Religie


Satan is razend

Bron: Shoebat.com

Major Islamic Terrorists Create Photo Of Trump And Netanyahu About To Be Executed In Front Of Jerusalem, And Declare To All Christians And Jews: “Jews And Worshipers Of The Cross, We Swear To Cut Your Necks And Shed Your Blood In Front Of The Temple Mount In Jerusalem!”

By Theodore Shoebat

Major Islamic terrorists, all members of ISIS, have created an image of President Trump and Netanyahu, the Prime Minister of Israel, about to be executed. The message has the words:

“We swear to break your necks and shed your blood in Al-Aqsa Front Yard [the Temple Mount] and everywhere else, this is the promise of Allah and we will make it come true.”

As we read in one report:

The Islamic terrorist organization ISIS shows a photographic montage in which both leaders are kneeling before their executor.

The jihadist terrorist group ISIS has once again threatened the president of the United States, Donald Trump .

The terrorist organization has broadcast a photo montage showing a hooded man in the role of executioner about to execute two prisoners: these are Donald Trump and the Prime Minister of Israel, Benjamin Netanyahu .

“Jews and worshipers of the cross, we swear to break their necks and shed their blood,” reads the message that accompanies the image.


Mensen die een christelijke opvoeding hebben genoten of lidmaat zijn van een kerkgenootschap worden Christenen genoemd

Maar zijn zij ook daadwerkelijk CHRISTEN? En dan bedoelen we natuurlijk: Kennen zij de Here Christus Jezus als hun Heiland, hun Verlosser. Of zijn zij slechts met christelijke normen en waarden opgevoed?  Hoeveel van de Gereformeerden, Hervormden, Lutheranen, Rooms Katholieken, Methodisten, Prestiberianen, Oud-Gereformeerden, Apostolischen, Anglikanen enz. enz.enz, er zijn honderden soorten en smaken, maar weten zij daadwerkelijk dat Christus Jezus hun Here en Heiland is?

Soms lezen we over groepen christenen, zoals onlangs in Egypte op deze site, maar dan bleken het Kopten te zijn. Toegegeven juist onder de Kopten zijn er heel wat mensen die mede door de verdrukking waaronder zij leven wel degelijk een persoonlijke relatie hebben met de Here Christus Jezus en ook verlangend naar Hem uitzien. Maar vele groepen en kerken die zich beroepen op het christen zijn, zijn helaas niets meer dan naam-christenen.

Zo is het evenzo met de Joden.Vele oprecht gelovige Christenen claimen een band te hebben met het Joodse volk, ze gaan daarin vaak erg ver. Maak maar eens een reisje naar de staat Israël en u komt ze ongetwijfeld tegen; oprecht gelovige Christenen die elke Jood het liefst om de hals zouden vallen. Doch de vraag is dan: Is het Joodse volk, voorzover je daar nu al van mag spreken daadwerkelijk en belijdend Jood?

Met name in Tell Aviv, Haifa, en zelfs in Jerusalem ben ik er maar bar weinig tegen gekomen. Religieuze Joden, ja die heb ik er vele gezien en zelfs gesproken zowel daar in Israël als in de Verenigde Staten en in Parijs, in Antwerpen en zelfs in Rome. Maar waren dit allemaal mensen die reikhalzend uitkeken naar hun beloofde Messsias?

Nou een paar ervan, zeker wel. Maar de overgrote meerderheid, helaas, die hadden en hebben meer belangstelling voor de koersen van de beurs en de politiek of andere wereldse zaken. In wezen verschillen de Joden of hen die men zo noemt, want vele z.g. Joodse mensen zijn helemaal geen afstammelingen van Abraham, Izaak en Jakob. Het zijn proselieten, of Khazaren, mensen die in de vroege middeleeuwen onder leiding van hun toenmalige koning de Joodse religie hebben moeten aannemen. Hoevelen van hen hebben de ware God écht lief? Alleen Hij weet het.

