Reacties


Reactie

Aangeleverd door: L.Overduin 

Naar aanleiding van het artikel:”Wie Mij gezien heeft

heeft de Vader gezien”, wil ik graag de vraag stellen,

of je inplaats van:”Het Woord is vlees geworden”, ook

zomaar kan zeggen:”De Zoon is vlees geworden”.

Voor en tegenstanders van het dogma “Eeuwige Zoon”

verketteren elkaar naar de hel over een uitdrukking

die niet in de Schrift staat; die door de Heer Zelf niet

uitgesproken wordt, en waar geen enkele apostel

een brief aan wijdt. In het O.T. is er sowieso geen

sprake van een Vader/Zoon relatie in de Godheid,

behalve in profetische zin, Ps.2, 2 Sam.7:14.

 

In Joh.1:1 zegt Johannes, in het begin was het Woord

en het Woord was bij God en het Woord was God, en

dat alles wat geschapen is, door Hem geschapen is.

Hier in het begin, wordt dus de uitdrukking “God”

gebruikt en wordt er niet over een Vader/Zoon relatie

gesproken. Gen.1:1 zegt:” In het begin schiep God

(Elohim=meervoud) de hemel en de aarde.

In vers 14 zegt Johannes:”het is Woord vlees geworden

en heeft onder ons gewoond”. En wij, (de apostelen)

hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, als van een

eniggeborene van de Vader,

vol van genade en waarheid.

De relatie Vader/Zoon wordt m.i. hier ondubbelzinnig

gekoppeld aan het Woord dat vlees werd.

 

In Hebreen 1 wordt duidelijk dat alle profetien  over

de Zoon van God, Zijn komen in het vlees betreft.

In vers 4-5 wordt duidelijk gezegd dat Hij een voor-

treffelijker Naam heeft geërfd dan de engelen, omdat

God tegen geen van de engelen ooit gezegd heeft,

Gij zijt Mijn Zoon, heden heb Ik U verwekt, en

“Ik zal Hem tot een Vader zijn en Hij zal mij tot een

Zoon zijn”. Toekomst dus, bij de vleeswording vervuld.

Persoonlijk vind ik geen andere aanleiding in de Schrift

om over een Vader/Zoon relatie te spreken binnen

de Godheid, dan nadat het Woord, de Schepper, vlees

werd. Omdat je volgens sommigen naar de hel gaat

als je aan het dogma Eeuwige Zoon twijfelt, ben ik

benieuwd naar eventuele reacties.

L.Overduin


Kritisch bekeken door: Jan Smelt

Beste mensen,

Vanochtend kwam ik op Boinnk de onderstaande video tegen, die ik als typisch aanmerk voor de vele dwalingen die momenteel de christenheid in hun greep hebben. Ik hoop jullie dit te kunnen uitleggen.

The First Word in the Bible says Jesus Will Die on the Cross!!!

http://boinnk.nl/158958/the-first-word-in-the-bible-says-jesus-will-die-on-the-cross/

Het gaat over ‘In den beginnen was het Woord’, de aanvang van het Johannes-evangelie. Dit wordt gekoppeld o.a. aan de eerste woorden van Genesis. Dit is voorstelbaar, omdat Genesis ook met deze woorden aanvangt.

Maar dan volgt de ene dwaling op de andere:

  • ‘Jezus sprak Aramees’: Ten eerste wordt deze taal wordt voor 100% gelijkgesteld aan het Hebreeuws. Ten tweede wordt er stilzwijgend van uitgegaan dat Johannes zijn evangelie in het Aramees/Hebreeuws heeft opgesteld en dat het later naar het Grieks vertaald is. Hiervoor zijn geen bewijzen noch aanwijzingen. Integendeel, zelf kan ik nog een beetje Grieks lezen, en ik heb me verbaasd, hoe gemakkelijk de boeken van Johannes (evangelie en Openbaring) zijn. Het is typisch het taalgebruik van iemand die op latere leeftijd een vreemde taal geleerd heeft. De brieven van Paulus, die vanaf zijn jeugd in het Grieks is opgevoed, zijn een stuk moeilijker.
  • ´Er is in het Hebreeuwse Genesis een onvertaalbaar woord’: Dit is typisch spijkers op laag water zoeken, waarin ook de rabbijnen zo bedreven zijn. Zij zijn altijd op zoek naar geheimen. Daardoor lijken ze wijs. Jezus gaf als motivatie voor dit gedrag inzake hun voorgangers, de Farizeeën, dat ze hielden van ‘de vooraanzittingen bij de maaltijden en de begroetingen op de markten’.
  • Vervolgens krijgen we een hoop plaatjeskijkerij: de vorm van Hebreeuwse letters zou duiden op verborgen boodschappen. Maar de spreker gaat geheel voorbij aan het feit dat het huidige Hebreeuwse alfabeth niet het origineel is. Er is eerder een ander Hebreeuws alfabeth geweest met geheel andere letters.
  • De plaatjeskijkerij doet met denken aan vrijmetselaars en andere occultisten, die ook doende zijn met allerlei symbolen.

