Reacties


Reacties op het artikel: ‘The Final Alarm’, aangaande het overlijden van Billy Graham

 

Hi Silvia,

 

Ik zou graag een reactie willen geven op het artikel van It’s Me: The final alarm

Billy Graham wordt hier afgespiegeld als iemand die miljoenen tot geloof heeft gebracht.

Ik heb hier een aantal filmpjes die het tegendeel bewijzen. Hij preekte een ander evangelie en

heeft uiteindelijk miljoenen mensen misleid!!!!

 

https://www.youtube.com/watch?v=cgc11rzgX9Y

 

https://www.youtube.com/watch?v=5WWUoXuvYgQ

 

https://www.youtube.com/watch?v=DRh5H6EQmOg

 

etc………………..

 

Hij was een wolf in schaapskleren en het enige wat we kunnen zeggen van deze man is dat

de bijbel ons waarschuwt voor dit soort valse leraren in de eindtijd!!!

Daar kan je de eindtijd aan herkennen!

 

Groetjes van Diana

=====

Naar aanleiding van de reactie van Diana op het artikel ‘the Final Alarm ‘, wil ik even kwijt dat ik geen enkele conclusie wil trekken over

Billy Graham.

Ik laat het oordeel bij mijn hemelse Vader.

Heeft hij duizenden tot het geloof geleid, absoluut!

Is hij uiteindelijk in de klauwen van de zogenaamde ‘elite ‘ gevallen, zeer waarschijnlijk.

Het is mij puur te doen om het filmpje van Stephen Ben Nun en de droom die hij heeft gehad over het overlijden van Billy Graham vlak voor de opname.

Ik verwacht mijn Heer met kloppend hart en ik acht Ben Nun zeer betrouwbaar.

Als dit een teken kan zijn dat de opname nog dichterbij is, en als dat in een droom gegeven wordt,

jaren terug, aan een persoon die ik betrouwbaar acht en die het zeker niet voor sensatie gebruikt,

dan hou ik, ook met het oog op de andere tekenen, zeker rekening met het niet veraf zijn van de opname.

Het heeft niets te maken met Billy Graham, het gaat puur om het teken, het had ook het wegvallen van iemand anders kunnen zijn of een andere gebeurtenis.

Ik ga ook zeker niet af op andermans dromen, maar nogmaals, ik acht Ben Nun betrouwbaar.

 

Spruitje


Na aanleiding van de artikelen van en door Cor van Ruitenbeek geschreven ontvangen wij natuurlijk veel reacties, helaas zijn de meeste niet inhoudelijk en worden dan ook rechtstreeks naar de prullenbak verwezen.

Echter van Reinier ontvingen we de volgende reactie, die niet aanvallend of vulgair is en deze plaatsen we dan ook daar het inhoudelijk is en gebaseerd op Zijn, Gods Woord. Dat er meerdere visies bestaan op dit onderwerp is ons meer dan bekend. Maar een eerlijk zoeken naar Waarheid is o.i. dan ook nooit een slechte zaak. S.V. Red. Boinnk.

 

Aangeleverd door: Reinier

 

Alles verloopt “naar de raad van Gods wil”

 

IK formeer het licht, en schep de duisternis; IK maak den vrede én schep het kwaad, IK, de HEERE, doe al deze dingen. ”
(Jesaja 45:7)

 

Vanaf het begin had de Schepper reeds een nieuwe schepping op het oog

 

Eerst moest een schepping tot stand komen waarin zonde, lijden en dood een essentiële rol zouden spelen om daarna een volmaakte wereld te creëren waarin de mens inmiddels d.m.v.het kwade het goede heeft leren kennen. Zoals “de boom van kennis van goed én kwaad” in haar naam al uitdrukt: kennis van goed is niet los verkrijgbaar.

 

Woest en ledig

 

In Genesis 1 lezen we dat God de hemelen en de aarde schiep en meteen in het volgende vers dat de aarde “woestheid en ledigheid” was. De vraag die Genesis 1 vers 2 altijd heeft opgeroepen is hoe God een wereld heeft kunnen scheppen met als resultaat woestheid en ledigheid. Vooral de eerste term suggereert schade, aftakeling en zelfs een ruïne. Van een val van satan die zou hebben plaatsgevonden als oorzaak daarvan, lezen we niets in dit vers en trouwens elders evenmin. Puur vanuit de tekst van Genesis, word de woestheid en ledigheid op aarde beschreven als resultaat van Gods schepping. Deze was van den beginne (ontworpen) onderworpen aan de vergankelijkheid.