En juist die mensen maken nu een groot deel uit van de bevolking van de staat Israël. De mensen die nu als Jood leven en wonen in die staat, dat land, wat wel degelijk God’s land is, leven grotendeels zonder God. Zegt Zacharia 13:8 niet dat slechts een derde deel van de inwoners in leven zal blijven nadat Hij, hun Messias, teruggekeerd zal zijn in Zijn stad; Jerusalem. En dat, nadat deze mensen al zo zwaar geleden hebben in de jaren kort daar aan voorafgaande? Waarom dit dan?

Omdat zij geen relatie hebben met hun Messias. Voor zover zij het etiket Jood droegen waren en zijn het slechts religieuze Joden. En dat maakt deze mensen net zo als de religieuze Christenen of zij die zich er op voor laten staan, op hun Christelijke roots. Je hoort het vaak mensen zeggen: ja, ik ben van katholieke huize of  ik ben van Gereformeerde huize, maar ze hebben er verder niks mee. Zijn dit dan Christenen? Neen! 

Ja, zo worden ze wel genoemd maar in feite zijn het gewoon heidenen of liever gezegd: ongelovigen. Dat is geen veroordeling maar alleen maar een vaststelling van een feit. Maar er is hoop! Ook hen heeft God lief en uiteindelijk komt Hij ook met deze mensen tot Zijn doel. Maar willen deze mensen de komende oordelen ontvlieden? Dan is er nog maar één uitweg, zowel voor al die waaibomen hout katholieken als wel voor die gesjochte protestanten en in wezen geldt het voor elk mens, van elke afkomst, religie of aard dan maar ook: Wend u tot Christus Jezus, belijdt uw zonden en dank Hem voor wat Hij tot stand gebracht heeft op Golgota. Ja er is slechts één weg: Dé Weg, De Waarheid en Het Leven. Christus Jezus!

Een ware christen heeft in de 1ste plaats een persoonlijke band met zijn Here en Heiland, iets waar die paus zo’n broertje aan dood heeft, want dat vreet aan zijn macht en functie. Christus Jezus is onze Middelaar met God. Daar hebben we geen paus, bisschop, priester, dominee, voorganger of wat dan ook voor nodig. Dat een Christen andere christenen opzoekt is een goede zaak en daar is niks mis mee en ja in sommige kerken kom je ze nog weleens tegen!

Silvia Videler


Is het (Rooms) Katholicisme een valse godsdienst?

Is Catholicism a false religion? Are Catholics saved?


Subscribe to our Question of the Week:

 


Catholicism false religion, Catholics saved

Question: “Is Catholicism a false religion? Are Catholics saved?”

Answer: The most crucial problem with the Roman Catholic Church is its belief that faith alone in Christ is not sufficient for salvation. The Bible clearly and consistently states that receiving Jesus Christ as Savior, by grace through faith, grants salvation (John 1:123:16,18,36Acts 16:31Romans 10:9-10,13Ephesians 2:8-9). The Roman Catholic Church rejects this. The official position of the Roman Catholic Church is that a person must believe in Jesus Christ AND be baptized AND receive the Eucharist along with the other sacraments AND obey the decrees of the Roman Catholic Church AND perform meritorious works AND not die with any mortal sins AND etc., etc., etc. Catholic divergence from the Bible on this most crucial of issues, salvation, means that yes, Catholicism is a false religion. If a person believes what the Catholic Church officially teaches, he/she will not be saved. Any claim that works or rituals must be added to faith in order for salvation to be achieved is a claim that Jesus’ death was not sufficient to fully purchase our salvation.

While salvation by faith is the most crucial issue, in comparing Roman Catholicism with the Word of God, there are many other differences and contradictions as well. The Roman Catholic Church teaches many doctrines that are in disagreement with what the Bible declares. These include apostolic succession, worship of saints or Mary, prayer to saints or Mary, the pope / papacy, infant baptism, transubstantiation, plenary indulgences, the sacramental system, and purgatory. While Catholics claim Scriptural support for these concepts, none of these teachings have any solid foundation in the clear teaching of Scripture. These concepts are based on Catholic tradition, not the Word of God. In fact, they all clearly contradict Biblical principles.