Met al deze vermeende wijsheid gaat de spreker voorbij aan de simpele waarheid die Johannes uitdraagt via zijn uitspraak ‘In den beginne was het Woord… ‘. Dit ‘Woord’ is in het Grieks ‘logos’. Wij ontlenen er ons woord ‘logisch’ aan. We hoeven niet terug naar een Hebreeuwse oertekst. Johannes sprak tot de mensen van zijn tijd. Ook de Joden spraken toen voornamelijk Grieks. Het Hebreeuws was een religieuze taal geworden, die enkel nog werd gebruikt in de tempeldienst, toen de tempel er nog was.

De natuur/schepping zit zeer logisch in elkaar. Als je last van muizen hebt, kun je het best een kat inhuren. Die werkt er wel mee af. Dit is allemaal ‘in den beginne’ door Jezus geschapen.

Wie meer over ‘de Logos’ wil weten, leze de artikelen van Jonas Alexis. Hieronder een voorbeeld.

Satanism vs. Logos in Syria

https://www.veteranstoday.com/2018/01/24/satanism-vs-logos-in-syria/

Groeten,

Jan Smelt


Reacties op het artikel: ‘The Final Alarm’, aangaande het overlijden van Billy Graham

 

Hi Silvia,

 

Ik zou graag een reactie willen geven op het artikel van It’s Me: The final alarm

Billy Graham wordt hier afgespiegeld als iemand die miljoenen tot geloof heeft gebracht.

Ik heb hier een aantal filmpjes die het tegendeel bewijzen. Hij preekte een ander evangelie en

heeft uiteindelijk miljoenen mensen misleid!!!!

 

https://www.youtube.com/watch?v=cgc11rzgX9Y

 

https://www.youtube.com/watch?v=5WWUoXuvYgQ

 

https://www.youtube.com/watch?v=DRh5H6EQmOg

 

etc………………..

 

Hij was een wolf in schaapskleren en het enige wat we kunnen zeggen van deze man is dat

de bijbel ons waarschuwt voor dit soort valse leraren in de eindtijd!!!

Daar kan je de eindtijd aan herkennen!

 

Groetjes van Diana

=====

Naar aanleiding van de reactie van Diana op het artikel ‘the Final Alarm ‘, wil ik even kwijt dat ik geen enkele conclusie wil trekken over

Billy Graham.

Ik laat het oordeel bij mijn hemelse Vader.

Heeft hij duizenden tot het geloof geleid, absoluut!

Is hij uiteindelijk in de klauwen van de zogenaamde ‘elite ‘ gevallen, zeer waarschijnlijk.

Het is mij puur te doen om het filmpje van Stephen Ben Nun en de droom die hij heeft gehad over het overlijden van Billy Graham vlak voor de opname.

Ik verwacht mijn Heer met kloppend hart en ik acht Ben Nun zeer betrouwbaar.

Als dit een teken kan zijn dat de opname nog dichterbij is, en als dat in een droom gegeven wordt,

jaren terug, aan een persoon die ik betrouwbaar acht en die het zeker niet voor sensatie gebruikt,

dan hou ik, ook met het oog op de andere tekenen, zeker rekening met het niet veraf zijn van de opname.

Het heeft niets te maken met Billy Graham, het gaat puur om het teken, het had ook het wegvallen van iemand anders kunnen zijn of een andere gebeurtenis.

Ik ga ook zeker niet af op andermans dromen, maar nogmaals, ik acht Ben Nun betrouwbaar.

