Reacties


Reactie op reactie inzake het artikel: “Overwin het kwade door het goede”. van Cor van Ruitenbeek

 

Zo kreeg ik de onderstaande reactie op het artikel:  “overwin het kwade door het goede”.

 

Beste Cor,

Als God het licht heeft geschapen, dan schiep Hij ook de duisternis en deze duisternis zal uiteindelijk door Zijn licht verdreven worden.

Wij die Hij het geloof heeft geschonken uit genade komen allemaal vanuit een zwarte achtergrond, dat kan niemand ontkennen.

Wanneer je ontkent dat God niet de schepper is van het kwaad, oftewel de dooreenwerper dan ontken je de almacht van God.

God heeft alles onder controle en zoals je zegt niets gaat bij Hem mis.

Wanneer je beweert dat God niet de schepper is van satan,

dan bevestig je daarmee dat God toch niet alles onder controle had en dat dit een voor Hem onvoorziene gebeurtenis was.

Dus dan is God toch niet almachtig en is Hij een leugenaar.

God heeft inderdaad een donkere achtergrond nodig om de mens te onderwijzen dat ze zonder Hem niets zijn,

want dat blijkt wel dat Hij Zijn Zoon opgeofferd heeft voor allen.

Is dat geen donkere achtergrond, donkerder kan niet.

 

 

Hoe noemde GOD het licht en de duisternis?

Het licht noemde GOD dag en de duisternis noemde GOD nacht. ( Genesis 1:4. )

En waar is die nacht voor? Om te slapen, uit te rusten van al onze eigen werken en rennen.

Hebben we GODS genade alleen nodig als het ons slecht gaat?

Ik denk juist dat we GODS genade nodig hebben als het ons goed gaat.

Als het ons goed gaat denken we gauw dat we het zonder GOD het wel even kunnen.

Beweer ik dat GOD satan niet heeft geschapen in het artikel?  Absoluut niet.

Waar spreekt het woordje dooreenwerper van? Wanorde.

1 Corinthiërs 14.

33 Want GOD is geen GOD van wanorde maar van vrede. 

Satan was perfect geschapen door GOD.

Ezechiël 28: 11- 19.

13 In Eden waart gij, Gods hof; allerhande edelgesteente overdekte u: rode jaspis, chrysoliet en prasem,

turkoois, chrysopraas en nefriet, lazuursteen,

hematiet en malachiet. Van goud was het werkstuk, waarin zij waren gevat en aan u vastgehecht;

toen gij geschapen werdt, waren zij gereed.

14 Gij waart een beschuttende cherub met uitgespreide vleugels; Ik had u een plaats gegeven: gij waart

op de heilige berg der goden, wandelend te midden van vlammende stenen.

15 Onberispelijk waart gij in uw wandel, vanaf de dag

dat gij geschapen werdt totdat er onrecht in u werd gevonden:

Dat GOD het kwaad gebruikt of die donkere achtergrond gebruikt is wel even wat anders dan dat GOD het nodig heeft.

Wat voor GODS beeld of VADER beeld hebben we niet als we het onderstaande reactie lezen?

Want dat blijkt wel dat Hij Zijn Zoon opgeofferd heeft voor allen.

Is dat geen donkere achtergrond, donkerder kan niet.

GOD heeft eerst het kwaad of die donkere achtergrond nodig om vervolgens ZIJN ZOON er voor te laten opdraaien.

GOD HEEFT ALS EEN GOEDE VADER ALLES VOOR ZIJN REKENING GENOMEN.

GOD DE VADER HEEFT ZICHZELF OPGEOFFERD DOOR HET BEELD, CHRISTUS JEZUS VAN DE ONZICHTBARE GOD DE VADER.

Johannes 10.

17 Hierom heeft Mij de Vader lief, omdat Ik mijn leven afleg om het weder te nemen.

18 Niemand ontneemt het Mij, maar Ik leg het uit Mijzelf af. Ik heb macht het af te leggen en macht

het weder te nemen; dit gebod heb Ik van mijn Vader ontvangen.

Johannes 10
30 Ik ( Christus Jezus ) en de Vader zijn één.

Johannes 14: 9.
Wie Mij ( Christus Jezus ) gezien heeft, heeft de Vader gezien;

Lees ook de geweldige onderstaande tekst.

1 Johannes 5:20.

 Wij hebben echter waargenomen dat de Zoon van God is gekomen,
en Hij heeft aan ons Zijn gedachten/denkwijze gegeven,
opdat wij [van] de Waarachtige weten,
en wij zijn in de Waarachtige, in de Zoon van Hem, Jezus Christus,
deze is de waarachtige God en het eeuwige leven.