In regards to the question “Are Catholics saved?”, this is a more difficult question to answer. It is impossible to give a universal statement on the salvation of all members of any denomination of Christianity. Not ALL Baptists are saved. Not ALL Presbyterians are saved. Not ALL Lutherans are saved. Salvation is determined by personal faith in Jesus alone for salvation, not by titles or denominational identification. Despite the unbiblical beliefs and practices of the Roman Catholic Church, there are genuine believers who attend Roman Catholic churches. There are many Roman Catholics who have genuinely placed their faith in Jesus Christ alone for salvation. However, these Catholic Christians are believers despite what the Catholic Church teaches, not because of what it teaches. To varying degrees, the Catholic Church teaches from the Bible and points people to Jesus Christ as the Savior. As a result, people are sometimes saved in Catholic churches. The Bible has an impact whenever it is proclaimed (Isaiah 55:11). Catholic Christians remain in the Catholic Church out of ignorance of what the Catholic Church truly stands for, out of family tradition and peer pressure, or out of a desire to reach other Catholics for Christ.

At the same time, the Catholic Church also leads many people away from a genuine faith relationship with Christ. The unbiblical beliefs and practices of the Roman Catholic Church have often given the enemies of Christ opportunity to blaspheme. The Roman Catholic Church is not the church that Jesus Christ established. It is not a church that is based on the teachings of the Apostles (as described in the Book of Acts and the New Testament epistles). While Jesus’ words in Mark 7:9 were directed towards the Pharisees, they accurately describe the Roman Catholic Church, “You have a fine way of setting aside the commands of God in order to observe your own traditions!”

Recommended Resource: Reasoning from the Scriptures with Catholics by Ron Rhodes


Germany: Muslim migrant spits on customers’ food in restaurant, makes Hitler salute

Bron: Jihad Watch

Germany: Muslim migrant spits on customers’ food in restaurant, makes Hitler salute

More glories of diversity and multiculturalism in Merkel’s Germany, as a Muslim migrant (Senegal is 94% Muslim) makes his contempt known for “the most vile of created beings” (Qur’an 98:6), that is, non-Muslims.

“Spits on fast food, arrested, Hitler salute shown,” translated from “Aufs Fastfood gespuckt, gepöbelt, Hitlergruß gezeigt,” Rundblick-Unna, December 10, 2017:

“Maybe not paying attention in history lessons, paired with ‘alcohol intolerance” …

…. the Federal Police commented on an incident which on Friday afternoon (08 December) involved “the elimination of body fluids and the showing of the Hitler salute”. The perpetrator does not quite fulfill the idea of a typical Dortmunder neo-Nazi. He is a 47-year-old Senegalese.

At 16:30, federal police forces were called to a burger restaurant in Dortmund Central Station. An employee reported that the said African guest spat several times on the food of customers and verbally harassed them.

The employees gave the 47-year-old a house ban. That did not interest him.

So the police were called. They escorted the man living in Dortmund from the restaurant and threw him out the door. And for whatever reason, Senegalese, drunk with a 1.4 per thousand blood alcohol level, made the Hitler salute.

By the way, he is already known to police because of predatory extortion, BuPo spokesman Volker Stall disclosed in his account. Thus the 47-year-old now has another criminal proceeding in process – because of the use of symbols of an unconstitutional organization.


Een super gevoelig onderwerp met aardig wat te maken kanttekeningen.

Aangeleverd door Sam Jansen

Is de Pinksterkerk een radicale sekte of een nobel geloof?

Alles wat je moet weten over een snelgroeiende geloofsgemeenschap, die soms in verband wordt gebracht met sektarisme en misbruik.

Lees verder dit uitgebreide artikel op: https://www.vice.com/nl/article/vbzb89/is-de-pinksterkerk-een-radicale-sekte-of-een-nobel-geloof

En lees ook: https://www.ad.nl/video/zondagskinderen-opkomst-van-radicale-christenen~vp23399

Opmerking redactie Boinnk: Bij ons weten zijn er vele groeperingen die het stempel dragen een Pinkstergemeente te zijn.

