Vaste wekelijkse politieke column


Prikbord nr. 639, door Columnist Leo J.J. Dorrestijn

Prikbord nr 639

 

Brussel

Premier Michel heeft na de ‘mislukte’ aanslag in Brussel weer de bekende litanie van onzinnige aanmoedigingen uitgesproken. Alsof de mislukking een succes was voor de Staat, terwijl juist bewezen werd dat militairen onvoldoende middelen hebben om tijdig in te grijpen.  Sterker nog, een controle van de dader had vermoedelijk ook hun leven gekost bij het functioneren van de bom. Dus de afloop is helemaal geen geruststelling: de dader was niet bekend als terrorist en militairen zijn niet bevoegd iemand buiten gevecht te stellen, die zich verdacht gedraagt. Wie geen risico wil nemen om een vergissing te maken bij een idioot met (zelf)moordplannen, moet de bevolking niet misleiden met militaire presentie die niet gericht is op preventie.

 

Den Helder

Twee voormalige wethouders – niet de minste burgers in een stad – hebben de burgemeester beschuldigd van valsheid in geschrift. Het zou gaan om een document dat ze nooit hebben gezien, dus ook niet ondertekend, en waarvan de inhoud ook niet door hen zou worden goedgekeurd.  De burgemeester bagatelliseerde de beschuldiging door te stellen dat ze wel hebben getekend en dat hij (zelf) niet in de gelegenheid is een valse handtekening te plaatsen. Welke motieven de aangevers dan kunnen hebben om dit te betwisten, gezien het vermeende risico in het ongelijk te worden gesteld, blijft helaas onduidelijk. Doch hoe de burgemeester zo zeker weet dat ze wel hebben getekend en er dus geen computer-handtekening is misbruikt, is een raadsel dat zich alleen laat verklaren door een (persoonlijk?) belang dat hij kan hebben om aan zijn merkwaardige bewering vast te houden.

 

Helmond

De bewoners van een straat in Helmond werden al heel lang getreiterd door allerlei tuig, zonder dat de politie ingreep. Kennelijk waren drugs dealen en bedreigen geen reden om een einde te maken aan de overlast, totdat een vader tot actie overging. De politie was toen – met ‘toestemming’ van de burgemeester ? – snel ter plaatse om die vader aan te houden. Hoeveel aanhoudingen zijn er vóór die tijd verricht?

 

Parijs

Hoe voos de Franse politiek is, blijkt eens te meer uit het opstappen van 4 ministers wegens verdenkingen van fraude en corruptie. Dat dergelijke figuren door de selectie kwamen, zegt niet alleen iets over de ‘Franse slag’ van Macron, maar ook over het algemene gebrek aan voorzorgen tegen chantabele bewindspersonen.

 

Tilburg

In een land dat zich beroept op speciale deskundigheid bij ‘watermanagement’, is het onvoorstelbaar dat men is vergeten het gedrag van grondwater in aanmerking te nemen vóór de bouw van een nieuwe sluis in Tilburg.  Terwijl dit project toch absurd duur was en begeleid werd door het ministerie.  Een nabijgelegen woonwijk zou gaan verzakken door het wegvallen van de bestaande waterdruk in een deel van het Wilhelminakanaal en de daling van het grondwaterpeil met ca. 2 meter. Kennelijk bieden de ervaringen in Gouda geen soulaas en kunnen de extra kosten van € 70 miljoen niet worden beperkt door een damwand te slaan of gewoon af te wachten of de voorspelde verzakking daadwerkelijk tot grote schade leidt. Zouden ze in Den Haag en bij de provincie wel een controlelijstje hebben afgevinkt om dergelijke blunders te voorkomen?

 

Waalwijk

Vier verkeersvliegtuigen gelijktijdig in het luchtruim ‘boven’ Waalwijk is normaal, maar 8 (!) komt ook voor. Kennelijk een knooppunt van luchtroutes waar weinig aandacht aan wordt besteed. Milieu-activisten vliegen zelf graag en uitbreiding van Schiphol of Lelystad stuit nauwelijks op (politiek) verzet. Neen, liever bedrijven chicaneren met – deels illegale – milieuzones, waarbij voertuigen reeds moeten voldoen aan de wettelijke APK-normen.

 

 

Ontvangen e-mail

 

Global warming wetenschappers poolcirkel geblokkeerd door extreem veel ijs

De aarde zou zó snel opwarmen dat een ijsbreker onverwacht vast kwam te zitten in een extreem dikke ijslaag. Een team wetenschappers dat in de Noordpoolcirkel onderzoek wilde doen naar de gevolgen van ‘global warming’ moest de geplande reis vanwege ‘extreme ijscondities’ annuleren. Ook op de Zuidpool werden onlangs record hoeveelheden ijs geconstateerd. Het gros van de bevolking in het Westen is echter dermate gehersenspoeld met de klimaatleugen dat de combinatie ‘meer ijs’ (‘is minder ijs’) en ‘opwarming’ voor zoete koek wordt geslikt.

40 wetenschappers gingen eind mei in het Canadese Quebec City aan boord van de CCBS Amundsen, een schip dat ijs kan breken maar dat bij Newfoundland desondanks op te dik ijs stuitte om veilig verder te kunnen varen. Andere schepen kwamen vast te zitten en maakten in sommige gevallen zelfs water. Waar zijn die 40 wetenschappers voor nodig?

Te dikke  ijslaag  toch te  dun?