 

Het eerste mensenpaar werd geplaatst in een hof om deze “te bouwen en te bewaren”. Het eerste werkwoord veronderstelt dat de aarde daarbuiten nog geen hof was en het tweede werkwoord betekent dat de hof de neiging vertoonde te bederven en aan gevaren bloot stond.

 

De ongehoorzaamheid van Adam met de dood als gevolg was geen verrassing voor God. Het moest zo gebeuren. Want het ging niet om Adam, maar om “de laatste Adam” (1Kor.15:45). Adam was slechts een type van Hem die komen zou (Rom.5:14).

 

De schepping die God voortbracht in Genesis 1 was “goed”, ja “zeer goed”. Het was precies wat God voor ogen stond en in overeenstemming met zijn ontwerp. (woest en ledig-vergankelijk)

 

De onvergankelijke, nieuwe schepping

 

Zonde, lijden en dood het was en is een noodzakelijke opmaat naar de onvergankelijke, nieuwe schepping die Hij in Christus zou voortbrengen. De nieuwe schepping zal geen herstel of reparatie zijn van hoe het ooit was in de hof van Eden, maar oneindig veel meer en beter. Adam had geen idee van Gods liefde (Rom.5:8). Geen idee van wat genade en barmhartigheid is. De mensheid en de schepping in het algemeen, zou de goede GOD pas werkelijk leren kennen via de weg van kwaad (lijden, moeite, dood, zonde). God is de Schepper van licht en duisternis, van goed en van kwaad (Jes.45:7). Het kwaad in de wereld is daarom geen bedrijfsongeval dat zomaar gebeurde maar geheel “naar de raad van zijn wil” (Ef.1:11).
Bij GOD gaat er nooit iets mis ,en gebeurd er niet zomaar wat want dan zou God niet meer de regie over zijn eigen plan met de schepping hebben.

 

GOD is recht en volmaakt in al zijn wegen (Deut.32:4)

GOD de auteur (de bewerker) van het kwade

 

Een begrip als schuld is slechts van toepassing op het niveau van de rolspelers in het boek. De auteur (God) staat daarboven en daarbuiten. De auteur is de schepper van het verhaal.

GOD verkondigde van de beginne de afloop (Jes.46:10). Het stond alles in het script en Hij is daarvan de Auteur. Hij geeft alles een plaats. Ook de goddeloze misdadiger kan niets doen buiten Hem om. Geen voetstap, geen gedachte, geen ademhaling zonder Hem! En niets is zonder bedoeling.

JAHWEH heeft alles gemaakt voor zijn doel, ja, zelfs de goddeloze voor de dag des kwaads.
-Spreuken 16:4-

 

Tot slot

GOD maakt zijn keuzes. Al ver voordat wij er ook maar enig benul van hebben. Eén glimp van de glorie van Christus Jezus was genoeg om Saulus te ‘overrulen’ en tot erkenning te brengen. Als GOD dat wil en het is zijn plan, dan is er niets en niemand die Hem daarvan weerhoudt!

 


Ezechiël 38. Een reactie door Cor van Ruitenbeek.

Voor  Ezechiël 38 lezen we eerst over het herstel van Israël in  Ezechiël 36 en 37.

 

Wat komt er eerst de komende jaren? 

Jacobs ( Israëls ) benauwdheid, de afval en de tempel, waarin de antichrist de troon zal bestijgen.

We leven in een zeer bijzonder periode.

Het gaat niet over olie- en gasvelden, waarover de onderstaande broeder het heeft, maar over de antichrist die eerst moet komen.

 

Mattheus 24: 5

5 Velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben de Christus ( Letterlijk: de Gezalfde ), en zij zullen velen verleiden.

Mattheus 24: 24

24 Want er zullen valse christussen ( Letterlijk: Gezalfden ) en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, als het mogelijk was, ook de uitverkorenen zouden verleiden.