 

Spruitje


Na aanleiding van de artikelen van en door Cor van Ruitenbeek geschreven ontvangen wij natuurlijk veel reacties, helaas zijn de meeste niet inhoudelijk en worden dan ook rechtstreeks naar de prullenbak verwezen.

Echter van Reinier ontvingen we de volgende reactie, die niet aanvallend of vulgair is en deze plaatsen we dan ook daar het inhoudelijk is en gebaseerd op Zijn, Gods Woord. Dat er meerdere visies bestaan op dit onderwerp is ons meer dan bekend. Maar een eerlijk zoeken naar Waarheid is o.i. dan ook nooit een slechte zaak. S.V. Red. Boinnk.

 

Aangeleverd door: Reinier

 

Alles verloopt “naar de raad van Gods wil”

 

IK formeer het licht, en schep de duisternis; IK maak den vrede én schep het kwaad, IK, de HEERE, doe al deze dingen. ”
(Jesaja 45:7)

 

Vanaf het begin had de Schepper reeds een nieuwe schepping op het oog

 

Eerst moest een schepping tot stand komen waarin zonde, lijden en dood een essentiële rol zouden spelen om daarna een volmaakte wereld te creëren waarin de mens inmiddels d.m.v.het kwade het goede heeft leren kennen. Zoals “de boom van kennis van goed én kwaad” in haar naam al uitdrukt: kennis van goed is niet los verkrijgbaar.

 

Woest en ledig

 

In Genesis 1 lezen we dat God de hemelen en de aarde schiep en meteen in het volgende vers dat de aarde “woestheid en ledigheid” was. De vraag die Genesis 1 vers 2 altijd heeft opgeroepen is hoe God een wereld heeft kunnen scheppen met als resultaat woestheid en ledigheid. Vooral de eerste term suggereert schade, aftakeling en zelfs een ruïne. Van een val van satan die zou hebben plaatsgevonden als oorzaak daarvan, lezen we niets in dit vers en trouwens elders evenmin. Puur vanuit de tekst van Genesis, word de woestheid en ledigheid op aarde beschreven als resultaat van Gods schepping. Deze was van den beginne (ontworpen) onderworpen aan de vergankelijkheid.

 

Het eerste mensenpaar werd geplaatst in een hof om deze “te bouwen en te bewaren”. Het eerste werkwoord veronderstelt dat de aarde daarbuiten nog geen hof was en het tweede werkwoord betekent dat de hof de neiging vertoonde te bederven en aan gevaren bloot stond.

 

De ongehoorzaamheid van Adam met de dood als gevolg was geen verrassing voor God. Het moest zo gebeuren. Want het ging niet om Adam, maar om “de laatste Adam” (1Kor.15:45). Adam was slechts een type van Hem die komen zou (Rom.5:14).

 

De schepping die God voortbracht in Genesis 1 was “goed”, ja “zeer goed”. Het was precies wat God voor ogen stond en in overeenstemming met zijn ontwerp. (woest en ledig-vergankelijk)

 

De onvergankelijke, nieuwe schepping

 

Zonde, lijden en dood het was en is een noodzakelijke opmaat naar de onvergankelijke, nieuwe schepping die Hij in Christus zou voortbrengen. De nieuwe schepping zal geen herstel of reparatie zijn van hoe het ooit was in de hof van Eden, maar oneindig veel meer en beter. Adam had geen idee van Gods liefde (Rom.5:8). Geen idee van wat genade en barmhartigheid is. De mensheid en de schepping in het algemeen, zou de goede GOD pas werkelijk leren kennen via de weg van kwaad (lijden, moeite, dood, zonde). God is de Schepper van licht en duisternis, van goed en van kwaad (Jes.45:7). Het kwaad in de wereld is daarom geen bedrijfsongeval dat zomaar gebeurde maar geheel “naar de raad van zijn wil” (Ef.1:11).
Bij GOD gaat er nooit iets mis ,en gebeurd er niet zomaar wat want dan zou God niet meer de regie over zijn eigen plan met de schepping hebben.

 

GOD is recht en volmaakt in al zijn wegen (Deut.32:4)

GOD de auteur (de bewerker) van het kwade

 

Een begrip als schuld is slechts van toepassing op het niveau van de rolspelers in het boek. De auteur (God) staat daarboven en daarbuiten. De auteur is de schepper van het verhaal.