Concordante grondtekst vertaling van www.scripture4all.org

Scripture4All – Greek/Hebrew interlinear Bible software

www.scripture4all.org

Interlinear Bible and concordance search software with parallel translations and lexicon.

 

GOD heeft het eeuwige LEVEN met hoofdletters aan het licht gebracht.

 

Ik wens u allen geliefden en dierbaren GODS rijke zegen, genade en liefde toe.


Binnengekomen reactie op Segers

Aangeleverd door: L. Overduin

Binnengekomen reactie op Segers

Mijn mening is het volgende:

Wat is die Segers toch een flapdrol. Inplaats van zich aan de uitspraak van Christus te houden dat Zijn koninkrijk nu niet van deze wereld is, probeert
hij zijn partij voortdurend in een beschamend compromis met de wereld te prutsen.
Hij heeft al de protestantse stelling losgelaten dat de Roomse kerk een vervloekte afgoderij is, dus Maria de eigenschappen van de Middelaar Christus toekennen is dus nu ineens OK?
En Wilders als te radicaal uitkramen, omdat wij als christenen zonodig altijd tolerant dienen te zijn, moet hij maar eens in overeenstemming zien te brengen met de uitspraken van Zijn Meester. Hij wees inderdaad geweld af, maar schaamde Zich geheel niet zijn tegenstanders als “adderengebroed” te kwalificeren en verweet hun meer dan eens de duivel tot vader te hebben. Dat zou Hij zonder uitzondering ook van de Islamieten hebben gezegd.
Maar ja, dat kwalificeert een christen als intolerant en daar kun je in de kamer geen vrienden mee maken.
Gaf de Heer Zelf al niet aan dat wie een vriend der wereld wil zijn, een vijand van God is. Het zij zo, aan de vruchten herkent men de boom.

Wees standvastig als gelovige, ook al belooft Paulus dat allen die God vruchtbaar willen leven zullen worden vervolgd. De dienstknecht is niet meerder dan Zijn Heer, dus neem je kruis op en volg Hem.

L. Overduin


Reactie van L. Overduin n.a.v. het artikel geschreven door Cor van Ruitenbeek

Naar aanleiding van citaat van CvR

Ik weet uw werken, en verdrukking, en armoede (doch gij zijt rijk), en de lastering dergenen,

die ZEGGEN, dat zij JODEN zijn, en zijn het NIET,

maar zijn een synagoge des satans. (Openbaring 2:9 SV1750)

SYNAGOGE DES SATANS is niets anders dan de hedendaagse geheime orde van vrijmetselaars.
Het Zionisme is nog steeds de geheime orde die Jezus zelf al aankaartte.
Veel voorgangers lezen dit alles maar zijn geïntimideerd om goede studies over dit onderwerp te geven.
Veel gelovigen weten niet dat ze een valse Christus dienen waneer ze Israel ophemelen in hun daden.

 

Hoewel dit waar is kun je toch niet zeggen dat God buiten de heroprichting van deze staat Israel staat

Ezech.37, en dat christenen dit niet kunnen steunen. Hoewel God dus een appeltje te schillen heeft met Zijn volk

is er uiteindelijk geen toverij tegen Jakob noch waarzeggerij tegen Israel.

Num.23

18 Toen hief hij zijn spreuk op, en zeide: Sta op, Balak, en hoor! Neig uw oren tot mij, gij, zoon van Zippor!
19 God is geen man, dat Hij liegen zou, noch eens mensen kind, dat het Hem berouwen zou; zou Hij het zeggen, en niet doen, of spreken, en niet bestendig maken?
20 Zie, ik heb ontvangen te zegenen; dewijl Hij zegent, zo zal ik het niet keren.
21 Hij schouwt niet aan de ongerechtigheid in Jakob; ook ziet Hij niet aan de boosheid in Israel. De HEERE, zijn God, is met hem, en het geklank des Konings is bij hem.
22 God heeft hen uit Egypte uitgevoerd; zijn krachten zijn als van een eenhoorn.
23 Want er is geen toverij tegen Jakob noch waarzeggerij tegen Israel. Te dezer tijd zal van Jakob gezegd worden, en van Israel, wat God gewrocht heeft.
24 Zie, het volk zal opstaan als een oude leeuw, en het zal zich verheffen als een leeuw;

het zal zich niet neerleggen, totdat het den roof gegeten, en het bloed der verslagenen gedronken zal hebben!