De klimaat’experts’ gaven er natuurlijk weer een draai aan door te beweren dat het ijs zover zuidelijk kon drijven omdat het dunner dan normaal was. Een verklaring van Environment & Climate Change Canada sprak dat onbedoeld weer tegen: ‘Normaal zou er in deze tijd van het jaar in deze gebieden zeer weinig of geen ijs over zijn, laat staan de dikke ijslaag die we op dit moment bij de kust van Newfoundland zien’. Als het ijs dik genoeg was om een ijsbreker te stoppen, hoe kon het dan dun genoeg zijn om zover zuidelijk af te drijven? Dat is totaal onlogisch maar dat geldt al jaren voor het hele opwarmingsverhaal, dat zoals onze lezers inmiddels weten in het geheel niet om het klimaat gaat maar om het overdragen van zoveel mogelijk macht, soevereiniteit en geld aan de globalistische elite die onder het mom van het ‘klimaat’ een soort totalitaire wereldregering aan het opzetten zijn.

‘Parijs’ bedoeld om onze vrijheid en welvaart te vernietigen

Deze links-liberale elite willen daarom een einde maken aan onafhankelijke natie-staten met sterke economieën en deze vervangen door ongekozen bureaucraten in superregeringen zoals de EU waarin de belangen van landen en volken volledig ondergeschikt zijn gemaakt aan die van de grote banken, multinationals en globalistische politici. Klimaat- en CO2 belastingen zijn er daarom maar voor één ding gekomen, namelijk om het steeds extremere en almaar kostbaarder wordende klimaatbeleid te rechtvaardigen en de bevolking zover te krijgen de stapsgewijze vernietiging van hun vrije welvarende samenleving kritiekloos te laten accepteren. Dat was de reden waarom president Donald Trump besloot om uit ‘Parijs’ te stappen.

 

Technocratie: totale controle over de bevolking

In zijn boek Technocracy Rising schreef researcher Patrick Wood dat ‘er krachten aan het werk zijn om een nieuwe CO2-valuta als de ‘ultieme oplossing’ te presenteren voor het verminderen van armoede, voor bevolkingscontrole, milieubeheer, global warming, energietoewijzing en een koude (her)verdeling van economische welvaart. Klinkt als een up dated programma van de Communistische Partij van de Sovjet Unie! Alleen de term “ centraal geleid”  ontbreekt nog! Voor alle individuele mensen in dit nieuwe systeem vereist dit helaas autoritaire en gecentraliseerde controle Oh nee! Daar is ie al! over alle aspecten van hun levens, van de wieg tot het graf’. De globalisten -in Den Haag te vinden in bijna alle politie-ke partijen- veranderden antropogene ‘global warming’ geruisloos in ‘klimaatverandering’ toen uit onafhankelijke satellietgegevens bleek dat er al 17 tot 20 jaar geen opwarming meer is. Het doel blijft hetzelfde: forse verarming van de bevolking in Amerika en Europa zodat die onmachtig wordt gemaakt en totaal te controleren is. De beroemde 16e eeuwse staatsman Nicolo Machiavelli omschreef treffend de door de globalisten in Brussel, Berlijn, New York en ook Den Haag toegepaste klimaat/controle tactieken: Een prins geeft niet veel aan koloniën uit want voor weinig of geen kosten kan hij ze wegsturen en daar houden. Hij maakt er slechts een minderheid van de burgers waar hij land en huizen van afpakt en aan de nieuwe inwoners geeft, kwaad mee. En degenen die hij kwaad maakt blijven arm en verspreid waardoor ze hem nooit pijn kunnen doen. De rest blijft onaangeroerd en wordt eenvoudig stil gehouden. Tegelij-kertijd zijn ze bang om een fout te maken omdat hen dan hetzelfde kan overkomen als degenen die werden uitgeplunderd.

Arm en afhankelijk door klimaatbelastingen en massa immigratie

Klimaat- en CO2-belastingen zullen ons zo arm maken, dat we niet meer kunnen opstaan tegen de globalisten en hun plannen om ons op alle gebieden onmondig en afhankelijk te maken. We zullen bijna al onze financiële middelen nodig hebben om energie, brandstof en voed-sel te kunnen blijven betalen. Tegelijkertijd zorgt de door de politiek gesteunde import van miljoenen moslimmigranten ervoor dat we dit niet meer kunnen stoppen en ons niet meer tegen hen kunnen verenigen omdat de immigranten niet alleen een totaal andere cultuur met geheel andere normen en waarden hebben -en die aan ons zullen willen opleggen-, maar ook omdat het overgrote deel van hen permanent van uitkeringen en toeslagen afhankelijk zal blijven, waardoor onze sociale zekerheid eerder vroeger dan later zal instorten, wat de verarming van de autochtone bevolking zal versnellen.

Ik weet niet wat deze wetenschappers allemaal voor hebben met hun programma. Maar dat herverdeling van welvaart een hoofd-/uiteindelijke(?) doelstelling is, lijkt duidelijk. West moet Zuid en Oost gaan “redden van klimaatverandering”! Hoe? Met massale financiële steun. Het Westen produceert te veel CO2 waardoor het klimaat verandert! Wat wetenschappelijk bewezen nonsens is! Al heel lang is wetenschappelijk vastgesteld dat het CO2 niveau in de atmosfeer een gevolg is van wijziging van het klimaat. Geen oorzaak!  Door alle financiële overdrachten gaat de US Economische competitiviteit verder kopje onder! De rest van de wereld doet nl. weinig om aan vermindering van CO2 uitstoot en betaald nog minder!

