitzien naar de wederkomst van de Heer. 1 iets waar je werkelijk blij van wordt: Hij en het volbrachte werk. Het enige werkelijke en ware rustpunt.

 

Wat mij betreft liever vandaag dan morgen.

 

Lonneke