Zo zijn er de Volle Evangelie Gemeenschappen, de gemeenten die onder de vlag verenigd zijn van Pinkstergemeenten in Nederland. Ook zijn er de z.g. Bethel Pinkstergemeenten en dit zijn slechts enkele hoofdstromingen binnen de grote groep van zeer kleine tot uitermate grote (kerk)gemeenschappen die zich alle beroepen op het feit dat zij de boodschap uitdragen van de “Pinkster-ervaring” zoals te lezen is in het boek Handelingen in de Bijbel. Dat dit in de praktijk vaak velerlei uitingen heeft moge evident zijn.

Gezien de aard van de artikelen, verwelkomen we reacties van lezers, mits niet op de man/vrouw gespeeld plaatsen wij die één op één. 

 1. Naar aanleiding van het artikel over de pinksterkerken doe ik hierbij een
  drietal Schriftplaatsen citeren waaruit duidelijk blijkt dat de pinksterbeweging is
  gebaseerd op de valse leer dat de tekenen van een apostel ook in deze tijd door
  een zichzelf tot apostel verklaarde charlatan kunnen worden gemanifesteerd.
  Het enige wat hier achter zit is de geldgierigheid die de onnozele kudde uitbuit.
  U zij gewaarschuwd voor deze dwaalgeesten, zie de brief aan Judas.
  Laurens OverduinMark.16
  En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie
  aan alle kreaturen.
16 Die geloofd zal hebben, en gedoopt zal zijn, zal zalig worden; maar die
niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden.
17 En degenen, die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen:
in Mijn Naam zullen zij duivelen uitwerpen; met nieuwe tongen zullen zij spreken.
18 Slangen zullen zij opnemen; en al is het, dat zij iets dodelijks zullen drinken,
dat zal hun niet schaden; op kranken zullen zij de handen leggen,
en zij zullen gezond worden.


Hand.

21 Het is dan nodig, dat van de mannen, die met ons omgegaan hebben al den tijd,
in welken de Heere Jezus onder ons in [gegaan] en uitgegaan is,
22 Beginnende van den doop van Johannes, tot den dag toe, in welken Hij van ons
opgenomen is, een derzelven met ons getuige worde van Zijn opstanding.
23 En zij stelden er twee, Jozef, genaamd Barsabas, die toegenaamd was
Justus, en Matthias.
24 En zij baden en zeiden: Gij Heere! Gij Kenner der harten van allen, wijs van
deze twee een aan, dien Gij uitverkoren hebt;
25 Om te ontvangen het lot dezer bediening en des apostelschaps, waarvan
Judas afgeweken is, dat hij heenging in zijn eigen plaats.
26 En zij wierpen hun loten; en het lot viel op Matthias, en hij werd met
gemene toestemming tot de elf apostelen gekozen.


2Kor.12
11
 Ik ben roemende onwijs geworden; gij hebt mij genoodzaakt, want ik behoorde
van u geprezen te zijn; want ik ben in geen ding minder geweest dan de
uitnemendste apostelen, hoewel ik niets ben.

12 De merktekenen van een apostel zijn onder u betoond in alle lijdzaamheid,
met tekenen, en wonderen, en krachten.

Matt.8
15
Maar wacht [u] van de valse profeten, dewelke in schaapsklederen tot u komen,
maar van binnen zijn zij grijpende wolven.
16 Aan hun vruchten zult gij hen kennen. Leest men ook een druif van doornen,
of vijgen van distelen?
17 Alzo een ieder goede boom brengt voort goede vruchten, en een kwade boom
brengt voort kwade vruchten.
18 Een goede boom kan geen kwade vruchten voortbrengen, noch een kwade boom
goede vruchten voortbrengen.
19 Een ieder boom, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen
en in het vuur geworpen.
20 Zo zult gij dan dezelve aan hun vruchten kennen.
21 Niet een iegelijk, die tot Mij zegt: Heere, Heere! zal ingaan in het Koninkrijk
der hemelen, maar die daar doet den wil Mijns Vaders, Die in de hemelen is.
22 Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Heere, Heere! hebben wij niet in
Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam duivelen uitgeworpen, en in
Uw Naam vele krachten gedaan?

En dan zal Ik hun openlijk aanzeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij,
gij, die de ongerechtigheid werkt!