Voor degenen die veel geloof hechten aan Global Warming, sorry Climate Change because of CO2 emission  raad ik aan om het boek “de menselijke maat” van de NL geoloog Salomon Kroonenberg te lezen. Niet dat deze zegt dat de natuur niet wijzigt. Nee hij wijst er juist op dat het een volstrekt “natuurlijk fenomeen” is. Als je natuur zegt, dan zeg je verandering! Evolutie desnoods. Maar door de hele lange geschiedenis van de aarde en haar natuur heeft CO2 nooit de oorzaak gevormd van deze veranderingen. Nee, CO2 niveaus volgden de veranderingen trouw! Alleen moet je je niet richten op het minitijdvakje van nu tot de 22e eeuw, dus ca 80 jaar (wat het VN IPCC, Al Gore, etc. doen), maar op de geschiedenis van de aarde. Dus je niet blind staren op een “menselijke maat” tijdvakje van 80 jaren, maar op miljarden  jaren die de aarde oud is. Dan zie je cyclische patronen in “de natuur” (waarvan het klimaat één element is!) Hele lange cycli zoals die van de Grote IJstijden, en kortere. Maar zonder dat Kroonenberg zegt dat bepaalde waargenomen klimatologische fenomenen niet waar zouden zijn, wijst hij er op dat het vrijwel zeker is dat die verschijnselen  straks weer een andere trend vertonen! Want ze zijn cyclisch van karakter. Is dit de reden dat Global Warming nu al 17 jaar niet langer plaats vindt?.

Terzijde. Kroonenberg wijst i.v.m. de aangekondigde “gigantische” stijging van de zeespiegel in deze 80 jaar (wel > 3 meter!) dat elke 24 uur de Westerschelde 2 maal 4 meter stijgt (daar zijn we aan gewend/hebben we iets aan gedaan/maken we ons niet heel druk meer over). In het estuarium bij Mont St Michel (Normandië) is het “getijdeverschil” zelfs 13 meter! En ergens in Canada 17 meter (2x / dag)!

Kroonenberg wijst met ongelofelijk veel grafieken en voorbeelden, afkomstig uit eerdere studies, erop dat wij verder moeten kijken dan onze neus lang is!  Die menselijke maat weer. Wat mij bijzonder boeide is dat hij op heel veel zaken wijst die in Nederland spelen, maar waar we niet bij stil staan. Waarom niet? Onwetendheid? Verdringing van vervelend nieuws? Zolang een natuurverschijnsel maar regelmatig voorkomt binnen ons leven (dus binnen die ca 70 jaar) hebben we er geen moeite mee. We weten dan niet beter. We hebben er ook vaak “iets aan gedaan”. Ja hoor dijken op Delta-hoogte gebracht; 53 computers die iedere stijging van de zee in de gaten houden; de Poseidon-satelliet die al 20 jaar iedere cm stijging van de oceanen in de gaten houdt; de “dijkbewakers”  die bij iedere Zuidwester storm dag en nacht op de dijken rond Vlissingen liepen (lopen?).  Enfin geen Vlissinger die erg ongerust naar bed gaat! (terwijl je op de Boulevard/zeedijk waar ik woonde, de zeeschepen boven je op zee voorbij zag en hoorde stampen……..

Eén zo’n voorbeeld sprak mij wel bijzonder aan: grote overstromingen in NL. Zelf herinner ik me er maar 1. Die van 53. Maar Kroonenberg toont aan dat deze niet bijzonder was in het licht van de cyclische overstromingen hier!

En er waren zeer veel slachtoffers deze X? Ja, want we bevolken de bijna reguliere overstromingsgebieden steeds verder en de autoriteiten waarschuwden niet of nauwelijks in februari 53!

Kroonenberg: hoe hoger de autoriteiten hoe minder ze waarschuwden! Slechts 2 burgemeesters waarschuwden de mensen in hun dorpen, dat de volgende vloed rampzalig ging worden. In deze 2 dorpen verdronken uitzonderlijk weinig mensen en dieren!

Maar het gros van de autoriteiten (burgemeesters/Rijks Waterstaat/Regering etc.) waarschuwden niet! Bang als ze waren om “af te gaan” of om “paniek te zaaien”.

NB; de twee burgemeesters waarop ik hierboven doel, waren ook verzetsleiders tijdens WO II. Dappere mensen!

 


Prikbord nr. 638 door: Columnist Leo J.J. Dorrestijn

Prikbord nr 638

 

Barnier

De Fransman Michel Barnier is de onderhandelaar, namens de EU, over de Brexit-voorwaarden. Een politiek zwaargewicht met een glanzende carrière, onder meer als EU-commissaris en minister van Buitenlandse Zaken. Daarom is het verbazingwekkend dat zijn Engels soms nauwelijks verstaanbaar is en dat juist hij werd aangewezen, waar Frankrijk zelf al jarenlang een illegale, bijzondere status heeft binnen de EU. Bovendien komt hij nu met de verhulde boodschap dat hij nog geen mandaat heeft, terwijl de EU beweert al maanden gereed te zijn voor de (uitgestelde?) onderhandelingen. Hij is naar verluidt  verplicht om ieder tussenresultaat gedurende drie weken te laten beoordelen/ goedkeuren door de lidstaten; een idiote procedure die vooral gericht lijkt op het sarren van de Britten en telkens terugkerende vertragingen. Daarbij zijn geen parallelle onderhandelingen voorzien op verschillende terreinen, maar achtereenvolgende die beginnen met de wederzijdse financiële verplichtingen. Met zulke voormalige vrienden hebben de Britten geen vijanden meer nodig. Een pluspunt is dat de Brusselse dictatuur opnieuw wordt bevestigd waardoor bepaalde staten zich gesterkt zullen voelen in hun weerstand daartegen.