 

Johannes 5: 43

43 Een ander komt in zijn eigen naam, die zullen jullie aannemen.

 

2 Thessalonicenzen 2: 1-4

1 Maar wij verzoeken u, broeders, met betrekking tot de komst van onze Here Jezus Christus en onze vereniging met Hem,

2 dat gij niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeert, hetzij door een geestesuiting, hetzij door een prediking, hetzij door een brief, die

van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag des Heren (reeds) aanbrak.

3 Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs,

4 de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is.

 

We moeten goed voor ogen houden dat het volk Israël nu niet GODS volk is.

 

Zie ook:

http://boinnk.nl/152989/lo-ruchama-lo-ammi-door-cor-van-ruitenbeek/ en

 

http://boinnk.nl/153143/lo-ruchama-lo-ammi-deel-2-door-cor-van-ruitenbeek/

 

Dat houdt niet in dat we nu in moeten grijpen zoals Iran wil en andere landen, met het doel het vernietigen van de staat Israël

Het houdt ook niet in dat we GOD voor de voeten moeten lopen, zoals we dat zien bij het christendom.

GOD zelf grijpt in zoals we kunnen lezen in  Ezechiël 36 en 37.

 

Ezechiël 38: 2

2 Mensenkind, richt uw aangezicht tegen Gog in het land Magog, ( a verwijzing naar Openbaring 20 ) de grootvorst van Mesek en Tubal; profeteer tegen hem,

 

Openbaring 20: 7-9

7 En wanneer de duizend jaren voleindigd zijn, zal de satan uit zijn gevangenis worden losgelaten,

8 en hij zal uitgaan om de volkeren aan de vier hoeken der aarde te verleiden Gog en Magog, om hen tot de oorlog te verzamelen, en hun getal is als het zand der zee.

9 En zij kwamen op over de breedte der aarde en omsingelden de legerplaats der heiligen en de geliefde stad; en vuur daalde neder uit de hemel en verslond hen,

 

Hoe zit het dan met die olie- en gasvelden voor de kust van Israël?

De olie- en gasvelden voor de kust van Israël zullen zeker  geëxploiteerd worden, maar nadat Ezechiël 36 en 37 is geschied.

 

Israël zal tot zegen zijn voor de volkeren.

In de eerste plaats een geestelijke zegen, en ook in welvaart.

 

Het bovenstaande heb ik geschreven naar aanleiding van het onderstaande dat ik beluisterd heb:

http://boinnk.nl/153374/153374/

JD’s Prophecy Update on Ezekiel 38

 

 

‘ Ik wens u ALLEN, geliefde vrienden en vijanden, Gods rijke zegen, genade en liefde toe ‘.


Jihad tegen Europa is begonnen in Kosovo…

Aangeleverd door: It’s Me

Jihad tegen Europa is begonnen in Kosovo…

11273In een toespraak voor de Verenigde Naties sprak de Macedonische president Ivanov zijn zorg uit dat radicalen een ‘Balkan-kalifaat’ zouden willen stichten. Er wordt door Soros, Merkel, de Turken, de Saoedi’s en ISIS hard gewerkt aan een groene corridor voor “islamisten” in de Balkan, een kalifaat in Europa. Zij werken samen met de Albanese en Bosnische moslims om uiteindelijk één grote islamitische staat/kalifaat op de Balkan en vervolgens in heel Europa op te richten en het Ottomaanse Rijk te doen herleven.

 

Bosnië, Albanië, Kosovo, Macedonië, het zuidelijke deel van Servië en het noordelijke van Montenegro (waar de meeste moslims wonen) moeten in de toekomst een verenigde islamitische staat worden. Dat is de eerste fase van de verovering van Europa. Erdogan beschouwt de Balkan-regio als deel van het Ottomaanse rijk:“De doelstelling van Turkije is om te leven in vrede met alle landen en het herstel van de macht van het Ottomaanse Rijk“, zei hij….

In de achtertuin van Europa voltrekt zich langzaam een drama, dat niet los gezien kan worden van andere ontwikkelingen in ons werelddeel: Kosovo werd onafhankelijk. De Servische provincie Kosovo wordt een islamitisch terroristische maffiastaat in het hart van Europa. Het lot van Kosovo is hetzelfde als dat van Klein-Azië, dat vroeger vol christelijke kerken stond, die nu allen tot ruïnes zijn vervallen.

