Reacties


Reactie van L. Overduin n.a.v. het artikel geschreven door Cor van Ruitenbeek

Naar aanleiding van citaat van CvR

Ik weet uw werken, en verdrukking, en armoede (doch gij zijt rijk), en de lastering dergenen,

die ZEGGEN, dat zij JODEN zijn, en zijn het NIET,

maar zijn een synagoge des satans. (Openbaring 2:9 SV1750)

SYNAGOGE DES SATANS is niets anders dan de hedendaagse geheime orde van vrijmetselaars.
Het Zionisme is nog steeds de geheime orde die Jezus zelf al aankaartte.
Veel voorgangers lezen dit alles maar zijn geïntimideerd om goede studies over dit onderwerp te geven.
Veel gelovigen weten niet dat ze een valse Christus dienen waneer ze Israel ophemelen in hun daden.

 

Hoewel dit waar is kun je toch niet zeggen dat God buiten de heroprichting van deze staat Israel staat

Ezech.37, en dat christenen dit niet kunnen steunen. Hoewel God dus een appeltje te schillen heeft met Zijn volk

is er uiteindelijk geen toverij tegen Jakob noch waarzeggerij tegen Israel.

Num.23

18 Toen hief hij zijn spreuk op, en zeide: Sta op, Balak, en hoor! Neig uw oren tot mij, gij, zoon van Zippor!
19 God is geen man, dat Hij liegen zou, noch eens mensen kind, dat het Hem berouwen zou; zou Hij het zeggen, en niet doen, of spreken, en niet bestendig maken?
20 Zie, ik heb ontvangen te zegenen; dewijl Hij zegent, zo zal ik het niet keren.
21 Hij schouwt niet aan de ongerechtigheid in Jakob; ook ziet Hij niet aan de boosheid in Israel. De HEERE, zijn God, is met hem, en het geklank des Konings is bij hem.
22 God heeft hen uit Egypte uitgevoerd; zijn krachten zijn als van een eenhoorn.
23 Want er is geen toverij tegen Jakob noch waarzeggerij tegen Israel. Te dezer tijd zal van Jakob gezegd worden, en van Israel, wat God gewrocht heeft.
24 Zie, het volk zal opstaan als een oude leeuw, en het zal zich verheffen als een leeuw;

het zal zich niet neerleggen, totdat het den roof gegeten, en het bloed der verslagenen gedronken zal hebben!

 

Het is maar dut u dit weet, God rekent met de zonden van dit volk Zelf af, Zach.12-14,

1Kor.10

1 En ik wil niet, broeders, dat gij onwetende zijt, dat onze vaders allen onder de wolk waren, en allen door de zee doorgegaan zijn;
2 En allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee;
3 En allen dezelfde geestelijke spijs gegeten hebben;
4 En allen denzelfden geestelijken drank gedronken hebben; want zij dronken uit de geestelijke steenrots, die volgde; en de steenrots was Christus.
5 Maar in het meerder [deel] van hen heeft God geen welgevallen gehad; want zij zijn in de woestijn ter nedergeslagen.
6 En deze dingen zijn geschied ons tot voorbeelden, opdat wij geen lust tot het kwaad zouden hebben, gelijkerwijs als zij lust gehad hebben.
7 En wordt geen afgodendienaars, gelijkerwijs als sommigen van hen, gelijk geschreven staat: Het volk zat neder om te eten, en om te drinken, en zij stonden op om te spelen.

 

8 En laat ons niet hoereren, gelijk sommigen van hen gehoereerd hebben, en er vielen op een dag drie en twintig duizend.
9 En laat ons Christus niet verzoeken, gelijk ook sommigen van hen verzocht hebben, en werden van de slagen vernield.
10 En murmureert niet, gelijk ook sommigen van hen gemurmureerd hebben, en werden vernield van den verderver.
11 En deze dingen alle zijn hunlieden overkomen tot voorbeelden; en zijn beschreven tot waarschuwing van ons, op dewelke de einden der eeuwen gekomen zijn.
12 Zo dan, die meent te staan, zie toe, dat hij niet valle.

L.Overduin

 


Reactie op het artikel: Trump/Noord Koreanen

Geachte redaktie van Boinnk,

 

als aanvulling op ‘reactie anoniem Trump waarschuwing Koreanen’ wil ik als toevoeging nog vermelden dat prins Friso financieël directeur was bij Urenco. Zo is de cirkel weer rond.