 

Macron

Als het erop aankomt willen de Fransen helemaal geen veranderingen, want dan worden er hogere eisen gesteld. Ook door de EU en de NAVO. De geringe opkomst bij de parlementsverkiezingen en de houding van de vakbonden duiden op een zelfde verwachting: hij mag het proberen, maar of hij verder komt dan Hollande en Sarkozy is nog maar de vraag. Een politiek-gemengde ministersploeg en vele onervaren parlementariërs,  waaronder – zoals gebruikelijk – ook opportunisten, vormen geen goede uitgangspositie. Te veel aandacht voor de problemen van de financiële sector, kan bovendien het wantrouwen wekken van de doorsnee-Fransen. En tegenstellingen binnen zijn regering zal het blinde vertrouwen in deze nieuwkomer snel doen slinken. Daarvoor hoeft hij maar naar Londen te kijken.

 

May

Volgens de media heeft premier May 10 dagen gekregen om zich te bewijzen als politiek leider van Groot-Brittannië. Het zou haar eigen partij zijn die nu twijfels zaait en de minister van Financiën die haar Brexit-beleid onderuit wil halen. May kan zich dus snel bewijzen door hem te ontslaan en daarmee te bevestigen dat de rol van Florence Nightingale niet door haar wordt geambieerd. Ook bij de woontorenbrand liet ze die taak vooral aan de Koningin over en hield zich op de achtergrond. Wellicht heeft ze een afkeer van goedkope media-aandacht, gezien haar afgeschermde gesprek met enkele nabestaanden en haar harde belofte dat er een grondig onderzoek zal plaatsvinden.  De risico’s zo snel mogelijk wegnemen bij honderden vergelijkbare woontorens lijkt dan ook niet onbelangrijk. Inmiddels is May – kennelijk onder druk van haar partij – meteen op bezoek gegaan bij de gewonden van een aanslag op moslims.

 

Merkel

Bondskanselier Merkel lijkt met haar CDU/CSU op een nieuwe termijn te kunnen rekenen. ‘Uitdager’ Schulz wordt steeds ongeloofwaardiger, tenzij hij vooral de jeugdige kiezers tracht te winnen. Die geloven nog in linkse sprookjes. Zelfs studenten politicologie ventileren idealen en opvattingen die ver afstaan van de werkelijkheid, maar kennelijk deel uitmaken van de indoctrinatie bij dit soort opleidingen. Merkel doet er dus verstandig aan in de laatste 100 dagen de werkelijke stand van zaken te schetsen, inclusief haar eigen misrekeningen, en praktische oplossingen te omschrijven. Want de kiezers willen echte veranderingen en geen Europese luchtfietserij als afleiding van alle schandalen.

 

Weigergraaiers

Hoewel de graaiers in het Europese Parlement weigeren hun kostenuitgaven te specificeren, is er nu toch een aardig overzicht ontstaan van de schandalige verkwisting. De voorzitter heeft namelijk een lijstje gemaakt van verboden uitgaven en dit is zo verbijsterend dat hij het niet zelf zal hebben verzonnen. Bovendien grenst het aan ordinaire diefstal of is het in feit ook.

 

 

Van een buitenlandcorrespondent

 

A Long History of Leftist Hatred

Thursday – June 15, 2017 at 11:32 pm

By Patrick J. Buchanan

James T. Hodgkinson of Belleville, Illinois, who aspired to end his life as a mass murderer of Republican Congressmen, was a Donald Trump hater and a Bernie Sanders backer.

Like many before him, Hodgkinson was a malevolent (kwaad/boosaardige) man of the hating and hard left.

His planned atrocity failed because two Capitol Hill cops were at that Alexandria baseball field, providing security for House Whip Steve Scalise. Had those cops not been there, a massacre would have ensued with many more dead than the gunman.

Recall. There were no armed citizens at that Tucson grocery in 2011, when six were murdered and Rep. Gabrielle Giffords was gravely wounded along with a dozen others. The nutcase doing the shooting was only wrestled to the ground when he dropped a clip trying to reload.

The Alexandria attack brings back memories of long ago.

A day before my 12th birthday, when I was in Children’s Hospital with a broken leg, my parents brought me the news that Puerto Rican terrorists had just attempted to assassinate Harry Truman at Blair House. A heroic cop, Leslie Coffelt, died stopping them.

In my second year in high school, blocks from the Capitol, Puerto Rican nationalists entered the visitor’s gallery of the House and began firing semiautomatic pistols. Five Congressmen were wounded.

Democratic politics has often proven a dangerous calling.

Abraham Lincoln, James Garfield, William McKinley and JFK — one in every 10 of all our presidents — were assassinated.

Attending a service for a South Carolina Congressman in the Capitol in 1835, President Jackson survived twin misfires of two pistols. Old Hickory used his cane to attack his assailant, who was collared by Congressman Davy Crockett of Tennessee.

As a third-party candidate for president in 1912, Theodore Roosevelt was shot in the chest. “It takes more than that to kill a Bull Moose,” Teddy scoffed, and finished his speech.

In February 1933, President-elect FDR, in Miami, was the target of would-be assassin Giuseppe Zangara, whose arm was jostled at the moment of firing. The bullet killed Chicago Mayor Anton Cermak.