GOD verkondigde van de beginne de afloop (Jes.46:10). Het stond alles in het script en Hij is daarvan de Auteur. Hij geeft alles een plaats. Ook de goddeloze misdadiger kan niets doen buiten Hem om. Geen voetstap, geen gedachte, geen ademhaling zonder Hem! En niets is zonder bedoeling.

JAHWEH heeft alles gemaakt voor zijn doel, ja, zelfs de goddeloze voor de dag des kwaads.
-Spreuken 16:4-

 

Tot slot

GOD maakt zijn keuzes. Al ver voordat wij er ook maar enig benul van hebben. Eén glimp van de glorie van Christus Jezus was genoeg om Saulus te ‘overrulen’ en tot erkenning te brengen. Als GOD dat wil en het is zijn plan, dan is er niets en niemand die Hem daarvan weerhoudt!

 


Ezechiël 38. Een reactie door Cor van Ruitenbeek.

Voor  Ezechiël 38 lezen we eerst over het herstel van Israël in  Ezechiël 36 en 37.

 

Wat komt er eerst de komende jaren? 

Jacobs ( Israëls ) benauwdheid, de afval en de tempel, waarin de antichrist de troon zal bestijgen.

We leven in een zeer bijzonder periode.

Het gaat niet over olie- en gasvelden, waarover de onderstaande broeder het heeft, maar over de antichrist die eerst moet komen.

 

Mattheus 24: 5

5 Velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben de Christus ( Letterlijk: de Gezalfde ), en zij zullen velen verleiden.

Mattheus 24: 24

24 Want er zullen valse christussen ( Letterlijk: Gezalfden ) en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, als het mogelijk was, ook de uitverkorenen zouden verleiden.

 

Johannes 5: 43

43 Een ander komt in zijn eigen naam, die zullen jullie aannemen.

 

2 Thessalonicenzen 2: 1-4

1 Maar wij verzoeken u, broeders, met betrekking tot de komst van onze Here Jezus Christus en onze vereniging met Hem,

2 dat gij niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeert, hetzij door een geestesuiting, hetzij door een prediking, hetzij door een brief, die

van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag des Heren (reeds) aanbrak.

3 Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs,

4 de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is.

 

We moeten goed voor ogen houden dat het volk Israël nu niet GODS volk is.

 

Zie ook:

http://boinnk.nl/152989/lo-ruchama-lo-ammi-door-cor-van-ruitenbeek/ en

 

http://boinnk.nl/153143/lo-ruchama-lo-ammi-deel-2-door-cor-van-ruitenbeek/

 

Dat houdt niet in dat we nu in moeten grijpen zoals Iran wil en andere landen, met het doel het vernietigen van de staat Israël

Het houdt ook niet in dat we GOD voor de voeten moeten lopen, zoals we dat zien bij het christendom.

GOD zelf grijpt in zoals we kunnen lezen in  Ezechiël 36 en 37.

 

Ezechiël 38: 2

2 Mensenkind, richt uw aangezicht tegen Gog in het land Magog, ( a verwijzing naar Openbaring 20 ) de grootvorst van Mesek en Tubal; profeteer tegen hem,

 

Openbaring 20: 7-9

7 En wanneer de duizend jaren voleindigd zijn, zal de satan uit zijn gevangenis worden losgelaten,

8 en hij zal uitgaan om de volkeren aan de vier hoeken der aarde te verleiden Gog en Magog, om hen tot de oorlog te verzamelen, en hun getal is als het zand der zee.

9 En zij kwamen op over de breedte der aarde en omsingelden de legerplaats der heiligen en de geliefde stad; en vuur daalde neder uit de hemel en verslond hen,

 

Hoe zit het dan met die olie- en gasvelden voor de kust van Israël?

De olie- en gasvelden voor de kust van Israël zullen zeker  geëxploiteerd worden, maar nadat Ezechiël 36 en 37 is geschied.

 

Israël zal tot zegen zijn voor de volkeren.

In de eerste plaats een geestelijke zegen, en ook in welvaart.

 

Het bovenstaande heb ik geschreven naar aanleiding van het onderstaande dat ik beluisterd heb:

http://boinnk.nl/153374/153374/

JD’s Prophecy Update on Ezekiel 38

 

 

‘ Ik wens u ALLEN, geliefde vrienden en vijanden, Gods rijke zegen, genade en liefde toe ‘.