 

Meer dan 100 oude kerken en kloosters zijn verwoest door cultuurbarbaren. Het christelijk geheugen van Servië moet worden vernietigd. De Serviërs zien Kosovo als de bakermat van de Servisch-Orthodoxe kerk, als belangrijk deel van het Servische rijk in de Middeleeuwen. Zij omschrijven de streek graag als het Servische Jeruzalem. De vroegste documenten die enig zicht geven op de etnische samenstelling van Kosovo zijn kloosterregisters uit de 13e en de 14e eeuw.

 

Daaruit blijkt dat destijds 2% van de bevolking Albanees was! De Albanezen waren nomaden en trokken met hun kudden door de bergen. Hun huizen waren meestal niet permanent en er zijn daarom GEEN echt oude Albanese monumenten bekend. Meer dan duizend historische gebouwen, kloosters en kerken spreken elk voor zich boekdelen over de geschiedenis van Kosovo. De echte naam van deze Servische provincie is Kosovo en Metochia (betekent letterlijk: Land van de Kerk!). Daarom gebruiken de Albanezen niet het woord: Metochia, Land van de Kerk!….

In Kosovo bouwden Washington, Londen en Berlijn het islamitische terroristische UÇK op met drugshandelaren en bandieten. Tot in 1998 was iedereen in de wereld ervan overtuigd dat het UÇK een terroristische organisatie was, maar later heeft Washington ze gekocht en omgedoopt tot “vrijheidsstrijders”. De speciale gezant van Washington in de Balkan, Robert Gelbard, had zelf tot drie keer toe voor de internationale pers bevestigd, begin 1998, dat “die lui van het UÇK terroristen zijn.” … De NAVO, die samen streed met deze fascisten, loog over etnische zuiveringen, over massamoorden en over massagraven in Kosovo, waarvan de Serviërs de schuldigen zouden zijn. De Amerikaanse minister van Defensie, Cohen, beweerde dat er in Kosovo waarschijnlijk 100.000 doden waren gevallen.

 

Na de oorlog staat de teller op minder dan drieduizend doden, een aantal dat zowel de slachtoffers aan Servische zijde omvat als de Albanezen die tijdens de oorlog omkwamen. Na maanden en maanden van onophoudelijk graven, deelde Carla del Ponte mede dat de NAVO 2.108 lichamen had opgegraven… VN-generaal Lewis Mackenzie zei dat ”men tijdens de Balkanoorlog de verkeerde partij heeft gebombardeerd, gezien het feit dat tal van terroristische bewegingen het groene licht kregen om meer problemen te veroorzaken in Bosnië en Kosovo, waar tal van Mujahedien naartoe trokken, en waar een ondersteunend netwerk van Al-Qaida ontstond.”… De effectieve medewerking van de Verenigde Staten aan het conflict van Kosovo moet ons eigenlijk niet verwonderen.

 

Het is hetzelfde scenario als in Bosnië. Daar hebben de Verenigde Staten ook de islamitische fascist Alija Izetbegovic als president gesteund en deze had de duidelijke intentie een moslimstaat op te richten in een regio waar de moslims de minderheid hadden (44 %). Hij schreef: “Er is geen vrede noch samenleven mogelijk tussen de islam en de niet-islamitische sociale en politieke bewegingen. De islam sluit zonder meer het recht en de mogelijkheid uit om een vreemde ideologie in zijn territorium te vestigen.”…

De christelijke Serviërs werden al tijdens de Ottomaanse overheersing van Servisch Kosovo en Metochia verdreven, en het is sindsdien nooit gestopt. Door demografische evolutie en vervolging van de Serviërs in de laatste eeuw is heden een meerderheid van de bevolking islamitisch. In 1353 begonnen de Ottomanen onder sultan Murat I stukken van Europa in te lijven. Maar in 1389 werd op het slagveld van Kosovo (de “Slag op het Merelveld”) de opmars van sultan Murat I gestuit. Een leger van 100.000 Serviërs voerde oorlog tegen 300.000 Turken. In felle gevechten (slachtpartij van zestien dagen!) leden beide partijen zware verliezen en trokken de Ottomanen zich terug. De opmars van de Turken werd stopgezet.