Between the assassination of JFK in 1963 and near-mortal wounding of President Reagan by John Hinckley in 1981, Martin Luther King was murdered in Memphis in April 1968, and Sen. Robert Kennedy, two months later, in Los Angeles.

Presidential candidate George Wallace, campaigning in Laurel, Maryland, was shot five times in May 1972 by Arthur Bremer, who had spent weeks stalking President Nixon. President Ford was the target of two attempts on his life in 1975, the first by a Manson Family hanger-on Lynette “Squeaky” Fromme, the second by radical leftist Sara Jane Moore.

What drove the assassins?

In the early 20th century, it was anarchism. McKinley was killed by anarchist Leon Czolgosz in Buffalo, New York.

In 1919, Carlo Valdinoci tried to assassinate Attorney General A. Mitchell Palmer with a bomb on his porch at 2132 R Street. Valdinoci tripped on a wicket and his dynamite bomb exploded prematurely, blasting Carlo’s body parts all over the neighborhood.

Palmer’s neighbor across the street, Assistant Secretary of the Navy Franklin Roosevelt, rushed over to help.

Palmer ordered a roundup of anarchists in what came to be known as “Palmer Raids,” and put in charge of field operations a 24-year-old lawyer and D.C. law-enforcement prodigy by the name of John Edgar Hoover.

Hoover’s career flourished. But the career of America’s most famous anarchist, Emma Goldman, faded. She and ex-lover Alexander Berkman, who had tried to kill Carnegie Steel’s Henry Clay Frick during the violent Homestead Strike of 1892, were rounded up and deported in 1920 with hundreds of anarchists to the new Russia of Lenin and Trotsky in a ship the press dubbed “the Red Ark.”

  1. Mitchell Palmer did not get the 1920 presidential nomination he was seeking. But neighbor FDR did make it onto the ticket.

As radical anarchists were the principal terrorists of the first quarter of the 20th century, and Puerto Rican nationalist-terrorists dominated the 1950s, the 1960s and early 1970s were marked by the seemingly endless violence of the hard left, beginning with the Communist Oswald, who had tried to shoot Gen. Edwin Walker in Dallas before killing JFK.

The campus violence and urban riots of the decade, from Harlem to Watts to Newark and Detroit, to Washington, D.C., and 100 cities after Dr. King’s death, were not the work of the Goldwater right.

Those were the days of the Black Panthers, Students for a Democratic Society, Weatherman and the Symbionese Liberation Army. It was America’s radical left shooting cops and burning down ROTC buildings. Leftist violence propelled the political careers of Richard Nixon and Ronald Reagan.

As for James Hodgkinson, he was a Trump-hating left-wing terrorist.

And those who incite sick minds with images of a bloodstained decapitated head of the president, and cheer Central Park productions of “Julius Caesar” with the assassinated Roman Consul made up to look like the president, cannot evade moral culpability.

Allemaal waar…… vermoedelijk. En, wat doen we met deze kennis?

Niets! Want “law abiding people” spelen het langs de regels van de wet. En dat is nu juist wat de haters niet doen! Die zijn “ boos”  en voelen zich gerechtigd om het heft in eigen hand te nemen. Natuurlijk draait dit uit op geweld.


Prikbord nr. 637 van ColumnistLeo J.J. Dorrestijn

Prikbord nr 637

 

Landsadvocaat

De burger die het machtsblok van OM, rechterlijke macht, detentieterreur en gerechtsdeurwaarders weet te weerstaan en – na jaren – een vordering op de Staat (Justitie) heeft aangetoond, krijgt te maken met de landsadvocaat die alles in het werk stelt om schadecompensatie voor het jarenlange onrecht te betwisten. Waarmee nieuw onrecht en schade worden toegebracht: een schande voor de rechtsstaat.

 

GroenLinks

Het is vooral verbazingwekkend dat politici en media verrast zijn door het optreden van Jesse Klaver. Kennelijk is men vergeten waar GroenLinks werkelijk voor staat. En dat is niet de welvaart en vrijheid van Nederland. Hun ‘idealen’ zijn van het soort dat baantjes oplevert, en invloed of zelfverheerlijking (bij gebrek aan inhoud). Wie dit niet herkent en toch op een bos krullen heeft gestemd, moet zich afvragen of hij/zij niet mede schuldig is aan de huidige impasse. Net als VVD en CDA met hun uitsluitingsbeleid tegen Wilders.

 

Onbetrouwbaar

Hoe kan premier Rutte – zonder te grijnzen – beweren dat Geert Wilders onbetrouwbaar zou zijn? Tenzij hij voor zichzelf andere normen hanteert. En de heer Buma beschuldigt

 Wilders van een politieke breuk, destijds, waarvoor partijgenoot Hillen (eveneens CDA) naar verluidt een heel andere verklaring geeft.  Het zou vooral zijn gegaan om een verzwegen financieel tekort waarvoor Wilders, terecht,  geen verantwoording wilde nemen.

 

Onderzoek

Het wordt inderdaad tijd dat de SP een (integriteits)onderzoek doet, gezien alle recente incidenten. In Duitsland wordt reeds het goede voorbeeld gegeven met een onderzoek naar minister-president Weil (SPD) van Niedersaksen, en diens trawanten. Daarbij gaat het om beduidend méér dan een ‘beetje’ corruptie (pardon: belangenverstrengeling) en zelfverrijking. En ook in België lijkt men een einde te willen maken aan de financiële schandalen met socialistische politici (PS), waaronder de burgemeester van Brussel.

 

 

 Een ontvangen e-mail

Half miljoen euro – Oh, dan is het verjaard!