 

Het is maar dut u dit weet, God rekent met de zonden van dit volk Zelf af, Zach.12-14,

1Kor.10

1 En ik wil niet, broeders, dat gij onwetende zijt, dat onze vaders allen onder de wolk waren, en allen door de zee doorgegaan zijn;
2 En allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee;
3 En allen dezelfde geestelijke spijs gegeten hebben;
4 En allen denzelfden geestelijken drank gedronken hebben; want zij dronken uit de geestelijke steenrots, die volgde; en de steenrots was Christus.
5 Maar in het meerder [deel] van hen heeft God geen welgevallen gehad; want zij zijn in de woestijn ter nedergeslagen.
6 En deze dingen zijn geschied ons tot voorbeelden, opdat wij geen lust tot het kwaad zouden hebben, gelijkerwijs als zij lust gehad hebben.
7 En wordt geen afgodendienaars, gelijkerwijs als sommigen van hen, gelijk geschreven staat: Het volk zat neder om te eten, en om te drinken, en zij stonden op om te spelen.

 

8 En laat ons niet hoereren, gelijk sommigen van hen gehoereerd hebben, en er vielen op een dag drie en twintig duizend.
9 En laat ons Christus niet verzoeken, gelijk ook sommigen van hen verzocht hebben, en werden van de slagen vernield.
10 En murmureert niet, gelijk ook sommigen van hen gemurmureerd hebben, en werden vernield van den verderver.
11 En deze dingen alle zijn hunlieden overkomen tot voorbeelden; en zijn beschreven tot waarschuwing van ons, op dewelke de einden der eeuwen gekomen zijn.
12 Zo dan, die meent te staan, zie toe, dat hij niet valle.

L.Overduin

 


Reactie op het artikel: Trump/Noord Koreanen

Geachte redaktie van Boinnk,

 

als aanvulling op ‘reactie anoniem Trump waarschuwing Koreanen’ wil ik als toevoeging nog vermelden dat prins Friso financieël directeur was bij Urenco. Zo is de cirkel weer rond.

 

vriendelijke groet,

Madeloes


Reactie van Cor van Ruitenbeek

Onderwerp: De onderstaande kwam ik al eens tegen en ook gelezen in 2014.

 

Nee, want niemand weet van die dag en ure dan onze Vader in de hemel.

Ik heb twee keer het artikel van morgen gelezen.

Toen ik stil stond bij de bovenstaande regel moest ik denken aan de volgende tekst.

Jesaja 9.

5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons
gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder
en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke
God, Eeuwige Vader, Vredevorst.

Niemand weet die dag en ure dan onze Vader in de hemel.

Zou het Kind ons geboren een Zoon is ons gegeven niet weten van de dag en ure als het Kind en Zoon in Jesaja genoemd wordt.

Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.

En als we beginnen met het laatste.

Vredevorst, Eeuwige Vader, Sterke God, Wonderbare Raadsman, een Zoon is ons gegeven een Kind is ons geboren.

Dan is de dag en het uur al voor de nederwerping bekend.

Een ding mogen we weten

Of we nou slapende zijn of wakende zijn we zijn des HEREN.

Al lopen we te zuchten en te piepen en slaat de vermoeidheid toe.

WE ZIJN DES HEREN.

De wegrukking, de Harpazo, kan elk moment plaats vinden.

Maar in de geest zijn we al waar we moeten zijn.

Efeziërs 1.

3 Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus
Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in
de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus.
4 Hij heeft ons immers in Hem uitverkoren voor de
grondlegging der wereld, opdat wij heilig en
onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht.

Efeziërs 2

4 God echter, die rijk is aan erbarming, heeft, om zijn
grote liefde, waarmede Hij ons heeft liefgehad,
5 ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen
mede levend gemaakt met Christus, – door genade zijt gij behouden -,
6 en heeft ons mede opgewekt en ons mede een
plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus,
7 om in de komende eeuwen de overweldigende
rijkdom zijner genade te tonen naar (zijn) goedertierenheid over ons in Christus Jezus.
8 Want door genade zijt gij behouden, door het geloof,
en dat niet uit uzelf: het is een gave van God;
9 niet uit werken, opdat niemand roeme.

Hou vast wat we hebben in Christus Jezus.

 

Groetjes Cor.

 

 

http://boinnk.nl/134976/een-genuanceerd-beeld-geschetst-door-wim-janse-omtrent-het-23-september-gebeuren/