 

vriendelijke groet,

Madeloes


Reactie van Cor van Ruitenbeek

Onderwerp: De onderstaande kwam ik al eens tegen en ook gelezen in 2014.

 

Nee, want niemand weet van die dag en ure dan onze Vader in de hemel.

Ik heb twee keer het artikel van morgen gelezen.

Toen ik stil stond bij de bovenstaande regel moest ik denken aan de volgende tekst.

Jesaja 9.

5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons
gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder
en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke
God, Eeuwige Vader, Vredevorst.

Niemand weet die dag en ure dan onze Vader in de hemel.

Zou het Kind ons geboren een Zoon is ons gegeven niet weten van de dag en ure als het Kind en Zoon in Jesaja genoemd wordt.

Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.

En als we beginnen met het laatste.

Vredevorst, Eeuwige Vader, Sterke God, Wonderbare Raadsman, een Zoon is ons gegeven een Kind is ons geboren.

Dan is de dag en het uur al voor de nederwerping bekend.

Een ding mogen we weten

Of we nou slapende zijn of wakende zijn we zijn des HEREN.

Al lopen we te zuchten en te piepen en slaat de vermoeidheid toe.

WE ZIJN DES HEREN.

De wegrukking, de Harpazo, kan elk moment plaats vinden.

Maar in de geest zijn we al waar we moeten zijn.

Efeziërs 1.

3 Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus
Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in
de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus.
4 Hij heeft ons immers in Hem uitverkoren voor de
grondlegging der wereld, opdat wij heilig en
onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht.

Efeziërs 2

4 God echter, die rijk is aan erbarming, heeft, om zijn
grote liefde, waarmede Hij ons heeft liefgehad,
5 ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen
mede levend gemaakt met Christus, – door genade zijt gij behouden -,
6 en heeft ons mede opgewekt en ons mede een
plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus,
7 om in de komende eeuwen de overweldigende
rijkdom zijner genade te tonen naar (zijn) goedertierenheid over ons in Christus Jezus.
8 Want door genade zijt gij behouden, door het geloof,
en dat niet uit uzelf: het is een gave van God;
9 niet uit werken, opdat niemand roeme.

Hou vast wat we hebben in Christus Jezus.

 

Groetjes Cor.

 

 

http://boinnk.nl/134976/een-genuanceerd-beeld-geschetst-door-wim-janse-omtrent-het-23-september-gebeuren/


Reactie van Diana op het artikel inzake Cluster Hoofdpijn

Heb zelf jarenlang cluster hoofdpijn gehad en ben er nu helemaal vanaf.

Heb voor kapitalen aan medicijnen geslikt.

Bij mij is het helemaal verdwenen sinds ik biologisch ben gaan eten.

Misschien een tip voor mensen met dezelfde klachten.


Reactie op het 23-09-2017 gebeuren

Wat er ook gebeurt in september het gaat nooit mis.

En al zal er niets gebeuren dan zal het nog nooit mis gaan.

Romeinen 14.

8 want als wij leven, het is voor de Here, en als wij
sterven, het is voor de Here. Hetzij wij dan leven,
hetzij wij sterven, wij zijn des Heren.
Afgelopen week moest ik aan het volgende denken en ging er ook mee naar bed.
Het jaar 1897, 1917, 1947/48, 1967, 1977/78, 2017/18 waar Arie Goedhart over schreef.

1 Thessalonicenzen 5

 9 want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar
tot het verkrijgen van zaligheid door onze Here Jezus Christus,
10 die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij
waken, hetzij wij slapen, tezamen met Hem zouden leven.
11 Vertroost  daarom elkander en bouwt elkander op,
gelijk gij dit ook doet.

En voor alle die achterblijven geliefden en dierbaren geldt de teksten ROM 14:8 EN 1 THS 5: 10 ook.

En meer dan we kunnen beseffen.

Of nou op 21, 22 en 23 september niets gebeurd we zijn des Heren.
Of we nou wakende zijn of slapende zijn we zijn des Heren.

En ik zie dat heel wijds de gehele mensheid zijn des Heren.
Hoe dan ook het gaat nooit mis en ik zie elke dag er naar uit de Harpazo de wegrukking.

HIJ, GOD DE VADER STELT NOOIT TELEUR.

 

Groetjes Cor.