Na verschillende fouten van politie en Justitie is na 8 jaar en 3 maanden de totale onschuld bewezen van Ad van Velsen, inzake verkrachting, poging tot doodslag en wederrechtelijke vrijheidsberoving (gijzeling). Na het indienen van de berekening van de veroorzaakte schade, verklaarde Justitie op 02.11.2011 plotseling dat de zaak met ingang van 29.12.2004 verjaard zou zijn. We beschrijven in het kort het verhaal van Ad van Velsen, waarbij Justitie tot nu toe in gebreke is gebleven ten aanzien van schadeloosstelling. Hierbij gebruikmakend van het uit de lucht gegrepen argument van verjaring. Daarmee het leven van de hardwerkende oud-ondernemer transport en logistiek in gruzelementen achterlatend.

Ad van Velsen was eigen ondernemer in transport, logistiek en handel in ongeregelde goede-ren. Beschuldigd door zijn toenmalige psychisch instabiele vrouw van verkrachting, besluit de politie tot een zeer gewelddadige inval op 27.12.1999. Met deze inval werden ook verschillende persoonlijke eigendommen, waaronder erfstukken, door de politie  meegenomen en kwamen nooit meer terug. In sommige verslagen werden deze eigendommen omschreven, in andere verslagen wordt deze diefstal ontkend. Tevens werd naast de valse aangifte van verkrachting, het dossier op valse gronden uitgebreid met poging doodslag en wederrechtelijke vrijheidsberoving. Het heeft 8 jaar en 3 maanden geduurd om Justitie te bewegen de onschuld van Ad van Velsen en de gemaakte fouten te erkennen.

De gebeurtenissen die na 27.12.1999 volgden maakten het privé en zakelijke leven van Ad van Velsen onmogelijk. Dit is mede te lezen in zijn spraakmakende boek ‘Mijn Pleidooi’ waarvan er inmiddels 2.500 exemplaren hun weg naar de lezers gevonden hebben. Het boek leest spannend weg en is een achtbaan van achtereenvolgende ongelooflijke gebeurtenissen en is –  los van de zaak – een fantastisch verhaal om te lezen.

Ingaande op het advies van Professor dr. P.J. van Koppen van de Universiteit van Maastricht en Professor mr. P.J.P. Tak van de Universiteit van Nijmegen is de toenmalige voorzitter van het College van procureurs-generaal, de heer Brouwer, tot de conclusie gekomen dat Ad van Velsen ge-heel onterecht als verdachte is aangemerkt (sepotcode 01).

Uit beide onafhankelijke onderzoeken is namelijk gebleken dat Ad van Velsen onschuldig is en er grote fouten door politie en Justitie gemaakt zijn. Hiervoor bood de heer Brouwer, op 06.03.2008, zijn oprechte verontschuldigingen aan en schrijft in zijn excuusbrief, dat het gebruikelijk is dat een advocaat een schadeberekening opstelt en deze vervolgens indient bij Justitie (via landsadvocaat).

Gezien Ad van Velsen:

geheel onterecht als verdachte is aangemerkt,

door het rechercheteam beroofd is van zijn persoonlijke eigendommen,

niet meer kon beschikken over diverse onroerende goederen in het buitenland,

driemaal ten onrechte woningen ontruimd werden,

onterecht in de gevangenis heeft gezeten,

extreem hoge advocaatkosten gemaakt heeft om zijn onschuld aan te tonen,

zijn gezinssituatie en privéleven ten gronde is gericht,

zijn werk niet meer kon uitvoeren ten gevolge van de politieactie en daaropvolgend gemaakte fouten,

van justitie zijde is opzettelijk geprobeerd om hem op valse gronden als psychiatrisch patiënt te laten opsluiten in een inrichting onder dwangverpleging met dwangmedicatie,

omdat hij onterecht als verdachte werd aangemerkt was het onmogelijk om verzekeringen af te sluiten.

Op 02.07.2010 – dus binnen drie jaar nadat de schuld van de Staat (Justitie) is komen vast te staan – stuurt de advocaat van Ad van Velsen de schadeberekening naar Justitie, waarbij slechts een deel van de feitelijke schade gepresenteerd wordt. De gepresenteerde schade is tot maart 2008 berekend op ongeveer € 500.000. De totale schade tot dusver: ca. € 1,3 miljoen.

Als reactie op deze schadeberekening, verklaart landsadvocaat Pels Rijckens & Droogleever Fortuijn, met name mr. G.H.J. Houtzagers en mw. mr. W.B. Gaasbeek, dat de zaak per 29.12.2004 verjaard zou zijn. Dit is hoogst verdacht, gezien verschillende juristen, advocaten en zelfs voormalig minister van Justitie de heer Ivo Opstelten zich over deze zaak gebogen hebben tussen 29.12.2004 tot 02.11.2010, tot het moment waarop Justitie het argument van verjaring uit de lucht greep.

Hierna volgden nog letterlijk honderden brieven over en weer, die Ad van Velsen en de Nederlandse overheid (en daarmee de Nederlandse belastingbetaler) honderdduizenden euro’s hebben gekost. Wie deze correspondentie leest (zie Het Dossier) raakt – gezien de tegenstrijdigheden en veranderende weergave van de feiten – al snel overtuigd dat Justitie-functionarissen de waarheid, rechtvaardigheid en de wet geweld aandoen ten koste van de burger. Doch verwacht niet dat enige politieke partij of de huidige minister van Veiligheid en Justitie ingrijpt. Misschien zou de Nationale Ombudsman eens een onderzoek moeten doen naar het functioneren van de landsadvocaat, want er zijn tientallen van dergelijke dossiers!