 

Maar, terwijl de Serviërs hun verliezen niet meer te boven kwamen, bracht Bayazid, de zoon van de gesneuvelde Murat, een jaar later alweer een sterk leger in het veld. De Ottomanen konden putten uit een groot reservoir aan troepen, terwijl de Serviërs door hun manschappen heen waren. Geregeld kwamen de Serviërs nog in verzet, maar telkens zonder succes… Door de Ottomanen kwamen in Kosovo veel moslims/Albanezen te wonen, die het land als hun grondgebied gingen beschouwen. Onder Mussolini hadden de Kosovaarse Albanezen hun Groot-Albanië, wat hen de gelegenheid bood om vele Serviërs te verdrijven, wier plaats ingenomen werd door inwijkelingen uit Albanië. De Joegoslavische communistische dictator Tito verbood de Servische verdrevenen terug te keren (300 000 Serviërs!), terwijl de immigratie van Albanezen gewoon doorging. Albanezen werden na de Tweede Wereldoorog door Tito naar Kosovo gehaald als gasten, zoals andere minderheidsgroepen naar Nederland kwamen aan het eind ’60e jaren, maar ze bleven voor altijd.

 

Langs deze weg hebben de Serviërs in de zeventiger jaren hun meerderheid in Kosovo definitief verloren. Sedert de NAVO in Kosovo een bezettingsmacht geïnstalleerd heeft, zijn meer dan 200 000 van de resterende Serviërs verdreven! Nu is de etnische zuivering van Kosovo bijna voltooid. Er wonen bijna geen Serviërs meer! Zo verloren de Serviërs hun Kosovo…

Saoedi-Arabië en Turkije zijn druk bezig het door de NAVO van Servië afgepakte Kosovo te veranderen in een strenge shariastaat. Saoedi-Arabië en andere Perzische Golfstaten al decennialang bakken met geld naar Kosovo voor de bouw van moskeeën en andere islamitische instituten, die hebben geholpen om gemeenschappen te kweken die dezelfde radicale vorm van het wahabisme aanhangen. Concurrent Turkije is ondertussen ook bezig zijn eigen variant van de islam – die feitelijk nog gevaarlijker is, omdat deze onder het dekmantel van ‘gematigdheid’ minstens net zo extreem en gewelddadig is als de Saoedische versie – te verspreiden op de Balkan…. Sluiers, boerka´s en islamitische baarden bepalen in toenemende mate het straatbeeld in Kosovo (ook in Bosnië).

 

De afgelopen vijftien jaar is het aantal moskeeën praktisch verdubbeld en zijn bestaande moskeeën flink opgeknapt. Van de 800 moskeeën in Kosovo zijn er 240 na de oorlog gebouwd. Naast elke moskee stond een bord waarop stond wie de sponsor van het gebouw was. Meestal was dat Saoedi-Arabië. …

Onder de ogen van KFOR, heeft Kosovo  zich tot een islamitisch terreurcentrum in de regio ontwikkeld en wordt het de kweekvijver voor Jihadisten.Volgens The New York Times hebben de laatste twee jaar 314 Kosovaarse jihadisten zich aangesloten bij IS. De bekendste Jihadist heet Lavdrim Muhaxheri. Hij schokte de wereld door op Facebook te poseren terwijl hij een kind van 14 onthoofdde. Op andere foto’s was te zien hoe hij een man met zijn geweer executeerde. Muhaxheri rekruteerde met succes jonge Jihadisten in Kosovo. Hoewel het niet tot het plegen van een aanslag kwam heeft de Kosovaarse tussen 4 en 16 november achttien van zijn rekruten gearresteerd. Ze bereidden aanslagen voor in Kosovo. Potentiële doelwitten waren Kosovaarse regeringsgebouwen,Servisch-orthodoxe kerken en het Israëlische voetbalelftal dat een wedstrijd tegen Albanië zou gaan spelen.

 

Blerim Heta is de eerste Balkan zelfmoordterrorist. De Albanees Heta blies zichzelf in Bagdad op en vermoordde 52 mensen. Voordat hij naar Irak ging, werkte Heta in Camp Bondsteel. In Duisburg werden op 22 december 2016 twee Kosovaarse broers van 28 en 31 jaar gearresteerd door de Duitse politie. Ze zouden een aanslag voorbereiden op winkelcentrum Centro in Oberhausen. De lijst van Albanese misdaden en terrorisme is erg lang…

Na Kosovo de jihad gaat verder naar de rest van Europa. Wij keren terug naar de Ottomaanse tijd. Brussel, Berlijn en Washington willen, met hun islamitische vrienden, Europa islamiseren. In heel Europa bestaan er hele wijken en stadsdelen die voor anderen dan mohammedanen niet (veilig) toegankelijk zijn. Deze wijken en stadsdelen worden door de Salafisten zelfs fysiek met borden en dergelijke als zijnde shariawijken gemarkeerd.

 

En zodra moslims de bevolking van een land voldoende in aantal vervangen hebben, zullen de niet-moslims hun natie, hun cultuur, hun erfgoed, hun beschaving, hun wetten, hun grond, en hun fundamentele rechten van de mens voor altijd verliezen. Wat de moslims in het verleden met de wapens niet konden, doen ze vandaag met het geboortecijfer en immigratie. Wie de geschiedenis van de expansie van de islam bekijkt, stelt vast dat sommige regio’s militair en met geweld werden onderworpen aan de islam, maar dat er bij de verovering van nogal wat andere gebieden nauwelijks wapens aan te pas kwamen. De Jihad (strijd op Allah´s weg) wordt niet alleen op louter gewelddadige wijze opgelegd. Maar ook sluimerend op cultureel gebied. Daarin staat in detail uitgelegd hoe radicale islamieten niet-moslimlanden (Dar al-Harb) op de knieën wil dwingen. Het plan is om geleidelijk te infiltreren in gemeenschappen om de islam het meest dominant op politiek en religieus gebied te maken.

 

Het begint met een straat, dan een buurt, een hele wijk, vervolgens de stad en dan een staat… Het wordt alleen maar erger in Europa met de islam. De afgelopen jaren is Europa geschrokken van aanslagen met een groot aantal doden. En nog tientallen aanslagen in Europa zijn verijdeld. De islam is een zeer gewelddadige politieke godsdienst/ideologie, die al 1400 jaar wereldheerschappij nastreeft, met alle middelen! Kosovo is van Servië. Dat is het altijd geweest en dat zal het altijd zijn…


Reactie van een lezer

Alweer een nieuwe datum?

 

Het is alsof in de laatste anderhalve maand meer data voorbij is gekomen dan de afgelopen 3 jaren bij elkaar. En ik zal eerlijk bekennen, toen er 23 september 2017 niets gebeurde, was ook ik een van de mensen die meteen op zoek ging naar een nieuwe datum. Ik maakte een link naar de 7 dagen dat Noach in de ark ging voordat de zondvloed kwam.

 

Maar ook 30 september 2017 ging voorbij. Gevoelsmatig ging ik op zoek naar de volgende datum. Maar terwijl ik aan het zoeken was, kwam ik op een punt dat ik het niet langer voor mezelf kon ontkennen.

 

1 Thessalonicensen 5 vers 1 Maar van de tijden en de gelegenheden, broeders! hebt gij niet van node, dat men u schrijve.

 

Paulus geeft aan dat het niet nodig is dat men ons aangeeft wanneer het gebeurd, en hoe het gebeurd. Maar dat is wel wat er constant gebeurd wanneer er een nieuwe datum wordt genoemd! Voor mijn gevoel kan het niet lang meer duren. Maar is dat waar? Alle data dat voorbij komt kan gek genoeg bijbels worden onderbouwd. En het klopt keer op keer behalve op één punt, en dat is dat de dag waarop alles samen valt stilletjes voorbij gaat.

 

Komen we dichter bij de waarheid, of is het de leugen die aan het regeren is?

 

Ik ga vanaf nu meer waarde hechten aan de boodschapper. Want aan de vrucht kan men de boom leren kennen.