Prikbord 636 door: Columnist Leo J.J. Dorrestijn

Prikbord nr 636

 

Gaza

Het is veel beter als de EU-landen hun bijdragen aan de Hamas-terroristen voortaan overmaken aan Israël. Dan het komt het in ieder geval ten goede aan de bevolking in de vorm van energielevering en medische hulp.

 

IMF

Het IMF – waaraan wij ook meebetalen – is nog steeds uiterst kritisch over de financiële haalbaarheid van het EU-reddingsplan voor de Griekse regering en maffiabanken.  In plaats van die waarschuwing ter harte te nemen, overwegen de EU-landen een forse kwijtschelding zodat ook de IMF opnieuw kan gaan ‘uitlenen’.  Op die manier kan elk corrupt land worden gered; zelfs Oekraïne en Gaza. Over het onderzoek naar de Griekse banken en de buitenlandse rekeningen van politici en belastingontduikers is al heel lang niets meer vernomen.

 

Pijnlijke ontkenningen

Twee ontkenningen ter ‘verdediging’ die het alleen maar erger maken. Jesse Klaver die in feite stelt dat het verzieken van de formatiepoging alleen aan hem zelf te wijten is, omdat de partijtop hem niet zou aansturen. Had deze ontkenning wel de goedkeuring van de partij of wordt hij nu gewoon afgebrand?

Verder de column van John van den Heuvel (Telegraaf) waarin hij het opneemt voor commissaris Smit die alleen maar gratis voetbalkaartjes en toegang tot popconcerten zou hebben geregeld. Iemand die zich daarmee bezighoudt  en te ‘populair’ is bij zijn mensen op de werkvloer, maakt vijanden of wekt afgunst. Voor een functie als hoofdcommissaris zijn echt andere kwaliteiten nodig dan ‘tussen je mensen staan’, ‘niet achter een bureau zitten’, ‘geen diplomatie’ en ‘wel lef tonen’.  Wie niet begrijpt hoe bepaalde figuren hogerop zijn gekomen of zich hebben ingedekt door het verzamelen van informatie over hun chefs, een politiek netwerk of door het verdwijnen van dossiers, was inderdaad ongeschikt voor ‘korpschef’ (in de oude organisatie).  In de nieuwe organisatie zijn vooral capaciteiten, morele moed en uiterste integriteit vereist, wil het vertrouwen in de politie terugkeren en de schoonmaak slagen.  Van den Heuvel had dit moeten onderkennen en geen brevet van onvermogen uitreiken.

 

Politie

Niet alleen in Amsterdam is het kennelijk mis met de integriteit van de politietop. Doch een onderzoek naar alle politiestaven durft Akerboom waarschijnlijk (nog) niet aan.

Misschien iets voor de Algemene Rekenkamer of accountant Leo Verhoef? Want het is ondenkbaar dat de ‘huisaccountant’ niets heeft gemerkt; nog afgezien van de inhuur- en adviescontracten, de dienstreizen en de bonussen. Intussen verdwijnen ook bij andere overheidsorganen financiële misstanden in de doofpot; met name indien een dossier intern wordt ‘afgedaan’. Waterschappen, provinciale besturen, Jeugdzorg, universiteiten, ministeries, brandweer etc. kennen allemaal voorbeelden van misbruik zonder dat er hard wordt ingegrepen.

 

 

 

Van een buitenlandcorrespondent

 

Toen de Hillary C op 8 november de presidentsverkiezingen verloor was Links Amerika verbijsterd.

Hoe kon dit nu?

Alle deskundigen, onze kranten en eigen TV- en radiostations hebben toch ca 1,1/2 jaar lang dag in dag uit herhaald dat Hillary’s overwinning absoluut zeker was!

Hoe kon dit dan nu gebeuren?

Ook Obama zat in zak en as. Hij had immers gezegd dat – indien Hillary niet zou winnen – dit betekende dat het “referendum over mijn Presidentsperiode negatief is uitgevallen”.

I.p.v. eens even nuchter te analyseren wat er nu precies was gebeurd, was de reactie van Links Amerika  onmiddellijk: Dit kan geen zuivere koffie zijn! Dit moet  Trump hebben geregeld’. En omdat de e-mail van Hillary’s privé Raspoetin (John Podesta) was gehackt en veel er op wees dat dit door Russen was gedaan, lag de conclusie voor de hand: Trump had de zaak opgelicht “in collusion” (samenzwering) met  zijn vriend Vladimir .

De aanval op president Trump werd op 9 november frontaal ingezet.

Hierbij traden de media op als die Braunen voor de Nationaal Socialisten.

Toen echter na vele verklaringen onder ede bleek dat de nationale Inlichtingendiensten na vele maanden onderzoek nog geen spoor van bewijs hadden gevonden van een samenzwering tussen Trump en de Russen, werd een nieuwe aanval geopend.

Niet Trump maar vm Generaal Flynn zou onder één hoedje met de Russen hebben gespeeld…  Hoewel Flynn een fout had gemaakt (hij lichtte vice-president Pence niet in over alle contacten met buitenlandse vertegenwoordigers), kon ook tegen Flynn geen belastend bewijs worden aangevoerd.

Dan maar schoonzoon Jared Kushner aangepakt. Dit spoor liep binnen 2 dagen dood.

De situatie voor de media & Democrats werd pijnlijk. Voor geen enkele aantijging en tegen niemand kon bewijs worden geleverd.