 

Waarom zeg ik dat? Ik zelf geloof dat de Heer alles gaat herstellen. Al zou ik bergen kunnen verzetten, en al zou ik de hele wereld vertellen wat de Heer heeft gedaan, het zou niets betekenen, want Hij is het die alles gaat herstellen. Daar kan ik niets aan toevoegen, en ook niets van afnemen. Als ik terug denk aan de periode dat ik naar de kerk ging dan kan ik maar één ding zeggen, en dat is dat dat de zwaarste periode uit heel mijn leven is. Ik leefde in angst omdat ik constant bezig was met het proberen te redden van de mensen van wie ik hou. Toen ik echt tot geloof kwam, en besefte dat de Heer in controle is toen kreeg ik pas rust. Ik kan niemand redden, maar Hij gaat het doen. Hij is de Redder van ALLE mensen.

 

Dat is wat ik geloof.

 

Maar als ik naar de filmpjes kijk die voorbij komen dan zie ik dat de boodschapper de kijker aanspoort om zijn/haar leven te geven aan Christus, voordat het te laat is. Als ik de reactie op youtube filmpjes lees, dan zie ik dat veel van de reacties, reacties zijn, waarin de kijkers andere mensen aansporen om hun leven te beteren voordat het te laat is. En natuurlijk zie ik dat de kijkers claimen dat de Heer de enige Redder is. Maar er wordt ontkent dat de Heer alles gaat verzoenen met Zichzelf. (Kolossensen 1 vers 20) En daarmee wordt bevestigd dat de maker van het filmpje en degene die hierop reageert, niet in de Heer gelooft, want er wordt gebouwd op eigen werken. Niet de Heer krijgt credits dat Hij alles heeft volbracht, maar mensen zijn bezig zichzelf te redden.

 

1 Thessalonicensen 5 vers 2 – 4:

2 Want gij weet zelven zeer wel, dat de dag des Heeren alzo zal komen, gelijk een dief in den nacht.

3 Want wanneer zij zullen zeggen: Het is vrede, en zonder gevaar; dan zal een haastig verderf hun overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw; en zij zullen het geenszins ontvlieden;

4 Maar gij, broeders, gij zijt niet in duisternis, dat u die dag als een dief zou bevangen.

5 Gij zijt allen kinderen des lichts, en kinderen des daags; wij zijn niet des nachts, noch der duisternis.

 

Ik geloof niet meer in data. Ik blijf wel volgen wat er allemaal langs komt qua data. Maar ik ga er geen waarde meer aan hechten. Want zoals Paulus aangeeft, het is niet nodig dat mensen ons hierover schrijven. Waarom, omdat wij kinderen van het licht zijn. Als het donker wordt in huis, dan maak je het licht aan. Je voelt en ziet aan alles dat het tijd is om het licht aan te maken. Zo geloof ik dat de kinderen van het licht, gaan zien wanneer de tijd is aangebroken. En dat moment gaat niet herkend worden door de kinderen der duisternis. Zij die (zeg maar) achter blijven.

 

Het zal dus wachten zijn op het moment dat het lijkt alsof er echtte vrede is op aarde, en dat het lijkt alsof al het gevaar geweken is. Dit gebeuren is het moment waarnaar de gelovige uit moet kijken, want na dit moment zal het haastige verderf over de wereld komen.

 

1 Thessalonicensen 5 vers 6 – 9

6 Zo laat ons dan niet slapen, gelijk als de anderen, maar laat ons waken, en nuchteren zijn.

7 Want die slapen, slapen des nachts, en die dronken zijn, zijn des nachts dronken;

8 Maar wij, die des daags zijn, laat ons nuchteren zijn, aangedaan hebbende het borstwapen des geloofs en der liefde, en tot een helm, de hoop der zaligheid.

9 Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid, door onzen Heere Jezus Christus.

 

Wat meer kan ik toevoegen. Het is niet nodig dat iemand ons schrijft over de tijden. Maar laat ons (de gelovige) waken. En laten we nuchter worden van al die momenten dat we in spanning hebben gezeten omdat het tijdstip dat werd aangekaart zo realistisch leek, dat wij hier helemaal in mee zijn genomen.

 

De kinderen van het licht gaan het weten zodra de tijd is aangebroken.

 

Gr,

Roël H.