Vervolgens ontsloeg president Trump de FBI-Directeur Comey plotseling  (“plotseling” is betrekkelijk, omdat je er rekening mee moet houden dat de president van Amerika over geweldig veel informatie beschikt, die wij nooit of te nimmer zullen kennen)

Trump zou vm. FBI-Directeur Comey opdracht hebben gegeven om verder onderzoek naar Flynn te stoppen. “ Ah, president Trump trachtte dus de FBI van haar taak af te houden! Dat is niks minder dan obstruction of Justice! Dat is Nixon revisited. Dit is Watergate. Dit betekent impeachment” (afzettingsprocedure) ! Terwijl het onderzoek door Mueller nog moest beginnen.

En Comey werd vorige week donderdag onder ede verhoord.

“ Nee, hij was niet van mening dat Trump hem vroeg om het onderzoek naar Flynn te stoppen!”  En “ ja hij had een memo houdende een onderhoud met president Trump in de Oval Office via een vriendje aan het  Democratic Party-blad New York Times gelekt.”………….

Dus niks impeachment van en ook niks samenzwering door Trump!

Maar het memo was wel direct aanleiding geweest om een Special Counsel  (Mueller) te benoemen. Was de inhoud van deze door (alleen) Comey opgestelde gespreksnotitie juist? Ik betwijfel het ten zeerste. Comey heeft zich volgens mij te zeer als Washingtonian Politic doen kennen. Ik vertrouw Comey niet langer. Misschien had president Trump wel harde bewijzen, dat Comey hem had voorgelogen, toen hij hem “plotseling”  ontsloeg?……….

Enfin, elk Russisch spoor naar Trump lijkt dood te lopen. Dan maar zijn medewerkers trachten vast te nagelen voor iets dergelijks.

De mensen in Amerika zijn ook niet gek. Hoe langer deze tragicomedie duurt, hoe minder geloof zij hechten aan de media en alle praatjes van Democratic Party leden

In ieder geval gisteren zat AG (Attorney General – Minister van Justitie -) Jeff Sessions in the Hot Chair voor ondervraging onder ede door Senatoren.

De als “volstrekt onkreukbaar” bekend staande Sessions begon de zitting met zelf een verklaring voor te lezen. Dit was een regelrechte tegen-aanval op alle aantijgingen op zijn persoon, op hem als overheids-functionaris; kortom een korte maar duidelijke weerlegging van alle smoesjes en mythes omtrent zijn persoonlijk optreden als lid van Trumps campagneteam en als minister van Trump.

Video waarin Sessions zijn verklaring voorleest. Let op de keiharde directe taal!

http://video.foxnews.com/v/5470062792001/?#sp=show-clips   Dit is een embedded video!     De video heet: Jeff Sessions testimony: Top Moments


Prikbord nr. 635 door Columnist Leo j.j. Dorrestijn

Prikbord nr 635

 

Geloofwaardigheid akkoord van Parijs

Door al het gedram van de Europese landen zou bijna worden vergeten dat een groot aantal landen het absurde klimaatakkoord van Parijs heeft getekend op voorwaarde dat ze geld toe krijgen. Van wie, kunt u wel raden. Zo wil India naar verluidt 2.500 miljard; een bedrag dat verdubbeld moet worden zodra de milieumaffia zich meester heeft gemaakt van de Westerse geldstromen en de bevolkingsgroei explodeert door de nieuwe ‘welvaart’.

 

Geloofwaardigheid ECB

De heer Draghi beweert dat hij de inflatie in de Eurozone wil verhogen. Waarom is dit nodig, indien de EU daardoor ‘armer’ wordt en de export vermindert? En hoe geloofwaardig is hij als de ECB de rente juist kunstmatig laag heeft gehouden en het vertrouwen in banken en overheden heeft vergroot door garanties en het opkopen van schulden? Of is het zijn bedoeling dat nu het vertrouwen in de ECB daalt, vooruitlopend op een ander financieel keizerrijk: de komende Europese minister van Financiën…`

Geloofwaardigheid NS

Het is alweer enkele jaren geleden dat de prijs van een treinkaartje omhoog moest, want de NS moest extra materieel gaan inzetten voor de spitsuren. ‘Uit de auto in de trein’ heette dat. Zelfs verouderde treinstellen worden opgelapt, maar sindsdien kennelijk verkocht naar het buitenland. De door NS opgebouwde reserves werden naar verluidt belegd in Britse spoorlijnen, zodat men nu door slechte service de reiziger rijp maakt voor de volgende prijsverhoging. Want men weet heel goed dat die reiziger geen keus heeft; de politiek wel, maar die krijgt de reiskosten vergoed of neemt de dienstauto.

 

Geloofwaardigheid Oekraïne

De EU heeft wederom getoond niet over enig gezond verstand te beschikken. Waarom mogen Oekraïners vrij door Europa reizen, waar dit – terecht – aan Turken wordt geweigerd? Waarom wordt dit land bij de EU betrokken zonder ook maar in de verste verte aan (toekomstige) toelatingseisen te kunnen voldoen? En waarom worden Moskou en de Nederlandse referendum-stemmers gesard met deze verborgen agenda?

 

Intussen mag Duitsland rekening houden met een nieuwe toestroom van ‘asielzoekers’ (Oekraïne is immers in oorlog en verarmd) die de taal niet spreken, naast criminele bendes, (voormalige) corrupte politici en indringers met valse paspoorten? Het EU-budget hoeft echter niet omhoog, gezien de bestaande geldsmijterij die onbekommerd doorgaat.